God läkemedelsanvändning för äldre hur/när når vi dit?

God läkemedelsanvändning för äldre
hur/när når vi dit?
Johan Fastbom
Aging Research Center (ARC)
Karolinska Institutet
Äldre och läkemedel
Äldre och läkemedel
Kroppsliga förändringar
- Åldrande
- Sjukdom
Polyfarmaci
Ökad känslighet för läkemedel
Förändrad
omsättning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dåsighet, trötthet
Muntorrhet
Förstoppning
Minnesstörningar, förvirring
Stelhet
Blodtrycksfall
Fall
Magblödningar
Njurpåverkan
Blodsockerfall
Blödningar
Förändrad
känslighet
Problemläkemedel
• Långverkande bensodiazepiner
• Antikolinerga medel
• Neuroleptika
• Opioider
• NSAID
• Blodtryckssänkande läkemedel
• Digoxin
Läkemedelsanvändningen
hos äldre
Alla äldre
1988
3 preparat/person
2008
6 preparat/person
SÄBO, multisjuka
1988
3 preparat/person
2008 10 preparat/person
Läkemedelsanvändningen
hos äldre
Socialstyrelsen. Folkhälsorapport 2008
Polyfarmaci
konsekvenser
• Biverkningar
• Läkemedelsinteraktioner
• Följsamhet
• Olämplig läkemedelsanvändning
Läkemedelsbiverkningar
10-30% av alla
sjukhusinläggningar
av äldre
Saltrubbningar
Blodtrycksfall
Fall
Hjärtsvikt
Njurpåverkan
Hypoglykemi
Blödningar
Konfusion
Läkemedelsanvändningen
i olika boenden/omsorg
Socialstyrelsen. Hälso- och sjukvårdsrapport 2009
Vad gör vi åt allt detta?
Behandlingsprocessen
Identifiering
Identifieringav
avbehov
behov
Dokumentation
Dokumentationav
av
indikation,
mål,
indikation, mål,
längd
längdoch
ochuppföljning
uppföljning
Val
Valmellan
mellanLM
LM
och
annan
behandling
och annan behandling
Information
Information
LM-lista
LM-lista
Val
Valav
avLM
LM
Uppföljning
Uppföljningav
aveffekter
effekter
biverkningar
biverkningaroch
och
följsamhet
följsamhet
Val
Valav
avberedningsform
beredningsform
och
ochdosering
dosering
Omprövning
Omprövning
Identifiering av behov
• Äldres symtom – vaga
• Äldres symtom – annorlunda
• Symtom kan bero på:
- Sjukdom
- Åldrande
- Läkemedel
Symtom - biverkan?
Dåsig, trött, omtöcknad
Glömsk, förvirrad
Stel, mimikfattig
Lågt blodtryck, yr, svimmar
Ramlar
Sömnrubbning
Muntorrhet
Aptitlöshet, illamående
Förstoppning
Svårt att kissa
Huvudvärk
Symtom - biverkan?
Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer
Läkemedelsspecifika
•
•
•
•
Typ av läkemedel
Regim
Dosering
Polyfarmaci
Diagnosspecifika
Elva diagnoser
• Rationell
• Irrationell
• Olämplig/riskfylld
Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2003/2003-110-20
Kvalitetsindikatorerna
version 2.0
• Uppdatera befintliga indikatorer
• Nya indikatorer
-
njurfunktion
vissa symtom
psykofarmaka
smärta
• Övergripande indikatorer
Dokumentation och
informationsöverföring
Gemensam läkemedelslista
Nationell förskrivarmodul
Dokumentation och
informationsöverföring
Läkemedelsavstämning
Läkemedelsberättelse
Regelbunden uppföljning och
omprövning
Systematik
Kunskapsbas
Läkemedelsgenomgång
mål
• Varje läkemedelsordination skall ha en välgrundad och
aktuell indikation
• Läkemedelsanvändningen skall vara individanpassad och
uppvisa en god kvalitet med avseende på läkemedelsval,
doser och preparatkombinationer
• Läkemedelsanvändningen skall följa aktuella
rekommendationer
• Läkemedelsanvändningen skall vara kostnadseffektiv
Läkemedelsgenomgång
frågor
För varje läkemedel
Korrekt och aktuell indikation?
Nytta? I förhållande till risk?
Lämpligt för äldre?
Kontraindikationer?
Rätt dos för äldre?
Rätt dos i förhållande till njurfunktion?
Rätt regim/behandlingstid?
Rätt administreringsform?
Rekommenderat läkemedel?
God följsamhet?
För hela listan Dubbelanvändning?
Interaktioner/summaeffekter?
Biverkningar?
Underbehandling?
Läkemedelsgenomgång
underlag
• Aktuell läkemedelslista
• Diagnoser
• Diverse mätvärden
• Iakktagelser
• Symtomskattning
Läkemedelsgenomgång
kunskapsbas
Erik är 91 år. Han har högt blodtryck, och är opererad för prostatacancer. Bröt
lårbenshalsen för ett år sedan. Har hjärtsvikt, förmaksflimmer och kärlkramp.
Besväras av muntorrhet, förstoppning, vattenkastningsbesvär, yrsel och värk.
Han har vårdats på sjukhus tre gånger senaste året, sammanlagt 14 dagar.
Erik bor sedan två år tillbaka på sjukhem. Han är nöjd med det och med
husläkarna som har haft täta kontakter med honom, hans anhöriga,
sjukhemmet och sjukhuset.
Finns indikation
Olämpliga läkemedel
Kontraindikationer
Rätt dos
Rätt regim
Dubbelanvändning
Interaktioner
Biverkningar
Ber.form
Preparatnamn
Styrka
Dosering
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Tabl
Depottabl
Tabl
Tabl
Droppar
Tabl
Tabl
Ögondr
Depottabl
Dosgran
Sugtabl
Flunitrazepam nm pharma
Trombyl
Midamor
Digoxin
Behepan
Isoptin
Cipramil
Lergigan
Imdur
Dexofen
Furix
Laxoberal
Alvedon
Imovane
Timolol
Kalium Retard
Inolaxol
Xerodent
1 mg
75 mg
5 mg
0,13 mg
1 mg
80 mg
20 mg
25 mg
60 mg
100 mg
40 mg
7,5 mg/ml
500 mg
7,5 mg
0+0+0+1
1x1
1x1
1+0+0+0
1+0+0+0
1+0+0+0
1x1
0+0+0+2
1+0+0+0
1+0+1+0
1+0+0+0
10
2+0+2+0 + vb
0+0+0+1
1x1
1x1
1+1+1+0
1x6
750 mg
0,25 mg
Sammanfattning
God diagnostik
Samarbete
Ickefarmakologisk
behandling
Identifiering
Identifieringav
avbehov
behov
Dokumentation
Dokumentationav
av
indikation,
mål,
indikation, mål,
längd
längdoch
ochuppföljning
uppföljning
Val
Valmellan
mellanLM
LM
och
annan
behandling
och annan behandling
Information
Information
LM-lista
LM-lista
Val
Valav
avLM
LM
Uppföljning
Uppföljningav
aveffekter
effekter
biverkningar
biverkningaroch
och
följsamhet
följsamhet
Socialstyrelsens
kvalitetsindikatorer
Val
Valav
avberedningsform
beredningsform
och
ochdosering
dosering
Omprövning
Omprövning
Läkemedelsavstämning
Läkemedelsberättelse
Rutiner
Läkemedelsberättelse
Rutiner
Tid/resurser