Handlingsplan för Saffranets förskola 2012

advertisement
Handlingsplan för Saffranets förskola 2012-2013
Detta dokument ligger till grund för arbetet i förskolan och innehåller nedbrutna mål från LpFö98 samt
Nyköpings kommuns tjänstegarantier.
Normer och värden
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och
leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa varandra.
Samt förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social
bakgrund.
Metod
Vi gör en kompissol tillsammans med barnen. Hur är vi som kompisar mot varandra..?? Vi skriver
våra kompisregler på solstrålarna. Barnen är själva med och bestämmer vilka kompisregler vi ska
ha. Vi uppmuntrar barnen att prova, själva och hjälpa varandra. Vi vuxna är goda förebilder.
Vi har också ett fadderbarn, David, som kommer ifrån Equador. Vi samlar in pengar, skriver brev
och skickar ibland småsaker till honom.
Dokumentation
Kompissolen sitter uppe på förskolan.
Vi har foton på situationer där barnen hjälper varandra, eller erövrar sina kunskaper.
Utvärdering/Uppföljning
Vi följer upp vårt arbete med reflektionsmöten, och vi utvärderar två gånger/termin.
Kännetecken för att målet uppnåtts
Pedagogerna har ett medvetet förhållningssätt. Barnen har förståelse, och respekterar
varandra. Vi har inte mycket konflikter i barngruppen. Barnen löser det mesta själva, annars så
tar de oss till hjälp.
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller för läsåret 2012/2013
Utveckling och lärande
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust
samt förmåga att leka och lära, samt utveckla självständighet och tillit till sin egen
förmåga.
Metod
Ger barnen utrymme för lek, fantasi och spännande miljö med utmanande material
Det finns pedagoger som ser och utmanar, stöttar och inspirerar barnen
Vi inbjuder till nyfikenhet och kunskap om vår närmiljö
Genom vårt förhållningssätt vill vi på ett naturligt sätt väcka barnens intresse så att de
successivt inser vikten av att skydda vår miljö.
Dokumentation
Vi sätter in foton i fotoramarna. Barnen pratar med varandra om olika händelser och projekt på
förskolan.
Vi visar våra arbeten och projekt på väggarna.
Filmkamera, och intervjuer med barnen, är andra hjälpmedel
Kännetecken för att målet uppnåtts
Barnen lär sig att återberätta och delge varandra, oss pedagoger, och föräldrar.
De får tilltro till sin egen förmåga
Barnen ifrågasätter och argumenterar för sin sak.
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller för läsåret 2012/2013
Språket
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta,
reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar, utvecklar ett rikt talspråk och sin
förmåga att kommunicera med andra.
Tjänstegaranti: Verksamheten i förskolan främjar barns språkutveckling
Metoder
Ge barnen utrymme
Konkret benämna saker och händelser i vardagen
Skriftspråkets hemliga rum
Ordlådor till de äldre barnen
Teckenkommunikation TAKK
Vi rättar aldrig barnen om de säger fel, utan bekräftar vad de sagt med rätt ord.
Dokumentation
Skriftspråkets hemliga rum
Barnens alster sätts upp på väggarna
Portfolio – Namnteckning
Bilder på de mest förekommande tecknen i vår vardag
Kännetecken för att målet uppnåtts
Barnen kommunicerar med varandra och löser konflikter verbalt
De väljer gärna läsning som aktivitet
De yngre barnen använder nya begrepp, tecken och ord i rollekarna, som i sin tur utvecklas
mycket.
Barnen har ett stort intresse för skriftspråket.
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Läsåret 2012/2013
Matematik
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda
matematik i meningsfulla sammanhang.
Metoder
Vid våra vardagsrutiner benämner vi: antal, placering, läge, form och mönster.
Vi har material där vi utmanar barnen att klassificera och sortera
Konstruktionslek med olika material ex: magnetix, polydrom, kapplastavar, klossar och spel
Vi pedagoger har ett medvetet förhållningssätt och gör det synligt för barnen
Vi använder rätt begrepp och ord.
Vi uppmuntrar barnen att lösa problem i bygg och konstruktionslekar.
Vi tar med oss matematiken ut i vår närmiljö..
Dokumentation
Foton
Skriftligt
Egna ritningar, problemlösningar, konstruktioner
Kännetecken för att målet uppnåtts
I observation av barnens lek, ser vi hur de använder sin kunskap. De använder lägesord, jämför,
kommunicerar kring matematiska begrepp. De iakttar varandra och löser problem för att komma
vidare.
Tänkande: Jag når inte lampknappen… då måste jag gå och hämta en stol att klättra upp på så att
jag når upp till knappen. Jämför varandras åldrar, längder…
Barnen mäter, väger, och jämför i naturen när de bygger, ska använda vatten till sandbyggen,
eller om de ska samla in en massa stenar…
På promenader så går de fyra i rad, tre i rad, bakom eller framför… Räknar steg från A-B…
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller läsåret 2012/2013
Barns inflytande
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att uttrycka tankar och
åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation
Metoder
Vi ser det kompetenta barnet och låter de själva upptäcka och utforska sin omvärld
Vi uppmuntrar och tar tillvara barnens intressen och lyssnar på deras tankar och ideèr när vi
väljer projekt och teman.
Vi uppmuntrar barnen att medverka i olika lekar och aktiviteter oavsett kön.
Miljön ska vara tillåtande och inbjudande
Behöver vi säga Nej, så motiverar vi det.
I samtal och intervjuer undersöker vi barnens uppfattning om sitt eget inflytande
Dokumentation *
Vi gör barnen medvetna om att de har inflytande över sin dag på förskolan
genom att synliggöra de val de gör under dagarna. Både vad det gäller aktiviteter, kompisar och
att valet mellan att vara ute eller inne.
Kännetecken för att målet uppnåtts
Barn kommunicerar med ex sina föräldrar och oss pedagoger talar om att de VALT att göra olika
aktiviteter under dagen.
Barnen använder alla utrymmen inomhus och utomhus efter sina egna fantasier.
De flyttar runt och möblerar i aktiviteten.
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller läsåret 2012/2013
Förskola – Hem
Mål
Alla som arbetar i förskolan skall visa respekt för föräldrar och känna ansvar för att det
utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och familjer
Tjänstegaranti: Varje barn får ett tryggt bemötande varje dag. När du lämnar och hämtar ditt
barn möts du av pedagoger som ser ditt barn.
Metoder
Vi erbjuder nya familjer – hembesök
Vi vill ha ett bra samarbete med föräldrar genom en daglig kontakt vid hämtning/lämning
Vi skriver dagligen på vår whiteboard
Vi erbjuder två utvecklingssamtal per år. Vid behov har vi fler.
Vi har föräldramöte och drop-in fika
Vi har gårdsfest varje vår
Vi firar olika traditioner, lucia, jul, påsk.
Vi skickar ut ett hembrev varje månad, där vi har en öppen fråga till föräldrarna.
Vi har barnintervjuer
Vi har enkätundersökning varje år.
Vi har ett förskole råd. Vi bjuder in föräldrar att ta del av vår verksamhet, och att de kommer
med ideèr och förslag som utvecklar vår verksamhet.
Dokumentation
Våra väggar och hyllor
Våra aktivitetspärmar
Vi har våra fotoramar
Vi har en föräldrapärm på varje avdelning med div planer och blanketter i
Kännetecken för att målet uppnåtts
Vi ser på våra enkäter vad våra familjer tycker är bra med vår förskola, och vad vi kan förbättra
Vi får synpunkter från våra föräldrarådsmöten
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvariga
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller läsåret 2012/2013
Förskola – Skola – Fritidshem
Mål
Förskolan skall sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med
förskoleklassen, skola och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling
och lärande i ett långsiktigt perspektiv.
När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den
särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avsluta förskoleperioden.
Metoder
Vi bjuder in fsk – klass pedagoger till vår förskola.
Vi träffas med skolan och planerar våra träffar under året.
Under våren gör vi besök på skolorna, äter lunch, träffar våra nya klasskamrater.
Vi har överskolningssamtal tillsammans med fsk-föräldrar-skola under våren, där barnen är med
och visar sin portfolio.
