fysisk hälsa social hälsa psykisk hälsa

advertisement
Malmö stad
Bäckagårdsskolan
BÄCKAGÅRDSSKOLANS
ÖVERGRIPANDE HFS PLAN
FYSISK HÄLSA
hfs-plan 2012
PSYKISK
HÄLSA
SOCIAL
HÄLSA
HUSIE
STADSDELSFÖRVALTNING
Bäckagårdsskolan
Klågerupsvägen 342
212 36 Malmö
Tel. 040-34 78 40
Org.nr. 212000-1124
www.malmo.se
2 (9)
Innehållsförteckning
.................................................................................................................... 1
1. BAKGRUND.............................................................................................. 3
1.1 BEGRIPLIGHET ................................................................................... 3
1.2 HANTERBARHET ................................................................................ 3
1.3 MENINGSFULLHET ............................................................................ 3
2. FYSISK, PSYKISK och SOCIAL HÄLSA ........................................................ 4
2.1 FYSISK HÄLSA .................................................................................... 4
2.2 PSYKISK HÄLSA .................................................................................. 5
2.3 SOCIAL HÄLSA ................................................................................... 6
3. VÅRA TRADITIONER ................................................................................ 7
3.1 STARTVECKA ..................................................................................... 7
3.2 MÅNADSMÖTEN ............................................................................... 7
3.3 HFS-DAGAR ....................................................................................... 7
3.4 SPECIELLA DAGAR ............................................................................. 7
4. NUTID ...................................................................................................... 7
5. FRAMTID ................................................................................................. 8
6. ENTREPRENÖRSKAP ................................................................................ 8
7. LGR 11 ..................................................................................................... 8
3 (9)
1. BAKGRUND
Ett av målen med vårt hälsofrämjande arbete är att stärka eleven och att
utveckla elevens känsla av sammanhang. Det betyder att vi verkar för att
alla elever upplever skolan som meningsfull och att eleverna ges möjlighet
att förstå och påverka vad som händer dem där.
I arbetet med skolans hälsofrämjande plan har vi bl.a. inspirerats av Aaron
Antonovskys salutogena hälsosynsätt KASAM, vilket innebär; Begriplighet,
Hanterbarhet och Meningsfullhet.
1.1 BEGRIPLIGHET
o Eleven har en känsla av att bli förstådd
o Ha ett konsekvent handlande
o Ge tydlig information
o Ha ett stabilt beteende som lärare
o Undvik obekanta situationer eller överraskande förändringar
o Eleven bör alltid veta hur nästa steg skall se ut(schema, struktur)
o Ha klara och tydliga gränser
1.2 HANTERBARHET
o Benämn och lyft fram resurser och förmågor
o Ge mycket beröm
o Lära ut specifika färdigheter
o Stödja eleven i att övervinna svårigheter
o Arbeta med elevens samarbetsförmåga
o Lära eleven att få ett mer konstruktivt sätt att reagera på sina
misstag
1.3 MENINGSFULLHET
o Skapa rimliga mål
o Stimulera nyfikenheten hos eleven
o Göra positiva upplevelser tillsammans
o Att få eleven att känna att läraren bryr sig om henne/honom
o Skapa en känsla av hopp och optimism
4 (9)
2. FYSISK, PSYKISK och SOCIAL HÄLSA
Bäckagårdsskolans HFS-plan har vi delat in i tre grundpelare; Fysisk, Psykisk
och Social Hälsa. Skolans alla traditioner finns dessutom som ett delmål i
det hälsofrämjande arbetet. All verksamhet ska därmed ta sin utgångspunkt
i skolans hälsofrämjande arbetssätt och fokusera på barnets styrkor och
möjligheter. Vi arbetar ämnesövergripande för att utveckla lärande i ett
sammanhang.
2.1 FYSISK HÄLSA
I målen med vårt arbete med den fysiska hälsan har vi utökad idrottstid och
schemalagda rörelsepass. Genom lek och avslappning både inom och
utomhus arbetar vi för att skapa en positiv rörelseglädje.
2.1.1 LEK och RÖRELSE
o 2 idrottslektioner/vecka
o 3 rörelsepass/vecka
o Idrott med valmöjligheter
o Simundervisning
o HFS-dagar
o Rastmaterial
2.1.2 VILA och AVSLAPPNING
o Avslappningsövningar
o Massage
2.1.3 HÄLSA och LIVSSTIL
o Ämnesövergripande arbete med hälsokunskap och sunda matvanor
o Fikavagn
o Matsäck utifrån vår hälsoprofil
o Hälsosamtal
o Schemalagda läspass
5 (9)
2.1.4 FÖRSTA HJÄLPEN
o Kunskaper om hur man förebygger skador
o Agerande vid SOS-samtal
o Stabilt sidoläge
o Hjärt- och Lungräddning
o Heimlich manöver
2.1.5 SANT
o Alkohol, narkotika och tobakskunskap
o Sex och Samlevnad
o Besök på ungdomsmottagningen
o Besök av ungdoms-samtalarna
o Värderingsövningar
o Tjej/Killgrupper
o Skolsköterska
o Elevhälsa
o Genusperspektiv
2.2 PSYKISK HÄLSA
I målen med vårt arbete med den psykiska hälsan vill vi öka elevens trivsel,
arbetsglädje och empatiska förmåga. Vi utvecklar strategier för elevens
ansvarstagande och inflytande över skolarbetet. Vi arbetar utifrån ett
lösningsinriktat förhållningssätt och att se lärande i ett sammanhang.
2.2.1 ELEVHÄLSA
o Kurator
o Skolsköterska
o Elevhälsoteam
o Krisgrupp
o Elevhälsoarbete i arbetslagen
o Tydliga kunskapskrav i skolarbetet
o Familjeklass
o Målschema
2.2.2 KUNSKAPSSYN
o Ämnesövergripande arbete
o Elevmedverkan i planeringsarbetet
o Tydliga kunskapskrav
o Regelbunden kontroll av kunskapsutvecklingen
o Utbildning
o Lpp
o Studieteknik
o Varierande arbetssätt
6 (9)
2.2.3 SJÄLVFÖRTROENDE
o Utvecklingssamtal
o Syv
o Elevmedverkan i planeringsarbetet
o Värdegrundsarbete
o Arbetsmarknadspraktik
o Mentorstid
o Studiemotivation
o Samverkan under skoldagen
2.2.4 ANSVAR
o IUP arbete
o Tydliga krav
o Personligt ansvar i skolarbetet och
o i sin arbetsmiljö
2.3 SOCIAL HÄLSA
I målen med vårt arbete med den sociala hälsan strävar vi mot att öka
elevens självförtroende, utveckla självbilden och genom lärande och lek
utveckla samarbetsförmågan.
2.3.1 INFLYTANDE
o IUP arbete
o Delaktighet i skolarbete
o Rådsverksamhet
o Månadsmöten
o Elevens Val
o ÄmnesÖvergripande arbete
o Reflektionsbok
o Intensivstudier
o Mentorstid
2.3.2 TRIVSEL
o Fasta platser
o Ordningsregler
o Trivselregler
o Trivselfixning
o Traditioner
o Lärarvald gruppindelning
o Rastvärd
2.3.3 RELATIONER
o AMG (Anti Mobbing Grupp)
o KRAM(Kamratskap Respekt Ansvar Mod)
7 (9)
o
o
o
o
o
Värdegrundsarbete
Mentorssamtal
Åldersblandat arbete
Promenader
HFS-dagar
3. VÅRA TRADITIONER
3.1 STARTVECKA
Skolåret för alla elever börjar med en arbetsvecka utan schemalagda
ämnen. Här arbetar vi med att skapa sammanhållning och struktur i klassen.
Eleven arbetar också med sin reflektionsbok och IUP för enskild planering.
Vi har läs- och rörelsepass, samarbets- och värderingsövningar,
studieteknik, simkontroll mm.
3.2 MÅNADSMÖTEN
Varje månad möts eleverna här för att ta del av olika projekt som pågår
eller har avslutats i klasserna. Dessa möten leds av eleverna.
3.3 HFS-DAGAR
På dessa dagar arbetar vi med olika kunskapskrav från Lgr 11 och annat som
ingår i vår Hälsofrämjandeplan.
3.4 SPECIELLA DAGAR
o Nobeldagen
o Lucia
o Jul i vårt hus
o Talangjakt
o Fritidshemmens Dag
o Föräldrarfika på Fritids
o Bokens dag
o Cabaré
o Jul och Sommaravslutning
4. NUTID
I målen med vårt Ämnesövergripande arbete vill vi utveckla elevens
förmågor att se lärande i ett sammanhang. Detta arbete löper som en röd
tråd genom hela verksamheten. I Lgr 11 finns det goda förutsättningar till
samarbete mellan ämnen. Vi arbetar med utebildning där skolans
gemensamma material finns samlat i vårt ute-klassrum. Vi sätter dessutom
fokus på ett lösningsinriktat förhållningssätt.
8 (9)
5. FRAMTID
Vilja, Våga, Välja, Hälsa, Kunnande, Lust
Målet med vårt dagliga arbete är att utveckla elevens
kunskaper och förmågor. Vi vill ge olika redskap som
påverkar kunnandet, lusten och hälsan. Vi strävar efter att
uppmuntra elevens egen förmåga att vilja, att våga och att välja. Allt vårt
hälsofrämjandearbete ska ge eleven möjligheter att utvecklas och att förstå
att framtiden börjar nu.
6. ENTREPRENÖRSKAP
I Lgr 11 har entreprenörskap blivit en angelägenhet för alla inom
utbildningsväsendet världen över. Skolverket menar att ” Entreprenörskap i
skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som
det är en kunskap om eget företagande”. Det handlar bland annat om
vikten av att bevara och stimulera färdigheter och förmågor. Ett
förhållningssätt som innebär att undervisningen ska stimulera elevens
nyfikenhet, kreativitet, självförtroende, förmåga att fatta beslut och att
omsätta sina idéer i handling. Vidare menar Skolverket att de snabba
samhällsförändringarnas inverkan på människors liv inom alla områden
anses leda till ett ökat behov av att vara entreprenöriell i sitt liv.
KASAM, enligt A. Antonovsky är en förkortning av ” Känsla Av
Sammanhang” och beskriver faktorer som hjälper människor att må bra och
klara olika påfrestningar i tillvaron. Hög KASAM gör oss bättre rustade att
klara utmaningar, stressande händelser och problemsituationer.
Det entreprenöriella lärandet kan bidra till att göra skolarbetet mer
begripligt, meningsfullt och hanterbart och motiverande för eleverna.
7. LGR 11
I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns
många beröringspunkter som stärker vår HFS plan. I Kapitel 1 Skolans
värdegrund och uppdrag står följande:
1. Grundläggande värden


Skolan ”ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära.”
”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart
och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i
ansvarig frihet.”
9 (9)
2. Förståelse och medmänsklighet

”Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla
verksamheten.”
3. Saklighet och allsidighet

”Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att
de förs fram.”
4. En likvärdig utbildning

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och
behov.”
5. Rättigheter och skyldigheter

”Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter,
kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta
ansvar.”
6. Skolans uppdrag


”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang”
”En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och
självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem.”
7. God miljö för utveckling och lärande

”Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som
ger trygghet och vilja och lust att lära”
Download