MARKNADSBREV IKC Fonder
Förvaltaren har ordet
mars 2016
Fallet på de globala aktiemarknaderna fortsatte under inledningen av februari. I synnerhet utvecklades bankerna dåligt.
Oro för de europeiska bankernas intjäningsförmåga och kreditportföljer fick bankerna att falla kraftigt under några dagar.
Inför utfrågningen i kongressen av den amerikanska centralbankens chef om FED:s syn på den amerikanska ekonomin
steg aktiemarknaderna kraftigt. Marknaderna hade förhoppningar om att den amerikanska centralbanken skulle indikera
att man kommer vara försiktig med att höja styrräntan framöver.
Centralbanken behöll dock sin syn på att den amerikanska
ekonomin fortsätter att återhämta sig och att det inte föranleder någon större förändring av penningpolitiken. Aktiemarknaderna tog inte någon större notis om detta. Förhoppningar
om att ECB och Bank of Japan i mars kommer att sänka styrräntan och utöka sina köp av obligationer i marknaden fick
aktiemarknaderna att åter stiga. Denna bild förstärktes av att
oljepriset gick upp i samband med att flera stora oljeproducenter, t.ex. Saudiarabien och Ryssland, kommit överens om
att frysa sin oljeproduktion på nuvarande nivå. Under slutet
av månaden tilltog oron på aktiemarknaden då i synnerhet
banker och energibolag uppvisade kraftiga kursrörelser.
Framöver blir det viktigt att följa konjunkturens utveckling.
Statistik som kommit indikerar att den globala handeln har
utvecklas svagt under inledningen av året. OECD sänkte
i februari sin prognos för den globala tillväxten. Vidare blir
det viktigt att följa efterfrågan på olja och metaller och hur
kreditmarknaderna utvecklas. Räntan på företagsobligationer
har under den senaste tiden gått upp och fortsätter denna utveckling är det sannolikt att det kommer påverka aktiemarknaderna negativt. ECB:s och Bank of Japans möten i mars
kommer följas noga av de finansiella marknaderna då det
finns stora förhoppningar om ny penningmarknadsstimulans.
Vidare är det viktigt att följa vinstutvecklingen för företagen.
Sedan årsskiftet har prognoserna för drygt 60 procent av de
svenska företagen sänkts. Framförallt har prognoserna för
verkstadsbolagen sänkts medan fastighetsbolagen har klarat
sig bra. Återinvesterade utdelningar kommer att bidra till ett
stöd för aktiemarknaderna under våren.
I våra fonder som allokerar mellan aktier och räntor minskade
vi andelen aktier något i samband med att aktiemarknaderna
gick upp i mitten av månaden.
En lägre global tillväxt pekar på att räntorna kommer att förbli
låga ett tag till, vilket bör gynna fastighetsbolagen framöver.
IKC Fastighetsfond
Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond vars mål är att skapa
långsiktig värdeökning genom att främst investera i en portfölj av bygg- och fastighetsbolag samt hotellverksamhet. Av
fondens tillgångar kan 30 procent placeras utomlands.
Fonden roterar innehaven mellan hotell, bygg och fastighetsaktier för att ytterligare förbättra den riskjusterade avkastningen. Beroende på var i konjunkturcykeln vi befinner
oss och hur utsikterna för respektive bransch ser ut sprids
investeringarna utifrån denna filosofi. Befinner man sig tidigt i konjunkturen brukar investeringar i bolag som bedriver
hotellverksamhet kunna utvecklas bra medan placeringar
i fastigheter brukar utvecklas bättre i en senare del av konjunkturen. Mittemellan dessa skeden brukar investeringarna
ta fart vilket gynnar byggbolagen. Under 2015 har fastighetsbranschen utvecklats bra medan den mer konjunkturkänsliga
hotellbranschen utvecklats svagare.
Under sommaren viktades andelen hotellbolag ned då det
började komma lite sämre konjunktursignaler. Denna bild bekräftades senare av att hotellbolagen fick allt svårare att hyra
ut dyrare rum. Vidare har vi viktat ned andelen byggbolag i
fonden då byggbolagens rörelsemarginaler brukar försämras
i den senare delen av en konjunkturcykel. Andelen fastighetsbolag har viktats upp då vi tror att dessa kan gynnas av en
fortsatt låg ränta och låga vakanser. Inom fastighetsbolagen
har vi ökat andelen fastighetsbolag som har centrala fastighetsinnehav, i synnerhet kontor och affärslokaler i Stockholm
och Göteborg. Vidare har andelen fastighetsbolag med bostäder ökats. Fastighetsbolag med stor andel logistikfastigheter har minskats då dessa bolag kan få högre vakanser om
konjunkturen skulle börja försvagas. Därtill har vi minskat andelen fastighetsbolag med lite högre skuldsättning.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar
får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida
www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.
IKC Fonder AB | Box 4155 | 203 12 Malmö | Besöksadress: Rundelsgatan 14 | 040-660 70 00
[email protected] | www.ikcfonder.se