Procalcitonin

advertisement
Prokalcitonin - PCT
Rebecca Johansson ST-läkare, Klinisk kemi
Antibiotikaresistens
Biomarkörer
Bakterier eller virus
Diagnostik
• Temperatur
• Odling
• Leukocyter
• CRP
• PCT – prokalcitonin
• IL-6 – interleukin 6
• HBP – heparin-binding protein
SIRS/Sepsis
Prokalcitonin – PCT
• Prekursor till kalcitonin
• Fysiologisk funktion okänd
• Vid stress sker utsöndring från lever, njurar, muskel, fettväv
• Lipopolysackarider på bakterier stimulerar utsöndringen
+
Användingsområden
• Skilja sepsis från SIRS (systemiskt inflammationsresponssyndrom)
• Styra antibiotikabehandling hos IVA-patient
• Speglar allvarlighetsgraden i en sepsis
• KOL-patienter
Analys
• Mäts i serum eller plasma
• Stabilt
• Immunkemisk metod
• Mätområde 0,02-100 µg/L
• Ca 20 min i instrumentet
• NLL – Sunderbyn och Gällivare
Tolkning
Tolkningsförslag vuxna:
<0,5 µg/L
0,5-<2,0 µg/L
2,0-10 µg/L
>10 µg/L
Systemisk bakterieinfektion/sepsis osannolik
Systemisk bakterieinfektion/sepsis möjlig
Systemisk bakterieinfektion/sepsis trolig
Tyder på svår bakterieinfektion/sepsis
• Dyrt 400 kr (CRP 31 kr)
• Klinisk nytta inte helt klarlagd jmf med CRP
• Erfarenhet saknas
• Inte tillgängligt för alla
• Stiger vid trauma, stor kirurgi, lungcancer, kardiogen chock
CRP – Svenska infektionsföreningens
vårdprogram för svår sepsis och septisk chock
CRP har ett högt diagnostiskt värde för patienter som inte utsatts för
kirurgi eller annat trauma men är inte specifikt för bakteriell infektion.
Programgruppens förslag:
•CRP bör rutinmässigt analyseras på alla patienter med misstänkt
infektion.
•Vid kort anamnes bör upprepade CRP-analyser utföras.
•Vid svårt sjuk patient där orsaken är oklar bör upprepade CRPanalyser utföras.
PCT – Svenska infektionsföreningens
vårdprogram för svår sepsis och septisk chock
PCT har ett högt diagnostiskt och prognostiskt värde för svår bakteriell
infektion hos patienter som inte utsatts för kirurgi eller annat trauma
men är inte specifikt för bakteriell infektion. Ännu oklart om analysen i
övrigt har något mervärde jämfört med CRP.
Programgruppens förslag:
•PCT bör inte rutinmässigt analyseras på patienter med misstänkt
infektion.
•PCT behöver inte analyseras vid svår bakteriell infektion där
diagnosen är uppenbar.
Ur Läkemedelsverkets
behandlingsrekommendationer för
sjukhusförvärvad pneumoni
Det finns inga allmänt vedertagna standardkriterier för diagnosen pneumoni,
men ofta påbörjas empirisk behandling om kriterierna nedan uppfylls:
1) Lungröntgenfynd förenliga med pneumoni
samt
2) Minst två av tre kliniska kriterier:
• feber (> 38°C) eller hypotermi (< 35°C)
• förhöjda inflammationsparametrar (LPK, CRP, procalcitonin)
• purulent luftvägssekret
Andra kliniska fynd kan vara förhöjd andningsfrekvens,
försämrat gasutbyte och cirkulatorisk påverkan.
För primärvården?
• PNA-metoder finns
”Anses inte användbar i primärvården” - 2015
”Rätt använt kan PCT vara en hjälp i diagnostiken (svår bakteriell
infektion vs. systemisk inflammation), men ingen av de ovanstående
studierna räcker ensam till för att på bred klinisk front införa PCT som
ett rutinprov i diagnostiken. Detta gäller särskilt för primärvården där
dokumentation saknas helt.” - 2009
?
Download