Respondent betingning

advertisement
Respondent betingning
En form av associationsinlärning
Kallas också klassisk betingning
Ett från början neutralt stimuli paras ihop
med en obetingad respons (reflex)
Efter betingning utlöser det tidigare neutrala
(nu betingade) stimulit responsen (som då
kallas betingad respons)
Operant betingning
Beteendens frekvens styrs av vilka konsekvenser
de får för individen som utför dem
Vissa konsekvenser gör att beteendet ökar i
frekvens
Vissa konsekvenser gör att beteendet
minskar i frekvens
Operant betingning
Positiv förstärkning – positiv konsekvens
Negativ förstärkning – negativ konsekvens
uteblir
Positiv bestraffning – negativ konsekvens
Negativ bestraffning – positiv konsekvens uteblir
Utsläckning – ingen konsekvens av beteendet
Fundera!
•  Vad kan vara förstärkare? Positiva –
negativa? Exempel!
•  Vad kan vara bestraffning? Positiv –
negativ? Exempel!
Förstärkningsscheman
När administreras förstärkare?
Varje gång beteendet inträffar
Varje n:te gång
Oregelbundet men återkommande
Aldrig
!och hur påverkar det frekvens av beteende?
Kontext
Förstärkare eller bestraffare fungerar ibland
bara under vissa omständigheter
Diskriminativa stimuli
Kombinationer av stimuli
ABC
Antecedenter
Vad finns närvarande
i situationen som
föregår beteendet
Beteende
Konsekvenser
Kortsiktiga och
långsiktiga
konsekvenser
värden
•  Värden handlar om fortgående handling. Liksom att gå i en viss
riktning där mål utgör saker vi vill uppnå längs med vägen.
•  Värden är abstrakta och ouppnåbara i det att vi aldrig kommer
fram och blir klara till skillnad från mål som är konkreta och
uppnåbara.
•  Upplevelsen av att sträva i ens värderade riktning, att så att säga
vara på rätt väg, är i sig förstärkande.
Två aspekter på beteende
Topografi – hur beteendet ser ut
• 
• 
Överskott: vilka beteenden är det för mycket av?
Underskott: vilka beteenden är det för litet av?
Funktion – vilken funktion beteendet fyller för individen som
utför det
S yttre stimuli
O inre stimuli (kroppsliga reaktioner)
R respons, overta (observerbara) eller koverta (ej observerbara)
beteenden
KK kortsiktig konsekvens
LK långsiktig konsekvent
Situation
Kortsiktigt
Långsiktigt
Positiva
konsekvenser
Positiva
konsekvenser
Tankar
Hantering
Negativa
konsekvenser
Känslor
Sårbarhetsfaktorer
Negativa
konsekvenser
Livshändelser:
Förlust,
konflikter,
relationsproblem
etc.
Symptom :
Sorg, trötthet etc.
Ur Martell RC, Addis ME, Jacobson NE: Depression in context: Strategies for guided action. New
York, Norton Professional Publishing 2001.
Minskad positiv
förstärkning,
ökad bestraffning,
flykt och undvikande
Sekundära problem:
Undvikande coping,
inaktivitet,
grubblerier etc.
Download