Studiehandledning Omvårdnad inom anestesisjukvård VFU II

advertisement
Institutionen för hälsovetenskap
Avdelningen för omvårdnad
Studiehandledning
Omvårdnad inom anestesisjukvård
VFU II
O7014H
Vårterminen 2017
Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesisjukvård
Kursansvarig: Linda Gustavsson
Mail: [email protected]
Telefon: 0920-49 29 28
1
Innehållsförteckning
Kursinformation
Sid 3
Kursinnehåll
Sid 5
Kursmål
Sid 6
Kursöversikt och tidsplan
Sid 7
Kursens genomförande
Sid 7
Studieuppgift 1: Loggbok
Sid 11
VFU
Sid 11
Litteraturlista
Sid 12
Examinationer
Sid 14
Delexamination 1: AssCE
Sid 14
Delexamination 2: Patientfalls seminarium
Sid 15
Delexamination 3: Individuell skriftlig tentamen
Sid 16
Kursbetyg
Sid 17
2
Förord
Välkomna till den andra yrkesspecifika omvårdnadskursen av tre i utbildningen till
specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård. Denna kurs, O7014H, är en
fortsättning av dina tidigare studier i omvårdnad. Teori växlas med verksamhetsförlagd
utbildning. Kursen omfattar 7,5 hp och det huvudsakliga innehållet är en fördjupning av
omvårdnadsinterventioner inom anestesisjukvård vid svårt sjuka specifika tillstånd samt
barn, gravida och äldre. I kursen studeras även medicinskt indicerade åtgärder, medicinsk
teknik, arbetsledning och organisation. Kursintroduktionen finns inspelad i canvas. Kursen
läses parallellt med examensarbetet, O7067H, för vilken Åsa Engström är kursansvarig.
Omvårdnad inom anestesisjukvård kräver speciella kunskaper: anestesisjuksköterskans
specifika funktioner består i att ge omvårdnad och att upprätthålla patientens fysiologiska
processer under anestesi så att de är optimala. En anestesisjuksköterskas vardag består
huvudsakligen i att självständigt styra anestesiförlopp. I arbetsuppgifterna ingår bland annat
att skapa tillit, förtroende och trygghet hos patient och närstående, att genomföra anestesi
utifrån patientens, anestesiologens och operationens, behandlingens eller undersökningens
specifika förutsättningar. Att etablera och upprätthålla fria luftvägar och övervaka, assistera
eller ventilera patienten. Att göra relevanta observationer av patientens tillstånd innan, under
och efter operationen. Att administrera och dosera läkemedel på basis av noggranna
observationer av vitala kroppsfunktioner. Olika situationer ställer olika krav, ett planerat
operativt ingrepp på en i övrigt frisk person till en akutsituation. Anestesisjuksköterskor
befinner sig ofta i patientsituationer som kräver att de snabbt fattar beslut och vidtar
nödvändiga åtgärder. Detta ställer höga krav på anestesisjuksköterskans kompetens för att
kunna bedöma, utföra och utvärdera omvårdnadsbehov och behov av medicinskt indicerade
åtgärder. Omvårdnad beskrivs på avdelningen för omvårdnad, institutionen för
hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet på följande sätt:
Omvårdnadsvetenskapens centrala begrepp är människa, hälsa, miljö och
omvårdnadshandlingar. Omvårdnad syftar till att hjälpa och stödja en person och
dennes närstående i det dagliga livet i syfte att förbättra hälsa, förebygga ohälsa och
sjukdom samt återställa och bevara hälsa. Omvårdnad syftar även till att befrämja
läkande och välbefinnande hos personen, samt underlätta ett liv med långvarig
sjukdom, funktionsnedsättning, lidande och att ge möjlighet till en värdig död.
3
Pedagogisk grundsyn
Vår strävan är att du utvecklar en förståelse och djupinlärning av kursens mål. Det innebär att
du kan se samband mellan begrepp och fenomen som studeras. Ett djupinriktat lärande
stimuleras av egen aktivitet, i utbyte och i interaktion med andra, samt med anknytning till din
tidigare kunskap och erfarenhet. Din roll är att ta ansvar för din inlärning och att bidra till ett
bra inlärningsklimat. Klimatet ska präglas av öppenhet och en tillåtande attityd för olika
åsikter, så att trygghet skapas i gruppen. Vår roll som lärare är att skapa en inlärningsmiljö
med klara mål, undervisning och studieuppgifter som stimulerar dig och gör det intressant att
vilja lära dig. En förtroendefull relation mellan dig som student och oss som lärare är en
förutsättning för att du vågar ställa frågor och känner stöd i ditt lärande. I denna kurs sker
lärandet, enskilt eller i grupp med hjälp av litteraturstudier, föreläsningar, laborationer och
studieuppgifter. Även kursens examination är ett inlärningstillfälle.
Kursansvarig, lärare och föreläsare
Kursansvarig: Linda Gustavsson. Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom
anestesi samt adjunkt och tillhör avdelningen för medicinsk vetenskap. Jag jobbar 30% på
LTU och 60% som anestesisjuksköterska på Örnsköldsvik sjukhus. Ett par dagar i veckan när
jag jobbar på operation kommer jag inte att ha möjlighet att svara i telefon. Du kan alltid
maila mig om du har några frågor. Mail besvaras så snabbt som möjligt.
Examinator: Åsa Engström, professor i omvårdnad.
Lärare och föreläsare
Linda Gustavsson, Anestesisjuksköterska, universitetsadjunkt
Johan Carré, Anestesisjuksköterska, universitetsadjunkt
4
Therese Lindh, Sjuksköterska med specialistutbildning i vård av äldre,
universitetsadjunkt
Veronica Ekh, Anestesisjuksköterska, AKA anestesi, Gör AssCe-bedömningarna under
VFU:n
Johan Kruse, Radiolog, universitetsadjunkt, doktorand
Birgitta Lindberg, Barnsjuksköterska, universitetslektor
Örjan Lestander, Intensivvårdssjuksköterska, lärare Försvarsmakten
Ted Nilsson, Ambulanssjuksköterska, Luleå
Andreas Hansson, Anestesisjuksköterska, Ambulansflyget samt Bodens ambulans
Emma Sundwall, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus
Patrik Pekkari, ST-läk i anestesi, Sunderby sjukhus
Tyberiusz Moska, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus
Ulf Jonsson, Anestesiläkare, Sunderby sjukhus
Kursens innehåll
•
Personer och närståendes upplevelse i samband med anestesi
•
Etiska ställningstaganden och förhållningssätt inom anestesisjukvård
•
Anestesiologisk omvårdnad av akut, svårt sjuka personer
•
Anestesiologisk omvårdnad av barn, gravida kvinnor och äldre personer
•
Omvårdnadsinterventioner och medicinskt indicerade åtgärder till personer som
vårdas inom anestesisjukvården riskbedömda ASA I-III
•
Säkerhet under transport
•
Medicinsk teknik
•
Evidensbaserad omvårdnad
•
Dokumentation av omvårdnad
•
Organisation och ledarskap inom anestesisjukvård
•
Aktuella lagar och författningar
•
Verksamhetsförlagd utbildning inom anestesisjukvård
5
Kursens mål
Du skall efter genomgången kurs visa upp teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i
omvårdnad och medicinskt indicerade åtgärder inom anestesisjukvård för patienter i olika
åldrar. Vidare ska du efter genomgången kurs visa på och kunna argumentera för val av
omvårdnadsinterventioner utifrån ett evidensbaserat arbetssätt och etiska principer. Du skall
kunna organisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till
patientomhändertagandet. Målet är vidare att du kan visa på förmåga att utöva arbetsledning
samt kunskaper i att planera, uppfölja och utveckla verksamheten inom anestesisjukvård.
Med detta som mål ska du efter avslutad kurs kunna visa på följande förmågor och färdigheter
till personer som är riskbedömda ASA I-II och vid mindre avancerade operationsingrepp,
samt under handledning till personer riskbedömda >ASA II och större ingrepp kunna:
•
Kunna identifiera och bedöma behov samt utvärdera anestesiologisk omvårdnad med
olika metoder (t.ex. intervju, observation, tekniska hjälpmedel) till personer i olika
åldrar
•
Ge förslag till vilka omvårdnadsinterventioner som ska vidtas och i vilken ordning de
ska vidtas, prioritering av arbete
•
Vilka medicinskt indicerade åtgärder som du som anestesisjuksköterska kan och bör
vidta (enligt lagar och författningar, enligt ordination/delegation)
•
Tillämpa och utföra individuellt anpassad anestesiologisk omvårdnad och medicinskt
indicerade åtgärder utifrån ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
•
Organisera och leda det anestesiologiska arbetet i anslutning till
patientomhändertagandet
•
Motivera och ge förslag på metoder för att planera, följa upp och utveckla
verksamheten inom anestesisjukvård
•
Redogöra för och tillämpa kvalitativa forskningsmetoder för dataanalys
•
Tillämpa gällande lagar och författningar
•
Dokumentera vård och omvårdnad på ett vetenskapligt sätt
6
Kursöversikt och tidsplan
Tidsplan (utöver egna studier)
Vecka
Aktiviteter
Studieuppgifter och examinationer
3
Campusvecka
Laborationer; patientfallsimulering och
Kursintroduktion
barn A-HLR
Föreläsningar
Klinisk undervisning (Sunderby sjukhus)
(LTU/Canvas/Adobe)
4-7 alt.
VFU
Loggbok, bedömningssamtal
8-11
Egna studier
12
Seminarium Patientfall 170322
Skriftlig individuell Tentamen 170324
(Omtentamen 170511)
Kursens genomförande
Föreläsningar och laborationer
Teoretiska föreläsningar varvas med praktiska laborationer. Inspelade introducerande
föreläsningar finns i Canvas.
7
Johan Carre, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på
anestesiologisk omvårdnad. Medverkar även under etik föreläsning. Deltar i
examinationen patientfalls seminarium.
Linda Gustavsson, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på
anestesiologisk omvårdnad. Medverkar på genomgång av utrustning på Sunderby sjukhus
samt under etik föreläsning. Deltar i examinationen patientfalls seminarium.
Veronica Ekh, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på
anestesiologisk omvårdnad. Medverkar på genomgång av utrustning på Sunderby sjukhus.
Örjan Lestander, undervisar i laborationer/simulering utifrån patientfall med fokus på
anestesiologisk omvårdnad.
Therese Lindh, föreläser under campusveckan om äldre inom akutsjukvård, fysiologiska
förändringar/specifika behov och om förvirringstillstånd.
Johan Kruse, föreläser under campusveckan om olika radiologiska metoder och hur vi ska
skydda oss mot strålning.
Birgitta Lindberg, föreläser under campusveckan om etik och etiska ställningstaganden.
Ted Nilsson, är instruktör och undervisar i Barn A-HLR under campusveckan.
Andreas Hansson, är instruktör och undervisar i Barn A-HLR under campusveckan samt
föreläser om transport av patient.
Emma Sundwall, föreläser om barnanestesi på Sunderby sjukhus.
8
Patrik Pekkari, inspelad föreläsning om obstetrisk anestesi.
Tyberiusz Moska, deltar och undervisar i genomgång av svårluftvägshantering under
campusveckan.
Ulf Jonsson, deltar under examinationen patientfalls seminarium.
Laboration/Patientfallsimulering
Inför denna laboration är det bra om du hinner läsa på i kurslitteraturen om
luftvägshantering hos barn och vuxna, olika luftvägshjälpmedel samt hur ett anestesiförlopp
går till. Simuleringen kommer att ske i halvklass, en grupp kommer att få simulera
anestesiförlopp (induktion, pågående anestesi eller extubation) hos vuxen patient. Den andra
gruppen kommer att få träna och simulera luftvägshantering hos barn. Byte efter halva tiden.
