Här börjar adressen

advertisement
Datum
Sida
1 (5)
INDIVIDUELL –
UTVECKLINGSPLAN
Sunne RO åk 1 – åk 6
Antagen våren 2012
Postadress
Besöksadress
Telefon och fax
Internet
Giro och org nr
Individuell
utvecklingsplan (IUP)
Elevens individuella utvecklingsplan (IUP) grundar sig på de
beskrivningar av skolans arbete som regleras av nationella lagar och
förordningar - skollagen och läroplanen där ämnenas kursplaner finns
angivna.
IUP fungerar som dagordning för utvecklingssamtalet och skall alltid
behandla fyra delar;
1.
2.
3.
4.
Normer och värden
Elevens kunskaper, ansvar och inflytande
Bedömning och betyg
Utvecklingsmål och resultatmål
Läraren dokumenterar samtalet. Samtalet skall inte handla om elevens
karaktärsegenskaper.
Del 1. Normer och värden, Lgr 11, 2:1
Skolans mål är att varje elev
• kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på
kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska
värderingar samt personliga erfarenheter,
• respekterar andra människors egenvärde,
• tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling,
samt medverkar till att hjälpa andra människor,
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja
att handla också med deras bästa för ögonen, och
• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv.
Sunne RO
Vi vill att utvecklingssamtalet diskuterar skolans
ordningsregler och hur arbetet med skolan
likabehandlingsplan efterlevs.
•
•
Elevens och vårdnadshavarens beskrivning
Lärarens/Mentorns beskrivning - dokumenteras
Del 2. Elevens kunskaper, ansvar och inflytande Lgr 11 kap 2.2, 2.3 och 2.4
Skolan ska ansvara för att eleverna lär och utvecklar sådana kunskaper som är
nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund
för fortsatt utbildning.
Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet
och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska
erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i hel
klass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och
integrera kunskaper i sina olika former.
Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska
skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling
och lärande.
Skolans mål är att varje elev
• tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,
• successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre
arbetet i skolan, och
• har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i
demokratiska former.
Sunne RO
Vi vill samarbeta med hemmen i elevernas fostran och för
det ansvar en samhällsmedborgare har att förstå och lära
sig demokratins rättigheter som skyldigheter. Vi ska
klargöra skolans uppdrag för bildning och ny kunskap.
Utvecklingssamtalet ska behandla läxor, studieteknik
och värdet av att eleven ges förmågan att bedöma sin
egen kunskapsutveckling.
•
•
Elevens och vårdnadshavarens beskrivning
Lärarens/Mentorns beskrivning – dokumenteras
Del 3 Bedömning och betyg - Lgr 11 kap 2.7
Läraren ska
• genom utvecklingssamtal och den individuella utvecklingsplanen främja
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling,
• utifrån kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs
kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt redovisa detta för eleven och
hemmen samt informera rektorn,
• med utgångspunkt i föräldrarnas önskemål fortlöpande informera elever och
hem om studieresultat och utvecklingsbehov, och
• vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens
kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig
bedömning av dessa i.
• ge betyg i åk 6 enligt skollagen (2010:800 kap. 10 §14ff) och
Skolförordning (2011:185 kap 6)
Sunne RO
Vi ger en skriftlig kommentar till elevens
kunskapsutveckling i samliga ämnen från åk 1 till åk 6.
De skriftliga omdömena utgår ifrån bedömningsmatriser
som är lika till formen, oavsett ämne, men med ett
ämnesspecifikt innehåll. Matriserna utarbetas av lärarna
gemensamt inom olika ämnesgrupper för att markera en
likvärdighet över hela kommunens skolor.
I åk 6 sätts också betyg efter höst- och vårterminens slut.
Från åk 1 till åk 6 använder Sunne RO beskrivningar av
elevens utveckling enligt nedanstående:
Uppnår inte målen
Uppnår målen
Uppnår målen med beröm
Uppnår målen med utmärkt beröm – gäller enbart åk 4 – 6
•
•
Elevens och vårdnadshavarens kommentar
Lärarens/Mentorns beskrivning – dokumenteras
Del 4 – Utvecklingsmål och resultatmål
Utvecklingsmål
Sunne RO skall ansvara för att varje elev har 3-5 s.k. utvecklingsmål.
Dessa skall i första hand beslutas vid utvecklingssamtalet i början av
höstterminen.
Utvecklingsmålen skall sammanfattande beskriva hur skolans insatser
stöttar och stimulerar elevens fortsatta kunskapsutveckling. De skall ges
en allmän framåtsyftande formulering som beskriver de förmågor
och/eller områden som eleven skall arbeta vidare med, förbättra eller
eventuellt förstärka.
Uppföljning av utvecklingsmålen sker kontinuerligt i en dialog mellan
lärare och elev.
Resultatmål
Eleven skall också i det första IUP - samtalet beskriva sina mål i
respektive ämne (det eleven siktar att uppnå, eller förbättra).
Läraren skall ge en konstruktiv feedback som både stimulerar eleven till
nya mål som att betona det möjliga i dem. Läraren skall även introducera
eleven i viktiga begrepp och metoder, som ex självbedömningar och
kamratbedömningar.
Vid vårens utvecklingssamtal utvärderar vårdnadshavare och elev
tillsammans med lärare resultatet.
Utvecklingsmål och resultatmål dokumenteras av läraren i kommunens
digitala system för att följa eleven genom hela sin skoltid åk 1 – åk 9.
•
•
Elevens och vårdnadshavarens beskrivning
Lärarens/Mentorns beskrivning – dokumenteras
IUP och sekretess
IUP är en allmän handling och skall som sådan behandlas med den
varsamhet som så krävs.
Det är därför viktigt att utvecklingsmål och resultatmål är av den
karaktären att elevens möjligheter och styrkor betonas. Eventuella
svagheter hos eleven och integritetskänsliga uppgifter om eleven som
omfattas av sekretess skall inte finnas med i IUP.
Download