TBE, pneumokocker och andra vaccinationer

advertisement
2015-05-07
Aktuellt om vacciner och
vaccination
Åke Örtqvist
Smittskyddsläkare
Maj 2015
2015-05-07
Sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-07
Sidan 2
www.smittskyddstockholm.se
1
2015-05-07
2015-05-07
Sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
Vem får vaccinera?
• Läkare
• Sköterska efter ordination av läkare
• Barn-/distriktssjuksköterska får ordinera
”programvacciner” självständigt till barn
och vuxna
2015-05-07
Sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
2
2015-05-07
SOSFS 2006:24
10 § En sjuksköterska som antingen har genomgått specialistutbildning till distriktssköterska eller
specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera
läkemedel för vaccination i enlighet med de vaccinationsprogram som finns upptagna i följande
föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1990:21) om profylax mot difteri och stelkramp
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1994:26) Vaccination mot pneumokocker
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:21) Vaccination mot influensa
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2006:22) om vaccination av barn
Socialstyrelsens rekommendationer för profylax mot hepatit B, Profylax med vaccin och
immunoglobulin – före och efter exposition
Socialstyrelsens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos.
En sjuksköterska som genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av
specialistutbildningarna i första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel
för vaccination enligt punkterna 1–6.
En sjuksköterska som genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet
är behörig att till vuxna ordinera läkemedel för vaccination enligt punkterna 1–3 och 5–6.
Det är verksamhetschefen som skall ansvara för att det görs en bedömning av om
utbildningarna i andra och tredje styckena motsvarar specialistutbildningarna i första stycket.
Bedömningen skall dokumenteras i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.
2015-05-07
Sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Smittskydd Stockholms och KI’s
UPPDRAGSUTBILDNING
• Fortbildning inom allmän vaccinologi och avseende de
vacciner som används i Sverige i dag.
• Uppfyller Socialstyrelsens krav på utbildning på högskolenivå
som underlag för behörighet att ordinera programvaccinationer (influensa och pneumokock) till vuxna.
• Kursens mål:
– 1) öka kompetensen hos sjuksköterskor och läkare som
vaccinerar både barn och vuxna.
– 2) ge fler sjuksköterskor behörighet att självständigt
ordinera programvaccinationer.
• Nästa kurstillfälle: Prel. våren 2016
2015-05-07
Sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
3
2015-05-07
Så här såg inbjudan
ut 2014
2015-05-07
Sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
Upphandlade vacciner och hur man
beställer vacciner
•
•
•
•
•
•
•
•
Infanrix hexa
Infanrix-polio-hib
Tetravac
DiTekiBooster
Priorix
Rotateq
Prevenar13
Pneumovax
•
•
•
•
•
•
•
•
Fluarix
Fluenz tetra
FSME Immun
Gardasil
Vaqta
Twinrix vuxen
AmBirix (barnvaccin)
Engerix
2015-05-07
Sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
4
2015-05-07
www.smittskyddstockholm.se / Vaccin
Upphandlade vacciner på rekvisition
Information till dig som beställer
Stockholms läns landsting (SLL) har ett antal vacciner på avtal tom 2015-06-30 (vissa avtal gäller även efter
detta datum) vilka finns benämnda nedan. I bifogad förteckning finns ytterligare information såsom
varunummer förpackningsstorlek, avtalsperiod, pris etc. Avtal omfattar leveranser till enheter inom SLL
(inklusive kommuner inom Stockholms län och vårdgivare med vårdavtal) samt Region Gotland (Rotateq ej för
Gotland).
2015-05-07
Sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
www.smittskyddstockholm.se / Prislista
2015-05-07
Sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
5
2015-05-07
Hälsodeklaration
• Behövs för:
– Patientsäkerheten
– Kunna bedöma indikationen
– Kunna bedöma vaccinets effektivitet
2015-05-07
Sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
Hälsodeklaration Vaccinera
2015-05-07
Sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
6
2015-05-07
Hälsodeklaration – Take Care
2015-05-07
Sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-07
Sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
7
2015-05-07
När får inte vaccinationer ges, eller när
måste speciell försiktighet iaktas?
• Överkänslighet mot ingående substanser
• Levande vacciner (eller levande försvagade
vacciner) till gravida eller gravt
immunsupprimerade
• I.m. vaccination till person som har
blödningsbenägenhet
• Två levande vacciner kort efter varandra
• Pågående akut infektion
2015-05-07
Sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
Exempel: Äggallergi och influensavaccin
•
Äggresterna i de moderna vaccinerna är så små att risken för
reaktioner hos äggallergiker är liten. Personer som kan äta ägg i
form av äggröra eller i sockerkakor kan vaccineras som vanligt.
•
Men, personer som reagerat med anafylaxi efter att ha ätit
ägginnehållande produkter (t.ex. sockerkaka, pannkakor, äggröra)
ska inte vaccineras med Fluarix eller Fluenz Tetra utan att
bedömning av erfaren specialistläkare gjorts
•
Barn som någon gång fått en anafylaktisk reaktion, oavsett mot vad,
ska vaccineras på barnmottagning där det finns anafylaxiberedskap
och läkare på plats.
2015-05-07
Sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
8
2015-05-07
2015-05-07
Sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
2015-05-07
Sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
9
2015-05-07
I princip inget hinder att ge många
vacciner samtidigt
• Alla typer av inaktiverade vacciner
kan ges i kombination med andra inaktiverade och levande
vacciner samtidigt och oavsett intervall mellan doserna. Detta
gäller även per orala levande vacciner.
• Levande parenterala vacciner (BCG, MPR, HZ,
gula febern)
kan ges i kombination med andra levande parenterala
vacciner, samma dag eller hellre med ett intervall på 4 veckor.
– Om möjligt är det av flera skäl att föredra, framför allt för barn yngre än
18 månader, att vänta 4 veckor mellan vaccination med två olika
levande vacciner.
2015-05-07
Sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Ny vaccinationslag 2012:452 - ingår i
smittskyddslagen – gäller från 1 jan 2013
•
•
•
•
•
3 a § Landstingen ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att
förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.
Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för
elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för huvudmän för
elevhälsa i förskoleklass.
3 c § Nationella vaccinationsprogram delas in i
1. allmänna vaccinationsprogram, och
2. särskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper.
3 d § En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett
nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som kan
1. ges utan föregående diagnos av sjukdomen, och
2. ge mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.
3 e § En smittsam sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram, om
vaccination med det vaccin mot sjukdomen som avses i 3 d § kan förväntas
1. effektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen,
2. vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, och
3. vara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.
2015-05-07
Sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
10
2015-05-07
Vaccinationer inom barn- och skolhälsovård =
allmänna vaccinationsprogrammet
I SLL ingår även hepatit B
vid 3, 5 och 12 månader
och rotavirus (3 doser)
från 6 v ålder.
Två-dos sedan
2015
Finns tabell med rekommenderade tidsgränser för när olika vaccin kan ges i förhållande till
varandra och till barnets ålder utan ordination från läkare.
http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Vaccinationer/Barnvaccinationer/Barnvac
cinationer---Vaccinationer-inom-barn--och-skolhalsovard-//?id=11704
2015-05-07
Sidan 21
www.smittskyddstockholm.se
”Restade” vacciner – ett allt
vanligare problem
• Få vaccinproducenter (oftast bara 2)
• Nationell upphandling riskerar leda till att
det bara blir någon leverantör kvar
• Ingen ”reserv” – vare sig hos producenten,
leverantören, eller landstingen
• Är, eller varit aktuellt för:
– BCG, Tetravac, rent tetanusvaccin, rent
difterivaccin, DiTekiBooster
2015-05-07
Sidan 22
www.smittskyddstockholm.se
11
2015-05-07
Vad göra när vaccinet inte finns?
• BCG
– finns inget att göra
• Tetravac – dos IV vid 5-6 års ålder:
– Infanrix-polio-(hib)?
• DiTekiBooster – dos V vid 14-16 års ålder:
– Boostrix, Triaxis
2015-05-07
Sidan 23
www.smittskyddstockholm.se
Tetanus-/difteri-profylax
• Grundskydd
– 4 doser med med fulldos
– 5 dosen med reducerad dos
• Påfyllnadsdoser
– Till vuxna som är 18 år eller äldre och
grundvaccinerade enligt ovan ges difterivaccin och
stelkrampsvaccin med reducerad antigenhalt
(påfyllnads-dos) vart 20:e år.
Sos Rekommendationer för profylax till vuxna mot difteri och
stelkramp 2009
2015-05-07
Sidan 24
www.smittskyddstockholm.se
12
2015-05-07
Tetanusprofylax
•
•
•
Tidigare ovaccinerad
Humant immunglobulin + påbörja grundvaccination (även mot difteri). Tetanusvaccin
SSI, 1 dos = 1ml, och Difterivaccin SSI 30IE/ml, 1 dos = 0,5 ml, finns på nationell
licens.
Tidigare fått en dos stelkrampsvaccin
Ev. humant immunglobulin + en dos stelkramps- och en dos difterivaccin. Ge
ytterligare en dos av vartdera vaccinet efter 6–12 månader.
Tidigare fått två injektioner stelkrampsvaccin
Ge tredje dosen av både stelkramps- och difterivaccin om det gått mer än 6 månader
efter senaste dosen.
• När vare sig Tetanusvacc SSI eller Difterivacc SSI finns!
– Licensprep Tetanol pur OK, men inget rent difterivacc
– DiTekiBooster – hyggligt alternartiv, även om det är för låg halt
av difteritoxoid
– Tetravac? Infanrix-polio? Infanrix-polio-(hib)? Infanrix hexa?
Beroende på vaccinationsstatus i övrigt
2015-05-07
Sidan 25
www.smittskyddstockholm.se
Nya vacciner
• SoS ansvarar för att ta fram förslag enl en
speciell modell (från 1/7 går ansvaret över
till FoHM)
• I nuläget utvärderas:
– BCG, Hep B-, Influensa- och pneumokockvaccin
• På kö står:
– Rotavirus, hpv för pojkar, VZV/Zoster, TBE
2015-05-07
Sidan 26
www.smittskyddstockholm.se
13
2015-05-07
Viktiga frågor vid introduktion
av nya vacciner
• Sjukdomsbördan – vanlighet och
allvarlighet
• Skyddseffekt och varaktigheten av skyddet
och behov av upprepade doser
• Biverkningar
• Acceptans
• Ekonomi
2015-05-07
Sidan 27
www.smittskyddstockholm.se
27
Viktiga frågor vid introduktion
av nya vacciner
• Stort ansvar
– uppmana hela årskullar av friska barn genomgå en aktiv
medicinsk intervention
– vinsten måste vara mycket väl dokumenterad och risken minimal
ur ett individ- och befolkningsperspektiv. I Sverige berörs över
100 000 ”nya” barn per år
• Hög acceptans
– från barn och föräldrar och sjukvårdspersonal krävs för god
anslutning
• Biverkningar
– måste vara sällsynta eller milda
• Ett nytt vaccin måste passa in
– i det existerande schemat, såväl immunlogiskt som logistiskt
2015-05-07
Sidan 28
28
www.smittskyddstockholm.se
14
2015-05-07
Nya vacciner
• Senaste nya vaccinet i nationella
programmet:
– pneumokockvaccin för barn 2009
– HPV för flickor (2012)
• I SLL har vi i barnvaccinationsprogrammet
dessutom infört
– Hepatit B vaccin 2013 (
från 5-valent till 6valent vaccin vid 3,5 12 mån ålder)
– Rotavirusvaccin 2014
2015-05-07
Sidan 29
www.smittskyddstockholm.se
Rotavirus
• vanligaste orsaken till allvarlig magsjuka, s.k.
gastroenterit (GE), hos små barn
• smittsamt och i princip alla människor smittas
tidigt i livet av denna infektion
• kräkningar och diarréer ca 5-8 dgr, d.v.s.
betydligt längre än vinterkräksjukan
risk för komplikationer, fr.a. intorkning och
saltrubbningar
• vanligt med vårdrelaterade infektioner
2015-05-07
Sidan 30
www.smittskyddstockholm.se
15
2015-05-07
Rotavirus
• ”maginfluensa” - ca 8-10% av alla akuta
barnpatienter
• av barn < 5 år som behöver slutenvård p.g.a.
maginfluensa står rotavirusinfektion för 50-70%
av fallen
• tydlig säsongsvariation, kraftig topp februarimars, samvarierar därför ofta med RS-virus,
vinterkräksjuka och influensa
mycket stor sjukvårdsbelastning under
några få månader
2015-05-07
Sidan 31
www.smittskyddstockholm.se
Sachsska barnsjukhuset
vintersäsongerna 2009-2010
140
J0 9 +11- IN F LU EN SA
J2 0 - OB ST R B R ON KIT U N S
120
J12 +2 1- R S
J15B A KT PN EU M ON I
100
A 0 8 GE
80
60
40
20
0
10
0
j-1
ma
rap
-10
0
r-1
ma
feb
-10
jan
9
c-0
de
9
v -0
no
-09
9
t-0
ok
9
p- 0
se
09
g
au
jul
-09
jun
9
j-0
ma
09
rap
-09
9
r-0
ma
feb
-09
jan
Admitted patients
2015-05-07
Sidan 32
www.smittskyddstockholm.se
16
2015-05-07
Rotavirus - sjukdomsbörda, barn < 5 år
(svensk studie 2007-2008)
• Incidens 300 – 500 / 100 000 / år.
• Medianålder 15 månader, 10 % < 6 månader
– svår saltrubbning, som drabbade 5 %,
– allvarlig intorkning i 4 %
– kramper 2 %
• I SLL
– ca 500 + 125 vårdtillfällen per år
– medianvårdtid på 2 dagar, dvs ca 1000 + 250
vårddagar per år
2015-05-07
Sidan 33
www.smittskyddstockholm.se
Rotavirusvaccin
– skyddseffekt och kostnader
• >90 % skydd mot rotavirusinfektion, jämfört med placebo
• Kraftigt minskat behov av sjukhusvård p.g.a. svår
maginfluensa, fr.a. hos barn < 2 års ålder
– med 33 - 59 % av sjukhusvårdad för all maginfluensa
– med 74 - 100 % för maginfluensa orsakad av rotavirus
• Diarré vanlig biverkan.
• Invagination – mycket liten risk, ca 5-6/100.000
• RotaTeq® (SanofiPasteur MSD)
– levande attenuerat
– 3 vaccindoser från 6 veckors ålder, med minst 4 veckors mellanrum.
Samtliga tre doser ska vara givna före 32 veckors ålder (2,4,6 mån). Första
dosen måste ges innan 12 v ålder!
2015-05-07
Sidan 34
www.smittskyddstockholm.se
17
2015-05-07
Aktuella vaccinfrågor
2015-05-07
Sidan 35
www.smittskyddstockholm.se
Kikhosta
180
160
Antal rapporterade fall av kikhosta i Stockholms län 2007-2014
158
149
146
140
123
120
89
100
Antal
77
80
77
60
45
40
20
0
2007
2008
2009
2020
2011
2012
2013
2014
År
I åldersgruppen 0–1 år diagnosticerades 26 fall jämfört med 7 st under 2013 i SLL
I Sverige inträffade 3 dödsfall i pertussis hos tidigare friska spädbarn 2014
2015-05-07
Sidan 36
www.smittskyddstockholm.se
18
2015-05-07
Ökat antal fall kikhosta – observans och
diagnostik
Huvudsyfte: undvika smitta till ovaccinerade barn > 6 månader
Immunitet 15 år efter genomgången infektion och 6-7 år efter
vaccinering. Vaccinationer ges 3, 5, 12 mån, 5-6 år och 15-16 år.
Gravida?? Cocooning??
Tänk på diagnosen! Hosta hos vuxna och äldre vaccinerade barn
Diagnostik: PCR nasofarynx, efter > 3 v symtom serumprov för IgG
Efterhör hushållskontakt med spädbarn; liberalt med profylax.
2015-05-07
Sidan 37
www.smittskyddstockholm.se
Pneumokocker
•
Indikationer för vaccination med konjugerat pneumokockvaccin i
kombination med polysackaridvaccin till barn från 2 års ålder och
vuxna:
– Nedsatt mjältfunktion:
– Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller
behandling, till exempel organtransplanterade,
cytostatikabehandlade, >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt
immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i
kombination med annan behandling (till exempel metotrexat).
– Nefrotiskt syndrom
– Cochleaimplantation
– Likvorläckage
– Cystisk fibros
2015-05-07
Sidan 38
www.smittskyddstockholm.se
19
2015-05-07
Hur dosera konjugatvaccin för
pneumokocker till vuxna?
• Till tidigare inte pneumokockvaccinerad
•
•
– Prevenar13 (PCV13), därefter Pneumovax (PPV23) efter >8
veckor.
PPV23 kan upprepas en gång efter > 5 år sedan den första
dosen med PPV23.
Till person tidigare vaccinerad med Pneumovax (PPV23)
– PCV13 ges tidigast ett år efter senaste dosen av PPV23.
PPV23 kan upprepas en gång efter > 5 år sedan den föregående
dosen med PPV23.
Till person tidigare vaccinerad med konjugatvaccin (Prevenar,
Prevenar13 eller Synflorix)
– PPV23 efter >8 veckor efter den senaste dosen av PCV.
PPV23 kan upprepas en gång efter > 5 år sedan den första
dosen med PPV23.
2015-05-07
Sidan 39
www.smittskyddstockholm.se
Zostervaccin – ”bältrosvaccin”
• Zostavax. Levande försvagat. Godkänt från 50 års ålder.
• Expertrådet för vaccinationer SLL november 2014; ..”i
första hand är indicerat till personer över 65 års ålder,
eftersom det är efter denna ålder den besvärliga
komplikationen postherpetisk neuralgi (PHN), ökar
kraftigt ”
• TLV-beslut: ej i högkostandsskyddet fr.o.m. 141101
• NLT-yttrande hösten 2014:
– ställningstagande till vaccination med Zostavax i enskilda fall bör ske utifrån en
individuell bedömning i enlighet med Socialstyrelsens vägledning
– landstingen ska avstå från att bekosta generell användning av Zostavax till
specifika patientgrupper
2015-05-07
Sidan 40
www.smittskyddstockholm.se
20
2015-05-07
Zostervaccin –
”bältrosvaccin”
• För information om
– Kombination med andra vacciner
– Påfyllnadsdos
– Vaccination av immunsupprimerade
se
http://www.janusinfo.se/Behandling/Expertradsutlatanden/Vaccinationer/
Vagledning-for-anvandning-av-Zostavax--vaccin-mot-baltros-/
2015-05-07
Sidan 41
www.smittskyddstockholm.se
TBE, tick-borne encephalitis,
fästingöverförd hjärninflamation
• Inkubationstid: 1-2 (4) veckor
• Symtom: huvudvärk, muskelvärk, trötthet,
feber som kvarstår ca 1 vecka (1-8 dagar)
=viremifas
• Efter ett veckolångt intervall (kan variera)
återinsjuknar 20-30% med tecken på afasi,
minnes- och koncentrationsstörningar,
medvetanderubbningar
2015-05-07
Sidan 42
www.smittskyddstockholm.se
21
2015-05-07
Klinisk bild
• De flesta blir helt återställda men c:a 30% får
långdragna besvär med koncentrations- och
minnesstörningar, balansstörningar, huvudvärk,
talsvårigheter och hörselpåverkan.
• C:a 10% får förlamningar och för häften av
dessa blir förlamningen bestående.
• Dödligheten < 1%.
• Genomgången sjukdom ger immunitet
2015-05-07
Sidan 43
www.smittskyddstockholm.se
TBE diagnostik
Diagnosen verifieras serologiskt genom
påvisande av IgM-antikroppar i serum
LP bör alltid göras vid meningit och/eller
encefalitsymtom:
• för att verifiera meningit/encefalit
• för att utesluta annan genes
• för möjlighet till utvidgad analys senare
2015-05-07
Sidan 44
www.smittskyddstockholm.se
22
2015-05-07
Klinisk anmälan senast 14 dagar efter
att diagnosen ställts
• Ange sannolik smittort så exakt som möjligt
• Känt fästingbett; var, när?
• Vistelseort/er och vistelselängd inom 30 dagar
före insjuknande
• Tidigare TBE-vaccination: antal doser och
tidpunkt för vaccinationerna
– Ange gärna senaste vaccinationsställe /mottagning
2015-05-07
Sidan 45
www.smittskyddstockholm.se
TBE fall diagnostiserade i
Sthlm län 2000-2014
160
Kvinnor
140
Män
120
100
80
60
40
20
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2015-05-07
Sidan 46
www.smittskyddstockholm.se
23
2015-05-07
TBE-fall diagnostiserade i Sthlm län 2014
ålder och könsfördelning N=84
14
Man
12
Kvinna
10
8
6
4
2
0
2015-05-07
Sidan 47
www.smittskyddstockholm.se
Insjukningsdatum
50
45
40
35
2010
30
2011
25
2012
20
2013
15
2014
10
5
0
mars april maj juni
juli
aug sept okto nov
2015-05-07
Sidan 48
www.smittskyddstockholm.se
24
2015-05-07
TBE-vaccin – rekommendationer i SLL
• fast boende och
sommarboende samt personer
som vistas i skog och mark i
områden med smittrisk, se
kartan
• resenärer som skall vistas i
skog och mark på Åland, i
Baltikum eller i särskilda
riskområden i Centraleuropa
eller Östeuropa
2015-05-07
Sidan 49
www.smittskyddstockholm.se
Vaccinationsschema< 60 år
Avdödade vaccin
Grundvaccination = 3 doser:
1
Dag 0
3
2
Efter 1-3 mån
I god tid inför kommande
säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 2
Påfyllnadsdoser
Encepur: 9-12 mån efter dos 2
Dos 4 ges efter 3 år.
Därefter kan intervallet förlängas till 5 år oavsett ålder
2015-05-07
Sidan 50
www.smittskyddstockholm.se
25
2015-05-07
TBE –vaccin till barn
• Kan ges från 1 års ålder om barnet vistas i
riskområde.
• Få fall under 3 år men möjligen viss
underdiagnostik
• Ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos
barn
• Risken för svår sjukdom ökar med stigande ålder
2015-05-07
Sidan 51
www.smittskyddstockholm.se
Barn  7 år med TBE inom SLL 1995-2014
1 år: 2
5 år: 11
2 år: 5
6 år: 13
3 år: 13
7 år: 13
4 år: 21
Totalt 78 barn
2015-05-07
Sidan 52
www.smittskyddstockholm.se
26
2015-05-07
Vaccinationsschema för personer som är 60 år eller
äldre när vaccination mot TBE påbörjas
Grundvaccination = 4 doser:
1
Dag 0
2
1 mån
3
3 mån
4
I god tid inför kommande säsong
FSME: 5-12 mån efter dos 3
Encepur: 9-12 mån efter dos 3
Påfyllnadsdoser :
Dos 5 ges efter 3 år
Därefter förlängs intervallen till vart 5:e år
2015-05-07
Sidan 53
www.smittskyddstockholm.se
Vid avvikelse från rekommenderat
vaccinationsschema
• Friska yngre personer kan fortsätta med
vaccinationsschemat oavsett intervall till föregående
dos/doser
• Personer >60 år eller med nedsatt immunförsvar på
grund av medicinering eller sjukdom måste bedömas
individuellt utifrån varje enskilt fall. Här bör man vara
mer liberal med att börja om när det gått mer än ett år
sedan första dosen
2015-05-07
Sidan 54
www.smittskyddstockholm.se
27
2015-05-07
TBE vaccination
Undvik snabbvaccination
Två dosschema med förkortat intervall som ger ett
sämre skydd på sikt
Tre dos snabbschema bra men ger bara marginell
tidsvinst
Amning utgör inget hinder för vaccination
Vaccination under graviditet ej farligt, men oftast
onödigt!
2015-05-07
Sidan 55
www.smittskyddstockholm.se
Utbytbarhet mellan TBE vacciner
• Helst samma vaccin för
– de 2 respektive 3 första doserna snabbvaccinationsschema
–de 2 första doserna i ett vanligt grund
immuniseringsschema
• Dosen efter ett år och boosterdoser bör kunna
ges med annat vaccin
• Vid vaccinationsbrist är det bästa alternativet
att använd det vaccin som finns tillgängligt.
2015-05-07
Sidan 56
www.smittskyddstockholm.se
28
2015-05-07
TBE Vaccinationsgenombrott i SLL 2009-2014
År
Antal Procent
2009
2010
2011
2012
2013
2014
4
2
6
10
8
4
4,5%
2,6%
4,4%
7,1%
8,0%
6,0%
Inga barn
Fr.a > 55 år
2015-05-07
Sidan 57
www.smittskyddstockholm.se
Inget vaccin är 100%-igt
• Men vacciner har inneburit fantastiska
hälsovinster för människan och ger oss
möjlighet att utrota vissa smittsamma
sjukdomar!
2015-05-07
Sidan 58
www.smittskyddstockholm.se
29
2015-05-07
Tack
2015-05-07
Sidan 59
www.smittskyddstockholm.se
30
Download