Avslutningssamtal fskklass-fsk.
Vi avtackar vår blivande fsk-klass barn med att de får varsin ros på vår årliga vårfest.
Vi arbetar med ”Röda tråden” där vi diskutterar olika ämnen.. Matematik, och svenska bland
annat.
Pedagoger sover över med barnen och har avslutnings fest..
Dokumentation
Vi följer det pedagogiska året.
Förskolorna på Arnö följer uppgjorda planer, som är utarbetade med de olika skolorna, om hur
övergångarna fsk – skola ska se ut.
Kännetecken för att målet uppnåtts*
Barnen är nyfikna och glada när de börjar i förskoleklassen. De har fått en bra grund,
från oss på förskolan, som skolan kan bygga vidare på.
Utvärdering/Uppföljning
Vi träffas varje höst för att utvärdera hur övergångarna har gått.
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan
Gäller läsåret 2012/2013
Naturvetenskap
Mål
Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och
samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter och djur, samt enkla kemiska och
fysiska fenomen.
De ska utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkelt teknik
fungerar.
Metod
Vi synliggör kretsloppet genom kompostering av växter, frukt och grönt
Vi provar olika experiment utifrån NTA-lådor.
Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och upptäckar-glädje, när de hittar något som de blir
intresserade av.
Vi använder alla våra sinnen.
Vi följer och tar reda på fakta om växter, djur och insekter i vår närmiljö.
Vi lägger grunden för att barnen ska få en förståelse för vetenskapliga begrepp som de kommer
att möta i framtiden.
Vi har en bod stående på gården, där vi har samlat på oss olika verktyg, och material- saker som
går att plocka isär, undersöker och sätter ihop igen.
Vi sopsorterar och pantar flaskor och burkar
Vi samlar in och återanvänder material
Dokumentation
Vi har fotoprojekt, utställningar, hypoteser.
Sinnen, gör lärandet varaktigt.
Barnen får själva dokumentera och göra ritningar som visar hur de har tänkt.
Kännetecken för att målet uppnåtts
Barnen återberättar och prövar själva sina projekt hemma och på förskolan.
Barnen är väldigt intresserade av olika naturliga fenomen.
De är empatiska mot djur. De tar hand om dem, matar och ser till att djuren har något form av
boende.
Utvärdering/Uppföljning
Apt, Avd-planering, Reflektionsmöten
Ansvarig
Förskolechef och arbetslagets pedagoger.
Tidsplan
Gäller läsåret 2012/2013
Skapande
Mål:
Förskolan skall sträva efter att varje barn ska utveckla sin skapande förmåga att förmedla
upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som musik, rörelse, bild, dans och
drama, samt att skapa, bygga och konstruera med hjälp av olika tekniker material och redskap.
Metod:
Vi har ett stort och lättillgängligt utbud av skapande och konstruktionsvänligt material.
Vi visar barnen olika tekniker och redskap
Vi har skapat stort utrymme där barnen kan arbeta med och spara sina projekt.
Vi uppmuntrar barnen att ta med sig ”värdelöst” material hemifrån (burkar, lock, korkar,
kartonger, snören, mm)
Vi använder mycket naturmaterial som vi samlar på oss när vi är ute i naturen.
Vi har modeller, bilder, och andra ideèr som barnen kan bli inspirerade av.
Dokumentation:
Vi har utställningar på våra hyllor
Vi har diverse skapande sitter uppe på våra väggar
Vi fotograferar och sätter in våra projekt i portfolion/aktivitetspärmar/fotoramar
Kännetecken:
Barnen kommer ofta med egna förslag och vill starta upp nya projekt
De visar skaparglädje, som smittar av sig på varandra.
Många väljer skapande som aktivitet under dagarna
Borden är ofta fullsatta med skapande barn.
Fantasin flödar.
Barnen hjälper varandra.
Utvärdering/Uppföljning
Vi träffas varje termin för att utvärdera hur stort intresse det varit.
Avd-planering och Apt-möten
Ansvarig:
Förskolechef och arbetslagets pedagoger
Tidsplan: Gäller läsåret 2012-2013
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards