som representerar det komplexa talet z med k

advertisement
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Komplexa Talplanet
7
Komplexa talplanet
Det är naturligt att representera talparet (a,b) som representerar det
komplexa talet z med koordinater för en punkt i ett rätvinkligt kartesiskt xyplan.
y
(a,b)
a+ib
i
O
-1
1
x
Detta xy-plan kallas det komplexa talplanet eller z-planet. Vektoraddition gäller
på samma sätt som i vanlig tvådimensionell vektoranalys.
y
z
z2
i
z1
-1
O
1
x
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Komplexa Talplanet
8
z kan betraktas som vektorn från origo till punkten (a,b) men också som en
vektor som har paralellförflyttats en godtycklig strecka i planet.
y
z1
z
z2
z2
i
z1
-1
O
1
x
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Polär Representation
9
Polär representation
y
z (a,b)
a+ib
i
r
θ
-1
O
r = z ; a = r cos(θ ) ; b = r sin(θ )
1
x
(16)
Längden på vektorn z är absolutbeloppet av z. Vinkeln θ kallas argumentet
av z och betecknas arg(z)
z = r[cos(θ ) + i sin(θ )]
(17)
r = a 2 + b 2 ; θ = tan −1 (b a)
(18)
Argumentet har multipelvärden då sinus- och cosinus-funktionerna är periodiska med perioden 2π radianer.
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Komplexkonjugatet
10
Komplexkonjugatet
Komplexkonjugatet av ett komplext tal z = (a, b) = a + ib är det komplexa
talet
z * = ( a, − b) = a − ib
(19)
Geometriskt är komplexkonjugatet en vektor som är spegelbilden i x-axeln av
vektorn z. Operationen komplexkonjugering är en ny operation som inte finns
i vanlig vektoranalys. I polär representation fås konjugatet genom att byta
tecknet på argumentet.
Om vi har ett komplexvärt uttryck som inte har reducerats ned till formen
a + ib så får vi komplexkonjugatet genom att byta tecken på alla i.
( z1 + z2 )* = z1* + z2*
(20)
( z1 − z2 )* = z1* − z2*
(21)
( z1z2 )* = z1* z2*
(22)
( z1
(23)
z2 ) = z1* z2*
*
Vidare har vi att för summan av och skillnaden mellan ett komplext tal och
dess konjugat gäller:
z + z * = 2 a = 2 Re( z )
(24)
z − z * = i 2b = i 2 Im( z )
(25)
och
dvs. summan är reell och differensen rent imaginär.
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Komplexkonjugatet
11
Vi kan uttrycka absolutbeloppet av z som
z 2 = zz * = z * z
(26)
och vi har att
z* = z
(27)
Vidare gäller att
z1z2 = z1 z2
(28)
z1 z2 = z1 z2
(29)
och
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Produkter, potenser, kvoter och rötter
12
Produkter, potenser, kvoter och rötter
Den polära representationen är bekväm att använda när man vill se vad som
händer när man multiplicerar ett komplext tal med ett annat. Låt
z1 = r1 (cos θ1 + i sin θ1 ) ; z2 = r2 (cos θ 2 + i sin θ 2 )
(30)
Då är
z = z1z2 = r1r2 [cos(θ1 + θ 2 ) + i sin(θ1 + θ 2 )]
(31)
(Beviset lämnas som ett problem).
Alltså gäller att
z1z2 = z1 z2 ; arg( z1z2 ) = arg( z1 ) + arg( z2 )
(32)
Av detta följer att för positiva heltal n
z n = r n [cos(nθ ) + i sin(nθ )]
(33)
Speciellt gäller för det komplexa talet i, eftersom dess absolutbelopp är 1 och
dess argument är π/2, att varje gång man multiplicerar ett komplext tal z med
i så vrids vektorn z vinkeln π /2 moturs i det komplexa talplanet utan att
längden ändras. Allmänt gäller att multiplikation med ett tal på enhetscirkeln i
det komplexa talplanet innebär en ren vridning.
Vidare följer att
z
z= 1 =
z2
r1
[cos(θ1 − θ 2 ) + i sin(θ1 − θ 2 )]
r2
1 1
1
= [cos( −θ ) + i sin( −θ )] = [cos(θ ) − i sin(θ )] =
z r
r
1
1
1 n
z − n = n = n [cos( − nθ ) + i sin( − nθ )] =  
 z
z
r
(34)
z*
r2
(35)
(36)
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Produkter, potenser, kvoter och rötter
13
Alltså gäller (33) även för negativa heltal.
nte roten av ett komplext tal har n distinkta lösningar:
θ + 2πk 
θ + 2πk  

; k = 0,1,.., n − 1
+ i sin
z1 n = r1 n cos





n
n


(37)
Slutligen följer att för m och n positiva heltal utan gemensam faktor gäller
( z1 n ) = ( z m )
m
mθ + 2πk 
mθ + 2πk  

n
+ i sin
= r m cos

 

n
n
 
; k = 0,1,.., n − 1
1n
(38)
Komplex Analys
Bo E. Sernelius
Komplexa Tal:Problem B
14
Problem B:
1.
[(2 + i) ]
Beräkna :
2.
[(2 + i) ] .
Beräkna :
3.
4.
Visa (31).
Använd den polära formen för att visa att : i(1 − i 3 )( 3 + i) = 2 + i2 3 .
5.
Använd den polära formen för att visa att :
* 2
3 − 4i
.
2 *
6.
7.
3 − 4i
i
1
2
= +i .
2+i 5
5
Använd den polära formen för att visa att : (−1 + i)7 = −8(1 + i).
Beräkna: (i1 5 ) .
10
8.
Beräkna: (i −1 5 ) .
9.
Beräkna: (−i)1 5
10.
10
[ ] .
Beräkna: [(−i) ] .
10
−1 5 10
11. Finn alla rötter till ekvationen z 4 + 4 = 0 och använd dessa till att faktorisera
z 4 + 4 i kvadratiska faktorer med reella koefficienter.
12. Visa att: (2 z* + 5)( 2 − i) = 3 2 z + 5 .
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards