Övning 2

advertisement
Övning 2
1. Rita en aminosyra! Vilka funktionella grupper innehåller den?
2. Alanin och valin kan reagera med varandra och bilda två olika dipeptider. Skriv
formlerna för båda reaktionerna.
Ralanin=CH3, Rvalin=CH(CH3)2
Vilken typ av reaktion är det?
3. Glukos är en reducerande sockerart. Vilken funktionell grupp i glukosmolekylen
oxideras? Vad oxideras den till, tror du? Jfr lab 2, gelfiltrering
4. Numrera kolatomer i en schematisk glukosmolekyl från 1-6?
5. Man låter en blandning av aminosyror, peptider och proteiner passera genom en
gelfiltreringskolonn. I vilken ordning kommer ämnena ut? Motivera!
(Tillämpning på laboration 2).
6. Beskriv den sekundära strukturen hos silke! Hur stabiliseras denna struktur?
Bindningstyp? Se kursboken sidan 269, upplaga 3 (241, upplaga 2) om β-struktur,
särskilt figur 12.14 (12.11)
7. Vilka uppgifter har proteinerna i kroppen?
8. En tripeptid har aminosyrasekvensen Ala-Tyr-Lys. Vilken aminosyra är N-terminal?
Skriv den fullständiga strukturformeln för tripeptiden. R(Ala)=CH3,
R(Tyr)=CH2PhOH, R(Lys)= CH2CH2CH2CH2NH2) Se sidan 259 (217).
9. Beskriv kort vad ämnesomsättning innebär.
10. Vad bildas när magsaft och bukspott inverkar på proteiner? Se figur 11.3 (13.3)
11. Vad sker i glykolysen och var sker reaktionerna? Inga detaljer, det räcker med
slutprodukten
12. Vad är ATP? Varför är föreningen energirik? Se sidan 228 (256).
13. Skriv strukturformeln för pyruvatjonen och acetylgruppen. Se kapitlet om
ämnesomsättningen.
14. Hur ser de aminosyror som inte kan bildas i kroppen ut? Se sidan 245 (272) sista
stycket och tabell 10.1 (11.1)
15. De katabola och anabola reaktionerna kan inte ske samtidigt i cellen och de sker
dessutom på olika ställen i cellen. Var sker dessa reaktioner? Hur styrs reaktionerna?
Se under anabolismen i kap 11 (13).
16. Kolhydraternas nedbrytning kan indelas i tre steg. Vilka?
17. Hur lagras energi i vår kropp? Se sidan 242 (268).
18. Vid nedbrytning av fettsyror bildas samma molekyl som vid nedbrytning av glukos.
Hur många kol innehåller denna? Rita den förkortade formeln för molekylen.
Svar till frågorna
1.
H2N CH
COOH
R
Aminogrupp –NH2 och karboxylsyragrupp –COOH
2. Antingen bildas alanin → valin
H2N CH
CO
CH3
NH
CH
COOH
CH(CH3)2
eller
H2N CH
Valin → alanin
CO
CH(CH3)2
NH
CH
COOH
CH3
Reaktionen är en kondensationsreaktion.
3. Aldehydgruppen oxideras till karboxylsyra. Se figur 10.9 (11.9) och 10.11 (11.10) för
att se aldehydgruppen. I laborationen Gelfiltrering gjorde ni denna reaktion.
4. Se numreringen i figur 10.9 (11.9) och 10.11 (11.10). Ni behöver inte kunna rita
sockermolekylen exakt.
5. Den största molekylen kommer först dvs. proteiner först sedan peptider och sist
aminosyror.
6. Peptidkedjorna ligger utsträckta bredvid varandra och bildar flak. Kedjorna binds till
varandra med vätebindningar. Se fig 12.14 (12.11)
7. Protein är ett viktigt näringsämne. Fiberproteinerna bildar starka vävnader. De globulära
proteinern har många uppgifter i kroppen, se tabell 12.3, enzymer, hormoner,
antikroppar och transportproteiner.
8. Alanin är N-terminal och Lysin är C-terminal eftersom de kommer i ordningen Ala-TyrLys. När man ritar peptiden stoppar man in R-grupperna i formeln på sidan 259 (217) i
ordning Ala-Tyr-Lys.
9. Ämnesomsättningen är flöden av material och energi i levande celler. Den består av de
katabola och anabola reaktionerna.
10. Det bildas aminosyror. Se figur 11.3 (13.3)
11. I glykolysen bryts glukos ner till pyruvatjoner. Detta sker i cellens cytoplasma.
12. ATP är en nukleotid som består av adenosin (adenin + ribos) och tre fosfatgrupper.
ATP + H2O→ ADP + fosfat + energi
När en bindning bryts frigörs energi och när en ny bindning bildas lagras energi i
molekylen.
13. Acetylgruppen finns på sidan 231 (259) och pyruvatjonen på sidan 235 (255).
Acetyl CH3-CO- och pyruvat CH3COCOO-.
14. .Aminosyror som har aromatiska ringar eller har grenade sidokedjor.
15. Olika enzymer styr de uppbyggande och nedbrytande reaktionerna. De sker dessutom i
olika delar av cellen. De katabola reaktionerna i citronsyracykeln och β-oxidationen sker
inne i mitokondrierna medan de anabola reaktionerna sker i cellens cytoplasma.
16. Glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan
17. Kroppen har tre energiförråd, ATP, glykogen och fett.
18. Det bildas acetyl-koenzym A, CH3CO-S-CoA.i båda fallen. Den innehåller två
kolatomer (föutom många i koenzymet)Detta är slutprodukten i β- oxidationen samtidigt
som fettsyran förkortas med två kolatomer i taget. Pyruvatjonen som bildas i glykolysen
spjälkar av koldioxid och omvandlas till acetylgrupper som reagerar med en molekyl
koenzym A, (H-S-CoA) och ger acetylkoenzym A.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards