2010-02-17
Lokal pedagogisk planering
Genetik
Skolan skall i sin undervisning i naturorienterande ämnen sträva efter att eleven:
beträffande kunskapens användning
utvecklar förmåga att använda naturvetenskapliga kunskaper och erfarenheter för att
stödja sina ställningstaganden,
Skolan skall i sin undervisning i biologi sträva efter att eleven
beträffande natur och människa
utvecklar kunskap om livets villkor och utveckling och kan se sig själv och andra
livsformer i ett evolutionsperspektiv,
Mål till eleven
Grunddel
Fördjupning
Arvsmolekylen DNA
o
Vad är en kromosom
o
Hur ser DNA-molekylen ut
o
Vilken uppgift har DNA i cellen
o
Vad menas med en mutation
Ärftlighet
o
Hur ärvs egenskaper
o
Vilka anlag kommer att synas
o
Hur utnyttjas ärftlighet i avel
Genteknik
o
Vad är genteknik
Arvsmolekylen DNA
o
Hur går celldelning till
o
Hur kopieras DNA
o
Hur går proteinsyntesen till
o
Vad leder mutationer till
Ärftlighet
o
Hur används korsningsschema
o
Hur ärvs sjukdomar
Genteknik
o
Hur används genteknik
o
Vad är HUGO
Ord och begrepp
Grunddel
Genetik
Kromosomer
DNA
Cellkärna
Gener
Arvsanlag
Kvävebaser
Celldelning
Reduktionsdelning
Dominanta anlag
LPP-Genetik
Vikande anlag
Downs syndrom
Mutation
Genteknik
Genterapi
Gentester
Kloning
Växtförädling
Genbank
Fördjupning
Aminosyror
Protein
Enzym
Ribosom
Könskromosomer
Homozygot
Heterozygot
Korsningsschema
Gregor Mendel
Könsbundet arv
DNA-sond
© Malin Åhrby
Genkartor
Genetiskt
fingeravtryck
Stamceller
Genetisk variation
Genmodifierade
organismer
Transgena djur
1
2010-02-17
Bedömning
En bedömning kommer att göras av din förmåga att beskriva och förklara ärftlighet ur
naturvetenskapligt perspektiv. Vidare gäller bedömningen hur väl du kan följa, förstå och
delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner och därvid uttrycka dina tankar och frågor
med hjälp av begrepp, modeller och teorier från området genetik.
Bedömningen gäller också din medvetenhet om etiska frågor med anknytning till
genteknikens möjligheter. Din förmåga att argumentera utifrån såväl naturvetenskapliga som
etiska perspektiv ingår i bedömningen.
Undervisning
Under lektionerna kommer vi att ha förklara och diskutera de ord och begrepp som rör
genetik.
Detta kommer att ske genom lärarledda genomgångar, filmvisning och arbete med
övningsuppgifter i grupp.
Du kommer att få träna på:
Du kommer att få utveckla din förmåga att:
– att göra korsningsscheman,
– förklara med hjälp av
naturvetenskapliga begrepp,
– Att föra diskussioner med andra
– Att använda naturvetenskapen för att
argumentera för dina
ställningstaganden.
Ur läroboken
Grunddel
Fördjupning
Arvsanlagen formar allt liv
Läs s. 362 – 364, 366 – 367
Testa dig själv s. 367 uppg 1 – 5
Läs s. 365
Testa dig själv s. 367 uppg 6 – 9
Från generation till generation
Läs s. 368 – 371
Testa dig själv s. 371 uppg 1 – 4
Läs grå rutor s. 370, 371
Testa dig själv s. 371 uppg 5 – 9
Arvsanlag kan spåras
Läs s. 372 – 375
Testa dig själv s. 375 uppg 1 – 3
Läs blå ruta s. 373, grå ruta s. 374
Testa dig själv s. 375 uppg 4 – 7
Genetik i jordbruket
Läs s. 376 – 379
Testa dig själv s. 379 uppg 1 – 4
Läs grå rutor s. 377, 378
Testa dig själv s. 379 uppg 5 – 8
Genteknik i medicinens tjänst
Läs s. 380 – 383
Testa dig själv s. 383 uppg 1 – 3
LPP-Genetik
Läs grå ruta s. 380, blå ruta s. 383
Testa dig själv s. 383 uppg 4 – 6
© Malin Åhrby
2