Handlingsplan
12 03 21
Resurs och Utvecklingsteamets språkstöd för förskolan
Nationella mål
- Att utveckla barnens förmåga till nyanserat talspråk, ordförråd, begrepp samt deras förmåga
att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra. (Lpfö 98 reviderad upplaga 2010)2.2 Utveckling och lärande)
Syfte
-
-
Ge stöd och stimulans i språk och kommunikationsutveckling för barn med försenad
språkutveckling.
Likvärdighet, dvs. att erbjuda barn tal och språkstöd oavsett var i kommunen man är
placerad.
Att erbjuda kompetensöverföring mellan språkteamet och ordinarie pedagoger.
-
Att utveckla barnens förmåga att kommunicera.
Att ge stöd och stimulans i språk och kommunikationsutveckling.
-
Mål
Målgrupp
- Språkgruppsverksamheterna vänder sig till barn från 4 års ålder vars primära
funktionsnedsättning är påtaglig försening av språkutveckling som visar sig
Då barnet har svårt att:
tala och göra sig förstådda
uppfatta och förstå när andra talar
använda språket rätt i olika situationer (pragmatisk förmåga)
De språkgrupper vi har idag är Delfinen/ Pingvinen (en dag/v) samt mobila verksamheter
efter behov, dvs. personal med specialkompetens inom området arbetar med ett eller några
få barn för att utveckla deras språkförmåga.
Process och arbetsmetod
- Om personalen på förskolan önskar hjälp från Resurs och Utvecklingsenheten för
handledning eller observation av plats för enskilt barn kontaktas Förskoleteamets
övergripande specialpedagog av förskolechefen.
- I samråd med föräldrar bokas ett besök för handledning eller observation.
- Plan för Utveckling och Lärande upprättas i samarbete med Förskoleteamets övergripande
specialpedagog och berörd personal.
- Överlämning av Plan för Utveckling och Lärande sker till förskolechefen, föräldrar och berörd
personal, där återkoppling, tid och plats för nästa träff upprättas.
- Förskoleteamets övergripande specialpedagog informerar sig om vilka insatser som behöver
göras och om motorikpedagog, bildpedagog och psykolog behöver kopplas in.
- Om barnets språksvårigheter bedöms vara av sådan art att behandling och träning på
logopedmottagningen inte är tillräcklig kan barnet erbjudas särskilt språkstöd i någon av
kommunens språkverksamheter.
- Barnet erbjuds en plats inom den mobila språkverksamheten. Vid inskrivningen till
språkgrupp tas beslut om nytt audiogram, logopedutlåtande (föräldern talar om att kontakt
finns), pedagogisk bedömning samt utvecklingsbedömning bör göras. Språkstörningen ska
vara den primära orsaken till barnets svårigheter.
-
Placering i språkgruppen sker terminsvis, utvärdering sker varje termin.
Barnet slutar i språkgruppen när personalen anser att språkgruppens stöd inte längre
behövs, när föräldrarna anser att språkgruppens stöd inte längre behövs eller när barnet
börjar i förskoleklass.
Under tiden som barnet är inskrivet i språkgruppen har barnet möjlighet till mobilt språkstöd
1gång/ vecka i sin ordinarie verksamhet.
Handledning till personal ges kontinuerligt av det mobila språkteamets specialpedagog.
Förskoleteamets övergripande specialpedagog har som ansvar att prioritera vilka barn som
ska erbjudas plats i språkgrupperna.
Barn som skrivs in i språkgrupperna erbjuds vid behov taxi/ skolskjuts till och från
verksamheten.
Överlämning till förskoleklassens personal, specialpedagog och talpedagog sker under
barnets sista termin i språkgruppen.
Språkgruppernas arbete utgår från Plan för utveckling och lärande , en nulägesbeskrivning,
observationer, information till berörda.
Logopedkontakt, specialpedagogbedömning, föräldrar, kontaktpedagoger och ordinarie
personal i förskolan, motorikpedagogbedömning görs för att få en helhetsbild över hur vi ska
arbeta för att tillgodose varje barns behov.
Kontakter med barnets vårdnadshavare, personal i barnens ordinarie verksamhet sker via
barnets kontaktbok.
Vi arbetar med:
- munmotorisk träning för barn med oralmotoriska svårigheter
- stöd i kommunikationen med hjälp av tecken och bilder
- en strukturerad miljö för att stimulera språkutvecklingen (Se bilagor)
Tidplan
- När kontakt tas från förskola/ pedagogisk omsorg till Förskoleteamet,
är målet att vi kontaktar er inom två veckor.
Datum återkoppling och uppföljning
- Språkteamets verksamhet följs upp terminsvis, datum finns i kalendarium.