för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

advertisement
Rosviks skolas likabehandlingsplan
för att motverka diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling
Rosviks skola läsåret 2016-2017
Lärkraft
Tillsammans för en inspirerande, trygg och tillitsfull miljö där arbetsglädje, stolthet,
delaktighet och tilltro till allas kompetens är grunden. Genom kreativa och utmanande
uppgifter, lust och harmoni möjliggör vi lärande och utveckling för alla.
Innehåll
Inledning .................................................................................................................................................. 2
Vår vision ................................................................................................................................................. 3
Planens övergripande mål ....................................................................................................................... 4
Lagrum ..................................................................................................................................................... 5
Skollag (2010:800) kap. 6 .................................................................................................................... 5
Åtgärder mot kränkande behandling. ............................................................................................. 5
Diskrimineringslagen (2008:567) kap.1 ............................................................................................... 5
SFS (2012:483) ..................................................................................................................................... 5
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 1: ................................................... 5
FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 2: ............................................................................. 5
Begreppsförklaringar ............................................................................................................................... 5
Diskriminering ................................................................................................................................. 5
Kränkande behandling..................................................................................................................... 6
Trakasserier ..................................................................................................................................... 6
Mobbning ........................................................................................................................................ 6
Arbetsgång .............................................................................................................................................. 7
Utvärdering av likabehandlingsplanen 2015/2016 ................................................................................. 7
Kartläggning av riskfaktorer .................................................................................................................... 7
Mål för år 2016/2017 .............................................................................................................................. 8
Vad vi tänker göra läsår 2016/2017 för att nå våra mål ......................................................................... 8
Främjande och förebyggande arbete .................................................................................................. 8
Uppföljning av läsårets mål ..................................................................................................................... 9
Utvärdering.............................................................................................................................................. 9
Delaktighet .............................................................................................................................................. 9
Elevers delaktighet .......................................................................................................................... 9
Vårdnadshavarnas delaktighet ...................................................................................................... 10
Personalens delaktighet ................................................................................................................. 10
Åtgärder vid incidenter ......................................................................................................................... 11
Bilaga 1. Trygghetsteamets arbetsmodell
Bilaga 2. Incidentrapport
Inledning
I läroplanen för grundskolan 2011 står att en viktig del av den svenska skolans uppdrag innebär
att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
värderingar som vårt samhälle vilar på. Skolan ska främja förståelse och förmåga till inlevelse,
för andra människor. Skolan ska också aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att
omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk
vardaglig handling. (Skolverket 2011)
Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska varje skola arbeta aktivt och målinriktat med frågor som
rör bl.a. kränkande behandling.
Denna plan omfattar Rosviks grundskola år 1-6 samt förskoleklass och fritidshem och gäller
från och med 12 oktober 2016 fram till 12 oktober 2017. Planen beskriver hur Rosviks skola
gör för att aktivt arbeta för likabehandling samt för att motverka diskriminering, trakasserier
eller annan kränkande behandling av elever och personal. Planen utgår från Läroplanen Lgr 11,
Skollagen, Diskrimineringslagen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
Artikel 1, FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 2, samt vår egen vision.
Trygghetsteamet, tillsammans med rektor är de som är ansvariga för utformandet av
likabehandlingsplanen. Trygghetsteamet består i dagsläget av speciallärare samt två
fritidspedagoger.
På Rosviks skola har alla rätt att trivas, känna sig trygga och utvecklas. Alla elever på skolan
ska ha samma rättigheter.
2016-10-10
Trygghetsteamet på Rosviks skola
2
Vår vision
Vår skola ska vara trygg där alla upplever inflytande, känner
glädje och får mod att växa.
Vi bryr oss om
varandra!
Alla får vara med
Vi gör det roligt
att gå i skolan.
Vi hjälper
varandra!
3
Planens övergripande mål
Övergripande mål med denna plan är att:
Personalen på skolan ska:
 Förebygga och förhindra så att kränkande behandling inte sker på skolan.
 Motverka diskriminering och trakasserier utifrån diskrimineringsgrunderna genom
att främja lika rättigheter och möjligheter.
 Involvera eleverna på skolan i detta arbete.
Eleverna ska kunna:


Ta medvetna ställningstaganden som är grundande på kunskaper om mänskliga
rättigheter och Diskrimineringslagen.
Genom handling visa att de tar avstånd från att individer på skolan utsätts för
förtryck och kränkande behandling.
4
Lagrum
Vår plan vilar på dessa lagar, författningar och konventioner:
Skollag (2010:800) kap. 6
Åtgärder mot kränkande behandling.
§1 Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever.
7§ Huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och förhindra att barn
och elever utsätts för kränkande behandling.
10§ En lärare, förskollärare, fritidspedagog eller annan personal som får kännedom om att ett
barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med
verksamheten, är skyldig att anmäla detta till förskolechef eller rektor. Huvudmannan är
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i
förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande
behandling i framtiden.
Diskrimineringslagen (2008:567) kap.1
1§ Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika
rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning,
funktionshinder, ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Lag (2008:567)
SFS (2012:483) handlar om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot
diskriminering och kränkande behandling.
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 1:
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och
samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 2:
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras
Begreppsförklaringar
Diskriminering
Diskriminering inom skolans område innebär enligt DO (diskrimineringsombudsmannen) när
skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever och missgynnandet har
samband med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning,
könsöverskridande identitet eller uttryck eller ålder. Diskriminering kan vara direkt eller
indirekt.
Med direkt diskriminering menas när en elev direkt missgynnas av t.ex. sitt funktionshinder
när man t.ex. ska göra en utflykt.
5
Med indirekt diskriminering menas när skolan tillämpar bestämmelser som verkar vara
neutralt, men i praktiken missgynnar en elev på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller
ålder. Om exempelvis alla elever serveras samma mat, kan skolan indirekt diskriminera de
elever som på grund av religiösa skäl behöver annan mat.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är enligt Skolinspektionen ett uppträdande som kränker ett barns eller
en elevs värdighet. Kränkningarna kan bestå av till exempel nedsättande ord, ryktesspridning,
förlöjligande eller fysiska handlingar. De kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara
systematiska och återkommande. Det är absolut förbjudet för personalen i skolan att utsätta
barn eller elever för kränkningar. Kränkande behandling kan, innebära ett uppträdande direkt
till personen eller via lappar, klotter, brev, sms, internet som mejl, olika nätverk, mms mm.
Synonymer till
kränker: våldföra sig på, förödmjukar, överträder, förolämpar,
värdighet: pondus, rang, titel, ställning, stil
Ytterligare exempel på kränkande behandling kan vara:




Gester som suckar, miner, etc.
Fysiska påhopp som knuffar, sparkar, slag
Att ha sönder kläder eller saker som mobiler, cyklar, väskor, böcker, etc.
Att man fryser ut någon, inte låter en person vara med i en aktivitet eller lek.
Trakasserier
Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med;





