Kista Förskolor Igelbäcken, Fröhuset, Kista Gård, Ribegården Plan

advertisement
Kista Förskolor
Igelbäcken, Fröhuset, Kista Gård, Ribegården
Plan för likabehandling och plan mot kränkande särbehandling,
Förskolan Fröhuset, 2013
Likabehandlingsplanen lyder under diskrimineringslagen (2008:567)
Plan mot kränkande särbehandling lyder under skollagen, kapitel 6
Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande
behandling. Syftet är att skydda barn mot kränkningar av deras värdighet. Förskolan ska
varje år upprätta en likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling.
Diskrimineringsgrunder:
 Kön
 Etnisk tillhörighet
 Religion eller annan trosuppfattning
 Funktionsnedsättning
 Sexuell läggning
Diskriminering: Ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av skäl som har samband med
någon av diskrimineringsgrunderna. Huvudman eller personal kan göra sig skyldig till
diskriminering. Barn kan inte diskriminera varandra juridiskt då det förutsätter någon form av
makt hos den som utför diskrimineringen.
Trakasserier: Ett uppträdande som kränker någons värdighet och har ett samband med
diskrimineringsgrunderna. Om personal utsätter något barn för trakasserier omfattas det av
diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen.
Kränkande behandling: Ett uppträdande som kränker ett barns värdighet utan att vara
diskriminering enligt diskrimineringslagen. Kan äga rum vid enstaka tillfällen eller
återkommande. Kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera.
Mobbing: En form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad
negativ handling.
Kista Förskolor
Igelbäcken, Fröhuset, Kista Gård, Ribegården
Vision
På vår förskola ska inget barn utsättas för diskriminering, trakasserier eller kränkande
behandling
Ansvarsfördelning
Förskolechef/enhetschef har ett övergripande ansvar för genomförande och uppföljning av
handlingsplaner och åtgärder för att förebygga risken för diskriminering, trakasserier och
kränkningar inom förskolans verksamhet.
Alla som arbetar inom förskolan ska känna till och tillämpa innehållet i våra planer.
Främjande arbete
All personal är skyldig att uppmärksamma och direkt ingripa vid diskriminering,
trakasserier och kränkande beteenden. För att förebygga all form av kränkande
behandling har vi en gemensam värdegrund, TRASK, som utgår från begreppen;
Trygghet, Respekt, Ansvar, Samarbete och Kreativitet. Barnen uppmuntras till ett gott
kamratskap och att lösa konflikter i det dagliga bl.a. genom samtal om hur man ska vara
mot varandra, kamratskap, rättigheter och skyldigheter. Pedagogerna visar tydligt
gränser för oacceptabelt beteende och finns i barnens närhet under hela dagen. Detta
förebygger kränkningar, skapar trygghet och pedagogerna kan stödja barnen i att reda
ut och följa upp konflikter. I samlingar och i vardagen med barnen diskuteras
förhållningssätt och alla människors lika värde. Olika typer av familjebildningar,
trosuppfattningar, kulturella och etiska dilemman synliggörs och konkretiseras, exempelvis
via barnböcker. Barnen får stöd i att se och respektera varandra som individer, med
likheter och olikheter. Pedagogerna uppmuntrar barnen att framföra synpunkter och
diskutera upplevelser och känslor. De informerar och diskuterar med barnen vem de ska
vända sig till om de upplever sig utsatta för orättvisor, kränkande särbehandling eller
mobbning. Aktiviteter planeras med varierande gruppstorlek så att alla barn har goda
möjligheter att komma till tals. Pojkar och flickor ges lika stort inflytande och utrymme i
verksamheten. Pedagogerna skapar förutsättningar så att alla kan delta i leken eller på
utflykter oavsett funktionsnedsättning. Samarbete med föräldrar genom
vardagskommunikation och olika mötesforum är en viktig del i det främjande arbetet.
Alla synpunkter ska respekteras, tas på allvar och genast tas upp till diskussion med
dem som är berörda. Diskussioner kring vår värdegrund förs kontinuerligt på
exempelvis arbetsplatsträffar, i ledningsgrupp, på avdelnings/reflektionsmöten,
föräldramöten, samlingar och vid medarbetarsamtal.
Kista Förskolor
Igelbäcken, Fröhuset, Kista Gård, Ribegården
Förebyggande arbete
Mål utifrån kartläggning och nulägesanalys
Religion eller annan trosuppfattning:
Mål: Att samråda och våga ta upp till diskussion med föräldrar om barns funderingar kring
religion.
Kön:
Mål: Att inte ha flick- eller pojktoalett.
Kränkande behandling/ Funktionsnedsättning:
Mål: Att pedagoger tänker på hur man uttrycker sig så att det inte förstärker barnets
funktionsnedsättning.
Åtgärder och tidsplan utifrån satta mål
Religion eller annan trosuppfattning:
Diskussioner med kollegor.
Inhämta faktakunskaper från kollegor och föräldrar.
Lyssna och resonera med barnen utan att skuldbelägga.
Diskutera med föräldrarna.
Kön:
Ta bort skyltar.
Informera och diskutera med barnen.
Kränkande behandling/ Funktionsnedsättning:
Att inte överanvända barnets namn och vid tillsägelser inför andra.
Rutiner vid akuta situationer
Alla insatser och åtgärder som görs skall dokumenteras.
Uppföljning och utvärdering av åtgärd ska ske inom en månad.
Förskolechef ska fortlöpande informeras.
Om personal misstänks för diskriminering eller kränkning av barn sker utredning av
förskolechef.
Om barn misstänks för kränkning av annat barn sker utredning av personal och
handlingsplan upprättas.
Föräldrar ska alltid informeras.
Vid behov upprättas åtgärdsprogram i samarbete och dialog med föräldrar.
Uppföljning, utvärdering och revidering
Handlingsplanen följs upp kontinuerligt vid olika mötesforum under året. Utvärdering
sker december 2013 och leder till en revidering av planen.
Kista Förskolor
Igelbäcken, Fröhuset, Kista Gård, Ribegården
Download