Ekonomi i miljöåtgärder

advertisement
Ekonomi i miljöåtgärder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Behovsanpassad kvävegödsling
Precision vid spridning av mineral- och stallgödsel
Ingen flytgödsel tidig höst - vårspridning
Fördelning av stallgödsel
Snabb nedbrukning
Bandspridning och direktmyllning av flytgödsel
Bättre täckning av gödselbehållare
Fånggrödor och senarelagd jordbearbetning
God markvård
Ändra markanvändning, inkl. våtmarker
Inga höstsprutningar
Skyddsavstånd vid bekämpning
Fördelning av stallgödsel
Täcker värdet av extra tillvarataget fosfor de
extra kostnaderna för längre transport?
Netto vid transport 5 km extra
(kr/10 ton)
Flytgödsel nöt
-30
Flytgödsel svin
52
Fastgödsel nöt
76
Fastgödsel svin
310
Fastgödsel broiler
1 070
Urin nöt
-100
Urin svin
-65
Slutsats
• Fördelning av stallgödsel på större
areal lönar sig ofta för fosforrik
gödsel.
• Samordning med grannar krävs ofta.
Snabb nedbrukning
Täcker värdet av extra tillvarataget kväve de
extra kostnaderna för snabb nedbrukning?
Inbesparat kväve och dess värde med olika gödselslag
Nedbrukning i vårbruk inom 4 timmar jämfört med 12 timmar.
Gödselgiva 30 ton/ha.
Gödselslag
Kg sparat
Kr/ha
Kr/ha
N / ha
8 kr/kg N
10 kr/kg N
Svinflyt
4,7
38
47
Nötflyt
3,9
31
39
Svinurin
2,4
19
24
Nöturin
2,9
23
29
Svinfastgödsel
3,9
31
39
Nötfastgödsel
3,3
26
33
Svindjupströbädd
0,2
2
2
Nötdjupströbädd
0,2
2
2
Merkostnad för snabb bearbetning
A. Utrustningen behövs på annat fält 100 kr/ha
B. Föraren behövs på annat fält
9 kr/ha
C. Kapacitet finns till vanlig timpeng 6 kr/ha
Slutsats
• Snabb nedbrukning är lönsam om det
kan arrangeras på ett smidigt sätt!
• Kalkylen påverkas inte nämnvärt av
spannmålspriset.
Bandspridning och direktmyllning
av flytgödsel
Täcker värdet av extra tillvarataget kväve de
extra kostnaderna för dyrare spridning?
Bandspridning och direktmyllning
av flytgödsel
Täcker värdet av extra tillvarataget kväve de
extra kostnaderna för dyrare spridning?
JA! Ofta om man ändå lejer spridning.
Bättre täckning av gödselbehållare
Täcker värdet av extra tillvarataget kväve och
minskade transporter kostnaderna för
dyrare täckning?
Kalkyl för 2000 m3 behållare för flytgödsel
och 1000 m3 behållare för urin.
Siffrorna är kronor per år.
1)
2)
3)
Blandad spridning höst (1/3 )/vår (2/3) med en genomsnittlig utnyttjandegrad på ca 60 %.
Kvävepris 8 kr.
Exemplet är gjort för lerjord och i vissa fall kan packningsskador ta ut mervärdet av kvävet
på våren. Med annan spridningsteknik eller på en lättare jord hade det gett ett plus.
Kostnad för svämtäcke är ej beaktad i investeringsutrymmet. För varje 1000 kr som
svämtäcket kostar per år ökar investeringsutrymmet i tak med ca 10 000 kr.
Slutsats
• Det går sällan att räkna hem en
investering i tak på gödselbehållare
• Kalkylen har inte påverkats av höjt
spannmålspris.
• Höjt pris på kväve har viss betydelse.
Fånggrödor och senarelagd
jordbearbetning
Täcker stödet de extra kostnaderna?
Kalkyl för fånggröda
Höstspannmål, 7000 kg/ha
Intäkter
Miljöersättning för fånggröda
Summa intäkter
Kostnader
Minskad skörd 1 %, 70 kg
Utsäde fånggröda, 9 kg
Lägre tröskkapacitet 3 %
Sådd av fånggröda, 1 ggr
Kvickrotsbekämpning, 1/3
Summa kostnader
Intäkter minus kostnader
á 0,80 kr
á 25 kr
á 950 kr
á 200 kr
á 270 kr
2003
2008
900 kr
900 kr
800 kr
800 kr
56 kr
225 kr
28 kr
200 kr
90 kr
599 kr
301 kr
á 1,80 kr
á 25 kr
á 950 kr
á 200 kr
á 270 kr
144 kr
225 kr
28 kr
200 kr
90 kr
687 kr
113 kr
Kalkyl för fånggröda
Vårspannmål, 4000 kg/ha
Intäkter
Miljöersättning för fånggrödor
Summa intäkter
Kostnader
Minskad skörd 2%, 80 kg
Utsäde fånggröda, 5 kg
Lägre tröskkapacitet, 3%
Sådd av fånggröda, 1 ggr
Kvickrotsbekämpning, 1/3
Summa kostnader
Intäkter minus kostnader
á 0,80 kr
á 25 kr
á 950 kr
á 200 kr
á 270 kr
2003
2008
900 kr
900 kr
800 kr
800 kr
64 kr
125 kr
28 kr
200 kr
90 kr
507 kr
393 kr
á 1,80 kr
á 25 kr
á 950 kr
á 200 kr
á 270 kr
144 kr
125 kr
28 kr
200 kr
90 kr
587 kr
213 kr
Slutsats
• Stödet till fånggrödor täcker normalt
kostnaderna.
• Marginalen har dock minskat med sänkt
stöd och höjt spannmålspris.
• Stödet till senarelagd bearbetning är
däremot en ren vinst på lämpliga jordar.
– Det kan även löna sig att leja in lämpliga
maskiner
Download