Ansökningsmall Genomförande Mötesprojekt 2014

Ansökningsmall Genomförande Mötesprojekt 2014:
Ansökningsomgången ”Genomförande”
Denna mall är ett komplement till ansökningsblanketten i VINNOVAs
Intressentportal. Utöver den information som efterfrågas i Intressentportalen ska
detta dokument bifogas där. Använd de rubriker som är fördefinierade nedan och
fyll i det innehåll som efterfrågas.
Observera att en ansökan endast ska omfatta ett mötesprojekt. Ifall en organisation
avser att ansöka om fler än ett mötesprojekt, så ska varje mötesprojekt ansöka separat.
Gör kortfattade beskrivningar för varje punkt.
Detta dokument ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text.
All kursiv text är hjälptext som ska tas bort innan ansökan skickas in.
0. Projekttitel på svenska och engelska
1. Sammanfattning
a) Sammanfatta de resultat som Ni avser att uppnå i mötesprojektet.
b) Beskriv det arbete som ska utföras och summera de mål som ska uppnås.
2. Testmarknaden
a) Redogör för testmarknaden och dess behovsidentifierare. T ex den
demografiska, sociala, geografiska och tematiska inriktningen eller
avgränsningen. Beskriv marknadens unika egenskaper och dess attraktionskraft
för entreprenörer.
b) Motivera varför testmarknadens behovsägare inte kan förväntas att de själva
skulle kunna lösa behov.
c) Beskriv vilken typ av behovsidentifierare som deltar i mötesprojektet. Motivera
varför behovsidentifierarna vill medverka i mötesprojektet för att identifiera
behov.
d) Beskriv vilken typ av entreprenörer som har signerat för sitt deltagande i
mötesprojekt. Motivera varför entreprenörerna köper sitt deltagande.
e) Beskriv varför inte (utan mötesprojektet) möten mellan behovsidentifierare och
entreprenörer sker.
f) Motivera varför behovsidentifierarna skulle vilja medverka i efterföljande
pilotprojekt som marknadstestare av entreprenörers idéer.
g) Motivera varför entreprenörer som vill pröva testmarknaden skulle vilja avtala
behovsidentifierare att medverka i efterföljande pilotprojekt.
3. Potential
Motivera och beskriv potential för det ansökta mötesprojektet, att bidra till
utlysningens mål med avseende på resultat och effekter (se utlysningstexten kap 3).
4. Genomförande.
a) Behov från testmarknaden ska undersökas och idéer formuleras:
 Att deltagarna är förutsättningslösa med avseende på egna
fördefinierade idéer
 Behov som är latenta ska identifieras på mötesprojektet utifrån
behovsidentifierarnas perspektiv
 Behov ska värderas av entreprenörerna från ett kommersiellt perspektiv
 Idéer till lösningar ska formuleras
b) Kundhypotes (hypotes om kund) ska formuleras:
 Vem är användare av lösningen
 Vem är betalande kund, om annan än användaren
 Varför skulle kunden vilja betala
 På vilket sätt skulle kunden betala
 Hur mycket skulle kunden vilja betala
 Hur många betalande kunder finns potentiellt
 Finns möjlighet till framtida export
c) Konkurrens ska analyseras:
 Vilka alternativ finns för kunden för att lösa behovet
 Vilka konkurrenter finns idag
 Vilka typer av konkurrenter finns potentiellt i framtiden
 Vilken unik nisch eller fördel har den egna idén vs konkurrenter
d) Beskriv en trovärdig innovationsmötesprocess som uppfyller a-c ovan.
e) Stödorganisationen ska kunna erbjuda sina medverkande entreprenörer hjälp,
då dessa ska formulera pilotprojekt:
 Där entreprenörer ska leda pilotprojekt
 Där behovsidentifierare ska ingå i pilotprojekt och ha en tydlig roll för
att testa idéerna till lösningar på sin egen testmarknad
 Där avtal ska tas fram som reglerar ersättning för arbete och rättigheter
till resultat
 Hur lösning, kundhypotes, betalningsmodell, konkurrensanalys och plan
för kommersialisering ska testas och utvecklas
f) Beskriv hur mötesprojektet tar hänsyn till olika aktörers förväntningar och
incitament samt hanterar gruppdynamik
g) Sammanfatta en projektplan för mötesprojektet som uppfyller a-f ovan:
 Projektplan: Processer, aktiviter, möten, tidsättning, milstenar
 Geografisk lokalisering och val av mötesplatser.
