läkemedel som får ges utan särskild

LÄKEMEDEL SOM FÅR GES ENLIGT GENERELLA DIREKTIV
av sjuksköterskor inom Kommunal Hälso – och Sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län.
 Sköterskan bedömer och dokumenterar indikation, tidpunkt och dos i patientens kommunala journal
 Före utdelning ska sköterskan informera sig om huruvida patienten har eventuell överkänslighet mot preparatet
 Nedanstående doseringar är avsedda för vuxna personer




Utdelning ska betraktas som enstaka dos vid behov och rapporteras vid rond.
Vid fortsatt behov ska patientansvarig läkare eller jourläkare rådfrågas för ordination.
Om osäkerhet råder: se i Fass under ”Varningar och Försiktighet”, eller samråd med jourläkare
Se också Socialstyrelsens Föreskrifter för läkemedelshantering 2001:17
Indikation
Läkemedel
Dosering
Allergiska reaktioner/Klåda
Andningsbesvär av obstruktivt
slag
Angina Pectoris/Kärlkramp
Tavegyl tabl 1 mg
Bricanyl TH
Teovent Klysma 250 mg
Nitroglycerin tabl 0,50 mg
1 – 2 tabl x 1 – 2
1 – 2 inh x 3 – 4
1 klysma 1 – 3 ggr dagligen
1 tabl under tungan
Diarré
Loperamid kapslar 2 mg
2 kapslar i initialdos
Feber
Alvedon 500 mg tabl eller
Alvedon supp 1 g
Laxoberaldroppar 7,5 mg/ml
Mikrolax
Mollipect mixtur
Postafen tabl 25 mg
Primperan supp 20 mg
1 – 2 tabl x 3 – 4 eller
1 supp x 3
5 – 10 droppar
1 tub rectalt
10 – 15 ml per os
1 tabl x 1 – 2
1 supp x 1 – 3 före måltid
Förstoppning
Hosta
Illamående
Anmärkning
Mindre dos vid svår hjärtsjukdom
Om besvären varar mer än 15
minuter måste hjärtinfarkt
uteslutas. Försiktighet vid
hypotension och cerebrovaskulär
sjukdom
Ej vid feber. Försiktighet vid
nedsatt leverfunktion
Försiktighet vid lever/njurInsufficiens
Ej vid miktionssvårigheter
Indikation
Läkemedel
Insulin-känning/-coma
Glukos 300 mg/ml, ampull
Krampanfall
Stesolid klysma 5 mg, 10 mg
Dosering
Injiceras sakta i.v. tills patienten
är vaken, ca 30 – 100 ml. Om
patienten ej vaknar – kolla
B-glucos igen
5 – 10 mg rektalt
Oro/Ångest
Sobril tabl 5 mg
2 – 4 ml (= 20 – 40 mg) i.v.
under tungan (om BT är >90 mm
systoliskt och pulsfrekvens
>50/min)
1 tabl x 1 – 3
Sömnbesvär
Imovane 5 mg
1 tabl t n
Sömnbesvär/oro hos äldre
Heminevrin
Smärta/Värk
Alvedon 500 mg tabl
Alvedon 1 g supp
Alvedon 500 mg brustabl
1-2 kaps vid behov/dygn alt.
5-10 ml vid behov/dygn
1 – 2 tabl
1 supp
1 – 3 brustabl
Lungödem hos patient med känd Furix inj-lösning 10 mg/ml
hjärtsjukdom
T.Nitroglycerin 0,5 mg
Anmärkning
Kontrollera B-glucos innan glukos
ges
Ska endast ges under pågående
krampanfall
Försiktighet vid lever- och njurinsuff, respiratorisk insuff
Försiktighet vid nedsatt
leverfunktion
OBS! Enstaka dos
Ej vid buksmärta eller leversvikt
Antaget av Primärvården jan 2008, revideras årligen
R
Samordnande distriktsöverläkare i primärvården
Inger Nordin-Olsson
Örebro
Ingvar Liden
Västra länsdelen
Sven Röstlund
Norra länsdelen
Lennart Svärd
Södra länsdelen