1/6 Skola Ekensbergsskolan Förutsättningar Ekensbergsskolan

advertisement
1/6
Skola
Ekensbergsskolan
Förutsättningar
Ekensbergsskolan bestod hösten 2006 av sex åldersblandade klasser från förskoleklass till
skolår fem, fritidshem och fritidsklubb. Under hösten var det även två förskolor och två
dagbarnvårdare som tillhörde enheten. Sammanlagt bestod enheten då av c:a 300 barn.
Januari 2007 förlorade enheten förskolan. Antal elever på skolan våren 2007 var 143.
Antal barn i skolbarnsomsorgen var 110
Skolans målsättning är att utveckla elevernas lust till lärande, deras fantasi och skaparglädje.
För att ge eleverna ett helhetsperspektiv på sitt lärande är vårt arbetssätt undersökande och
tematiskt.
Vi arbetar i åldersblandade och åldershomogena grupper för att kunna ge de bästa
förutsättningar för varje elev att inhämta kunskaper och utveckla färdigheter efter sin
mognadsnivå. Utifrån målet att uppnå en röd tråd genom verksamheten är elever och personal
indelade i två ”spår”. Detta ger trygghet för elever och föräldrar samt stimulerar samarbetet
inom enheten. Arbetslagen är sammansatta av personal med olika yrkeskompetens vilket
medför att eleverna kan erbjudas en mångfald av pedagogiska aktiviteter.
Skolan är liten vilket ger goda förutsättningar för god sammanhållning och en kort
beslutsgång.
Lokalerna är överlag anpassade både för fritidshems- och skolverksamhet.
Skolan är vackert belägen vid Mälarens strand vilket ger möjlighet till varierande
utomhusaktiviteter. Verksamheten har ett nära samarbete med förskolorna i området.
Skolan har en rektor och en bitr. rektor. Bitr. rektor har kvar delar av sin tjänst i förskolan.
Rektor och biträdande rektor möts regelbundet kring verksamhets- och utvecklingsfrågor.
Skolledningen syns ofta i verksamheten och har därmed lätt att följa upp vad som behöver
åtgärdas/utvecklas.
Lärarna på skolan har en tydlig roll som ledare och de strävar efter att eleverna ska ha
inflytande över undervisningen, vara delaktiga i de beslut som fattas och ta ansvar för sitt
lärande. Verksamheten skall genomsyras av arbetsglädje och kreativitet och vi strävar efter att
eleverna skall känna lust till livslångt lärande.
Skolans värdegrund är att ”Ekensbergsskolan ska vara en skola för alla, där barn och vuxna
visar respekt för varandra”.
Kvalitetsarbete
Skolan har under läsåret arbetat fortlöpande med kvalitetsarbetet.
Hela personalgruppen har varit delaktig i framtagandet av mål. Målen har utvärderats
kontinuerligt på skolans arbetslagsmöten och på APT-möten. Eleverna har utvärderat
verksamhetens mål inom området normer och värden på en enkät som har besvarats under
våren 2007. Inom målområdena kunskap och lärande och ansvar och inflytande utvärderar
eleverna verksamheten i arbetslagen. Föräldrarna utvärderar verksamheten i skolrådet och
genom enkäter.
Utvärderingarna ligger till grund för upprättandet av kvalitetsredovisningen.
2/6
Sammanfattning
Vi har under läsåret 2006/2007 haft en god måluppfyllelse. Personalgruppen har kontinuerligt
följt upp målen. Dessa uppföljningsrutiner har under året varit utförligare än tidigare år. Vi
behöver framöver utveckla våra uppföljningsrutiner bland elever och föräldrar. De är idag inte
av lika hög kvalitet som i personalgruppen.
Utbildningsförvaltningen genomförde en inspektion under våren 2006. Rapporten var i
huvudsak positiv. De utvecklingsområden som utbildningsförvaltningen påpekade har vi
arbetat med under läsåret 2006/2007.
Vi har utarbetat en likabehandlingsplan och vi har utvecklat vår IUP. Likabehandlingsplanen
har tagits fram i samverkan mellan hem och skola. Den gick ut på remiss till elevrådet och
skolrådet under våren 2007. Under april månad ordnades informations-/diskussionskvällar för
alla föräldrar kring likabehandlingsplanen. Föräldrarna var positiva till att vara med och
diskutera innehållet i planen. I samband med framtagandet av likabehandlingsplanen har det
värdegrundsarbete skolan ständigt arbetar med intensifierats. En enkät har besvarats av
personal, elever och föräldrar och den visar att vi har en god måluppfyllelse när det gäller
trivsel.
Delar av arbetslaget F-1 har deltagit i ett genusprojekt tillsammans med andra skolor i
stadsdelen. Det har inneburit en höjd medvetenhet om de könsmönster som finns i skolan.
Under hösten 2006 hade vi inspektion av skolverket. Även denna rapport beskriver skolan i
positiva ordalag. De utvecklingsområden skolverket påpekade har vi arbetat med under våren
2007. Vi är ännu inte klara med arbetet att ta fram utvecklingsbara mål i samtliga ämnen.
Detta utvecklingsområde räknar vi att bli klara med under hösten 2007.
 Kunskap och lärande
Verksamhetens mål
Öka andelen elever som lämnar grundskolan med minst betyget godkänt i
kärnämnena. Utveckla metoder för att varje elev ska uppnå läroplanens mål.
Metod/arbetssätt att nå målen
Vi kartlägger och följer upp elevernas kunskapsutveckling från förskoleklass till
år 5.
I samarbete med elever och föräldrar upprättas åtgärdsprogram för de elever vi
befarar inte når läroplanens mål.
Vi styr resurser till de elever som behöver extra stöd för att nå läroplanens mål.
Alla elever har en individuell utvecklingsplan där eleven och läraren gemensamt
sätter upp elevens mål.
Eleverna tränas till att bli medvetna om målen och att utvärdera sitt arbete.
Vi arbetar tematiskt och ämnesövergripande. Efter varje arbetsområde utvärderar
elever och lärare resultatet utifrån de uppställda målen. Detta gör eleverna medvetna
om sitt eget lärande.
Resultat och bedömningsgrunder
Målen följs kontinuerligt upp i IUP:n tillsammans med eleverna.
LUS-mätningar görs av hur långt varje elev har kommit i sin läsutveckling. Dessa
resultat diskuteras på skolans kategorimöten och åtgärder föreslås om eleven befaras
att inte nå målen.
Utvecklingssamtal där elevernas kunskapsutveckling diskuteras och följs upp erbjuds
en gång per termin. Nationella prov genomförs i år 5.
Utvärdering av arbetssättet sker en gång per termin.
3/6
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Nedan nämns i % hur många som har klarat målen
Ämne
år 2005
år 2006
år 2007
Svenska
94,8
96
100
Matematik
97.8
92
95
Engelska
100
100
100
Lus / kunskapstillväxt under året i %
Ingångsvärde i september
Utgångsvärde i maj
F: punkt 3
71.2
100
3: punkt 15
69,2
95
Vi bedömer att skolan når goda resultat. Resultatet i svenska och matematik har
förbättrats under året. Vi kommer att fortsätta med de uppföljningsmetoder vi har. De
elever som inte når målen trots de insatser vi gör kommer även fortsättningsvis att
erbjudas ett extra år.
Skolan har under året arbetat aktivt för att stärka den språkliga och matematiska
utvecklingen. Vi har haft samarbete med förskolorna och andra skolor i området kring
barns språkliga och matematiska utveckling.
Åtgärder för utveckling
Arbeta fram uppföljningsbara mål i samtliga ämnen.
Fortsätta det utvecklingsprojekt vi har med närliggande skolor och förskolor som
syftar till att skapa samsyn kring barns utveckling och lärande, ”Röda tråden”
 Normer och värden
Verksamhetens mål
Öka elevernas trygghet och säkerhet inom skolan.
Ha en hög närvaro av eleverna.
Metod/arbetssätt att nå målen
Vi är tydliga vuxna och goda förebilder för eleverna. Vi arbetar efter vår
likabehandlingsplan och handlingsplan mot mobbning för att förebygga, upptäcka och
stoppa mobbning. Vi håller skolans trivselregler aktuella för eleverna.
Lärarna bokför frånvaron. Målsman ska vid sjukdom meddela skolan samma morgon,
om det inte sker kontaktar vi hemmet. Om en elev uppvisar onormal frånvaro kopplar
läraren in rektor och skolsköterska. Någon av de nämnda kontaktar hemmet.
Resultat och bedömningsgrunder
Uppföljning sker kontinuerligt på samlingar, i arbetslaget, i klassråd, på
utvecklingssamtal, genom daglig kontakt med föräldrar, i elevrådet och i
friendsgruppen. Antimobbingteamet gör en årlig enkätundersökning angående
elevernas trivsel på skolan.
Skolverkets inspektion.
Vid terminens slut lämnas en frånvarorapportering till rektor.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Elevernas enkätundersökning visar att eleverna känner sig trygga i skolan och de är
nöjda med hur skolan hanterar mobbning och andra fall av kränkande behandling.
4/6
I Skolverkets inspektionsrapport står det att skolans arbete med normer och värden ger
påtagliga resultat. Deras bedömningsgrund är i mötet med skolans elever som på olika
sätt ger uttryck för att de respekterar människors lika värde och är avståndstagande till
alla former av kränkande behandling.
Under året har inte någon elev i skolan skolkat.
Åtgärder för utveckling
Fortsätta det arbete vi har påbörjat.
Årligen utvärdera och revidera skolans likabehandlingsplan.
Ge en skriftlig information inför utvecklingssamtalet om elevens sociala utveckling.
 Ansvar och inflytande
Verksamhetens mål
Våra mål för lärandet ska vara tydliga och att de ska vara kända och förståeliga
för eleverna. Fokus i arbetet med att utveckla elevinflytandet skall vara på den
enskildes rätt att uppnå läroplanens mål.
Vårt mål är att eleverna görs delaktiga i utformningen av skolans verksamhet.
Metod/arbetssätt att nå målen
Eleverna arbetar utifrån portfoliometoden som tränar dem i självvärdering och
reflektion. Eleverna tränar i att sätta upp egna mål och utvärdera dessa.
Eleverna ges möjlighet att påverka genom klassråd, elevråd och skolråd.
De tränar på att ansvara för och hålla i sitt eget utvecklingssamtal från skolår 3.
Resultat och bedömningsgrunder
Enligt skolverkets inspektionsrapport bör eleverna ges mer inflytande över sitt lärande
och över undervisningens innehåll och utformning. Sådant inflytande bör också
synliggöras i den dagliga verksamheten.
Organisationen kring klassråd, elevråd och skolråd ger eleverna möjlighet till
inflytande.
Bedömning och analys av måluppfyllelse
Vi bör bli bättre på att låta eleverna vara med i de olika faserna i arbetet, planering,
genomförande, resultat och analys.
Vi bör bli bättre på att synliggöra för eleverna när de är med och påverkar.
I de olika råden upplever eleverna att de får vara med och påverka.
Åtgärder för utveckling
Ge eleverna kunskap om sin egen delaktighet.
Vi behöver utveckla vårt arbete med att tydliggöra målen även för de yngre eleverna.
Arbeta med fokusgrupper bland eleverna för att ta reda på om de anser att de ges
möjlighet till inflytande över sitt eget lärande.
 Bedömning och betyg
Verksamhetens mål
Skolans mål är att resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella och
de lokala målen.
Metod/arbetssätt att nå målen
Vi arbetar så att mål och kriterier är väl kända av personalen.
5/6
Vi har återkommande diskussioner kring bedömning.
Den lokala arbetsplanen utvärderas kontinuerligt.
Eleverna bedömer sina egna uppsatta mål på arbetssedlarna och i portfolion
Resultat och bedömningsgrunder
Skolan har en hög måluppfyllelse på de nationella proven.
Diskussionerna kring bedömning har gjort att vi i större utsträckning än tidigare
konsulterar varandra vid bedömningstillfällen.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
Vi bedömer att den goda måluppfyllelsen till viss del beror på de små grupper vi har
under elevernas första skolår. Då läggs mycket av grunden för lärandet och vi har
avsatt extra resurser för de yngre eleverna. Under elevernas skoltid har vi en noggrann
kartläggning av varje elevs kunskapsutveckling i kärnämnena, detta gör att vi på ett
tidigt stadium kan styra resurser dit de behövs.
Åtgärder för utveckling
Utveckla vår systematiska uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i samtliga
ämnen.
 Samverkan
Verksamhetens mål
Skolans mål är att erbjuda eleverna en trygg och stimulerande skolbarnsomsorg, där
elevernas sociala och motoriska utveckling tränas i samverkan med skolan.
Vi åtar oss att samverka med förskolan kring övergången mellan förskola - skola.
Metod/arbetssätt att nå målen
Skolan och skolbarnsomsorgen samverkar i syfte att utveckla barnens sociala och
motoriska förmågor. Barnen möter samma personal under den samlade skoldagen.
Varje eftermiddag erbjuds aktiviteter, t.ex. kreativt skapande, rörelseaktiviteter och
lekar. Vi strävar efter att se barnens behov och att vara lyhörda för deras önskemål.
Skolbarnsomsorgens personal medverkar på föräldramöten och på delar av
utvecklingssamtalen.
Skolans och förskolans personal har en nära samverkan kring övergången mellan
förskola – skola.
Resultat och bedömningsgrunder
Resultatet från Stockholms stads inspektion visade att skolbarnsomsorgen har en
välplanerad verksamhet med gott utbud. Det är en fungerande samverkan både
verksamhetsmässigt och resursmässigt. Rapporten tar även upp att enheten utmärks
av ett gott arbetsklimat med ett gott förhållningssätt mellan lärare - elev och mellan
elev - elev. Elever såväl som personal på skolan är nöjda med sin skola.
Stockholms stads brukarundersökning visar att föräldrarna är nöjda med sitt barns
fritidshem.
Bedömning och analys av måluppfyllelsen
God måluppfyllelse.
Åtgärder för utveckling
Årligen utvärdera vår handlingsplan för övergångar, ex. förskola – skola.
6/6
Sträva efter att fritidspersonal i större utsträckning än idag ska kunna delta på
utvecklingssamtalen.
Övrig uppföljning
Röda tråden
Röda tråden är ett utvecklingsprojekt som syftar till att skapa samsyn kring barns utveckling
och lärande. Detta projekt omfattar barn i åldrarna 1-16 år.
Vi har en årlig uppföljning av projektet.
Ekonomisk hushållning
Enheten följer kontinuerlig upp sin ekonomi så att åtgärder kan vidtas vid avvikelser från
beslutad budget.
Utvecklingsarbeten
I större utsträckning än nu låta eleverna vara med och utvärdera verksamheten. Börja arbeta
med fokusgrupper i olika frågor bland elever och i vissa fall även bland föräldrar.
Fortsätta att utveckla arbetet med systematisk uppföljning.
Skolans tematiska arbetssätt gör att vissa ämnen inte blir tydliga för eleverna. Vi kommer att
förtydliga tiden för eleverna i ämnena hem- och konsumentkunskap och teknik.
Slutord/reflektion från rektor/platschef
Vår verksamhet i Ekenbergsskolan är av god kvalitet. Stämningen bland elever och personal
är positiv och skolan är utvecklingsbenägen och framåtsyftande. Förskoleklasserna ger en god
grund för barnens fortsatta lärande och utveckling och innehåller en väl avvägd balans mellan
lek- rörelse, skapande verksamhet och grundläggande språkliga och matematiska begrepp.
Eleverna känner sig trygga i skolan och vi lägger stor vikt vid arbetet kring normer och
värden. Våra rutiner för att upptäcka elever i behov av särskilt stöd fungerar väl och eleverna
ges möjligheter till inflytande över verksamheten.
Eleverna har kunskapsmässigt en god måluppfyllelse.
Vi har under året arbetat fram en likabehandlingsplan. Från och med våren 2007 upprättas
individuella utvecklingsplaner för alla elever. Vi har påbörjat arbetet med systematisk
uppföljning och utvärdering av elevernas kunskaper i förhållande till de nationella målen i
årskurs 5 i samtliga ämnen.
Download