Generella direktiv för utdelning av läkemedel

Generella direktiv för utdelning av
läkemedel
Närhälsan
Läkemedelsordinationer enligt generella direktiv för sjuksköterskor inom kommunal
hälso- och sjukvård i _________________________________________________________
Enligt SOSFS 2001:17 får läkemedel delas ut till patient av sjuksköterska enligt detta generella direktiv. Det
skall dock ske med restriktivitet och läkare ska ta ställning till eventuell fortsatt läkemedelsbehandling.
Given dos dokumenteras i patientens journal.
I kommunen finns läkemedelsförråd, som underlättar ordination och medicinering under jourtid och gör det
möjligt att snabbare kunna inleda en angelägen behandling. De läkemedel som finns upptagna i denna lista får
ges till patient efter sjuksköterskas bedömning och under de förutsättningar som anges.
Indikation
Läkemedel
Dos
Antal tillfällen Varning/anmärkning
utan läkarord.
Allergiska reaktioner/
klåda
T. desloratadin 5 mg
1 tablett/dag
Två
Allvarliga allergi/
Inj Emerade 0,3 mg
anafylaxi
Angina pectoris
T. Betapred 0,5 mg
Spray Nitrolingual 0,4 mg
(glyceryltrinitrat)
Kramper (minst 2 min.) Klysma diazepam 5 mg
Illamående
T. Postafen 25 mg
T./kaps. Omeprazol 20
Halsbränna
mg
Diarré
Tabl. Loperamid 2 mg
Förstoppning
Rektallösn. Resulax 8,5 g
1 ampull djupt sc. el.
im.
12 tabletter engångsdos
1-2 sprayningar under
tungan
Ett
Ett
Ett
1 klysma
1 tabl. 2 gånger dagl.
Ett
En dag
1 tabl./kapsel
1 tabl. 2 gånger dagl.
1 klysma
Ett
En dag
Två
Lösn. Cilaxoral 7,5 mg/ml 5-10 dr. till natten
(natriumpicosulfat)
Tre
Löses i vatten
Risk för blodtrycksfall.
Ej om sildenafil el. motsvarande senaste 24 tim.
Ej ulcerös colit
Cave överkänslighet mot
sorbitol
Tänk på akut buk!
Indikation
Läkemedel
Dos
Antal tillfällen Varning/anmärkning
utan läkarord.
Feber/smärta
Tabl. Alvedon 500 mg
Supp. Alvedon 1 g
Inj.-vätska glukos 300
mg/ml
Inj.-vätska glukagon 1 mg
(förfylld spruta)
1-2 tabletter
1 stolpiller
I.v. injektion 10-75 ml,
till vakenhet uppnås
1 mg i.m.
Tre
Tre
Ett
Hypoglykemi vid
diabetes med sänkt
vakenhet
Max-dos 4 g/dygn
Ej vid grav leversjukdom
Ett
______________________________________________________
Ansvarig läkare
________________________________________________
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
_____________________________________________
________________________________________
Ort
Datum