GRUPP 1
GRUPP 2
Åsa Borg
Tobias Marmdal
Claudia Juhl
Karmen Videll
Ida Snaar
Marius Dabija
Johan Wikholm
Helena Jonsson
Matilda Hofvendahl
Fredrik Nuland Fedog
Johanna Ekros
Molina Palm
Viktor Triumf
Julia Halachev
9
A-HLR Barn
Obligatoriskt moment. Förbered dig innan undervisningen i A-HLR till barn genom att:
-
Läsa litteraturen: A-HLR till barn, kursboken
Via följande länk http://webbutbildning.hlr.nu/index.php/kursdeltagare finns en webbaserad
utbildning du skall genomföra inför undervisningen. Följ instruktionerna och registrera dig på
denna sida. Det är utbildningen som heter A-HLR till barn du skall genomgå. Den innebär att
du svarar på kunskapsfrågor inom ämnet. När du klarat testen, minst 100% rätta svar, får du
ett kursbevis. Det finns en mapp i canvas döpt inlämning av godkänt kursintyg där lämnar du in
ditt kursbevis senast kl 17 dagen innan undervisningen. För att förtydliga detta: Om du inte har
lämnat in kursbeviset innan undervisningen får du inte delta i undervisningen. Det är viktigt att du
kommer väl förberedd till undervisningen eftersom den kommer att bestå av patientfall där du
tillsammans med kurskamrater får öva på att ta hand om barn med hjärtstopp, enligt de nya
riktlinjerna för Barn A-HLR. Instruktör: Ted Nilsson och Andreas Hansson.
Litteratur: Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärtlungräddning till barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR Boken beställs här:
http://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/
Kunskapsmål: Efter genomgånget moment skall du kunna organisera och leda arbetet under
en situation med ett svårt sjukt barn enligt riktlinjerna för A-HLR till barn. Om du önskar
tillgodoräkna momentet måste du kunna visa upp intyg på genomgången utbildning i Barn AHLR enl de nya riktlinjerna från 1/11 2016.
Klinisk undervisning- Genomgång av svår luftvägshantering
Genomgång av algoritmen för svår luftvägshantering samt vilka hjälpmedel vi har att tillgå
sker på Sunderby sjukhus av Tyberiusz Moska. Kom gärna förberedd. Lästips:
•
Anestesi (Lindahl, Winsö & Åkeson) kap 20, sid 363-379
•
Anestesiologisk omvårdnad (Hovind) kap 14, sid 243-246
•
Nurse anesthesia (Nagelhout & Plaus) kap 22, sid 437-461
10
Studieuppgift 1: Loggbok
Loggboken fortsätter ni att skriva i för att reflektera över egna och kurskamraters erfarenheter
och är ett krav för godkänd kurs. Ge feedback på varandras inlägg och skriv ner dina egna
reflektioner en gång per vecka. Ta med ett utdrag från din loggbok till bedömningssamtal och
använd detta som underlag när ni diskuterar de olika punkterna. Eftersom ni kan göra er VFU
under olika veckor är det viktigt att ni kontinuerligt läser loggboken för att kunna ge feedback
på de inlägg som görs.
Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
I den här kursen genomför du VFU v 4-7 alt v 8-11. Praktisk kunskap är att veta hur du
handlar och att kunna utföra handlingar i olika situationer. Den är personlig och
situationsbunden. I den praktiska kunskapen integreras etisk reflektion, teoretiska kunskaper,
egna erfarenheter och praktisk skicklighet i en konkret vårdsituation. Den
verksamhetsförlagda utbildningen ska tillsammans med teoretisk kunskap och personlig
kunskap göra att du förvärvar praktisk kunskap inom anestesisjuksköterskans
kompetensområde. Din VFU inom anestesisjukvård omfattar minst 30 tim/vecka och kan
inkludera kvälls, natt- och helgskift. All verksamhetsförlagd utbildning är obligatorisk. Tid
för litteraturstudier etc. tillkommer utöver dessa timmar. Institutionens utbildningsplan och
kursplan ligger till grund för dina kliniska studier. Planera din verksamhetsförlagda utbildning
tillsammans med din handledare.
11
Litteratur
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American
Psychological Association. (6. ed.) Washington, D.C.: American Psychological
Association.
Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Ählén, J. (2013).
Omvårdnad på avancerad nivå – kärnkompetenser inom sjuksköterskans
specialistområden. Lund: Studentlitteratur.
Hovind, I.L. (Red.). (2013). Anestesiologisk omvårdnad. Lund: Studentlitteratur.
Jacobson, B., & Öberg, P.Å. (2003). Teknik i praktisk sjukvård. Stockholm: Svenska fören.
för medicinsk teknik och fysik.
Nagelhout, J.J. & Plaus, K.L. (Red.) (2013[2014]). Nurse anesthesia. (5. ed.) St. Louis,
Mo.: Elsevier/Saunders.
Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund:
Studentlitteratur.
Lindahl, S., Winsö, O., & Åkeson, J. (Red.). (2016). Anestesi. Stockholm: Liber.
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016). Nursing Research-Generating and Assessing Evidence for
nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. Läs om evidensbaserad vårdomvårdnad.
Raadu, G. (Red.) (senaste upplagan). Författningshandbok för personal inom hälso- och
sjukvården. Stockholm: Liber.
12
Renck, H. (2003). Svikt av vitala funktioner. Torekov: Aniva förlag.
Socialstyrelsen (2006). Att förebygga vårdrelaterade infektioner – Ett kunskapsunderlag
(Elektronisk resurs). Stockholm: Folkhälsomyndigheten.
Svenska rådet för hjärt-lungräddning (senaste upplagan). Avancerad hjärt-lungräddning till
barn: kursbok. Göteborg: Stiftelsen för HLR. Bokhttp://www.hlrwebbutik.se/produktkategori/barn-a-hlr/
Wiklund Gustin, L., & Bergbom, I. (Red). (2012). Vårdvetenskapliga begrepp i teori och
praktik. Lund: Studentlitteratur.
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad- en bro
mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.
Dessutom tillkommer de artiklar och litteratur som du själv söker och som är relevanta för
kursen.
13
Examination
Delexamination 1: Värdering av verksamhetsförlagd utbildning
(AssCe)
I kurser som är verksamhetsförlagda bedöms dina prestationer i form av:
•
Halvtidsdiskussion (HD) eller ”mittbedömning” sker om möjlig med både handledare
och adjungerande klinisk adjunkt (v 5 eller v 9). Samtalet utgår från
bedömningsunderlaget samt checklistan (se AssCe-bilaga). Vid avslutande
bedömningsdiskussion ”slutbedömning”(AB) medverkar alla tre parter (v 7 eller v 11)
och den adjungerande klinisk adjunkten betygsätter studentens VFU om ingen annan
överenskommelse görs.
•
Vid de två bedömningstillfällena skall bedömning ske utifrån konkreta
händelser/situationer. Du som student redogör för din självbedömning och
huvudansvarig yrkeshandledare och klinisk adjunkt kommenterar och ställer frågor.
•
Bedömningsformuläret AssCe hittar Du i Canvas, bifogad checklista är specifik för
denna kurs. (Läs mer om AssCe i bilagan.)
Du ska i denna kurs med hjälp av egna studier och handledning i klinisk verksamhet inhämta
kunskap i omvårdnad inom anestesisjukvård för att kunna bedöma, planera, utföra och
utvärdera omvårdnad till patienter (och deras närstående) som vårdas inom anestesisjukvård, i
denna kurs framför allt av svårt sjuka personer i olika åldrar.
För betyget Godkänd skall:
•
Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under
minst 30 timmar/VFU-vecka.
•
Din utveckling av olika förmågor befinna sig på skalan lägst god förmåga/acceptabel
måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.
14
För betyget Väl godkänd skall:
•
Du ha fullföljt din verksamhetsförlagda utbildning dvs. varit aktivt närvarande under
minst 30 timmar/VFU-vecka.
•
Din utveckling av olika förmågor befinna sig övervägande på skalan mycket god
förmåga/stark måluppfyllelse och uppfyller kursplanens fastställda mål.
Du ansvarar för att signerat underlag för bedömning av olika förmågor, medtas till nästa kurs i
verksamhetsförlagd utbildning. Därigenom kan du själv, adjungerande klinisk adjunkt och
huvudansvarig yrkeshandledare följa tidigare kursers bedömning och din utveckling över tid.
Rutiner vid betyget icke godkänd: Adjungerande klinisk adjunkt skall med stöd av
bedömningsunderlaget motivera betyget skriftligt samt underteckna yttrandet. Kursansvarig
lärare planerar tillsammans med berörd student när och var han/hon skall genomföra den
underkända kursen. Underkänd kurs i verksamhetsförlagd utbildning omfattar hela kursens
längd. Slutbedömning av verksamhetsförlagd utbildning sker under v. 7 respektive v.11 eller
enligt överenskommelse.
Delexamination 2: Patientfalls seminarium
Seminariets delar:
•
Specifik anestesiologisk omvårdnad vid valt tillstånd
•
Övervakning, omvårdnadsinterventioner och medicinskt inriktade åtgärder till valt
patientfall
•
Specifika patientgrupper/omvårdnad vid olika operationer/tillstånd som kommer att
behandlas är: Överviktiga/obesa patienter, Lungsjuka patienter, Brännskadade
patienter, Neurokirurgi, Kärlkirurgi, Thoraxkirurgi, Malign hypertermi,
Porfyri.
Du väljer alternativt tilldelas ett patientfall (detta sker under campusveckan) där en patient
skall genomgå en specifik anestesi. Du skall besvara frågeställningar kring ditt patientfall i ett
skriftligt dokument (max 4 sidor exkl försättsblad och referenslista). Referera till kurslitteratur
och vetenskapliga artiklar. Referera enligt APA. Detta dokument skall senast 170319 lämnas
15
in i inlämningsmapp i canvas under specifik omvårdnad. Du som student skall inför
seminariet hinna läsa igenom varandras arbeten. Under seminariet kommer varje student kort
få presentera sitt fall och hur de resonerat kring frågeställningarna. Därefter kommer övriga
studenter att få diskutera kring det aktuella patientfallet. Deltagande under seminariet är
obligatoriskt. Du kommer att bedömas individuellt under seminariet. Ett krav för att du ska
få delta på seminariet är att du använder webbkamera, headset med mikrofon.
Vid seminariet medverkar anestesiläkare och anestesisjuksköterskor, deras uppgift är att ställa
fördjupande frågor och klargöra frågetecken/oklarheter. För varje patientfall avsätts ca 30-45
minuter. Om du inte uppnår målet för godkänt under seminariet får du en kompletterande
inlämningsuppgift.
Krav för godkänt seminarium
För betyget godkänd: Det ska tydligt framgå att du är väl påläst och förberedd inför
seminarierna, alla delar skall finnas med och vara väl beskrivna. Du skall visa på ett aktivt
deltagande vid samtliga presentationer.
För betyget väl godkänd: Det ska tydligt framgå att du är väl påläst och förberedd inför
seminarierna, alla delar skall finnas med och vara väl beskrivna med god analytisk förmåga.
Du skall visa på ett aktivt deltagande och reflekterande vid samtliga presentationer.
Delexamination 3: Individuell skriftlig tentamen
Avser att utvärdera att du nått kursens mål. Tentamen sker individuellt för att utvärdera att du
innehar grundläggande teoretisk kunskap som fordras i professionen som specialistutbildad
sjuksköterska. Tentamen är utformad så att den ska visa att du har teoretisk beredskap att
tillgodose behovet till personer som vårdas inom anestesisjukvård, i denna kurs framför allt av
svårt sjuka personer i olika åldrar d.v.s. barn, den gravida kvinnan, den äldre samt sövning av
akuta patienter. Samt hantering av svår luftväg och kunskap om algoritmen för svår
luftvägshantering. Säker transport av patient. Frågorna besvaras utifrån kurslitteraturen och
föreläsningar och du ska visa att du har förstått och därigenom uppnått målet med kursen.
För att uppnå betyget Godkänd krävs minst 70% rätta svar.
För att uppnå betyget Väl Godkänd krävs minst 90% rätta svar.
16
Kursbetyg
Betyget i delexamination 1, delexamination 2 och delexamination 3 sätts samman och ett
gemensamt betyg sätts därefter på kursen. För betyget väl godkänd på kursen krävs väl
godkänd på alla delexaminationerna.
Utvärdering
Mot slutet av kursen kommer du att få ett mail med erbjudande om att delta i en
kursutvärdering, (EvaSys). Använd din rätt till studentinflytande genom att besvara enkäten.
Det tar bara några minuter. Kursutvärderingen hjälper mig som kursansvarig att utveckla
kommande kurser. Syftet är att utvärdera kursens form och innehåll och om du nått kursens
mål.
17
Download