KRISHANTERINGSPLAN INOM LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN
3
Förslag till beslut om föreläggande vid vite
om/att1 [skriv vad föreläggandet gäller]2
Verksamhetsutövare
[Intressentnamn] [Intressentattention]3
Organisations-/personnummer
[Intrpersnr/Orgnr]
Verksamhetens namn
[Objektnamn]
Verksamhetens adress/plats
4
[Objektbesöksadress]
Fastighetsbeteckning
[Objektfastighet]
Platsens identitet hos lokala kontrollmyndigheten
[ObjektId]
Beslut
X-nämnd beslutar följande angående [Intressentnamn]s (förkortnings)5 livsmedelsverksamhet på
[Objektbesöksadr]6:
[Skriv vad som föreläggs, se eventuellt frasdokument för exempel och formuleringar]
Föreläggandet förenas med ett löpande vite om [skriv antalet kronor] kronor för varje påbörjad
månad som föreläggandet inte följs.7
Beslutet förordnas att gälla omedelbart även om det överklagas.8
Bakgrund
[Skriv bakgrunden d v s de faktiska förhållanden som ligger bakom beslutet]
Motivering
Tillämpliga bestämmelser
Av artikel 54 Europaparlamentets och rådets förordning 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig
kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd framgår att om den behöriga myndigheten konstaterar
bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen, ska den vidta åtgärder för att se till att företagaren
avhjälper situationen.
Av 23 § livsmedelslagen framgår att föreläggande får förenas med vite.9
Välj om VID VITE ska stå kvar eller tas bort, välj antingen OM eller ATT
Den sista delen av rubriken, som ska beskriva vad föreläggandet gäller, ska vara kortfattad för att rubriken inte ska bli för lång
3
Ta bort ”Intressentattention” om det inte är en del av företagsnamnet. Observera att intressentattention är en
kopplingsinstruktion i Ecos. För andra system finns andra kopplingsinstruktioner.
4
Skriv ut ”mobil verksamhet” om adress saknas
5
Inom parentesen anges en förkortning av verksamhetsutövaren ex bolaget, stiftelsen, föreningen. I resten av texten skrivs
enbart förkortningen
6
Om adress saknas skriv istället ”mobila livsmedelsverksamhet”
7
Ta bort detta stycke om det inte är aktuellt. Tänk även på att vitesförläggande inte behöver vara löpande
8
Den här meningen ska endast vara kvar om 33 § används – annars tas den bort
9
Ta bort detta stycke om föreläggandet ej är förenat med ett vite
1
2
Fördjupning och verktyg – FÖ Kap 3
KRISHANTERINGSPLAN INOM LIVSMEDEL OCH DRICKSVATTEN
[Skriv här de bestämmelser som anläggningen inte uppfyller, se frasdokument]
I 33 § livsmedelslagen10 ges myndigheten rätt att bestämma att dess beslut ska gälla omedelbart även
om beslutet överklagas.
X-nämnden bedömning
[Skriv resten av motiveringen d v s varför vi tolkar de faktiska omständigheterna som redogjorts för
under ”Bakgrund” som avvikelser mot de bestämmelser som redogjorts för under ”Tillämpliga
bestämmelser”.]
De aktuella bristerna som påvisats i förevarande fall är av sådan karaktär att livsmedelssäkerheten
inte säkerställs i verksamheten. Mot bakgrund av de risker för konsumenterna som detta medför ska
beslutet gälla omedelbart.11
Erinran
X-nämnden erinrar om att rätten att bedriva verksamheten kan tas bort eller inskränkas väsentligt
och att beslutet om föreläggande kan förenas med ett ingripande vite 12 om inte föreläggandet följs.
Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen [xxx] län, se bifogad information ”Hur man överklagar”.
Enligt delegation
[Händelsehandläggare]
Klicka här och skriv beslutsfattarens titel
Bilagor
Hur man överklagar
Delgivningskvitto
Kontrollrapporter13
Detta stycke ska tas bort när 33 § inte används
Detta stycke ska endast stå kvar om 33 § används. Skriv eventuellt om så att det passar ditt beslut
12
Om beslutet redan inbegriper vite ändras denna text
13
Ta bort om detta inte är aktuellt
10
11
Fördjupning och verktyg – FÖ Kap 3