 Entreprenörers kostnader för köp av sitt deltagande i mötesprojektet
5. Stödorganisationen
Motivera att den sökande stödorganisationen innehar de kompetenser som krävs för
att genomföra ett mötesprojekt:
a) Förmåga att identifiera en testmarknad med olösta behov och potential för
innovation
b) Förmåga att utforma projektavtal för behovsidentifierare och entreprenörer
c) Förmåga att koordinera mötesprojekt som utgår från behovsidentifiering, med
en mötesprocess som effektivt kan leda fram till innovativa pilotprojekt.
d) Förmåga att ta ett övergripande ansvar för innovationsmötesprocessen fram till
det att entreprenörerna har formulerat pilotprojekt med potential för innovation
e) Förmåga att vid behov stödja deltagande företag att ta fram avtal med utvalda
behovsidentifierare för pilotprojekt
f) Förmåga att analytiskt dokumentera i slutrapporten hur mötesprojektet har
fungerat. Med perspektiv utifrån de olika deltagande aktörers incitament. Samt
med avseende på mötesprojektets syfte att generera efterföljande pilotprojekt.
6. Aktörer
a) Beskriv olika deltagande aktörers roller, kunskap, kompetens och erfarenhet.
Detta ska beskrivas för aktörerna gruppvis: stödorganisationen,
behovsidentifierarna och entreprenörerna.
b) Beskriv hur samtliga ingående aktörer ’Mötesprojekt 2014’ själva vinner på och
har incitament för att ’Pilotprojekt 2014’ får många bra ansökningar från
mötesprojektet. Detta ska beskrivas för aktörerna gruppvis: stödorganisationen,
behovsidentifierarna och entreprenörerna.
c) Beskriv hur relationerna mellan olika aktörer har organiserats för att
genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål. Detta ska
beskrivas för aktörerna gruppvis: stödorganisationen, behovsidentifierarna och
entreprenörerna.
d) Ange om, och i så fall hur, stödorganisationen samarbetar med annan aktör
(stödorganisation, coach, processledare) för att genomföra mötesprojektet.
7. Behovsidentifierare: Lista med deklaration om signerat
projektavtal
Tabellen nedan är en summering av uppgifter som behovsidentifierare själva ska ha
kontrollerat och styrkt.
Lista med individer med namn och personnummer för de behovsidentifierare som
ska delta i mötesprojektet. Om behovsidentifierare är en privatperson ska namn och
personnummer anges. Om behovsidentifierare är en organisation ska namn på
kontaktperson anges, samt organisationens namn och organisationsnummer.
Deltagande person, namn
Organisation, namn
Org nr
Ja, deltagaren har
signerat
projektavtalet för
mötesprojektet.
OBS att
projektavtalet inte
ska skickas in till
VINNOVA.
8. Entreprenörer: Lista med deklaration om behörighet och
signerat projektavtal
Tabellen nedan är en summering av uppgifter som entreprenörer själva ska ha
kontrollerat och styrkt.
Lista med namn på person och organisation med organisationsnummer för de
entreprenörer som ska delta i mötesprojektet och köper detta som en tjänst från
stödorganisationen/koordinatorn.
Deltagande
person som
är anställd på
företaget,
namn
Företag,
namn
Företag, Org nr
Ja, företaget uppfyller kraven i utlysningstexten
(a-c) att:
a)
vara ett aktiebolag (AB) med
verksamhet i Sverige
Ja, företaget
har signerat
projektavtalet
för
mötesprojektet
b)
definition.
OBS att
projektavtalet
vara ett SMF enligt EUs
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/factsfigures-analysis/sme-definition/index_sv.htm
inte ska
skickas in till
VINNOVA
c)
det senaste verksamhetsåret
ha en nettoomsättning på minst 1 miljon
kronor, eller eget kapital enligt
balansräkningen på minst 1 miljon kronor. Om
krav avseende nettoomsättning eller eget kapital
inte var uppfyllt i senast inrapporterad
årsredovisning till Bolagsverket så måste
företaget skriftligt, genom revisorsintyg, styrka
att minst ett av dessa krav är uppfyllt i
samband med att ansökan lämnas in.
9. Stödorganisationen, samt övriga deltagande parter: Lista
med deklaration om signerat projektavtal
Tabellen nedan är en summering av uppgifter som stödorganisation samt övriga
deltagande parter själva ska ha kontrollerat och styrkt.
Lista med namn på person och organisation med organisationsnummer för
stödorganisation samt övriga parter som ska delta i mötesprojektet.
Deltagande person, namn
Organisation, namn
Org nr
Ja, deltagaren har
signerat
projektavtalet för
mötesprojektet
OBS att
projektavtalet inte
ska skickas in till
VINNOVA
10.
Plan för att sprida kunskaper
Beskriv hur stödorganisationen ska sprida kunskap om de processer som har använts
inom och bortom mötesprojektet, samt om de erfarenheter som har gjorts i
mötesprojektet. Beskriv också hur denna förmedling ska ske till andra aktörer; såsom
regionala kluster och kommuner.
11.
Principer för arbete med ungdomar
Nolltolerans gäller för alkohol och droger samt mobbning och alla former av
trakasserier, förbjudna i samtliga aktiviteter i umgänge med ungdomar.
Ifall mötesprojektet avser att arbeta med ungdomar, ska denna sektion ifyllas av
sökande. Den ska innehålla principer för hur man avser att praktiskt arbeta med
ungdomar, för att iaktta nolltolerans mot användning av alkohol och droger samt mot
mobbning och alla former av trakasserier