Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK

advertisement
Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK
Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK
Uppgift 1 (6p)
Ett handelsbolag köpte under ett år varor för 600 tkr och sålde (och levererade) varor för 1000 tkr. Vid årets
början fanns obetalda leverantörsfakturor för 90 tkr, obetalda kundfakturor för 115 tkr och ett varulager som var
värderat till 130 tkr. Vid årets slut var motsvarande belopp 70 tkr (=lev fakturor), 130 tkr (= kundfakturor)
respektive 100 tkr (varulager).
a)
Hur stora var inbetalningarna från kunder respektive utbetalningar till leverantörerna under aktuellt år? (2p)
b) Hur stora var inkomsterna och utgifterna för varor under året? (2p)
c)
Hur stora var intäkterna respektive kostnaderna under året? (2p)
Uppgift 2 (10p)
Teknologerna Åhlen, Ählen & Öhlen tänkte lägga in en offert på X-nations "sommarslabbar". Offerten skulle ge
herrarna tillstånd att under tre kvällar i veckan under 10 av sommarens veckor, svara för försäljningen av öl i
nationens lokaler. Tillstånd finns för att servera starköl. Tillträde till nationen skulle ges till alla studenter som
befinner sig i Lund, samt alla övriga som är intresserade att utan avgift bli tillfälliga medlemmar i X-nation
under sommaren.
Efter livligt diskuterande bestämmer man sig för att koncentrera försäljningen till "stor stark". Priset för en
sådan i nationslokalerna skulle sättas till 25kr/st. "Då blir vi konkurrenskraftiga" sa Öhlen. Enligt mina sagesmän
bör vi kunna sälja i genomsnitt 250 per kväll under de 5 tim baren är öppen, d v s totalt 7500st under sommaren.
" Får se, 50 tkr i fjor. "Ska vi ha en chans får vi lägga in på 60 tkr", sa Åhlen. Sen delar vi på vinsten. Jag ska
göra en ekonomisk analys. I sin ekonomiska analys räknande Åhlen med 60 tkr för hyran, vilket inkluderade alla
kostnader vid nationen. Därutöver kalkylerade han med ett inköpspris på 10 kr/öl. Inga egna löner togs med.
Försäljningspriset sattes till 25kr/öl.
a) Gör en totalanalys och rita resultatdiagram och bestäm grafiskt kritiska kvantiteten i antal öl.
b) Räkna algebraiskt fram kritisk punkt, resultat och säkerhetsmarginalen (i %).
Öhlen gör också en analys på vad han kallade alternativet "Happy summer". Det skulle innebära ett pris på 20 kr
/st.
c) Hur stor måste försäljningen då vara (antal st) för att resultatet ska bli lika stor som i uppgift a) och hur stor
blir omsättningsökningen i kr?
Vid nästa tillfälle hade Ählen blivit lite skeptisk. Vi måste räkna in våra egna löner också, sa Ählen. Jag måste ha
en garanterad inkomst. Efter visst dividerande kom man överens om att Ählen skulle anställas av de båda andra
för 75 kr i timmen. "Räkna nu med 100 kr/tim inkl sociala avgifter" sa Ählen. Inget skumrask för min del.
Dessutom vill jag jobba varenda timme det är öppet".
d) Gör en ny analys (pris 25kr/st) och beräkna säkerhetsmarginalen (i %) det nya läget. De båda "företagarna"
räknar ingen lön för egen del utan ska dela på vinsten.
e) Utgå från uppgift d). Hur stort är täckningsbidraget TB/öl?
f) Utgå från uppgift d) Hur stor är täckningsgraden TG/öl?
g) Utgå från uppgift d) Hur stort blir det budgeterade kalkylmässiga resultatet för herrarna Åhlen och Öhlens
sommarföretag om de räknar att de kalkylmässigt ska ha samma lön som Ählen?
(de arbetar lika många timmar som Ählen)
-1-
Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK
Uppgift 3 (10p)
Ett företag har kapacitet att tillverka 6500 produkter under ett år. Företaget tillverkar två olika produkter A och B
men tyvärr har efterfrågan bara varit 3000 st för A och 2000 st för B. Priset per styck för A är 1950 kr och för B
3300 kr. Företaget använder påläggskalkylering och har för det kommande året kalkylerat med följande
kostnader (tkr):
Totala kostnader
Direkt material
Direkt lön
Rörliga materialomkostnader
Fasta materialomkostnader
Rörliga tillverkningsomkostnader
Fasta tillverkningsomkostnader
Administrationsomkostnader
Försäljningsomkostnader exkl provision
Provision
Summa
2600
3200
130
260
640
2240
905
1360
900
12235
Företaget har dålig lönsamhet och har försökt minska de fasta kostnaderna för att anpassa kapaciteten till
efterfrågan men enbart mindre förändringar har kunnat genomföras. Man väljer nu att utreda om det är lönsamt
att lägga ner tillverkningen av någon av produkterna. Man beräknar att nedläggning av antingen produkt A eller
B (en av produkterna) reducerar kostnaderna enligt nedan:
Prod A
1000
1200
50
80
240
400
300
400
400
4070
Direkt material
Direkt lön
Rörliga materialomkostnader
Fasta materialomkostnader
Rörliga tillverkningsomkostnader
Fasta tillverkningsomkostnader
Administrationsomkostnader
Försäljningsomkostnader exkl provision
Provision
Summa
Prod B
1600
2000
80
80
400
600
300
500
500
6060
Företaget utreder också alternativet att införa ytterligare en produkt C. Man tror att man skulle kunna sälja 1000
st per år och att försäljningen inte påverkar försäljningen av A och B. Tillverkningskapaciteten räcker till för att
införa produkt C men man måste utöka resurserna på försäljningsavdelningen något. Man kalkylerar med att
införandet av produkt C innebär följande kostnader:
Prod C
700
700
35
140
200
200
1975
Direkt material
Direkt lön
Rörliga materialomkostnader
Rörliga tillverkningsomkostnader
Försäljningsomkostnader exkl provision
Provision
Summa
a)
Hur stora är de indirekta särkostnaderna för produkten B i nuläget?
b) Bestäm täckningsbidraget för en st av produkt A.
c)
Bestäm täckningsgraden för en st av produkt A.
d) Bestäm vilket pris man minst måste ta ut för produkt C om man prioriterar att på kort sikt fylla den lediga
kapaciteten i verkstaden.
e)
Företaget tror att införandet av produkt C är en långsiktig lösning som kan förbättra den dåliga lönsamheten
och man vet att det finns en risk med att introducera produkt C till ett alltför lågt pris på marknaden. Vilket
pris bör företaget minst ta ut för produkt C om man istället tror att införandet av C är en långsiktig satsning
och att produkt C bör bära en del av företagets kostnader enligt den kalkylmetodik företaget använder?
-2-
Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK
Uppgift 4 (10p)
AB Vaco är ett företag som köper och säljer VA-utrustning. Företaget har tio anställda och driver sin verksamhet
i hyrda lokaler. AB Vaco bildades i början av januari år 20X2 genom att aktieägarna köpte aktier i bolaget för
400 000 kr.
Den 31/12 år 20X2 visade företagets balansräkning följande tillgångar och skulder. (Företaget redovisade inte
några obeskattade reserver eller avsättningar.)
(tkr)
Inventarier
Varulager av VA-material
Kundfordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
360
560
1 200
240
2360
Långfristiga lån
Övriga korta skulder
Leverantörsskulder
Summa skulder
600
80
1 020
1700
Ägarna har inte fått någon utdelning under 20X2.
a) Vad var årets resultat i AB Vaco för år 20X2?
Under 20X3 betalar AB Vaco 30 tkr som utdelning till aktieägarna. Vid bokslutet den 31/12 20X3 visar
företagets balansräkning följande tillgångar och skulder. (Företaget redovisade inte några obeskattade reserver
eller avsättningar.)
(tkr)
Inventarier
Varulager av VA-material
Kundfordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar
Långfristiga lån
Övriga korta skulder
Leverantörsskulder
Summa skulder
324
600
1 090
176
2190
524
60
820
1404
b) Företagets likvida medel har under 20X3 minskat med 64 tkr och tillgångarna har minskat med 170 tkr men
vad var företagets resultat 20X3?
-3-
Seminarium 1 – Industriell ekonomi AK
Här följer en sammanställning av några saker som hänt under 20X3:
(tkr)
Faktuereing av VA-material
Inköp av VA-material
Löner och sociala avgifter
Övriga omkostnader
Ny upplåning i bank
Ränta på banklånen
Minskning av korta skulder
Utdelning till aktieägarna
Investeringar
Skatt
12 096
7 640
2 600
1 600
100
60
20
30
0
44
c) Beräkna företagets resultat än en gång år 20X3 men nu på basis av årets intäkter och kostnader.
Ställ samman en resultaträkning enligt följande principiella uppställning:
Nettoomsättning
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Räntekostnader
Skatt
Årets resultat
d) Vad är företagets utgifter för inköp av VA-material år 20X3?
e) Vilket belopp har VA Vaco betalt till leverantörerna 20X3? (Antag att leverantörsskulder i sin helhet avser
skulder till leverantörer av VA-material.)
f) Hur stor var den sammanlagda amorteringen av långfristiga banklån under 20X3?
g) Hur lång är den genomsnittliga tiden mellan att kunderna faktureras och betalningen inkommer år 20X3 om
vi antar att försäljningen är jämt fördelad över året och kundfordringarna vid årets slut är representativa för
huvuddelen av året?
h) Beräkna företagets räntabilitet på totalt kapital. Kommentera värdet.
i) Beräkna kassalikviditet. Kommentera värdet.
j) Beräkna balanslikviditet. Kommentera värdet.
k) Beräknas soliditet. Kommentera värdet.
-4-
Download