Punktprevalensmätning av vårdrelaterade infektioner PPM

advertisement
Rapport PunktPrevalensMätning av VårdRelaterade
Infektioner PPM-VRI 16 oktober 2013
Vårdrelaterade infektioner
Andelen infektioner i landet sjunker till 8,7 procent i den senaste mätningen av vårdrelaterade
infektioner. Det finns många sjukhus som ligger långt under genomsnittet.
Det är den lägsta nivån hittills i landstingens nationella mätningar av vårdrelaterade infektioner som
pågått sedan 2008.
I mätningen redovisar elva sjukhus (med över 100 undersökta patienter) under sex procents totala
VRI. I den gruppen finns stora sjukhus, små sjukhus, akutsjukhus och geriatriska sjukhus. De ligger i
små och stora landsting och finns i små och stora städer. Avgörande för de låga talen, verkar inte vara
vilken typ av sjukhus det är eller var det ligger. Ytterligare tolv sjukhus med 100 eller fler
observationer ligger under 7 procents VRI.
I mätningen ingår somatisk och vuxenpsykiatrisk slutenvård samt primärvårdens obs-platser och
omfattade 619 patienter i Norrbotten. Infektioner i urinblåsa, och lunginflammationer är mest
förekommande. Trenden visar att antalet vårdrelaterade infektioner fortsätter att minska och var 5,7 %
den 16 oktober 2013.
Tydliga målsättningar i det förebyggande arbetet med uppföljning, medvetenheten om förekomst av
vårdrelaterade infektioner, beteendeförändringar och uthållighet i patient-säkerhetsarbetet ger
ytterligare förbättrade resultat.
I den nationella studien redovisas somatisk och psykiatrisk vård var för sig och sjukhus med mindre än
50 vårdplatser redovisas inte. Därför skiljer sig resultaten i denna rapport och SKL:s redovisning.
1
De postoperativa infektionerna är färre vid denna mätning. De återfinns både i division opererande och
medicin. Andelen patienter som fått en infektion i samband med urinvägskateter eller central
venkateter är oförändrat sedan förra mätningen. Andelen läkemedelsrelaterade infektioner där orsaken
är antibiotikautlöstdiarré, är också färre.
Gruppen övriga vårdrelaterade infektioner dvs. infektioner som debuterat > 48 timmar efter
inskrivning på sjukhus har minskat över tid men har nu ökat dubbelt. Ingen patient med
vinterkräksjuka har rapporterats vid mätningen.
Medelålder för patienter med vårdrelaterade infektion var 71 år och jämt fördelat mellan män och
kvinnor.
Antalet patienter med vårdrelaterade urinvägsinfektioner och lunginflammationer är flest till antalet.
Jämfört med rikets resultat avviker inte landstinget
2
Andelen patienter med urinvägskateter är ca 18 procent. Om åtgärder för att förebygga
urinvägsinfektion och dagliga insatser för kateterbärare tillämpas för varje patient varje gång kan
denna siffra minska.
Andel patienter med urinvägskateter fördelat/sjukhus
För varje faktor en patient har ökar risken för en vårdrelaterad infektion. Därför är det angeläget att
minska förekomsten av dessa. Några av dem är svåra att undvika men det är viktigt patienterna är i
optimalt skick inför ett kirurgiskt ingrepp eller att förebyggande åtgärder används vid vård av CVKpatient
3
Fördelningen efter kön i förekomsten av vårdrelaterade infektioner så har män fler vårdrelaterade
infektioner än kvinnor. I riket och länet. Fördelningen kan vid enstaka tillfällen även påverkas av
antalet inneliggande män och kvinnor vid mätningen.
Följsamhet till hygienpolicy SOSFS 2007:19
Under tiden 14 – 25 oktober genomfördes mätningar som ingår i den nationella satsningen för ökad
patientsäkerhet. Om man följer dessa rutiner och regler minskar risken för spridning av smitta. I
landstingen följer nu 73,5 procent alla klädregler och hygienrutiner. Variationerna mellan landstingen
är stora. Resultaten varierar mellan 57,5 procent och 90,5 procent.
Den vanligaste orsaken till att en vårdanställd inte uppfyller kraven är att han eller hon inte
desinfekterar – spritar – händerna före kontakt med patienten. Om alla bemästrade detta moment,
skulle i ett slag mer än 80 procent av personalen klara alla hygienrutiner och klädregler i landstingen.
4
Vi har fortsatt hög följsamhet till klädregler: korrekt arbetsdräkt, inga ringar, klockor eller armband
och kort eller uppsatt hår. Basala hygienrutiner som att desinficera händerna före och efter patientnära
arbete och användning av plastförkläde förbättras.
Det finns verksamheter som inte har påbörjat mätningar och andra som måste förbättra sina resultat.
De finns inom primärvården, folktandvården och psykiatrin.
Kommentar:
Landstingets vision är en säker vård utan vårdskador. Det sparar liv, minskar lidande och frigör
resurser. Alla medarbetare ska känna sig delaktiga i arbetet med att öka patientsäkerheten och
förebygga vårdskador.
Det måste vara tydliga målsättningar i landstings- divisions- och verksamhetsplanerna för
patientsäkerhetsarbetet. Resultatuppföljning i verksamheterna ökar medvetenheten om förekomst av
vårdrelaterade infektioner, uppmärksammar förbättringsområden och skapar beteendeförändringar.
Uthållighet i patientsäkerhetsarbetet måste finnas på alla chefsnivåer för att minska våra vårdrelaterade
infektioner. Det innebär att arbetet måste fortsätta med oförminskad kraft. Vi måste systematiskt
tillämpa SKL:s evidensbaserade åtgärdspaket för att förebygga vårdrelaterade infektioner.
Patientsäkerhet ska vara stående punkt på möten som omfattar vårdverksamhet.
Alla vårdverksamheter oavsett division ska visa filmen ”Stopp för smitta och smittspridning” och
genomföra utbildningspaketet Grundläggande patientsäkerhetsutbildning för all hälso- och
sjukvårdspersonal under våren 2014. Uppföljning av detta sker i divisionerna.
Mätning av följsamhet till hygienpolicy SOSFS 2007:19 fortsätter månadsvis även under 2014
Det är ett stöd i arbetet med att uppnå hög följsamhet. Ökad följsamhet kan bidra till minskning av
vårdrelaterade infektioner.
För ytterligare statistik kontakta [email protected]
5
Download