TBE-statistik 2016

advertisement
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE 2016
Under 2016 anmäldes 92 personer (52 män, 40
kvinnor) med diagnosen TBE varav 76 smittats i
SLL, sex i Södermanlands, fem i Uppsala och tre
i Västmanlands län. Två personer hade smittats
på Åland.
Fyra personer, diagnostiserade i andra landsting,
har uppgivit att de smittats i Stockholms län så
av hela Sveriges totalt 238 fall av TBE under
2016 har cirka 1/3, 80 personer, smittats i vårt
län. Majoriteten hade smittats i redan kända
riskområden, men tre fall i trakten av Rimbo där
vi inte haft några kända fall innan. Finnhamn
som fick sina tre första fall 2014 har nu
ytterligare tre fall.
Tolv fall hade vaccinerats tidigare, men inte följt
rekommenderat schema för intervall mellan
doserna. Sju av dessa fall hade bara tagit 1-2
doser tidigare och övriga hade vaccinerats med
tre tidigare doser för mer än fyra år sedan.
Fem vaccinationsgenombrott, d.v.s.
insjuknande i TBE trots helt adekvat
genomförd vaccinering, har identifierats. Tre
män och två kvinnor. Ett av fallen var ett
barn och övriga fyra mellan 36-73 år. En av
de vuxna patienterna hade en underliggande
immunsuppressiv medicinering.
I Stockholms län finns smittan
huvudsakligen i skärgården, i kustnära
områden och i områden omkring Mälaren.
TBE-vaccination rekommenderas till fast
boende och sommarboende som vistas i
skog och mark i dessa områden. Se
uppdaterad karta.
Vaccinet kan ges från 1 års ålder men det är
ovanligt att barn under 3 år insjuknar i TBE.
Risken för allvarlig infektion och kvarstående
komplikationer ökar dock med stigande
ålder. Se vidare våra vaccinationsrekommendationer för olika åldersgrupper.
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE-fall diagnostiserade i SLL 2016
ålder och könsfördelning N= 92
16
Män
14
12
10
8
6
4
2
0
Kvinnor
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Diagnostiserade fall av TBE
2011 – 2016 i Stockholms län
Ålder
2011
2012
2013
2014
2015
2016
< 7 år
5(4%)
7 (5%)
4 (4%)
3 (3%)
2 (2%)
3 (3%)
7-11 år
8
7
0
2
2
4
12-18 år
6
5
5
2
4
2
>18 år
119
121
91
77
75
83
Totalt
138
140
100
84
83
92
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
TBE-fall i Stockholms län 1995-2016
Barn ≤7 år
1 år: 2
5 år: 12
2 år: 6
6 år: 13
3 år: 15
7 år: 16
4 år: 22
Totalt 86 barn
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
2017-03-14
Mona Insulander
www.smittskyddstockholm.se
Download