EHEC

advertisement
Mona Insulander
Epidemiolog / Smittskyddssjuksköterska
Smittskydd Stockholm
www.smittskyddstockholm.se
16 maj -2017
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 1
www.smittskyddstockholm.se
E-coli, Eschericias coli
•
•
•
•
•
Entertoxinbildande E. coli (ETEC)
Enterohemorragiska E. coli (EHEC)
Enteropatogena E. coli (EPEC)
Enteroinvasiva E. coli (EIEC)
Enteraggrativa E. coli (EAggEC)
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 2
www.smittskyddstockholm.se
EHEC
En variant av bakterien E-coli som kan bilda
speciella toxiner, verotoxiner vt1 och vt2 eller
shigatoxin stx1 eller stx2, motsvarande gener
benämmns stx1 och stx2
Intimin, en faktor som är kopplad till bakteriens
förmåga att fästa på tarmens slemhinna, genen
benämns eae
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 3
www.smittskyddstockholm.se
EHEC - definitioner
• VTEC E. coli som producerar VT1 o/e VT2
• STEC synonymt med VTEC
• EHEC vid sjukdomsfall hos människa,
med eller utan blodig diarré
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 4
www.smittskyddstockholm.se
PCR
Polymerase Chain Reaction
En analysmetod för att öka mängden DNA så att små
mängder blir mätbara.
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 5
www.smittskyddstockholm.se
Diagnostik:
• PCR för påvisande av shigatoxingenerna
stx1 och stx2 och eae-genen
•
•
•
•
•
Odling
Isolering och serotypning
PFGE
Subtypning av shigatoxinerna
Helgenomsekvensering (WGS)
Livsmedelsprover till LMV
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 6
www.smittskyddstockholm.se
EHEC
• Inkubationstid 2 - 4 (1- 8) dygn
• Blodig diarré
• Magkramper
• Sällan feber
• HUS i 5-10 %, fr.a. förskolebarn
• CNS-påverkan (hos 25% av HUS fallen)
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 7
www.smittskyddstockholm.se
HUS
hemolytiskt uremiskt syndrom
• Hemolytisk anemi, sönderfall av röda blodkroppar
• Trombocytopeni, brist på trombocyter ger ökad
blodningsbenägenhet, blödningar i slemhinnor,
urinvägar blödningar i CNS
• Uremi, nedsatt njurfunktion. Njurskadan beror på
tromboser, blodproppar, i de allra minsta kärlen
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 8
www.smittskyddstockholm.se
EHEC
• > 100 serotyper
• O157 vanligast i Sverige
• O26, O121, O103, O91, O128, O117,
O145, O146
• Västsverige dominerar
• Infektionsdos 102
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 9
www.smittskyddstockholm.se
Serogrupper hos 166 patienter med EHEC infektion
O157
O 26
O146
Antal patienter med HUS
Antal patienter
O121
O103
O156
O117
O145
O111
O166
0
10
20
Insulander och Svenungsson, 2010
30
40
50
60
70
80
90
Antal
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 10
www.smittskyddstockholm.se
Kombination av virulensfaktorer och utveckling av HUS
hos 258 patienter
vtx1 neg vtx2 pos
eae pos
vtx1 pos vtx2 neg
eae pos
vtx1 pos vtx2 pos
eae pos
Antalet fall av HUS
Totalt antal fall
vtx1 neg vtx2 pos
eae neg
vtx1 pos vtx2 neg
eae neg
vtx1 pos vtx2 pos
eae neg
0
Insulander och Svenungsson, 2010
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Antal
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 11
www.smittskyddstockholm.se
EHEC, smittvägar
• Livsmedel
Opastöriserad mjölk
Otillräckligt tillredda köttprodukter, nötfärs, korv
Förorenade livsmedel, grönsaker, frukt, bär
(bevattning, gödsel)
• Djurkontakt (direkt, gödsel etc)
• Dricksvatten/Badvatten
• Person till person låg infektionsdos 10-100
bakterier
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 12
www.smittskyddstockholm.se
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 13
www.smittskyddstockholm.se
Risklivsmedel
• Rått kött
• Hamburgare eller andra köttfärsrätter som inte
genomstekts
• Köttprodukter som inte värmebehandlats t.ex.
kallrökt korv
• Opastöriserad mjölk, eller mjölkprodukter gjorda på
opastöriserad mjölk
• Grönsaker som förorenats under odling
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 14
www.smittskyddstockholm.se
Ca 25 %
klad 8
2011 – 2012: O26 0,6 % resp 4,5 %, O103 0,3
% resp 0,6 % i träck/öronprov
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 15
www.smittskyddstockholm.se
EHEC – nötkreatur (VTEC/STEC)
•
•
•
•
•
•
•
•
Idisslare (nöt) är huvudreservoar
God överlevnad i stallmiljö
Inköp av djur ökar risken
Symtomlösa bärare
Vissa djur högutsöndrare
Vanligare hos yngre djur
Säsongsvariation
Sprids mellan djuren, foder, vatten, miljön
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 16
www.smittskyddstockholm.se
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 17
www.smittskyddstockholm.se
EHEC – utbrott i Sverige
• 1995/1996 100 fall, HUS 20 %, smittkälla?
• 2002, Skåne, 39 fall, HUS 31 %, O157, kallrökt korv
• 2005, Västra Götaland, 135 fall, HUS 8 %, O157,
sallad
• 2010, Västra Götaland, förskola, 12 fall, O153,
smittkälla?
• 2013 hotell i Dalarna, 28 fall,10 asymtomatiska fall
och ett fall av HUS, O157, sallad
• 20-tal mindre utbrott
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 18
www.smittskyddstockholm.se
Fallbeskrivning
•
•
•
•
•
•
44-årig tidigare frisk man
Blodiga diarréer, ischemisk kolit
Kolektomeras
Utvecklar HUS
Dialys
Respirator
• Köpt sallad på samma rest där ett sällskap
insjuknat med EHEC O157
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 19
www.smittskyddstockholm.se
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 20
www.smittskyddstockholm.se
Ålderfördelning för EHEC smittade i Sverige
respektive utomlands 2016
Smittad i Sverige n=34
Smittad utomlands n=18
12
10
Antal
8
6
4
2
0
00-04
05-09
10-14
20-24
25-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80-89
Åldersgrupp
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 21
www.smittskyddstockholm.se
Serotyp hos de fall av EHEC som smittats i Stockholms län
2016 uppdelat på månad
Ej gått att isolera n=10
O103 n=1
O121 n=1
O145 n=4
O157 n=12
O26 n=6
16
14
Antal
12
10
8
6
4
2
0
feb
mars
apil
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec
Månad
Mona Insulander
2017-05-23
Sidan 22
www.smittskyddstockholm.se
Download