Patientfall 3
Olof, 60 år
60-årig man, icke rökare.
Tid sjukdomar: Mångårig tablettbehandlad hypertoni och tablettbehandlad hyperlipidemi.
Nedstämdhetsproblematik.
Aktuella läkemedel

Tabl Metoprolol 100 mg 1x1

Tabl Plendil 10 mg 1x1

Tabl Lipitor 10 mg 1x1

Tabl Cipralex 20 mg 1x1
Aktuellt
Söker p.g.a. säker förstagångsdebut av snabb oregelbunden hjärtrytm som debuterade i vila. På VC
konstaterades med hjälp av EKG att det var ett snabbt förmaksflimmer, 145 slag/min.
Lab-värden/undersökningsresultat
Väsentligen opåverkad med blodtryck åt det låga hållet, 100/60.
Genomgår komplikationsfritt akut elkonvertering och slår om till regelbunden sinusrytm. (Blodtrycket
blir efter omslag till sinusrytm 125/80)
Kontroll med ultraljud av hjärtat där undersökningen är invändningsfri.
Inga ytterligare kända flimmerepisoder.