MARKNADSBREV IKC Fonder
Förvaltaren har ordet
augusti 2016
Aktiemarknaderna har utvecklats starkt under sommaren.
Marknaderna reagerade positivt när den engelska centralbanken den 4 augusti sänkte räntan och utökade köpen av
obligationer i marknaden.
Först nästa år förväntas Storbritannien utlösa artikel 50 i
EU-fördraget för att starta utträdesprocessen. Tillväxttakten i den europeiska ekonomin har under det andra kvartalet
saktat in något jämfört med det första kvartalet, vilket gynnades av en osedvanlig varm vinter i delar av Europa. Även
den amerikanska och japanska ekonomins tillväxttakt försvagades under det andra kvartalet. I Europa fortsätter oron för
banksystemet från tid till annan påverka marknaderna. Framöver kommer det bli viktigt att följa hur man, i synnerhet i Italien, kommer att lösa bankernas höga andel med problemlån.
I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor ligger
vi cirka neutralt viktade i aktier. I juli viktade vi upp andelen
aktier när oron på de finansiella marknaderna började avta. I
slutet av augusti viktades andelen aktier ner. Oro över konjunkturens utveckling, det amerikanska presidentvalet och
Storbritanniens utträde från EU skapar osäkerhet för de finansiella marknaderna under hösten.
Placeringarna i aktier finns framförallt inom konjunkturstabila bolag, t.ex. läkemedel, livsmedels- och dryckesbolag och
dagligvaruhandel. Under sommaren har det kommit ett uppköpserbjudande från Danone på det amerikanska livsmedelsbolaget Whitewave. Båda företagen gick upp efter den annonserade affären. Bolagen finns i IKC Global Brand. Vidare har
Bayer inlett förhandlingar om att eventuellt köpa Monsanto.
Bolagen bedriver b.la. verksamhet inom utsäde. Bolagen finns
i IKC Global Brand. I april månad kom ett uppköpsbud från
moderbolaget China National Chemical Corporation på IKC
Global Brands största innehav Syngenta. Affären väntar på
godkännande från amerikanska och europeiska myndigheter.
Vidare har det amerikanska biotechbolaget Medivation köpts
upp av Pfizer. Båda bolagen finns i IKC Global Brand och IKC
Global Healthcare. Vi tror att det kommer ske fler företagsaffärer inom livsmedels- och läkemedelssektorn och att bolag
som finns i IKC Global Brand och IKC Global Healthcare kan
bli involverade i konsolideringen av livsmedels- och läkemedelssektorn. I stort sett finns det en låg exponering mot
banker och konjunkturkänsliga bolag i våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor. Detsamma gäller i IKC Sverige
Flexibel, IKC Pension Variabel och IKC Global Brand. Denna
placeringsfilosofi finns i stort sett också i IKC Asien och IKC
Filippinerna. Detta präglar vår försiktiga syn på konjunkturen.
Under sommaren har vi startat två nya fonder IKC Global Infrastructure och IKC Global Healthcare. Den förstnämnda är
en aktiefond vars tillgångar placeras i infrastrukturbolag på
den globala aktiemarknaden. Fonden placerar med inriktning
mot hela den globala infrastruktursektorn d.v.s. transporter
såsom exempelvis vägar, hamnar, tåg och färjor, järnvägar
och parkeringsanläggningar; reglerade tjänster exempelvis
elektricitet, gas, vatten och avlopp; kommunikation exempelvis telekom, mobilnät, satellitsystem, tv -, radio-, fibernät
och molntjänster samt sociala tjänster såsom skolor, sjukhus,
äldrevård och fängelser.
IKC Global Healthcare är en aktiefond vars tillgångar placeras i bolag som bedriver verksamhet inom följande områden:
förebyggande hälsovård, ekologiska livsmedel, kropps- och
hudvårdsprodukter, nutrition, läkemedel, medicinteknik, biotech, sjukvård, äldrevård, apotek och sjukförsäkringsbolag.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar
får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida
www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.
IKC Fonder AB | Box 4155 | 203 12 Malmö | Besöksadress: Rundelsgatan 14 | 040-660 70 00
[email protected] | www.ikcfonder.se