INNEHÅLL.

advertisement
INNEHÅLL.
i. Förspelet. — Från Versaillesfreden 1919 till krigsutbrottet 1939 av Press­
attaché Ole Jödal.
Sovjetunionen under mellankrigstiden
10
Locarnopolitikens sammanbrott ...
Italien närmar sig Tyskland ....
Japans expansionssträvanden ....
12
Det spanska inbördeskriget
53
Fredssluten 1 g 19—1923
Säkerhetsfrågan
Skadeståndsproblemet
Dawesplanen
Nationernas förbund
14
25
Anschluss
Den tjeckoslovakiska krisen ....
Majkrisen
56
59
62
"Medling" i Prag
Berchtesgaden
63
65
Locarno
Stabilisering
31
32
Godesberg
. . . .
68
Kelloggpakten
Youngplanen och skadeståndets avskriv­
ning
Nationalsocialismens frammarsch .
.
Japan trotsar Nationernas förbund . .
33
"Fred under vår tid"
Böhmen-Mähren blir tyskt protektorat .
71
83
34
35
36
Hitler tar upp Danzigfrågan ....
Storbritannien närmar sig Sovjetunionen
87
88
Nedrustningskonferensens misslyckande
Nationalsocialismens seger
Nationalsocialismens utrikespolitik . .
39
40
42
President Roosevelt intervenerar ... 91
Den tysk-italienska alliansen .... 93
Den tysk-polska krisen
95
Den tysk-ryska pakten
ioi
Fransk diplomatisk motoffensiv ...
Hitler återinför allmän värnplikt ...
43
46
Krisen kulminerar
Krigsutbrottet
Sanktionspolitikens bankrutt ....
47
Säkerhetspolitikens bankrutt ....
g
27
28
29
Miinchenöverenskommelsen
50
51
66
103
105
2. Stormakternas militära krigspotential av Överstelöjtnant Torsten Holm.
De avgörande faktorerna
Tyskland och Italien
107
107
Japan
114
Sovjetunionen
De västallierade
115
116
3. Stormakternas ekonomiska krigspotential av Professor Gunnar Westin
Silverstolpe.
Soldater och varor
Vad nationalinkomstsiffrorna säga . .
Marginalen utöver det nödvändiga . .
Viktiga produktionssiffror
Det internationella varuutbytets bety­
delse
....
http://d-nb.info/993253687
119
119
121
123
124
Sjömakt och landmakt: två ytterlighets­
fall
Andra kombinationer
De två vågskålarna
125
126
127
r
4. Det politiska händelseförloppet från krigsutbrottet till 9 april 1940 av
Författaren Willy Brandt.
Stormakterna efter krigsutbrottet
. . 128
Storbritannien och imperiet . . . . 131
Förenta staternas ställning vid krigsut­
brottet
132
Västmakternas avtal med Turkiet . . 134
Polens sammanbrott
Tysk fredsoffensiv
. . . .
Sovjetbaser i Baltikum . . .
Upptakten till Finlandskriget
137
140
148
Finland och stormaktskriget .
Nordisk neutralitet i motvind .
144
'47
135
5. Kriget i Polen av överste Olof Sundell.
Styrkeförhållanden och utgångsläge . .
Tyskarna gå över gränsen
151
161
Det polska sammanbrottet
164
6. Finsk-ryska vinterkriget av överste Olof Sundell.
Den politiska bakgrunden
Utgångsläget
Den första krigsmånaden
171
171
181
Det ryska genombrottet på Karelska näset .
Förluster
187
190
7. Det politiska händelseförloppet från 9 april till T3*sklands angrepp mot
Sovjetunionen. — T37skland, Italien och Sovjetunionen av Författaren
Willy Brandt.
Den 9 april
Den 10 maj
Italien inträder i kriget
Frankrike ger upp
Vichy och tyskarna
. .
ig2
. . 194
. . .
•195
. . 197
Baltikum och Bessarabien . . . . . 200
Slaget om Storbritannien
. .
Nyordningen i dödvatten ....
Skiljedomen i Wien
207
210
Tyskland—Sovjetunionen . . . .
212
Italien angriper Grekland ....
Tyskland går till aktion på Balkan . . 213
Upptakten till tysk-ryska kriget . . • a » 5
Tyskland går mot öster .....
Tremaktspakten
8. Det politiska händelseförloppet från 9 april till Tysklands angrepp mot
Sovjetunionen. — De allierade av Författaren Willy Brandt.
Västmakterna efter den g april . . . 225
Churchill tar ledningen ..... 227
Det franska sammanbrottet .... 22g
Storbritannien fortsätter kampen . .
De anglosaxiska makterna och Vichy .
Förenta staterna och Storbritannien
233
234
237
Låne- och uthyrningslagen . . .
Hållningen mot Japan . . . .
239
241
Storbritannien i Främre orienten
Storbritannien hjälper Grekland .
Storbritannien och Sovjetunionen
243
245
246
g. Ockupationen av Danmark och Norge av överste Olof Sundell.
Tyska offensivförberedelser
Danmark ockuperas
Invasionen i Norge
Försvaret av Sydnorge
.... 24g
250
252
266
Västmakternas insats
27.0
Segern vid Narvik
Striderna i Norge upphöra
275
277
r
10. Kriget på västfronten av Överste Olof Sundell.
Planer och styrkeförhållanden
279
Dunkerque
Den tyska spelöppningen . .
Kampen om Meuseövergångarna
Weygand efterträder Gamelin
Kung Leopold kapitulerar . . .
284
286
297
299
Slaget om Frankrike börjar .... 305
Paris' fall
308
Frankrike kapitulerar
311
Nederlagets orsaker
312
302
11. Slaget om Storbritannien av överste Olof Sundell.
Storbritannien inför invasionshotet . . 315
Royal Air Force vänder bladet .
326
12. Operationerna i Medelhavsområdet av överste Olof Sundell.
Storbritannien och Italien
Kampen om Abessinien
Kampen om Libyen
Italien anfaller Grekland
Tyskland går till aktion
.... 328
32g
333
336
33g
Jugoslavien ockuperas
Det grekiska motståndet bryter samman
Striden om Kreta
Rommel går till offensiv
342
343
347
359
13. Det ekonomiska händelseförloppet intill Tysklands angrepp mot Sovjet­
unionen av Professor Gunnar Westin Silverstolpe.
Blockad och motblockad
362
De obefintliga blockadlinjerna . . . 364
Förenta staterna och neutraliteten . . 365
"Skenkrigets" tid .... 1 ... . 367
Kampen om tillförselvägarna till Stor­
britannien
Förenta staterna som "icke krigförande"
380
381
'Låne- och uthyrningslagen
De neutralas bekymmer
Krigets finansiering
382
384
385
Efter den 9 april 1940
Vad Tyskland tog
368
369
Råvarutillgångar i tysk tjänst . . .
De tyskockuperade ländernas dagliga
bröd
Tysk livsmedelshushållning ....
Italien med i kriget
Italienska livsmedelsproblem ....
Storbritannien och 1940 års tyska ex­
pansion . .
Storbritanniens livsmedelsförsörjning .
370
Tyska finansmetoder
Tysk finansteknik i ockuperade länder
385
387
372
374
376
377
Danmark
388
Norge
Italiens krigsfinanser
Den finansiella utvecklingen i Storbri­
tannien
389
390
378
380
De nya allierade statemas finansiella
ställning
390
392
Download