LÄKEMEDEL SOM FÅR GES ENLIGT GENERELLA DIREKTIV av

LÄKEMEDEL SOM FÅR GES ENLIGT GENERELLA DIREKTIV
av sjuksköterskor inom Kommunal Hälso – och Sjukvård i överenskommelse med Primärvården i Örebro Län.
� Sköterskan bedömer och dokumenterar indikation, tidpunkt och dos i patientens kommunala journal
� Före utdelning ska sköterskan informera sig om huruvida patienten har eventuell överkänslighet mot preparatet
� Nedanstående doseringar är avsedda för vuxna personer
�
�
�
�
Utdelning ska betraktas som enstaka dos vid behov och rapporteras vid rond.
Vid fortsatt behov ska patientansvarig läkare eller jourläkare rådfrågas för ordination.
Om osäkerhet råder: se i Fass under ”Varningar och Försiktighet”, eller samråd med jourläkare
Se också Socialstyrelsens Föreskrifter för läkemedelshantering 2001:17
Indikation
Läkemedel
Dosering
Allergiska reaktioner/Klåda
Andningsbesvär av obstruktivt
slag
Angina Pectoris/Kärlkramp
Tavegyl tabl 1 mg
Bricanyl TH
1–2 tabl x 1–2
1–2 inh x 3–4
Nitroglycerin tabl 0,50 mg
Nitrolingual (spray) 0,4 mg/ml
1 tabl under tungan
1-2 sprayningar under tungan
Diarré
Loperamid kapslar 2 mg
2 kapslar i initialdos
Feber
Alvedon 500 mg tabl eller
Alvedon supp 1 g
Laxoberaldroppar 7,5 mg/ml
Mikrolax
Mollipect mixtur
Postafen tabl 25 mg
1–2 tabl x 3–4 eller
1 supp x 3
5–10 droppar
1 tub rectalt
10–15 ml per os
1 tabl x 1–2
Förstoppning
Hosta
Illamående
Anmärkning
Mindre dos vid svår hjärtsjukdom
Om besvären varar mer än 15
minuter måste hjärtinfarkt
uteslutas. Försiktighet vid
hypotension och cerebrovaskulär
sjukdom
Ej vid feber. Försiktighet vid
nedsatt leverfunktion
Försiktighet vid lever/njurInsufficiens
Ej vid miktionssvårigheter
Indikation
Insulin-känning/-coma
Läkemedel
Glukos 300 mg/ml, ampull
Krampanfall
Stesolid klysma 5 mg, 10 mg
Stesolid prefill
Lungödem hos patient med känd Furix inj-lösning 10 mg/ml
hjärtsjukdom
T.Nitroglycerin 0,5 mg
Oro/Ångest
Sömnbesvär
Sobril tabl 5 mg
Stesolid prefill
Imovane 5 mg
Sömnbesvär/oro hos äldre
Heminevrin
Smärta/Värk
Alvedon 500 mg tabl
Alvedon 1 g supp
Alvedon 500 mg brustabl
2015-05-25
Granskat av Björn Strandell, chefsläkare i primärvården
Revideras 2017
Dosering
Injiceras sakta i.v. tills patienten
är vaken, ca 30–100 ml. Om
patienten ej vaknar – kolla
B-glucos igen
5–10 mg rektalt
2–4 ml (=20–40 mg) i.v./i.m.
under tungan (om BT är >90 mm
systoliskt och pulsfrekvens
>50/min)
1 tabl x 1–3
5-10 mg rektalt
1 tabl t n
1-2 kaps vid behov/dygn alt.
5-10 ml vid behov/dygn
1–2 tabl
1 supp
1–3 brustabl
Anmärkning
Kontrollera B-glucos innan glukos
ges
Ska endast ges under pågående
krampanfall
Försiktighet vid lever- och njurinsuff, respiratorisk insuff
Försiktighet vid nedsatt
leverfunktion
OBS! Enstaka dos
Ej vid buksmärta eller leversvikt