Remissvar på SOU 2008:64 Radio och TV i allmänhetens tjänst

advertisement
Kontaktperson
Vivi-Anne Emanuelsson
Tel: 08-39 91 49
[email protected]
2008-09-30
Dnr: 08/147
Kulturdepartementet
103 33 Stockholm
Remissvar på betänkandet Radio och TV i
allmänhetens tjänst - Kontinuitet och förändring
(SOU 2008:64)
Synskadades Riksförbund, SRF, liksom
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO värnar om
en stark och oberoende Public Service med goda
förutsättningar att leva upp till ett tydligt formulerat
uppdrag i konstruktiv dialog med sin publik.
Vi välkomnar betänkandet som har integrerat funktionshinderperspektivet i Public Service uppdrag.
Vi betonar att texten i sändningstillstånden ska tydligt formulera uppdraget för att Sverige ska leva upp till FN: s
konventioner om mänskliga rättigheter och den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken.
Vi är dock förvånade över och beklagar djupt bristen på
framsynthet då det gäller åtkomsten av tjänster som ökar
tillgängligheten i ett förslag som sträcker sig fram till 2016.
I bifogade dokument beskriver vi vad som kan åstadkommas.
Syntolkning av tv-program har varit en länge efterlängtad
tjänst bland oss synskadade. Våra erfarenheter från exempelvis bio och sportevenemang har tydligt visat på mervärden såsom rikare upplevelser och ökad delaktighet. Det
handlar om beskrivning av skeenden, skylttexter och annan
betydelsebärande information.
Mot bakgrund av gjorda erfarenheter i andra länder och
vetskapen om snabb teknikutveckling måste uppdraget
under den föreslagna sexårsperioden vara att tjänsten
ska implementeras i samtliga kanaler.
Tjänsten talad textremsa ska med ny programkontroll
omfatta all undertext. Men den kommer med nuvarande
teknisk lösning inte att nå målgrupperna.
Se förslag i bifogat dokument
Vidaresändningsplikt av tjänsterna talad textremsa och
syntolkning saknas helt liksom förslag om tillgänglighet i de
nya digitala plattformarna.
Vidare nämns åtkomst av programtablåerna, men konkreta
förslag saknas helt.
Hörbarheten har uppmärksammats i tv på ett mycket
konstruktivt sätt. En motsvarande översyn och satsning
är också nödvändig för radio.
Målet måste vara att
- Talad textremsa och syntolkning ska ingå i alla fem
public servicekanaler och gälla alla program med
undertext
- Talad textremsa och syntolkning måste kunna erbjudas
utan extra kostnader och svårtillgängliga tekniska
system
- Talad textremsa och syntolkning måste omfattas av
vidaresändningsplikt och vara plattformsoberoende
- Text i TV måste ha ett typsnitt och en layout som
underlättar för personer med nedsatt synförmåga
- Programtablåer måste finnas i en tillgänglig form för
både radio och tv.
2
- Hörbarheten i radio och tv måste hålla en så hög
kvalitet att det inte utestänger personer med synoch hörselnedsättning.
SYNSKADADES RIKSFÖRBUND
Urban Fernquist
Verksamhetsledare
3
Download