Reportage om ett land

advertisement
2011
Beskriv ett land
Ett ämnesövergripande arbete i
arbetslag C
Centralt innehåll








olika metoder för att samla in, bearbeta, värdera och
presentera geografisk data (GE)
Du ska ha kunskap om vad som produceras i ditt land (GE)
Du ska studera vad det finns för sårbara platser och
naturgivna hot i ditt land (torka, översvämningar,
jordbävningar etc) (GE,BI)
Du ska studera hur ditt land använder och producerar sin
energi.
Du ska ha kunskap om natur, städer, länder, floder, berg
etc. i den del av världen som ditt land befinner sig i. (GE,BI)
Ditt lands historia från 1700-2011 och vad det finns för
likheter och skillnader från Sveriges historia (HI)
Hur styrs ditt land, stats och styrelseskick (SH)
Du ska ge en bild av aktuella samhällsfrågor, hotbilder och
konflikter för ditt land genom att använda olika medier. (SH)
Centralt innehåll
Människans påverkan på naturen lokalt och
globalt. (BI)
 Lokala ekosystem och hur de kan undersökas
utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden
mellan populationer och tillgängliga resurser i
ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse
med regionala eller globala ekosystem. (BI)
 Aktuella samhällsfrågor som rör hälsa, naturbruk
och ekologisk hållbarhet (BI)

Centralt innehåll
Människans användning av energi- och
naturresurser lokalt och globalt samt vad det
innebär för en hållbar utveckling. (KE,GE)
 Aktuella samhällsfrågor som rör kemi. (KE)
 Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan
tolkas för att beskriva resultat av egna och
andras undersökningar med hjälp av digitala
verktyg. (MA, GE)

Centralt innehåll i svenska






Du arbetar efter en arbetsgång för faktatext om ett
valfritt land.
Du skriver ditt arbete i Word och följer de
redigeringsanvisningar som rekommenderas.
Du arbetar med en klar disposition och struktur i ditt
arbete.
Du tar ansvar för och arbetar självständigt med ditt
arbete.
Du använder ett eget men korrekt språkbruk i ditt
arbete.
Du skapar text där ord och bild samspelar.
Kriterier för godkänd
 Ditt
arbete skall lämnas in vid utsatt tid
 Ditt
arbete ska innehålla samtliga
obligatoriska uppgifter.
 Ditt
arbete ska vara strukturerat enligt
anvisningar.
Obligatoriska uppgifter

Tillverkning av karta.

Statistisk jämförelse och analys mellan ditt land, och något eller några
andra.

Bilder med bildtexter alternativt grafiska förklaringar

En beskrivande och jämförande faktatext.

Mediabevaktning av ditt land
Statistisk jämförelse med analys
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Sverige
Kina
Kuba
1970
1990

Du ska jämföra ditt land med
andra länder med hjälp av
excel

Du väljer de frågeställningar
som du ska arbeta med

Frågorna får du vid
genomgång med klassen.

Statistiken med analys ska
infogas i ditt arbete på ett
naturligt sätt
Energi och hållbar utveckling med
hjälp av Gap-minder

Vissa av de
obligatoriska
uppgifterna i arbetet
kommer att bearbetas
med hjälp av Gapminder
Bilder och grafiska förklaringar

Du ska ha med minst
tre bilder, eller
grafiska förklaringar

Bilderna och
bildtexterna ska
förhöja kvalitén på
ditt arbete.
Faktatexten ska svara på ….






Finns det några sårbara
platser eller naturgivna hot?
Naturgeografisk beskrivning
i kombination med kartan
Vad produceras i ditt land?
Hur producerar respektive
konsumerar ditt land sin
energi?
Hur styrs ditt land?
Vad har hänt i ditt land
(historia)?
Kartorna i ditt arbete ska
beskriva …..
Regionen där ditt land
befinner sig
 Både natur och
kulturgeografi
 Du ska tillverka en
egen karta samt
använda digitala
kartor

Mediabevakning av ditt land

Vad finns det för
aktuella samhällsfrågor,
hot eller konflikter?

Du ska under den period
du arbetar med ditt land
läsa tidningar, titta på
tv och söka på nätet för
att se om det
rapporteras något om
ditt land.
Hur ska arbetet struktureras?

Intresseväckande framsida.

Några rader som gör läsaren nyfiken (inledning)

Innehållsförteckning med sidhänvisningar

Faktatexten

Egna reflektioner och avslutning

Källförteckning
Arbetsgång för faktatext om ett
land
1. Välj ett land
2. Samla material
- Hämta fakta ur olika källor, böcker, uppslagsverk, sökmotorer på internet, tidsskrifter, tidningar etc.
- Läs igenom allt material.
- Anteckna stödord och utgå från frågor du vill ha besvarade.
3. Ordna materialet efter rubrikerna
- När du gått igenom materialet och gjort anteckningar måste du planera hur det ska sortera och användas; du
måste göra en disposition.
- Tänk igenom en intresseväckande inledning samt dina egna reflektioner och avslutning.
4. Skriv avhandlingen – faktatexten
- Skriv med egna ord, men använd ett vårdat och uttrycksfullt språk. Skriv aldrig av!
- När du citerar direkt från texten ska du markera dessa på rätt sätt och ange källan.
- Bestäm vilka bilder, diagram och liknande som du vill ha med, och var de ska placeras i texten.
Skriv bildtexter.
5. Granska
- Kolla dig själv; har du fått med de obligatoriska uppgifter som krävs?
- Granska ditt språk; kontrollera meningsbyggnad, stavning och skiljetecken samt styckeindelning.
6. Skriv rent
- Använd dator och var noga med att följa de riktlinjer som angivits.
7. Skriv innehållsförteckning och källförteckning
- Innehållsförteckningen med sidhänvisning ska placeras före själva avhandlingen.
- Källförteckningen placeras sist.
Bedömningsmall
Område
Bör
kompleteras
Godtagbart
Bilder och bildtext
Väl utfört
Kort kommentar
x
Bild och text höjer kvalité
Statistik med analys
x
Bra diagram, lite tunn
analys
Mediabevakning
x
Ok, men lite för få källor
Faktatexten
x
Bra och intressanta
frågeställningar
Olika perspektiv
x
Visar olika delar och
perspektiv av landet
Struktur
x
Bra och luftig text.
Lättläst och lättbegriplig.
Välj ditt land!










Kina
Japan
Indien
Kuba
Mexico
Frankrike
Tyskland
USA
Saudiarabien
Spanien











Ryssland
Brasilien
Sydafrika
Egypten
Vietnam
Turkiet
Indonesien
Storbritannien
Italien
Nigeria
Australien
Några tips från tidigare elever

Kom igång direkt!

Arbeta hemma!

Spara allt du skriver på
datorn på två ställen!

Använd tiden i skolan!

Det kommer att gå bra!
Download