Förskolan Barnkullen Likabehandlingsplan Plan mot diskriminering

advertisement
Förskolan Barnkullen
Likabehandlingsplan
Plan mot diskriminering
och kränkande behandling
2013
Den här planen har tagits fram för att stödja och synliggöra arbetet med att främja
barns och elevers lika rättigheter och möjligheter och för att förstärka
verksamhetens arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling. Alla barn har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas
med respekt. Förskolan ska vara fri från diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling. När barn känner sig trygga i förskolan påverkas de i
positiv riktning. Allmänna råd, skolverket (2009).
Ansvarig för planen: Margareta Kostovska Förskolechef
Planen gäller från: 2013-01-01 Till: 2013-12-31
Vår vision
Förhållningssättet som ska genomsyra verksamheten utgår från det kompetenta barnet
där barnet är subjekt och vi har en tilltro till barns förmågor. Verksamheten ska utgå från
barns intresse, inflytande och delaktighet. Alla ska känna sig respekterade och trygga i
förskolan.
Barnens delaktighet
Barns inflytande sker genom att vi planerar verksamheten utifrån barns intresseområde.
I viss mån reflekterar arbetslagen med barnen om de erfarenheter de har gjort och tar
tillvara barns tankar och teorier.
Vårdnadshavares delaktighet
Vi bjuder in föräldrar till delaktighet i olika forum som föräldramöte, föräldraråd, samtal,
Introduktion, veckobrev och genom att de svarar på enkäten.
Personalens delaktighet
Alla pedagoger ska vara delaktiga i att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån
likabehandlingsplanen.
Förankring av planen
 Planen ska vara närvarande i det dagliga arbetet
 Alla pedagoger ska aktivt arbeta med planens mål
 Barnen ska göras delaktiga i arbetet med planen.
 Informera föräldrar om planen
 Planen ska anslås i alla tamburer
 Planen ska läggas ut på hemsidan
Utvärdering av årets plan
Senast 2013-12-31
Årets plan ska systematiskt följas upp och dokumenteras under hela året.
Utvärdering görs i juni för att sedan kritiskt kunna analyseras och granskas i december.
Alla pedagoger deltar i dokumentation, uppföljning och utvärdering. Övrig personal görs
delaktiga.
Barnen ska göras delaktiga.
Föräldrar ska göras delaktiga.
Ansvariga för utvärdering av årets plan
Förskolechef och förskollärare ansvarar för att årets plan följs upp och utvärderas,
tillsammans med samtliga i arbetslaget som också har ett ansvar att delta i uppföljning
och utvärdering.
Främjande insatser - MÅL
Normer och värden
1. Verksamheten ska spegla det mångfalds samhälle vi lever i
2. Ge alla barn samma möjligheter utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller,
funktionsnedsättning, etnicitet eller ålder
Hur





Synliggöra mångfalden både i miljö och bemötande genom litteratur, material,
uppmärksammandet av högtider/fester. Göra barnen uppmärksammas på att
olikheten berikar.
Diskussioner vad mångfald är och vad vi menar med det
Bjuda in Elisabeth Corsander, etnolog som är kunnig i ämnet för att skaffa oss en
bredare kunskap
Observera varandra för att få syn på bemötande flickor/pojkar, utifrån ålder eller
funktionsnedsättning
Utveckla och tillföra i miljöer så att alla känner sig trygga oavsett kön, etnisk
tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder
Delaktighet och inflytande
1. Alla barn ska känna sig trygga i förskolan
2. Alla barn ska ha inflytande i verksamheten
Hur




Närvarande pedagoger i allt som sker i förskolans verksamhet
Barnen ska möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i
samspelet med både det enskilda barnet och gruppen
Genom möten av olika slag där barnens intressen tas tillvara
Att barnen blir lyssnade på
Ansvarig
Förskollärare på varje avdelning ansvarar för att:
 Observationer genomförs och att de dokumenteras tillsammans med alla i
arbetslaget, för att kunna förändra och utveckla bemötande, språk och miljöer så
att alla känner sig välkomna.

Arbetet genomförs tillsammans med alla i arbetslaget där alla har ett ansvar att
arbeta utifrån likabehandlingsplanen
Uppföljning av målen
Förskollärare på varje avdelning ansvarar för att tillsammans med alla i arbetslaget:
 Systematiskt följa upp och observera verksamheten ute och inne
 Observera varandra
 Analysera insamlat material en gång per månad på planering
Kartläggning
Alla avdelningar har gjort uppföljningar och utvärdering av likabehandlingsarbetet. Det vi
sett är att det inte har blivit så systematiskt som det bör vara för att få syn på strukturer
som råder på förskolan.
