Statistisk årsbok - Jönköpings kommun

advertisement
2012
Statistisk årsbok
Statistical Yearbook
ÅRGÅNG 43
Utgivare
Jönköpings kommun – Stadskontorets utredningsenhet
Redigering • Layout • Digital bearbetning för tryck
Lena Holmberg
Bearbetning • Registrering
Karin Berntsson
Gunilla Ekström
Kerstin Ernerskog
Lena Holmberg
Gunilla Kärrdahl
Karin Lundbrant
Andreas Zeidlitz
Omslag
Kulturhuset Spira invigdes 11.11.11
Foto: Lena Gustafsson, Stadskontoret Information
Tryck
Tabergs Tryckeri AB 2012
mm
Besöksadress
Postadress
E-post
Rådhuset Jönköping
551 89 JÖNKÖPING
[email protected]
ISSN 0282-2555
Telefon
Telefax
Webbplats
036-10 50 00
036-10 57 04
www.jonkoping.se
FÖRORD
Preface
Jönköping i maj 2012
Stadskontoret framlägger härmed fyrtiotredje årgången av statistisk årsbok för Jönköpings
kommun. Årsbokens syfte är att i första hand ge en samlad och översiktlig siffermässig
information om kommunen och dess olika verksamheter. Det görs även jämförelser
mellan Jönköping och länets övriga kommuner samt mellan Jönköping och rikets större
kommuner.
Årsboken är även utlagd på kommunens webbplats, www.jonkoping.se/statistik. Där finns
fler detaljerade uppgifter, t.ex. på bostadsområden i Områdesfakta. Rapportserien som
också är tillgänglig på webbplatsen innehåller mer djuplodande statistik inom olika
områden.
Synpunkter från årsbokens användare är av stort värde. Meddela därför gärna era åsikter
på telefon 036-10 57 35 eller via e-post till [email protected]
Slutligen ber vi att få framföra ett tack till myndigheter, förvaltningar, organisationer och
enskilda för värdefullt bistånd vid årsbokens utarbetande.
Martin Andreae
Stadsdirektör
Jönköping, May 2012
The City Office hereby presents the 43rd edition of the statistical yearbook for Jönköping
municipality. The purpose of the yearbook is primarily to provide a unified and general
overview of the statistics of the Municipality and its different activities. In addition, one
section compares Jönköping with the municipalities in the County and another section
with the largest municipalities in Sweden.
The yearbook is also available online at www.jonkoping.se/statistik, where additional
statistics e.g. “Områdesfakta” can be found. The report series, also available on the
website, contains more advanced statistics within various fields.
Feedback from our readers is valuable for improving our yearbook. Please forward your
comments to Lena Holmberg, 036-10 57 35 or [email protected]
Finally, we would like to thank assisting authorities, official administrations, organisations
and individuals for their valuable support in the creation of this yearbook.
Martin Andreae
Chief Executive Officer
2
FOTOFÖRTECKNING
List of photos
PB-fotograferna är elever som gått grundkursen ”Fotografisk Bild” vid Per Brahegymnasiet i Jönköping.
Indelningar
Gatusten – Julia Strömberg, PB
Väderlek och miljö
Jönköpings hamn – Lena Holmberg
Befolkning
Munksjövy från Bauers brygga – Lisa Lihtman, PB
Bostäder
Centrum Öster från ovan – Qristina Herbertsson och Josefine Svärd, PB
Arbetsmarknad och näringsliv
”Kommunbanderoll” i city – Lena Holmberg
Inkomster, taxering och priser
”Somligt väger lätt?” – Ida Linde, PB
Kommunikationer
Vänortspilar vid ”Vinnebroa” – Lena Holmberg
Utbildning och barnomsorg
Elev vid Per Brahegymnasiet – Bianca Marchis, PB
Kultur, fritid och turism
Badpojke gör ”bomben” – Lena Holmberg
Socialtjänst
”Välfärd?” – Lena Holmberg
Kommunens verksamheter
Parkanställd sköter om park – Lena Holmberg
Kommunens finanser
”Dags att ösa?” – Lena Holmberg
Allmänna val
”Här gäller det att välja rätt...” – Lena Holmberg
Länets kommuner
Isaberg i Gislaveds kommun – Peter Dallman
Större kommuner och riket
Industrilandskapet i Norrköping – Lena Holmberg
Inledning Introduction
3
INNEHÅLL
Contents
Sida
Contents in English
Tabellförteckning
Kartförteckning m.m.
Symboler, sekretess, avvikelse
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Indelningar
Väderlek och miljö
Befolkning
Bostäder
Arbetsmarknad och näringsliv
Inkomster, taxering och priser
Kommunikationer
Utbildning och barnomsorg
Kultur, fritid och turism
Socialtjänst
Kommunens verksamheter
Kommunens finanser
Allmänna val
Länets kommuner
Större kommuner och riket
4, 11
5
10
10
17
23
29
47
51
59
69
75
85
91
97
107
115
123
133
Definitioner
143
Sakregister
145
Källförteckning
149
Kartor
Bilaga 1-3
Introduction Inledning
4
CONTENTS
List of tables
11
Maps etc.
Symbols, secrecy, deviation
16
16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Classifications
Weather and environment
Population
Housing and construction
Labour market, trade and industry
Income, taxes and prices
Communications
Education and children’s services
Culture, leisure and tourism
Social services
Municipal activities
Municipal finances
General elections
Municipalities in Jönköping County
Larger municipalities and national level
17
23
29
47
51
59
69
75
85
91
97
107
115
123
133
Definitions
143
Subject index
145
List of sources
149
Maps
Inledning Introduction
Appendix 1-3
5
TABELLFÖRTECKNING
Indelningar
1:1
1:2
1:3
17
18
20
22
Indelningsändringar i nuvarande Jönköpings kommun
Statistikområden
Kommunens landareal
Väderlek och miljö
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
Medeltemperatur
Nederbörd
Temperaturer månadsvis vid Jönköpings flygplats. Diagram
Utsläpp av växthusgaser från olika sektorer. Diagram
Avfallshantering i kommunen. Diagram
Insamling av tidningar och förpackningar. Diagram
Energianvändning i kommunen. Diagram
KRAV-godkänd åkermark i kommunen jämfört med riket. Diagram
Biogasproduktion till fordonsbränsle. Diagram
Miljöcertifierade skolor och förskolor. Diagram
Befolkning
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18
3:19
Folkmängden i Jönköpings f d stad, nuv. Jönköpings kommun samt riket
Folkmängden i kommundelar och församlingar
Folkmängden i statistikområden
Folkmängden efter ålder och kön i ettårsklasser
Folkmängden efter ålder och kön i femårsklasser
Folkmängden efter ålder och kön. Speciella åldersklasser
Folkmängden i speciella åldersklasser. Diagram
Folkmängden i speciella åldersklasser. Index 1980=100. Diagram
Civilståndsfördelning
Utländska medborgare efter ålder och nationalitet
Utrikes födda efter ålder och födelseland
Personer med utländsk bakgrund efter ålder och ursprungsland
Folkmängdens förändringar
Folkmängdens förändringar. Diagram
Folkmängdens förändringar kommundelsvis. Födelse- och flyttningsnetto
Folkmängdens förändringar kommundels- och församlingsvis
Flyttare efter kön och ålder
Flyttares åldersfördelning. Diagram
Flyttningar efter destination
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
Introduction Inledning
6
TABELLFÖRTECKNING forts.
Bostäder
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
Lägenheter efter upplåtelseform
Lägenheter efter hustyp och storlek
Lägenheter efter ägarkategori
Lägenheter i nybyggda och rivna hus
Lägenhetsproduktion. Diagram
Inflyttningsfärdiga lägenheter efter storlek
Inflyttningsfärdiga lägenheter i kommundelar
Arbetsmarknad och näringsliv
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren
Förvärvsarbetande nattbefolkning efter näringsgren
Förvärvsarbetande och pendlare. Diagram
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter sektor
Anställda vid Jönköpings kommun fördelade efter tjänstgöringens
omfattning och kön samt medelålder
Anställningar vid Jönköpings kommun efter verksamhetsområde
Anställningar vid Jönköpings kommun efter verksamhetsområde. Diagram
Större arbetsgivare
Öppet arbetslösa
Öppet arbetslösa och sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska program
Nyanmälda lediga platser vid arbetsförmedlingen
Omsättning och index för detaljhandeln
Miljödiplomerade företag och kommunala verksamheter. Diagram
Inkomster, taxering och priser
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
Medelinkomster för personer i statistikområden
Inkomsttagare efter kön, ålder, civilstånd och inkomstklasser
Medelinkomster efter ålder, kön och civilstånd
Gifta samboende par samt ensamstående män och kvinnor fördelade på
inkomstklasser
Inkomstfördelning för vissa grupper inkomsttagare
Skatteunderlag och utdebitering av kommunalskatt
Indextal för konsumentpriser
Faktorprisindex för bostäder
Levnadskostnadsindex exklusive direkta skatter
Prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring
Lönesummor
Inledning Introduction
47
48
48
48
49
49
50
50
51
52
52
53
54
54
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
62
63
63
64
64
65
66
66
67
67
7
TABELLFÖRTECKNING forts.
Kommunikationer
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
Jönköping Airport. Passagerare och landningar
Jönköping Ariport. Fraktgods och flygpost
Gränna hamn
Motorfordonsbeståndet
Polisrapporterade vägtrafikolyckor med dödade och skadade personer
Personbilar i trafik i statistikområden
Utbildning och barnomsorg
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
Barnomsorg
Elever i grundskolan och fristående skolor
Elever i grundskolan efter skolområde
Gymnasial utbildning – samtliga skolor
Gymnasial utbildning, kommunala skolor – GY 2000
Gymnasial utbildning, kommunala skolor – GY 2011
Gymnasial utbildning, fristående skolor – GY 2000
Gymnasial utbildning, fristående skolor – GY 2011
Kulturskolan
Vuxenutbildningen
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Jönköping - Examina
Högskolenybörjare från Jönköpings kommun efter universitet/högskola
Högskolenybörjare vid Högskolan i Jönköping efter län
Studieförbund – bildningsverksamhet
Befolkningens högsta utbildningsnivå
Kultur, fritid och turism
9:1
9:2
9:3
9:4
9:5
9:6
9:7
9:8
9:9
9:10
9:11
Biblioteken, allmän översikt
Utlåning efter biblioteksenheter
Verksamhet vid fritidsgårdarna
Inomhusbad
Tempererade utomhusbad
Kommunägda fritidsanläggningar i kommundelar
Tändsticksmuseum och Fågelmuseum
Föreningsverksamhet
Biografverksamhet
Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter samt övernattande
gäster efter ursprung
Hotell och andra inkvarteringsmöjligheter. Nyttjandegrad. Diagram
69
70
70
70
71
71
72
75
76
76
77
77
78
79
80
81
81
82
82
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
90
Introduction Inledning
8
TABELLFÖRTECKNING forts.
Socialtjänst
10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
Försörjningsstöd
Introduktionsersättning
Försörjningsstöd, inkl. introduktionsersättning
Barn- och ungdomsvård
Missbrukarvård
Äldreboenden
Funktionshinderomsorgen
Social hemtjänst till äldre och funktionshindrade
Social hemtjänst till äldre och funktionshindrade. Externa utförare
Lägenheter med socialkontrakt
Bostadsbidrag
Personer med olika form av pension samt med bostadstillägg
Kommunens verksamheter
11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
Fritidsnämnden
Kulturnämnden
Miljönämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Stadsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden, exklusive VA-verksamhet, avfallsverksamhet och
Miljöhantering i Jönköping
Tekniska nämnden. VA-verksamhet, avfallsverksamhet och
Miljöhantering i Jönköping
Kommunens finanser
12:1
12:2
12:3
12:4
12:5
12:6
12:7
Kommunens verksamhet i sammandrag
Kommunens verksamhetsredovisning
Kommunens resultaträkning
Kommunens kassaflödesanalys
Kommunens balansräkning
Kommunens investeringsredovisning
Kommunens externa utgifter och inkomster
Allmänna val
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
Riksdagsval
Landstingsfullmäktigeval
Kommunfullmäktigeval
Mandatfördelning vid kommunfullmäktigeval
Partiernas röstandelar vid kommunfullmäktigeval. Diagram
Kommunfullmäktigevalet efter valkrets och valdistrikt
Inledning Introduction
91
92
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
96
97
98
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113
115
116
117
118
119
119
120
9
TABELLFÖRTECKNING forts.
Länets kommuner
14:1
14:2
14:3
14:4
14:5
14:6
14:7
14:8
14:9
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
Folkmängd och areal
Folkmängd efter ålder
Folkmängdsförändringar
Folkmängd efter ålder. Relativa tal
Utrikes födda efter födelseland
Nyproduktion av bostadslägenheter
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren
Förvärvsarbetande nattbefolkning och dagbefolkning fördelat på kön
Inkomsttagare fördelade på inkomstklasser
Medelinkomster
Förskola, familjedaghem och fritidshem
Äldreomsorg
Ekonomiskt bistånd
Utdebitering, procent av skatteunderlag
Skatteunderlag
Skattekraft
Kommunfullmäktigevalet
Mandatfördelning vid kommunfullmäktigevalet
Större kommuner och riket
15:1
15:2
15:3
15:4
15:5
15:6
15:7
15:8
15:9
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
Folkmängd och areal
Folkmängd efter ålder
Folkmängdsförändringar
Folkmängd efter ålder. Relativa tal
Utrikes födda efter födelseland
Nyproduktion av bostadslägenheter
Förvärvsarbetande dagbefolkning efter näringsgren
Förvärvsarbetande nattbefolkning och dagbefolkning fördelat på kön
Inkomsttagare fördelade på inkomstklasser
Medelinkomster
Förskola, familjedaghem och fritidshem
Äldreomsorg
Ekonomiskt bistånd
Utdebitering, procent av skatteunderlag
Skatteunderlag
Skattekraft
Kommunfullmäktigevalet
Mandatfördelning vid kommunfullmäktigevalet
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
Introduction Inledning
10
KARTFÖRTECKNING m.m.
Kartorna återfinns i kartbilaga i slutet av boken
Kartor
1
2
3
Jönköpings kommun, församlingsgränser
Jönköpings kommun, statistikområden, 3-siffernivå
Jönköpings kommun – centrala tätorten, statistikområden, 3-siffernivå
Symboler
–
0
0,0
..
Se ”sekretess”
Noll
Mellan 0 och 0,5 enheter
Mellan 0 och 0,05 enheter
Logiskt omöjlig eller ej tillgänglig uppgift
Sekretess
I några fall saknas uppgifter. Detta beror på att sedvanliga sekretessbestämmelser har
iakttagits. Exempelvis om antalet personer är två eller färre redovisas ej uppgiften.
Avvikelse
Med hänsyn till vissa redovisningstekniska orsaker vid statistiska centralbyrån kan
summan av flyttnings- och födelsenetto avvika något från angiven total
befolkningsförändring.
Inledning Introduction
11
CONTENTS IN ENGLISH
Classifications
1:1
1:2
1:3
Classification changes in the present Jönköping Municipality
Statistic districts
Land area in the municipality
Weather and environment
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
Average temperature
Precipitation
Monthly temperatures at Jönköping Airport. Diagram
Emissions of greenhouse gases. Diagram
Waste disposal. Diagram
Recycling of paper and packaging. Diagram
Energy consumption. Diagram
Organic farming. Diagram
Production of biogas as fuel. Diagram
Environmentally certified schools and preschools. Diagram
Population
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18
3:19
Population in Jönköping Municipality and the whole country
Population by municipalities and parishes
Population by statistic districts
Population by sex age and, in one-year groups
Population by sex and age, in five-year groups
Population by sex and age. In special age categories
Population in special age categories Diagram
Population in special age categories. Index 1980=100 Diagram
Marital status
Foreign citizens by age and nationality
Foreign-born persons by age and country of birth
Foreign-born persons and persons born in Sweden with both parents born
abroad by age and country of origin
Population changes
Population changes. Diagram
Population changes by municipalities.
Population changes by municipalities and by parishes
Migration by sex and age
Migration by age. Diagram
Migration by district
17
18
20
22
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
30
31
32
34
35
35
36
37
38
39
40
41
42
42
43
44
45
45
46
Introduction Inledning
12
CONTENTS
cont.
Housing and construction
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
Dwellings by type of building and tenure
Dwellings by type of building and size
Dwellings by type of ownership
Dwellings in newly-built and demolished houses
Housing production. Diagram
Dwellings ready for occupation by size
Dwellings ready for occupation by municipalities
Labour market, trade and industry
5:1
5:2
5:3
5:4
5:5
5:6
5:7
5:8
5:9
5:10
5:11
5:12
5:13
Economically active daytime population by field of activity
Economically active night time population by field of activity
Economically active persons and commuters. Diagram
Economically active daytime population by sector
Employees in the municipality by degree of employment and sex
Employees in the municipality by sphere of activities
Employees in the municipality by sphere of activities and sex. Diagram
Principal local employers
Unemployed persons
Unemployed persons and persons engaged in labour market policy
programmes
Vacancies in the employment office
Turnover and index for retail industry
Environmentally certified businesses within the municipality. Diagram
Income, taxes and prices
6:1
6:2
6:3
6:4
6:5
6:6
6:7
6:8
6:9
6:10
6:11
Mean income for persons in the statistic districts
Income earners by sex, age, marital status and income
Mean income by age, sex and marital status
Different marital groups broken down to income groups
Income distribution for some groups of income earners
Tax base and imposition of local taxes
Consumer price index
Factor price index for dwellings
Living cost index excl. direct taxes
Price basic amount according to the National Insurance Act
Aggregate wages
Inledning Introduction
47
48
48
48
49
49
50
50
51
52
52
53
54
54
54
55
55
56
56
57
57
58
59
60
62
63
63
64
64
65
66
66
67
67
13
CONTENTS
cont.
Communications
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
Jönköping Airport. Passengers and landings
Jönköping Airport. Freight and airmail
Gränna harbour
Motor vehicles
Police reported road traffic accidents with persons killed or injured
Passenger cars in use in statistic districts
Education and children’s services
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:14
8:15
8:16
Child-care
Compulsory comprehensive school and independent schools
Pupils by school areas
Upper secondary school
Upper secondary school. Municipal schools – GY 2000
Upper secondary school. Municipal schools – GY 2011
Upper secondary school. Independent schools – GY 2000
Upper secondary school. Independent schools – GY 2011
Municipal School of Culture
Municipal adult education
Jönköping University
Jönköping University – Degrees awarded
University entrants from Jönköping Municipality by university/higher
education institution
University entrants at Jönköping University by counties
Adult educational associations
Population by educational level
Culture, leisure and tourism
9:1
9:2
9:3
9:4
9:5
9:6
9:7
9:8
9:9
9:10
9:11
Libraries, general survey
Media circulation by libraries
Activities in recreation centres
Indoor baths
Heated out-door pools
Municipal recreational facilities
The Match Museum and The Ornithological Museum
Activities of voluntary associations
Cinemas and cinema goers
Hotels and other accommodation establishments and staying guests
Hotels and other accommodation establishments. Utilization. Diagram
69
70
70
70
71
71
72
75
76
76
76
77
78
79
80
81
81
82
82
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
89
90
90
Introduction Inledning
14
CONTENTS
cont.
Social services
10:1
10:2
10:3
10:4
10:5
10:6
10:7
10:8
10:9
10:10
10:11
10:12
Economic support
Economic support for refugees
Economic support incl. support for refugees
Care of children and young people
Care of substance abusers
Housing for the elderly
Care to persons with functional impairments
Social home-help service for elderly and persons with functional
impairments
Social home-help service for elderly and persons with functional
impairments. External providers
Dwellings with social contract
Rent allowances
Persons with different forms of pensions and rent allowances
Municipal activities
11:1
11:2
11:3
11:4
11:5
11:6
11:7
11:8
11:9
11:10
Committee on recreational activities
Committee on culture
Committee on the environment
Committee on education and children’s services
Committee on education and labour market
Committee on social services
Committee on elderly sevices
Committee on town building, city planning
Committee on public works, excluding water, sewage and waste treatment
Committee on public works. Water, sewage and waste treatment
Municipal finances
12:1
12:2
12:3
12:4
12:5
12:6
12:7
Municipal activities, summary
Municipal activities report
Municipality, income statement
Municipality, cash flow analysis
Municipality, balance sheet
Municipality, investment presentation
Municipality, external expenditures and incomes
General elections
13:1
13:2
13:3
13:4
13:5
13:6
General elections
County council elections
Municipal council elections
Distribution of seats in Municipal council elections
The parties in number of votes in Municipal council elections. Diagram
Municipal elections results by circonscriptions
Inledning Introduction
91
92
92
92
93
93
94
94
95
95
96
96
93
97
98
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
113
115
116
117
118
119
119
120
15
CONTENTS
cont.
Municipalities in Jönköping County
14:1
14:2
14:3
14:4
14:5
14:6
14:7
14:8
14:9
14:10
14:11
14:12
14:13
14:14
14:15
14:16
14:17
14:18
Population and area
Population by age
Population changes
Population by age. Per cent
Foreign-born by country of birth
Newly-built dwellings
Economically active daytime population by acitivity
Economically active population
Income earners
Average income
Pre-schools, family daycare units and after school centres
Care to elderly persons
Social security benefits
Debits, per cent by tax base
Tax base
Tax capacity
Municipal council election
Distribution of seats in municipal election
Larger municipalities and national level
15:1
15:2
15:3
15:4
15:5
15:6
15:7
15:8
15:9
15:10
15:11
15:12
15:13
15:14
15:15
15:16
15:17
15:18
Population and area
Population by age
Population changes
Population by age. Per cent
Foreign-born by country of birth
Newly-built dwellings
Economically active daytime population by activity
Economically active population
Income earners
Average income
Pre-schools, family daycare units and after school centres
Care to elderly persons
Social security benefits
Debits, per cent by tax base
Tax base
Tax capacity
Municipal council election
Distribution of seats in municipal election
123
124
124
125
125
126
126
127
127
128
128
129
129
130
130
131
131
132
132
133
134
134
135
135
136
136
137
137
138
138
139
139
140
140
141
141
142
142
Introduction Inledning
16
MAPLIST
etc.
Maps are found in an appendix at the end of the book.
Maps
1
2
3
Jönköping Municipality, parish borders
Jönköping Municipality, statistic districts, 3-figure level
Jönköping Municipality - central urban area, statistic districts,
3-figure level
Symbols
–
0
0,0
..
See ”secrecy”
Null
Between 0 och 0,5 units
Between 0 och 0,05 units
Data not available
Secrecy
In some cases information is not accessible, because of customary secrecy rules.
For example if the number of persons is two or less, no information is given.
Deviation
On account of measurement techniques at Statistics Sweden, the amount of in- and outmigration together with the number of births may diverge some from stated population
changes.
Inledning Introduction
Download
Random flashcards
Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards