Om Lgr 11 och Favorit matematik 4–6

advertisement
Om Lgr 11 och
Favorit matematik 4–6
TYDLIG OCH MEDVETEN
MATEMATIKUNDERVISNING
En stark koppling mellan läroplan/kunskaps­­mål, innehåll
och bedömning finns för att medvetande­göra eleverna
om syftet med undervisningen och därmed också öka
lärandet i matematik. Lektionerna är alltid kopplade till
både kunskapskrav och centralt innehåll.
I Favorit matematik 5B Bedömning för lärande
finns prov med prov­­uppgifter kopplade till
kunskaps­kraven, bedömnings­underlag och
utvärdering.
LEKTIONER I FAVORIT
MATEMATIK 5B
Lektioner i Favorit matematik 5B är alltid kopplade
till både kunskapskrav och centralt innehåll.
Från bråk till decimaltal
2. Skriv talet både som ett bråk och som ett decimaltal.
• Bråk kan också skrivas som decimaltal.
a.
3
10 = 0,3 Talet 0,3 säger du ”noll hela och tre tiondelar”.
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
88
100 = 0,88
0,80
0
1,1
Talet 0,88 säger du
”noll hela och 88 hundradelar”.
1,00
0,95
1,05
2,90
1,10
Talet 1,05 säger du
”en hel och fem hundradelar”.
Gör så här:
2 =
1 0 0,2
b.
c.
d.
e.
f.
6
h.
Taluppfattning och tals användning – tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
978-91-44-10104-0_01_book_02.indd 6
2015-12-02 13:09
Centralt innehåll
2,95
c.
1,5
2,0
f.
3,00
3,05
3,10
d.
2,5
3,0
3,5
g.
3,15
3,20
4,0
h.
3,25
3,30
3,35
3,40
3. Skriv bråket som decimaltal.
1. Hur stor del av rutorna är färgade? Skriv både som bråk och decimaltal.
a.
1,0
e.
• Heltal står till vänster om decimaltecknet och decimalerna till höger.
g.
0,5
5
1 100 = 1,05
0,90
0,85
1,0
b.
6
a. 10
18
f. 1 100
1
b. 2 10
45
g. 3 100
70
c. 100
6
h. 5 100
43
d. 100
8
i. 2 10
9
e. 100
3
j. 4 100
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
Skriv decimaltalet som bråk.
0,7
7,9
0,91
0,02
5,86
3,06
10,5
10,22
64,07
70,01
KUNSKAPSKRAV
Metod – växlar mellan procentform, decimalform och bråkform
Begrepp – visar, använder och uttrycker kunskaper om att samma tal kan uttryckas på olika sätt i decimaltal,
bråkform och procentform
978-91-44-10104-0_01_book_02.indd 7
7
2015-12-02 13:09
Kunskapskrav
294
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
FAVORIT MATEMATIK 5B BEDÖMNING FÖR LÄRANDE
I Favorit matematik 5B Bedömning för
lärande finns Favorit matematiks prov.
Eleverna får bedöma sina kunskaper i
utvärderingen Mitt lärande i matematik.
Favorit Matematik 5b prov i matematik sidorna 6-65
PROV 1
Poäng:
Namn: ___________________________
MITT LÄRANDE I MATEMATIK
/30
Underskrift: ______________________
Namn: _______________________________
Datum: ______________________
/4
1. Skriv svar på huvudräkningsuppgifterna.
DU HAR ARBETAT MED FÖLJANDE OMRÅDEN:
1.
2.
3.
4.
a. ___________ b. ___________ c. ___________ d. ___________
Bråk, decimaltal och stora tal
Procent, statistik och sannolikhet
Mätning
Area, likformighet och skala
/2
2. Hur stor del av rutorna är färgade? Skriv svaret både som bråk och
SÄTT KRYSS I DEN RUTA PÅ VARJE RAD SOM PASSAR BÄST
decimaltal.
a.
För det
mesta
Ibland
Nästan
aldrig
Jag förstår de uppgifter i matematik som vi arbetat med.
b.
Jag kan förklara hur jag löst en uppgift i matematik.
Jag ser när en lösning i matematik är bättre än en annan lösning
Jag ser när ett svar är rimligt.
___________ = ___________
Jag använder matematiska ord när jag svarar på frågor på
matematiklektionerna.
___________ = ___________
Jag förstår när läraren förklarar hur jag ska lösa en uppgift i matematik.
/3
Jag förstår de matematiska ord vi använder på matematiklektionerna.
3. Skriv de tre följande talen.
Jag kan redovisa skriftligt hur jag löst en uppgift så att andra förstår
hur jag menar.
a. 2 957 999
_______________ _______________ _______________
Jag kan motivera min lösning med matematiska resonemang och
matematiskt språk.
b. 89 999 998
_______________ _______________ _______________
Jag kan välja en skriftlig räknemetod som passar till uppgiften.
Jag vet i vilka situationer det är lämpligt att använda miniräknare.
UPPGIFT 1
BEGREPP: Förstår vad som menas med
sammanlagt, växel och att avrunda.
METOD: Utför beräkningar i huvudet
med decimaltal.
METOD: Vet att beräkningar i ett
talområde kan utnyttjas i ett utökat
talområde.
UPPGIFT 2
BEGREPP: Visar
kunskaper om att samma
tal kan uttryckas på olika
sätt i decimalform och
bråkform.
METOD: Växlar mellan
decimalform och bråkform.
FRAMÅTSYFTANDE PLANERING
Vad ska jag tänka på inför nästa termins arbete?
UPPGIFT 3
BEGREPP:
Tolkar och skriver
stora tal.
_________________________________
4
978-91-44-10464-5_02_book.indd 4
2015-12-22 11:10
978-91-44-10464-5_02_book.indd 30
2015-12-22 11:10
28
978-91-44-10464-5_02_book.indd 28
I bedömningsstödet Lärar­
dokumentation 5B kan läraren
dokumentera hur eleven lyckas
i förhållande till kunskapskraven.
Underskrift:
30
LÄRARDOKUMENTATION 5B
BEDÖMNINGEN AVSER
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
PROBLEMLÖSNING
I vilken grad eleven tolkar muntlig och skriftlig
information med matematiskt innehåll
I vilken grad eleven beskriver sitt
tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp
av matematikens uttrycksformer
Kvaliteten på de strategier och metoder som
eleven väljer
Hur väl eleven tolkar resultat och drar
slutsatser
I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett
resultat
NAMN:
GODTAGBAR/ E-NIVÅ
HÖGRE NIVÅ
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter
som innehåller:
• De fyra räknesätten och bråk
• De fyra räknesätten och decimaltal
• De fyra räknesätten och stora tal
• Procent
• Statistik
• Sannolikhet
• Mätning
• Area
• Likformighet
• Skala�
Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt�
Bedömer rimligheten i ett resultat�
BEGREPP
Hur väl eleven använder olika begrepp
Bedömningen och utvärderingen
kan användas formativt inför
arbetet i nästa matematiska
område.
Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika
matematiska begrepp och hur eleven använder
olika uttrycksformer
I vilken grad eleven visar kunskaper om
relationer och samband mellan olika
matematiska begrepp
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
• Bråk, decimaltal och stora tal
• Procent
• Tabell och diagram
• Typvärde, median och medelvärde
• Sannolikhet, chans och risk
• Vanliga prefix, kilo, hekto, deci, centi och milli
• Längdenheten meter
• Viktenheten gram
• Volymenheten liter
• Timmar, minuter och sekunder
• Äldre måttenheter
• Area
• Likformighet
• Skala, förstoring och förminskning�
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol�
Visar på samband mellan olika begrepp, som procent,
decimaltal och bråk�
2015-12-22 11:10
295
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
Lgr 11 matriser i
Favorit matematik 4–6
FÖRMÅGOR
FÖRMÅGOR
De matematiska förmågor som
undervisningen i åk 1–9 syftar till att
eleverna ska utveckla. (Lgr 11)
Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla förmågan att
• formulera och lösa problem med hjälp av
matematik samt värdera valda strategier
• använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp
Innehåll i Favorit matematik
Innehåll i Favorit matematik
I Favorit matematik får eleverna möta problem­
lösningens många delar: tolka muntlig och
skriftlig information, använda olika problem­
lösningsstrategier, utföra beräkningar, tolka
resultatet, föra resonemang om rimligheten och
redovisa lösningen.
I Favorit matematik används genomgående ett
korrekt, faktagranskat, matematiska språk. För
att förtydliga begreppen och stödja inlärningen
används många olika uttrycksformer: konkret
material, bilder, skriftliga förklaringar och
symboler.
Vid varje lektionstillfälle finns det utöver uppgif­
terna i elevboken alltid uppgifter för gemensam
problemlösning. Läraren presenterar problemet,
eleverna får individuellt lösa problemet och
sedan muntligt och skriftligt redovisa för
varandra. Eftersom hela gruppen arbetar med
ett problem samtidigt finns rika möjligheter
för eleverna att värdera olika strategier och
utveckla problemlösningsförmågan.
Om någon stöter på ett begrepp som hon eller
han inte förstår är det möjligt att söka ordet i
Favorit matematiks digitala matteordlista som
innehåller ca 200 ord. Ordlistan ingår i bokens
digitala del. Här finns bild, inläst förklaring och
även digitala övningar för inlärning och träning.
På det här sättet utvecklar Favorit
matematik elevens matematiska
förmågor.
Den viktiga förståelsen om relationer och sam­
band mellan begrepp betonas starkt i Favorit
matematik. Favorit matematik ger eleverna
exempel på likheter och skillnader mellan
begrepp samt hur de relaterar till varandra,
till exempel sambandet mellan multiplikation/
division och tal i bråkform/decimalform/procent.
297
CENTRALT INNEHÅLL
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
38235_FavMat_5B_LH_04_Matriser.indd 297
2015-12-21 12:49
CENTRALT INNEHÅLL
Det centrala innehåll från Lgr 11 som alla elever
ska ha arbetat med under åk 4–6 är indelat i
sex områden: taluppfattning och tals användning,
algebra, geometri, sannolikhet och statistik,
samband och förändringar samt problemlösning.
Varje område har en egen rubrik.
På det här sättet möter eleverna det centrala
innehållet i Favorit matematik 5B.
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Rationella tal och deras egenskaper.
• Sambandet bråk och decimaltal:
•
•
•
•
1
2 = 0,5
1
4 = 0,25
1
5 = 0,2
Jämföra tal
Stora tal
Potenser
Prefix kopplade till decimaltal
Positionssystemet för tal i decimalform.
• Tiondelar, hundradelar och tusendelar
• Storleksjämförelser av decimaltal
Det binära talsystemet och talsystem som använts
i några kulturer genom historien, till exempel den
babyloniska.
Favorit matematik åk 6
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i
vardagliga situationer.
• Vardagliga beräkningar med decimaltal
• Decimaltal och olika måttenheter
• Multiplikation och division med ett decimaltal
och talen 10, 100 eller 1000
Tal i procentform och deras samband med tal i
bråk- och decimalform.
• Sambandet mellan bråk, decimaltal och procent:
En hel är 100 procent
1
2
1
4
1
5
1
10
1
100
= 0,50 = 50 %
= 0,25 = 25 %
= 0,20 = 20 %
= 0,10 = 10 %
= 0,01 = 1 %
Centrala metoder för beräkningar med naturliga
tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftlig
metoder och miniräknare. Metodernas användning i
olika situationer.
• Addera och subtrahera decimaltal
med huvudräkning
• Addera och subtrahera decimaltal
med skriftlig räknemetod
• Multiplicera och dividera decimaltal
med huvudräkning
• Multiplicera och dividera decimaltal
med skriftlig räknemetod
• Multiplicera och dividera ett decimaltal
med 10, 100 eller 1000
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och
beräkningar i vardagliga situationer.
• Uppskatta och rimlighetsbedöma vid beräkningar
• Välja lämplig måttenhet
299
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
38235_FavMat_5B_LH_04_Matriser.indd 299
2015-12-21 12:50
296
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
FÖRMÅGOR
Lgr 11: Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis
ges förutsättningar att utveckla förmågan att
• formulera och lösa problem med hjälp av
matematik samt värdera valda strategier
• använda och analysera matematiska
begrepp och samband mellan begrepp
Innehåll i Favorit matematik
Innehåll i Favorit matematik
I Favorit matematik får eleverna möta problem­
lösningens många delar: tolka muntlig och
skriftlig information, använda olika problem­
lösningsstrategier, utföra beräkningar, tolka
resultatet, föra resonemang om rimligheten och
redovisa lösningen.
I Favorit matematik används genomgående ett
korrekt, faktagranskat, matematiska språk. För
att förtydliga begreppen och stödja inlärningen
används många olika uttrycksformer: konkret
material, bilder, skriftliga förklaringar och
symboler.
Vid varje lektionstillfälle finns det utöver uppgif­
terna i elevboken alltid uppgifter för gemensam
problemlösning. Läraren presenterar problemet,
eleverna får individuellt lösa problemet och
sedan muntligt och skriftligt redovisa för
varandra. Eftersom hela gruppen arbetar med
ett problem samtidigt finns rika möjligheter
för eleverna att värdera olika strategier och
utveckla problemlösningsförmågan.
Om någon stöter på ett begrepp som hon eller
han inte förstår är det möjligt att söka ordet i
Favorit matematiks digitala matteordlista som
innehåller ca 200 ord. Ordlistan ingår i bokens
digitala del. Här finns bild, inläst förklaring och
även digitala övningar för inlärning och träning.
Den viktiga förståelsen om relationer och sam­
band mellan begrepp betonas starkt i Favorit
matematik. Favorit matematik ger eleverna
exempel på likheter och skillnader mellan
begrepp samt hur de relaterar till varandra,
till exempel sambandet mellan multiplikation/
division och tal i bråkform/decimalform/procent.
297
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
• välja och använda lämpliga matematiska
metoder för att göra beräkningar och lösa
rutinuppgifter
• föra och följa matematiska resonemang och
• använda matematikens uttrycksformer för att
samtala om, argumentera och redogöra för
frågeställningar, beräkningar och ­slutsatser
Innehåll i Favorit matematik
Favorit matematik fokuserar framför allt på att
ge eleven gedigna kunskaper. Metoderna som
presenteras är utvecklingsbara och generella.
För att eleven ska få mycket goda kunskaper
presenteras ett moment ofta i flera årskurser
med en inledande repetition och sedan
fördjupande arbete. Förklaringsmodellerna
som används återkommer i flera räknesätt. När
eleverna möter ett nytt moment har de nytta
av och kan bygga vidare på tidigare kunskaper.
Det finns gott om övningar för att befästa. Det
finns inga genvägar; om du vill behärska en
metod väl, måste du både förstå och öva.
I Favorit matematik får eleven hantera skriftliga,
muntliga och digitala metoder, som exempelvis
miniräknaren. Till varje lektion finns muntliga
huvudräkningsuppgifter som tränar eleven på
att koncentrera sig, minnas, hitta lösningsstra­
tegier och räkna i huvudet. De återkommande
huvudräkningsuppgifterna hjälper eleverna att
hålla kunskapen om metoder och moment
som de arbetat med tidigare levande.
Innehåll i Favorit matematik
I Favorit matematik finns många uppgifter där
eleven får kommunicera matematik. En åter­
kommande uppgift är problemlösnings- och
huvudräkningsuppgifterna i samband med
varje lektion samt de övningar som finns under
rubriken Resonemang och kommunikation.
Här får eleverna möjlighet att kommunicera,
lyssna till och ta del av andras förklaringar och
argument. De får argumentera för sin egen lös­
ning, följa kamraternas resonemang och pröva
andra lösningar på problemet.
Till varje kapitel finns också återkommande
aktivitetssidor som kallas Favoritsidor. Favorit­
sidorna innehåller praktiska övningar som eleven
gör i par eller grupp. Här ges eleverna tillfälle
att ställa, besvara och motivera frågor både
muntligt och skriftligt.
I lärarhandledningen finns en stor mängd olika
aktiviteter där eleven får möjlighet att följa och
förstå andra elevers förklaringar och resone­
mang och även bidra med egna idéer om hur
en uppgift kan lösas.
298
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
CENTRALT INNEHÅLL
TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Rationella tal och deras egenskaper.
• Sambandet mellan bråk och decimaltal:
•
•
•
•
1
1
1
2 = 0,5 4 = 0,25 5 = 0,2
Jämföra tal
Stora tal
Potenser
Prefix kopplade till decimaltal
Positionssystemet för tal i decimalform.
• Tiondelar, hundradelar och tusendelar
• Storleksjämförelser av decimaltal
Det binära talsystemet och talsystem som använts
i några kulturer genom historien, till exempel den
babyloniska.
Favorit matematik åk 6
Tal i bråk- och decimalform och deras användning i
vardagliga situationer.
• Vardagliga beräkningar med decimaltal
• Decimaltal och olika måttenheter
• Multiplikation och division med ett decimaltal
och talen 10, 100 eller 1000
Tal i procentform och deras samband med tal i
bråk- och decimalform.
• Sambandet mellan bråk, decimaltal och procent:
En hel är 100 procent
12 = 0,50 = 50 %
14 = 0,25 = 25 %
15 = 0,20 = 20 %
1
10
= 0,10 = 10 %
1
100
= 0,01 = 1 %
Centrala metoder för beräkningar med naturliga
tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning,
huvudräkning samt vid beräkningar med skriftlig
metoder och miniräknare. Metodernas användning i
olika situationer.
• Addera och subtrahera decimaltal
med huvudräkning
• Addera och subtrahera decimaltal
med skriftlig räknemetod
• Multiplicera och dividera decimaltal
med huvudräkning
• Multiplicera och dividera decimaltal
med skriftlig räknemetod
• Multiplicera och dividera ett decimaltal
med 10, 100 eller 1000
Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och
beräkningar i vardagliga situationer.
• Uppskatta och rimlighetsbedöma vid beräkningar
• Välja lämplig måttenhet
299
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
CENTRALT INNEHÅLL
ALGEBRA
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Obekanta tal och deras egenskaper samt
­situationer där det finns behov av att beteckna
ett obekant tal med en symbol.
Favorit matematik 4A, 5A och 6A
Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i
­situationer som är relevanta för eleven.
Favorit matematik 4A och 5A
Metoder för enkel ekvationslösning.
Favorit matematik 4A och 5A
Hur mönster i talföljder och geometriska mönster
kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
Favorit matematik 4A, 4B och 5A
GEOMETRI
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Grundläggande geometriska objekt däribland
polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider
och rätblock samt deras inbördes relationer.
Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa
objekt.
Favorit matematik 4B och 5A
Konstruktion av geometriska objekt.
• Parallellogram och trianglar
Skala och dess användning i vardagliga situationer.
• Likformighet
• Skala vid förstoring: skala 2 :1, 3:1, 4 :1 osv.
• Skala vid förminskning: skala 1:2, 1:3, 1:4 osv.
Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt
hur symmetri kan konstrueras.
Favorit matematik 4B
Metoder för hur omkrets och area hos olika
tvådimensionella geometriska figurer kan
bestämmas och uppskattas.
• Begreppet area
• Kvadratens, rektangelns, parallellogrammens och
triangelns area
• Areaenheter: cm², dm², m² och km²
Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area,
volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
Mätningar med användning av nutida och äldre
metoder.
• Mätning och måttenheter, prefix
• Räkna med enheter för längd, area, volym, massa,
tid och hastighet
• Enhetsbyten inom en storhet:
längd, vikt och volym
• Äldre måttenheter för längd och volym
300
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
CENTRALT INNEHÅLL
SANNOLIKHET OCH STATISTIK
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Sannolikhet, chans och risk grundat på observa­
tioner, experiment eller statistiskt material från
vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten
vid olika slumpmässiga försök.
Innehåll Favorit matematik 5B
• Begreppen sannolikhet, chans och risk
• Jämföra sannolikhet i vardagliga situationer,
dra slutsatser
• Beräkna sannolikhet i vardagliga situationer,
dra slutsatser
Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
Favorit matematik 5A
Tabeller och diagram för att beskriva resultat
från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och
diagram.
• Klassificera information och sammanställa i
tabeller
• Redovisa och beskriva resultat i diagram
• Stapel-, linje-, stolp-, cirkel- och bilddiagram
• Avläsa och tolka information i tabeller och
diagram
Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median
samt hur de kan användas i statistiska undersök­
ningar.
• Lägesmåtten: medelvärde, typvärde och median
vid egna undersökningar och vid tolkning av
statistiska undersökningar
• Lägesmåttens användning i statistiska under­
sökningar
SAMBAND OCH FÖRÄNDRINGAR
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Proportionalitet och procent samt deras samband.
• Sambandet mellan bråkform, decimalform och
procentform
• Enkla proportionella samband i vardagliga
situationer
• Viktenheter och proportionalitet, inköpspris
Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella
samband vid enkla undersökningar.
Favorit matematik 6A
Koordinatsystem och strategier för gradering av
koordinataxlar.
Favorit matematik 4B
301
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
CENTRALT INNEHÅLL
PROBLEMLÖSNING
Lgr 11: Centralt innehåll i åk 4–6
Innehåll Favorit matematik 5B
Strategier för matematisk problemlösning i
­vardagliga situationer.
•
•
•
•
Matematisk formulering av frågeställningar utifrån
vardagliga situationer.
• Välja räknesätt och skriva matematiska uttryck
utifrån text och/eller bild
• Formulera egna frågor
Problemlösning i vardagliga situationer
Förstå vad som efterfrågas
Logik och dra slutsatser
Använda och hantera olika strategier
Syftet med matriserna i Favorit matematik är dels att du ska kunna
bedöma innehållet i serien och dels att du ska kunna använda
matriserna som hjälpmedel när du bedömer dina elevers kunskaps­utveckling. Matriserna är kopieringsunderlag.
Det finns två matriser: FÖRMÅGOR (två sidor) och CENTRALT
INNEHÅLL (fyra sidor). Matrisen som handlar om förmågor är
övergripande och handlar om hela matematikundervisningen.
Matrisen som handlar om det centrala innehållet relaterar
endast till Favorit matematik 5B.
302
KOPIERING TILLÅTEN © 2016 STUDENTLITTERATUR AB • FAVORIT MATEMATIK 5B LÄRARHANDLEDNING
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards