Handlingsplan Köpmanholms förskola Ht 2014/Vt. 2015 Normer och

advertisement
Handlingsplan
Köpmanholms förskola
Ht 2014/Vt. 2015
Normer och värden ht 2014

Synliggöra vår verksamhet, vår verksamhetsidé, vår likabehandlingsplan samt vårt
arbete med normer och värden,
Alla ska känna sig välkomna och välkomnade, både barn, föräldrar, anhöriga,
pedagoger samt andra besökare.
Nästa års Våga visa-enkät ska visa en höjning av resultatet på punkten Grundläggande
värden.
Gapet mellan föräldrarnas och pedagogernas skattning vad gäller Grundläggande
värden ska minska
Gemensamt professionellt förhållningssätt mot barn och föräldrar.
Utvecklar pedagogiskt dokumentation till ett verktyg för alla pedagoger.
Utvärderingen av höstterminen visade att vårt arbete med 10 små kompisböckerna
fungerar bra vad gäller att lyfta etiska dilemman och värdegrundsfrågor med barnen.
IKT fungerar bra.
Vt. 2015 arbeta vidare med…
-
Vi fortsätter med 10 små kompisböcker under vårterminen.
Gemensamt projekt kring sagan om Bockarna Bruse sker under våren för alla grupper,
i det väver vi in våra målområden, normer och värden, matematik och språk.
IKT- vi behöver utbilda oss mer i lärplattan, alla barn ska erbjudas att använda
lärplattan som verktyg för kommunikation och dokumentation i projekten.
Arbeta med dilemman som rör vår verksamhet på olika sätt på våra APT möten.
Utveckling och lärande ht 2014


Nästa års Våga visa-enkät ska visa på att föräldrar har större vetskap om verksamheten
i förskolan och att de får tydlig information hur vi arbetar kopplat till vår läroplan.
Schemalägga reflektionsmöten
Pedagogisk dokumentation används som arbetsverktyg för alla pedagoger.
Utvärderingen av höstterminen visade att vi använder oss matematiska begrepp,
utmanar barnen i enklare matematik och resonemang, vi kommer ofta med färdiga
svar? Vi planerar delvis vår matematik i grupp. IKT påbörjat. Vi följer inte upp
systematiskt
tydligt att barnen reflekterar när de själva får se bilder på vad de arbetar med, vad de
har gjort, hur de tänker mm. Barnen ser läroprocesser, sätter ord på vad de
undersöker/gör/funderar över.
Vt. 2015 arbeta vidare med…
-
Utmana barnens tankar och reflektioner att följa matematiska resonemang
Barnens ges möjligheter att få undersöka matematik, i projekt såväl som i annan
verksamhet.
Planera matematik samt språk utifrån ett syfte
Väva in matematik, språk och normer och värden i barnens olika projekt.
Sammanställa språk och matematikväskor för barnen att ta hem och undersöka
tillsammans med sin familj.
Ställa i ordning ett skåp för matematik, språk samt naturvetenskap där specifikt
områdesmaterial förvaras.
följa upp systematiskt, dokumentera läroprocesser, använda dokumentationen till
reflektioner för vidare planering
Pedagogiska miljöer – matematik, no, språk, skapande, samspel/rollspel, konstruktiontydligare pedagogiska miljöer kopplade till läroplanen.
Barns inflytande ht 2014
-


Alla barn ges möjlighet att få dokumentera sitt eget lärande genom fotografering, text,
bild, teckningar och datahantering samt genom lärplattan.
Varje grupp ska föra kontinuerliga barnmöten där barn och pedagog arbetar med
pedagogisk dokumentation, reflektion och utvärdering.
Nästa års våga visa enkät ska visa ett ökat resultat under punkten ”mitt barn
uppmuntras till att ta ansvar på förskolan”
Utvärderingen visar att vi planerar styrda lekar efter intresse behov. Vi tillför material
vad leken behöver. Ibland tas material bort som barnen inte leker med, barnen behöver
se vad som finns för att även kunna veta vad de vill ha.
Barnen har deltagit i demokratiska processer och beslut genom t ex röstning,
Vt. 2015 arbeta vidare med…
-
följa upp barnens egna lekar bättre, barnen leker mycket själva. Vad behöver de i
leken? Erbjuda och tillföra leken material, utmaningar mm.
Förskola och hem ht 2014
-
Se föräldrar som kunder
Mer delaktighet av föräldrar i verksamheten.
Bjuda in föräldrar i verksamheten, en öppen och inbjudande atmosfär
Nästa våga visa enkät ska visa ett ökat resultat under punkten föräldrars delaktighet.
Vt. 2015 arbeta vidare med…
Fler drop-infikor, erbjuda ett drop-in fika i månaden.
Uppföljning, utvärdering och utveckling
-

Alla använder de reflektionsmallar/reflektionsprotokoll under reflektionsmöten samt
för systematisk kvalitetssäkring
Det ska finnas tillgängliga verktyg, kamera, minneskort.
Pedagogisk dokumentation som underlag för planering av verksamhet/grupper/individ
Kontinuerliga reflektionsmöten (både för barn samt för pedagoger) där pedagogisk
dokumentation en är ett underlag för uppföljning utvärdering och utveckling
(reflektionsprotokoll)
Alla använder sig av pedagogisk dokumentation där alla bidrar med eget
dokumentationsunderlag.
. Vi följer inte upp systematiskt, användandet av reflektionsprotokoll är sparsamt.
Vt. 2015 arbeta vidare med…
-
följa upp mer systematiskt, dokumentera läroprocesser, använda dokumentationen till
reflektion för vidare planering.
Ge barnen möjligheter att dokumentera, reflektera och utvärdera.
Utmana barnens tankar och reflektioner. Barnen behöver få undersöka och föra
resonemang i sina projekt samt i verksamheten.
Använda de reflektionsprotokoll som finns.
Förskolechefens ansvar
Synliggöra vad förskolechef samt arbetslagsledare har för uppgifter.

Förskolechefen har på i olika mötessammanhang som föräldramöte och Apt-möten
informerat samtliga om sina ledningens olika arbetsuppgifter uppgifter som
förskolechef har och som arbetslagsledare har.
Download