Industriell Ekonomi

advertisement
TPYT16
Industriell Ekonomi
Lektion 7
Årsredovisningen; ekonomisk planering
och redovisning; redovisnings- och
skattelagar
Martin Kylinger
Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling
Avdelningen för produktionsekonomi
Seminarium 7 (kap 22)
• Årsredovisningen
– Resultaträkning
– Balansräkning
– Regler och normer
– Värderingsregler
• Anläggningstillgångar
• Omsättningstillgångar
• Avsättningar och skulder
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:2
Företagets redovisning
• Extern redovisning
– Avsedd för utomstående (leverantörer, stat, aktieägare m.fl.)
– Med hjälp av denna ska man kunna få en bild av hur det står till med
företagets ekonomi
– Skattegrundande
• Intern redovisning
– Avsedd för de som ska bestämma hur företaget ska drivas och är alltså
mer detaljerad än den externa redovisningen
• Årsredovisning (årsbokslut)
– Innehåller verksamhetsårets alla bokförda ekonomiska händelser
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:3
Årsredovisningen
• De viktigaste delarna i årsredovisningen är
balansräkningen och resultaträkningen
• Under räkenskapsåret bokförs alla affärshändelser på:
–
–
–
–
Tillgångskonton
Skuldkonton
Intäktskonton
Kostnadskonton
Tillgångar
Eget kapital
och skulder
Balansräkning
(BR)
Martin Kylinger
Kostnader
Intäkter
Resultaträkning
(RR)
TPYT16
LE5:4
Årsredovisningen
• Förutom balans- och resultaträkning ska
årsredovisningen innehålla:
– Förvaltningsberättelse (översikt över utvecklingen
av företagets verksamhet, ställning och resultat)
– Revisionsberättelse (revisorernas rapport om
räkenskaper och förvaltningen av företaget)
– Kassaflödesanalys* (sammanställning av företagets
in- och utbetalningar under perioden)
*Gäller bara företag med s k utvidgad informationsskyldighet
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:5
Årsredovisningen
• Redovisningsprinciper
– Fortlevnad – företaget antas fortsätta med sin
verksamhet
– Konsekvens – samma värderingsprinciper
från år till år
– Försiktighet – försiktig värdering av tillgångar,
skulder, intäkter och kostnader
– Kontinuitet – ingående ett år är utgående året
innan
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:6
Resultaträkningen
• Resultaträkning, RR (uppställning som visar
företagets intäkter och kostnader)
• Resultaträkningen kan ställas upp på två sätt
– Kostnadsslagsindelad
– Funktionsindelad
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:7
Resultaträkning - exempel
Resultaträkning i förenklad form
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
850
- 600
Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
250
10
- 30
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Bokslutsdispositioner
Skatt
230
0
- 10
- 30
- 53
Årets resultat
137
Martin Kylinger
TPYT16
Skiljer sig åt i
kostnadsslagsindelad och
funktionsindelad
uppställning
LE5:8
Resultaträkningen – ex forts.
Funktionsindelad
Nettoomsättning
Kostnad för sålda varor
Kostnadsslagsindelad
Bruttoresultat
470
Försäljningskostnader
- 90
Administrationskostnader -130
Nettoomsättning
850
Förändring av varulager
55
Råvaror, förnödenheter - 175
Övr. externa kostnader - 150
Personalkostnader
- 280
Avskrivningar
- 50
Rörelseresultat
Rörelseresultat
Martin Kylinger
850
- 380
250
TPYT16
250
LE5:9
Poster i resultaträkningen
•
•
•
•
•
•
•
Fakturerad försäljning
Rörelsens kostnader
Avskrivningar enligt plan
Finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära poster
Bokslutsdispositioner
Skatt
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:10
Balansräkningen
• Balansräkning, BR (förteckning över bolagets
tillgångar och hur dessa har finansierats)
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Skulder och eget kapital
21 257
26 185
47 442
Martin Kylinger
TPYT16
Eget kapital
Obeskattade
reserver
Avsättningar
Skulder
6 398
1 934
8 939
30 171
47 442
LE5:11
Balansräkningens tillgångar
• Anläggningstillgångar
– Immateriella anläggningstillg. (patent, licenser)
– Materiella anläggningstillg. (byggnader, mark)
– Finansiella anläggningstillg. (t ex aktier i andra ftg)
• Omsättningstillgångar
– Varulager
– Kundfordringar
– Bank och kassa
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:12
Balansräkningens eget kapital och skulder
• Eget kapital
– EK är en effekt av vad ägarna har satt in i företaget
och resultaten minskade med utdelningar.
