Lokal Pedagogisk Planering

advertisement
Lokal Pedagogisk Planering
Svenska år 2
Tidsperiod: Läsåret 2010/2011
Mål:
Ur Lpo94:
(2.2 Kunskaper)
Skolan skall sträva efter att varje elev
- utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt språk,
-
lär sig utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra,
-
utvecklar nyfikenhet och lust att lära och utvecklar sitt eget sätt att lära,
-
utvecklar tillit till sin egen förmåga.
(2.1 Normer och värden)
-
kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras
bästa för ögonen.
Ur mål att sträva mot:
Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven:
 utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget
intresse,

utvecklar sin förmåga att i dialog med andra uttrycka tankar och känslor som texter med olika syften väcker
samt stimuleras till att reflektera och värdera,

utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.

utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika sammanhang
samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och påverkan,

utvecklar sin fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, både individuellt och i samarbete med andra,

utvecklar sin förmåga att skriva läsligt för hand och att använda datorn som hjälpmedel,

genom eget skrivande fördjupar sin insikt i grundläggande mönster och grammatiska strukturer i språket
samt utvecklar sin förmåga att tillämpa skriftspråkets normer i olika sammanhang

förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig både på egen hand
och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda och
befästa kunskaper.
Ur ämnets karaktär:
I ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Språkutveckling innebär att elevernas
begreppsbild vidgas. Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Elevernas
språkliga utveckling innebär en ökad säkerhet att använda språket uttrycksfullt och tydligt i både tal och skrift och
ökad förmåga att förstå, uppleva och tillgodogöra sig litteratur.
Språket utvecklas i ett socialt samspel med andra. När elever använder sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver
och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla goda språkfärdigheter.
Språket och litteraturen är ämnets centrala innehåll och en källa till kunskap runt omkring oss.
Ur bedömningens inriktning:
Elevens skicklighet i att hantera språket och själv uttrycka sig, i att förhålla sig till vad andra uttryckt i tal, skrift och
via andra medier samt att reflektera över sammanhang och förstå världen omkring sig.
Tolkning och konkretisering av målen
Eleven ska utveckla förmågan att:
lita på sin egen förmåga och delta aktivt i olika aktiviteter såväl enskilt som tillsammans med andra
kunna alla bokstäver och kunna läsa själv.
förstå det hon/han läser och kan berätta vad det handlar om
förstå och hitta bra poänger i det hon/han läser.
använda olika sätt för att läsa och förstå en text.
skriva ord och korta texter.
använda alla bokstäver och skriva så att andra kan läsa.
skriva meningar med stor bokstav och punkt.
använda olika slags stöd när hon/han skriver en text.
berätta i grupp och lyssna på andra
berätta på olika sätt beroende på vilken situation det är och på vilka som lyssnar.
återberätta en händelse, saga eller längre berättelse så att andra förstår
förklara så att andra förstår vad han/hon menar
ge och ta muntliga instruktioner
Vi kommer att bedöma
Elevens förmåga att:
ta eget initiativ till läsning och skrivning
förstå att ord kan delas in i bokstäver, stavelser och betydelsebärande enheter.
utveckla läsningen från att använda ljudningsstrategin till att automatisera läsningen allt mer med hjälp av
helordsläsning.
läsa enkla meningar utan bildstöd med flyt
läsa något längre texter
stanna upp i läsningen när det uppstår problem med förståelse av ord eller sammanhang
rätta sig själv vid högläsning
använda sig av olika förståelsestrategier såsom dra slutsatser och göra förutsägelser före, under och efter
läsning
ställa frågor till texter för att förstå tex. textens budskap eller poäng
skriva ord, meningar och kortare texter
använda alla bokstäver i sitt skrivande
använda sig av olika hjälpmedel/stöd för sitt skrivande
lyssna på andra
muntligt berätta, återberätta, förklara och tydliggöra sina tankar inför andra
Undervisning
Laborationer med alfabetet och språkljud.
Arbeta med rim och ramsor för att hitta lika/olika ljud i ord.
Läsa olika slags texter tillsammans och individuellt. Högläsning och tystläsning
Undervisning i läsförståelsestrategier. Textsamtal.
Arbeta med olika läsförståelsematerial, tillsammans och enskilt.
Gestalta en berättelses handlig genom olika uttrycksformer.
Skriva olika slags texter och använda elevernas erfarenheter, idéer, närmiljö, aktuella händelser och bilder/foton
som utgångspunkt.
Skriva texter med hjälp av tankekartor.
Skriva korta berättande eller faktatexter för hand och på dator.
Skriva gemensamma texter
Läsa texter för varandra och komma med förbättringsförslag.
Skriva ”veckorapport” på klassens blogg.
Publicera och utforska texter gemensamt t ex genom att räkna ord och meningar eller leta bokstäver och
skiljetecken.
Titta på texters uppbyggnad och beståndsdelar.
Rikliga tillfällen till samarbete, samtal och diskussioner.
Tid för reflektion av lärandet. Skriva veckobok.
Elevens delaktighet i planeringen
Eleven ska tillsammans med pedagogen välja ut texter och lämpliga aktiviteter som passar nivåmässigt och
utifrån elevens intressen. Eleven kommer att ges möjlighet att skriva fritt och kommer regelbundet att kunna få
påverka hur han/hon vill redovisa sin kunskap. Förslag på aktiviteter och texter etc. kommer att tas till vara av
pedagogen i den löpande planeringen.
Visa vad man lärt
Elevens delaktighet i muntliga och skriftliga aktiviteter såväl enskilt som tillsammans med andra.
Eleven kommer tillsammans med pedagogen och sina klasskamrater regelbundet titta på och diskutera lärandet
utifrån Skolverkets diagnosmaterial Nya Språket lyfter. Eleven ska få möjlighet att utveckla allt större förståelse
för hur det egna lärandet fungerar.
Regelbunden läsning för pedagog, klasskamrater, yngre elever på skolan och föräldrar kommer att vara ett sätt
att visa vad man lärt. Elevens läsning kommer att spelas in ett par gånger under läsåret.
Olika texter som skrivits och publicerats kommer att visa på elevens skriftspråkliga utveckling.
Eleven sparar några lärandetillfällen i sin portfoliopärm och kan tillsammans med en pedagog eller klasskamrat
diskutera sin utveckling.
Download