Så här har barn och föräldrar involverats i kartläggningen
Barn har involverats i återkommande möten där de getts tillfälle att reflektera över olika
dilemman som kan uppstå barn emellan.
Föräldrar har svarat på enkäten om verksamheten och genom fortlöpande samtal.
Så här har personal involverats i kartläggningen
Alla pedagoger har varit involverade i kartläggningen genom att de har deltagit i
utvärderingar.
Resultat och analys
De barn som hörs och syns mest blir oftare sedda än de tysta. De blir i större
utsträckning föremål för förebyggande åtgärder som tillexempel specialpedagog. Utan
att ha gjort en grundlig uppföljning så är det framförallt pojkar som blir föremål för
utredningar. Det förekommer att barn utesluts från social gemenskap, lek och att barn
tar till fysisk kontakt.
Vi har observerat att barn i varierande grad har inflytande och delaktighet.
Barnen ges större möjlighet till inflytande och delaktighet när de delas i mindre grupper.
Vi har skapat förutsättningar och möjligheter för barn att lyckas genom att anpassa
möbler, miljöer och material
Närvarande och engagerade pedagoger leder ofta till att barnen får en positiv
upplevelse.
Förebyggande åtgärder - Mål
1. Dela barn i smågrupper
2. Utgå från barnens intresse i skapandet av nya miljöer där alla oavsett ålder, kön,
etnicitet eller funktionsnedsättning har samma möjlighet till inflytande och
delaktighet
3. Aktivt arbeta med känslor att det är tillåtet att bli arg, sur, ledsen, besviken men
inte att slå eller utesluta utan bemöta varandra med respekt
4. Anpassa miljö och material utifrån alla barns förutsättningar
5. Aktivt närvarande pedagoger i verksamhetens olika situationer, miljöer och rum
6. Uppmärksamma mångfald
Åtgärd
1. Kontinuerligt observera och följa upp tillsammans med barnen hur de upplever
sitt inflytande, kan vara i form av intervju
2. Kontinuerligt observera de olika miljöerna för att se att inget barn blir
diskriminerat, kränkt eller trakasserat utifrån diskrimineringsgrunderna
3. Tillsammans med barnen hitta metoder på hur man kan göra istället. För de
yngre barnen markera när det inte är ok.
4. Kontinuerligt observera om barnen ges möjlighet utifrån sina förutsättningar i
inflytande över miljö och material
5. Kontinuerligt observera situationer och varandra för att säkerställa att inte barn
kränks, diskrimineras eller trakasseras av barn eller vuxna
6. Köpa in litteratur, musik, olika material o miljöer som speglar att det finns olika
familjekonstellationer och familjer från olika kulturer
Motivera åtgärd
Barnens ålder eller förutsättningar spelar roll i vissa lekar eller användandet av leksaker
där vi ser att det skapar konflikter barn emellan. Genom att dela barn i smågrupper
möjliggör vi att alla barn får möjlighet att arbeta utifrån sina förutsättningar.
Vi vill att barnen ska lära sig att hantera konflikter för att förebygga mobbing,
kränkningar och utanförskap eftersom vi ser om vi inte är närvarande så uppstår
situationer där barn kan kränka varandra.
I vissa situationer så handlar vi utifrån egna normer och värderingar som inte stämmer
överens med det vi gemensamt kommit fram till därför är det viktigt att vi observerar
miljöer, situationer och oss pedagoger.
Trots att vår förskola har en kulturell mångfald så har vi inte lyckats spegla det helt ut i
vår verksamhet. Det finns fortfarande miljöer som speglar stereotypa könsroller och
uppmärksammandet av kultur, högtider, språk och litteratur utgår inte från mångfalds
perspektiv. Verksamheten speglar inte att det finns olika familjekonstellationer.
Ansvarig
Förskollärare ansvarar tillsammans med arbetslag att planera och genomföra:
1. Observationer genomförs utifrån det tidsschema som angivits
2. Observationer dokumenteras för att kunna redovisas på planeringsdagar i juni
och december
Rutiner för akuta situationer
Policy
På vår förskola skall inget barn känna sig kränkt, diskriminerad eller trakasserad varken
av barn eller vuxna.
Alla barn skall känna sig trygga när de vistas på förskolan.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
1. Närvarande pedagoger i all verksamhet
2. Observationer av rum inne och ute
3. Observationer av varandra i samspel med barnen
4. Pedagogiska diskussioner om uppkomna situationer och hur de kan ändras
Personal som barn och föräldrar kan vända sig till
Föräldrar ska känna förtroende att kunna vända sig till alla i arbetslaget
De skall i första hand vända sig till ordinarie personal
Det går också att vända sig till Förskolechef Margareta Kostovska telefon 0525-18328
eller via mail [email protected]
Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av barn eller av personal
1. Prata alltid med den som utfört kränkningen – personal
2. Informera förskolechef – personal
3. Dokumentera alltid genom att beskriva situationen, vad är orsaken, vidtagna
åtgärder och uppföljning – personal eller personal och förskolechef
4. I förekommande fall informera föräldrar
5. Om kränkningen inte upphör vidtar förskolechef eventuella åtgärder – Margareta
Kostovska, förskolechef
Rutiner för uppföljning
1. Den person som har uppmärksammat kränkningen och förskolechef följer upp
och utvärderar att vidtagna åtgärder har gett resultat direkt i anslutning till
händelsen
2. I förekommande fall deltar hela arbetslaget
3. Handledning med hela arbetslaget
Rutiner för dokumentation
1. Dokumentera alltid genom att beskriva situationen, orsaken, åtgärd och resultat
2. Den som uppmärksammat situationen beskriver situationen och orsaken som den
upplevs
3. Ta med barn om det är relevant och skriv ner deras upplevelse av situationen
4. Om det är personal som kränkt ett barn så beskriver både den som
uppmärksammat kränkningen och den som kränkt barnet hur de upplever
situationen på anmodan av förskolechef
5. Dokumentationen diarieförs och förvaras hos förskolechef
Ansvarsförhållande
Den personal eller det arbetslag som har uppmärksammat situationen är ansvarig för att
det åtgärdande arbetet genomförs. Förskolechef har det yttersta ansvaret
Utvärdering av 2012 års likabehandlingsplan
Vi har försökt tillgodose att alla barn ska ha lika stort utrymme i verksamheten genom
närvarande och lyssnande pedagoger. I varierande grad så har pedagoger lyft fram
allas lika värde genom att agera goda förebilder, påpeka att ”alla får vara med” och
försökt lyfta fram barns positiva sidor.
Att alla barn ska känna sig trygga i förskolan tror vi de gör genom att arbeta i mindre
grupper där de kan skapa goda relationer med varandra. Närvarande pedagoger som
ser barnen och som kan agera innan det händer något är en trygghets faktor som vi sett
ger resultat.
De ovanstående målen har inte specifikt analyserats vilket gör det svårt att veta om alla
har haft lika stort utrymme eller om alla har känt sig trygga i verksamheten.
Alla barn ska ha inflytande över verksamheten – vilket de också fått när vi utgår från
deras intressen i temaarbete, skapande av miljöer och med vem/var de vill arbeta.
Den mångfalds grupp vi startade var igång i början av året men det var svårt att se exakt
med vad och hur vi skulle arbeta. Vi har köpt in en del litteratur, använt musik från barns
hemländer och en del barn har fått hemspråksstöd.
Verksamheten speglar inte det mångfalds samhälle vi lever i och vi behöver få en större
kunskap i vad vi menar med mångfald. Inför 2013 satsar vi på kompetensutveckling
inom området för att ta reda på vad vi menar med mångfald.
Skapandet av nya miljöer som exempelvis ett ”torg” har visat sig locka både flickor och
pojkar då materialet varit mer könsneutralt. Vilket också visar sig när barn är ute i
naturen. Vi har medvetet försökt utesluta värderande ord i kontakt med barnen och
istället använt ord som visar på deras förmågor och egenskaper.
Övrigt
En del av de mål vi skrivit 2012 har inte varit tillräckligt tydliga och kanske för många så
det kommer vi att åtgärda inför 2013. Likabehandlingsplanen bör också följa de mål som
finns i läroplanen och den lokala arbetsplanen så att det inte blir något som ska göras
vid sidan om. Vi behöver också bli bättre på att använda oss av likabehandlingsplanen i
det dagliga arbetet med barnen.
Vi har frågat i föräldraråd om föräldrar var nöjda med den delaktighet i utvärderingen
som de haft och de var nöjda.
Delaktiga i utvärderingen
Alla pedagoger
Fasta vikarier
Föräldrar
Barn
Resultat av utvärderingen
Utvärderingen har resulterat i återkommande diskussioner om förhållningssätt i olika
situationer.
Den visar att vi måste genomföra systematiska observationer för att få syn på:
 verksamheten och varandra för att se hur vi realiserar likabehandlingens mål
 vilka normer och värderingar som råder i barngrupp och personalgrupp
Tanumshede 2013-01-31
Download