Kön och sexuell läggning
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Funktionshinder
Ålder
Både skolpersonal och elever kan göra sig skyldiga till trakasserier.
Mobbning
Mobbning innebär systematiska och återkommande kränkningar mot en eller flera personer, av en eller
flera personer.
6
Arbetsgång
Likabehandlingsplanen gäller läsårsvis och utvärderas i maj/juni. Revidering av planen sker i
början på det nya läsårets hösttermin. Utifrån utvärderingar och kartläggningar som gjorts
under föregående läsår, går vi vidare med likabehandlingsarbetet och vilka mål vi ska sätta
upp för det nya läsåret.
Trygghetsteamet, tillsammans med rektor är de som är ansvariga för utformandet av
likabehandlingsplanen. All personal är dock delaktig i innehållet.
Utvärdering av likabehandlingsplanen 2015/2016
Förra årets plan utvärderades under våren 2016 genom att Trygghetsteamet läste igenom
planens uppsatta mål för att sedan försöka besvara i vilken utsträckning målen nåtts. Målen
för läsår 2015/2016 uttrycktes såhär:
- Fortsätter att arbeta med språkbruket
- Arbeta med att ha ett bra bemötande personal-personal, personal-elever samt elever
emellan.
- Delaktighet– arbeta med elevernas medvetenhet kring när och hur de kan påverka sitt
lärande.
Under vårens utvärdering av likabehandlingsplanen 2015/2016 blev det tydligt att:
-
Vi måste sätta upp mål som är lättare att utvärdera.
Ytterligare förankra de nya målen hos eleverna och personalen
Målen behöver ha en tydligare koppling till planens lagrum.
Kartläggning av riskfaktorer
Det genomförs olika kartläggningar inom området för likabehandlingsplanens lagrum. Det
som kommer fram i dessa kartläggningar, har vi som utgångspunkt för vilka insatser som ska
påbörjas och genomföras. Kartläggningen genomförs under året och ligger till grund för nästa
års arbete och mål.
Dessa kartläggningsmetoder använder vi:
-
Tidigare allvarliga incidenter.
Elevenkät- för att kunna kartlägga otrygga områden, ute och inne i skolan.
Enskilda elevsamtal inför/vid utvecklingssamtal eller andra tillfällen med
klasslärare/mentor.
Enskilda elevsamtal vid skolsköterskans hälsosamtal.
Enskilda elevsamtal med kurator.
Elevsamtal vid klassråd och elevråd.
Samtal vid elevhälsoteamets träffar. (rektor, kurator, skolsköterska och speciallärare)
Rastvärdarnas iakttagelser.
7
Mål för år 2016/2017
Utöver de övergripande mål som presenterats på sidan 4, har vi efter utvärdering av
föregående års likabehandlingsplan samt efter kartläggning av otrygga platser på skolan,
bestämt följande mål för läsår 2016/2017
•
Trygga identifierade otrygga platser i skolan. D.v.s. trygga toaletterna och
omklädningsrummen.
•
Alla på skolan (utifrån sin ålder) ska efter bearbetning, på något sätt kunna ge exempel
på vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel 1 och FN:s
konvention om barnens rättigheter Artikel 2 kan innebära på vår skola.
•
Alla på skolan (utifrån sin ålder) ska efter bearbetning, på något sätt kunna visa, att de
vet vad Diskrimineringslagen innebär.
•
Varje klass, från FSK till år 6 ska bidra till att upprätta en elevhandlingsplan som
grundar sig på ovanstående nämnda lagar och konventioner.
Vad vi tänker göra läsår 2016/2017 för att nå våra mål
Främjande och förebyggande arbete
•
Trygga identifierade otrygga platser genom att:
•
•
kolla igenom att alla lås fungerar lätt och bra, så att man inte behöver vara orolig
att bli inlåst. Anlita vaktmästare vid behov.
Samtala i klasserna om vikten av att man respekterar varandra i
omklädningsrummen. Ingen ska behöva uppleva att någon bankar på dörren, kikar
in eller busar på annat sätt i omklädningsrummen.
•
I alla klasser och elevgrupper på olika sätt arbeta med begreppen, betydelser och
innebörder av Diskrimineringslagen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna Artikel 1 och FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel 2.
•
Involvera eleverna i likabehandlingsarbetet genom att varje klass efter olika typer av
värdegrundsarbete som innefattar dessa lagar och konventioner, får komma med förslag
på formuleringar till en praktisk handlingsplan för skolan- s.k. elevversion.
•
Synliggöra Trygghetsteamet, vilka vi är och dess funktion.
•
Fortsätta Amigosarbetet, d.v.s. representanter från klasser arbetar med att stärka
gemenskapen mellan eleverna på skolan.
•
Fortsätta arbetet ”Våga säga Nej” samt ”Rör inte min kropp”
8
Uppföljning av läsårets mål

Uppföljande elevenkät som handlar om otrygga platser på skolan, sker under maj-juni.

Klasslärare följer upp elevernas/barnens kunskaper om FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna Artikel 1 och FN:s konvention om barnens rättigheter Artikel
2 och vad dessa kunskaper innebär för vår skola, under höstterminen.

Klasslärare följer upp elevernas/barnens kunskaper om Diskrimineringslagen och vad
dessa kunskaper innebär för vår skola, under hösterminen.

Trygghetsteamet tillsammans med elevrådet sammanställer under hösterminen en praktisk
handlingsplan – en elevversion av Likabehandlingsplanen, som grundar sig på ovanstående
nämnda lagar och konventioner.
Utvärdering
I slutet av läsåret utvärderas likabehandlingsplanen
-
Lärare och elever utvärderar målen utifrån givet underlag från Trygghetsteamet i slutet
av läsåret och lämnar till Trygghetsteamet.
o Har vi nått läsårets mål?
o Vad kan vi göra för att förbättra vårt sätt att vara mot varandra, så att det
överensstämmer med de riktlinjerna/lagar vi har?
-
Personalen utvärderar läsårets mål i likabehandlingsplanen i samband med SKA samt i
slutet av läsåret.
Delaktighet
Elevers delaktighet
Eleverna är delaktiga i planen genom:
- Att fylla i en elevenkät för att kartlägga platser som upplevs otrygga av eleverna.
- Elevrådet delges resultatet av elevenkäten, samt får de ge förslag på hur skolan ska
trygga de identifierade otrygga platserna på skolan.
- Elevrådet delger resultat och åtgärder angående otrygga platser till övriga elever.
- Alla elever får i sina klasser/grupper arbeta med begrepp och innehåll i
Diskrimineringslagen, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Artikel
1 och Barnkonventionen.
- Alla elever får i sina klasser vara med och formulera en praktisk handlingsplan för
Rosviks skola, som visar på vilket sätt skolan följer ovanstående lagar och
konventioner.
- ”Amigos”- skolans lokala ”Friendsgrupp” som arbetar för att öka gemenskapen mellan
eleverna, genom att arrangera olika gemensamma aktiviteter på skolan.
9
Vårdnadshavarnas delaktighet
-
Vårdnadshavarna får en presentation av likabehandlingsplanen under föräldramöten
och s.k. Forum för samråd.
Planen görs tillgänglig för alla på skolans hemsida samt finns uppsatt på skolan
anslagstavla utanför personalrummet.
Personalens delaktighet
Personalen blir delaktig i planen genom:
- Att de får en genomgång av de lagar och konventioner som ligger till grund för
planen, på arbetsplatsträffar (APT) under hösten.
- Att själva, på olika sätt, förmedla Diskrimineringslagen, FN:s allmänna förklaring om
de mänskliga rättigheterna Artikel 1 och Barnkonventionen till de barn och elever de
arbetar med.
- Att handleda elevarbetet som innebär att formulera en praktisk handlingsplan som
visar på vilket sätt skolan följer ovanstående lagar och konventioner.
-
Vi försöker förankra planen på APT-träffar under hösten genom att delge utvärdering
av förra årets plan, samt presentera aktuella lagar och konventioner.
Vi försöker förankra planen genom att formulera och presentera nya mål utifrån
utvärdering av förra årets plan.
10
Åtgärder vid incidenter
Elever som upptäcker eller misstänker att någon utsätts för diskriminering, trakasserier eller
kränkande behandling, anmäler detta till sin lärare rektor eller till någon från
Trygghetsteamet. Personal som upptäcker eller misstänker att någon utsätts för
diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, anmäler detta till rektor. Därefter
följer denna handlingsplan.
1. Klasslärare eller annan personal i elevgruppen, genomför enskilda samtal med de
inblandade för att reda ut vad som hänt. Om personal är inblandad, ska rektor
ansvara för utredningen.
2. Personal tar kontakt med föräldrar. Rektor informeras.
3. Om det konstateras att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling
skett, anmäler rektor till huvudman.
4. Beslut om åtgärd/er tas gemensamt med de berörda, tillsammans med klasslärare
eller annan personal.
5. Uppföljningssamtal med de inblandade sker inom en vecka. Ansvariga är de som
genomfört det inledande utredningssamtalet.
6. Om ingen ändring sker - möte med rektor, berörd personal, förälder och barn/elev.
Trygghetsteamet kopplas in.
7. Åtgärder och uppföljning pågår tills det nått önskat resultat för alla parter.
8. Rektor ansvarar för att polisanmälan/socialtjänstanmälan görs vid misshandel eller
annan allvarlig kränkning.
Steg 1-6 dokumenteras av berörd personal för framtida behov av uppföljning. Dokumentation
förs vidare till rektor.
11
Bilaga 1
Trygghetsteamets arbetsmodell vid upprepade kränkningar
1. Trygghetsteamet samlar in information från elever och personal kring ärendet.
2. Trygghetsteamet träffar den/de elever som är utsatta, så att den/de får ge sin bild av
det som hänt. Samtal dokumenteras.
3. Trygghetsteamet träffar den/de som har utsatt andra. Man är tydlig med att det som
har hänt, inte är accepterat och enligt lag förbjudet. En överenskommelse görs och
uppföljningsträff bokas in efter ca 1 vecka. Samtal dokumenteras och
överenskommelse undertecknas.
4. Vårdnadshavare och rektor informeras.
5. Rektor anmäler till huvudman om det inte är gjort sedan tidigare.
6. Uppföljningsträffar efter ca en vecka med bägge parter, var för sig.
7. Vid behov genomförs ytterligare åtgärder. Åtgärderna som vidtas kan vara på individ,
grupp eller organisationsnivå. Åtgärder dokumenteras.
8. Vårdnadshavare och rektor informeras.
9. Om kränkningarna eller trakasserierna inte upphört kallas de elever som utsätter
andra, tillsammans med vårdnadshavare, till samtal hos rektor, mentor och
skolkurator. En handlingsplan upprättas för att komma till rätta med problemet.
10. Uppföljningssamtal som dokumenteras, om hur handlingsplanen fungerat.
11. Om kränkningarna fortfarande inte har upphört så vidtas andra åtgärder. T.ex.
kontaktas socialtjänsten och/eller polismyndigheterna.
Bilaga 3
Bilaga 2
Incidentrapport.
Datum:
Tid:
Plats:
Inblandade personer:
Detta har jag uppmärksammat:
Åtgärd:
Dokumenterat av: …………………………………………………..
Om ärendet inte går vidare till trygghetsteamet är det pedagogens ansvar att spara och
förvara detta dokument.
Download