COM(2017) 206 final

advertisement
Europeiska
unionens råd
Bryssel den 3 maj 2017
(OR. en)
8717/17
ADD 1
SOC 301
EMPL 226
SAN 173
EDUC 164
AG 16
INST 187
FÖLJENOT
från:
Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens
generalsekreterare
inkom den:
till:
27 april 2017
Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generalsekreterare för Europeiska
unionens råd
Komm. dok. nr:
COM(2017) 206 final - ANNEX 1
Ärende:
BILAGA till DISKUSSIONSUNDERLAG OM EU:S SOCIALA DIMENSION
För delegationerna bifogas dokument – COM(2017) 206 final - ANNEX 1.
Bilaga: COM(2017) 206 final - ANNEX 1
8717/17 ADD 1
np
DG B 1C
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 26.4.2017
COM(2017) 206 final
ANNEX 1
BILAGA
till
DISKUSSIONSUNDERLAG
OM EU:S SOCIALA DIMENSION
SV
SV
BILAGA 1 | DET SOCIALA EUROPA: EN TIDSLINJE
Mål för hållbar utveckling
2010
G20 -Samordningsgruppen för
socialt skydd
(ILO/Världsbanken)
Ungdomsinitiativet 2013
Lissabonfördraget och EU-stadgan 2009
om de grundläggande rättigheterna
Finanskrisen
Europeiska fonden för justering 2006
för globaliseringseffekter
2000
Millennieutvecklingsmålen
Amsterdamfördraget och den 1997
europeiska sysselsättningsstrategin
Maastrichtfördraget
och det sociala protokollet 1992
Gemenskapsstadgan om
1989
arbetstagares grundläggande
sociala rättigheter
Berlinmurens fall
Global ekonomi och
marknadsbaserad strategi
Välfärd, solidaritet mellan
generationerna,
sammanhållning
2015
Den digitala revolutionen och
tillväxt f ör alla
Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
Den europeiska solidaritetskåren 2017
Erasmusprogrammet 1987
Domar i EG-domstolen 1980-
talet
Det första sociala
handlingsprogrammet för Europa
Europeiska ekonomiska gemenskapen
antar en yrkesutbildningspolitik
Fri rörlighet för
arbetstagare,
icke-diskriminering,
jämställdhet, arbetsmiljö
1974
1966
Den internationella konventionen
om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter
1952
ILO:s konvention om social
trygghet
Europarådet: 1961
den europeiska sociala stadgan
Romfördraget och 1957
Europeiska socialfonden
Europakonventionen om de 1950
mänskliga rättigheterna
Beveridgerapporten om 1942
allmän försäkring
1948 FN:s förklaring om de
mänskliga rättigheterna
Andra världskriget
1933 Roosevelts nya giv
Första världskriget
Danmark inför pensioner 1890
Bismarck inför de första sjuk- 1883
och pensionsförsäkringarna
Välf ärdsutbyggnadens gyllene tid
och en rättighetsbaserad strategi
Europeiska enhetsakten 1986
Den europeiska sociala
modellens ursprung
Minimikrav för hälsa och
säkerhet för arbetstagare
Download