– Bundet och fritt eget kapital
• Obeskattade reserver
– Mellanting av EK och S
– Ackumulerade bokslutsdispositioner
• Avsättningar
• Skulder
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:13
Värdering av tillgångar och skulder
Årets resultat i RR
Årets resultat i BR
Eget
kapital
Kostnader
Intäkter
Tillgångar
Årets
resultat
Avsättningar
Årets
resultat
Skulder
Periodens resultat = Eget kapital (EK) vid periodens slut – EK vid periodens
början + Ägaruttag - Ägarinsättning
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:14
Regler och normer
• Bokföringslagen
Gäller alla företag oberoende av juridisk företagsform
• Årsredovisningslagen (ÅRL)
Gäller fr.o.m 1997 aktiebolag, ekonomiska föreningar och vissa
handelsbolag
• Skattelagstiftning
Årsredovisning påverkas av skattelagstiftningen, främst kommunalskattelagen (KL)
• God redovisningssed
D.v.s etablerad praxis, bestäms främst av rekommendationer från
Bokföringsnämnden (BFN), Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR)
och Redovisningsrådet
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:15
Regler och normer
Bokföringslagen
Årsredovisningslagen
Årsredovisning
eller årsbokslut
Redovisningsrådet
Skattelagstiftning
God
redovisningssed
BFN
Martin Kylinger
TPYT16
FAR
LE5:16
Lagstiftning
• Civillagstiftningen
– Bl a Bokföringslagen och
Årsredovisningslagen
– Maximivärderingsregler, hindrar
”skönmålning”
• Skattelagsstiftningen
– Inkomstskattelagen samt Riksskatteverkets
regler
– Minimivärderingsregler, hindrar ”svartmålning”
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:17
Värderingsregler
anläggningstillgångar
-
• Anläggningstillgångar
– ”tillgång som är avsedd att stadigvarande brukas eller
innehas i rörelsen”
• Materiella (maskiner, inventarier mm.)
• Immateriella (goodwill, varumärken mm.)
• Finansiella (aktier i andra företag mm)
Anläggningstillgångar med begränsad ekonomisk
livslängd skrivs av enligt plan
Ändras värdet på anläggningstillgångarna väsentligt
och ändringen är bestående ska det bokförda värdet
justeras
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:18
Värderingsregler
omsättningstillgångar
-
• Omsättningstillgångar
– Varulager
– Kortfristiga fordringar
– Kortfristiga placeringar
– Kassa och bank
Ska tas upp till det lägsta av verkligt värde
och anskaffningsvärde, lägsta värdets princip
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:19
Värderingsregler
– avsättningar
och skulder
• Avsättningar
– Periodiseringsfond
– Reservfond
• Skulder
– Långfristiga skulder
– Kortfristiga skulder
Finns inga direkta regler. Enligt god redovisningssed
bör man emellertid:
• Vid osäkerhet använda högsta värdets princip vid
värderingen
• Se till att s k upplupna, dvs ännu ej betalda kostnader
redovisas, t ex räntor och semesterlöner
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:20
Bokslutsdispositioner
• Görs för att
– skjuta upp skattebetalningar
– utjämna skattepliktiga vinster mellan olika år
• Periodiseringsfonder
• Över-/underavskrivningar
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:21
Periodiseringsfonden
•
Minskning av periodiseringsfonden innebär att det redovisande resultatet
ökar
Periodiseringsfond
•
Årets resultat
Ökning av periodiseringsfonden innebär att det redovisade resultatet
minskar
Periodiseringsfond
Martin Kylinger
Årets resultat
TPYT16
LE5:22
Avskrivningar över plan
• Civillagstiftningen ger högsta tillåtna
bokförda värde
• Skattelagstiftningen ger lägsta tillåtna
bokförda värde
Martin Kylinger
TPYT16
LE5:23
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards