Omvårdnad vid förestående och inträffad död

advertisement
2015-05-21
FASS- Författningar
KARIN ÄNGEBY VT 2015
FASS
Publicerades första gången 1966.
FASS-Farmaceutiska Specialiteter i Sverige.
www.fass.se
Innehållet i FASS
• Alkohol och läkemedel
• Antibiotikaresistens
• Biverkningar av läkemedel
• Idrott och läkemedel
• Interaktioner, allmän information
• Läkemedel i samband med graviditet och amning
1
2015-05-21
Innehållet i FASS
• Trafik och läkemedel
• Utsättning av läkemedel
• Vaccinationer och reseprofylax
• Överdosering – allmänna behandlingsprinciper
Innehållet i FASS
• ATC-register
• Substansregister
• Företagsregister
• Listor
– Färgämnen
– Konserveringsmedel
– Antidotlista
– Dopinglista
Innehållet i FASS
– Nya läkemedel
– Utgångna läkemedel
– Teckenförklaring
2
2015-05-21
ATC - koden
• Alla läkemedel har en ATC-kod.
• ATC-kod(Anatomical Therapeutic Chemical
classification).
• Läkemedlen delas in i olika grupper baserat på vilket
organsystem de påverkar och deras kemiska,
farmakologiska och terapeutiska egenskaper.
ATC - koden
• 14 anatomiska huvudgrupper:
– A Matsmältningsorgan och ämnesomsättning
– B Blod och blodbildande organ
– C Hjärta och kretslopp
– D Hud
– G Urin-och könsorgan samt könshormoner
ATC- koden
– H Hormoner, exkl könshormoner
– J Infektionssjukdomar
– L Tumörer och rubbningar i immunsystemet
– M Rörelseapparaten
– N Nervsystemet
3
2015-05-21
ATC - koden
– P Antiparasitära, insektsdödande och repellerande
medel
– R Andningsorganen
– S Ögon och öron
– V Varia
ATC - koden
• Läkemedlen klassificeras i fem olika nivåer:
– 1 Anatomisk huvudgrupp
– 2 Farmakologisk/terapeutisk huvudgrupp
– 3 Farmakologisk/terapeutisk undergrupp
– 4 Kemisk/farmakologisk/terapeutisk undergrupp
– 5 Undergrupp för kemisk substans
ATC - koden
• Ex. Morfin
N Nervsystemet
N02 Analgetika
N02A Opioder
N02A A Naturliga opiumalkaloider, opiater
N02A A01 Morfin
4
2015-05-21
ATC-kod
• Huvudsaklig terapeutisk användning av den viktigaste
aktiva substansen är basen för klassificeringen.
• En ATC-kod för liknande beståndsdelar, styrka och
läkemedelsform eftersträvas.
Användning av ATC-kod
• Finna synonyma substanser och läkemedel.
• Avsnitt om överdosering.
• I EU.
• I WHO:s internationella rapportering av biverkningar och
läkemedelsanvändning.
• Läkemedelsstatistik, över t ex förbrukning.
Läkemedelsbeskrivning
• Indikationer
• Kontraindikationer
• Dosering
• Varningar och försiktighet
• Interaktioner
• Amning
5
2015-05-21
Läkemedelsbeskrivning
• Trafik
• Biverkningar
• Överdosering
• Farmakodynamik
• Farmakokinetik
• Prekliniska uppgifter
• Innehåll
Läkemedelsbeskrivning
• Blandbarhet
• Hantering, hållbarhet och förvaring
• Egenskaper hos läkemedelsformen
• Förpackningar, priser och förmån
Författningar
- Läkemedelshantering
- Delegering
6
2015-05-21
Författningar Läkemedelshantering
• Läkemedelslag SFS 1992:859
• Senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och
sjukvården SOSFS 2000:1
(inkl SOSFS 2012:9 = ändringsförfattning)
• Exempel på övriga författningar:
Läkemedelsförordning, Apoteksdatalag,
Läkemedelskommittéer, Handel med läkemedel,
Tillverkning av läkemedel, Läkemedelsprövning,
Läkemedelsförmåner, Kontroll av radioaktiva läkemedel,
Kontroll av narkotika, Utbyte injektionssprutor o
kanyler…….osv,
• Se Författningshandboken
Avd 15 Läkemedel och narkotika
Avd 16 Kostnadsfria och prisnedsatta läkemedel, livsmedel och förbrukningsartiklar
Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna
råd(SOSFS 2000:1) om läkemedelshantering i
hälso- och sjukvården
• Föreskrifterna tillämpas gällande läkemedelshantering
inom verksamhet som omfattas av hälso- och
sjukvårdslag och tandvårdslag
7
2015-05-21
Med läkemedelshantering menas:
- ordination
- iordningställande
- administrering
- rekvisition
- förvaring
av läkemedel
Ordination av läkemedel
• Behörighet
• Skriftlig ordination
Muntlig ordination eller per telefon.
• Ordinationshandling
Generella ordinationer
• Får endast ske av läkare
• I generella direktiv ska anges indikationer och
kontraindikationer, dosering och antal gånger som
läkemedlet får ges innan läkare ska kontaktas
• Behovsbedömning av sjuksköterska
• Restriktivitet
• Anvisningar i lokal instruktionen för läkemedelshantering
8
2015-05-21
Iordningställande och administrering av
läkemedel
• Sjuksköterska
• Läkare
• Tandläkare
• Receptarie
• Apotekare
Ansvar för administrering av läkemedel
Sjuksköterska, läkare och tandläkare
som iordningställt läkemedlet har
själv ansvar för administreringen
av läkemedlet.
Vad gäller för studenter?
• Iordningställa och administrera läkemedel under tillsyn av
legitimerad personal
(Sjuksköterska,Läkare,Tandläkare,Receptarie, Apotekare)
9
2015-05-21
Läkemedel
• Rekvistion
• Kontroll
särskild tillförsel av narkotiska preparat till
läkemedelsförråd samt förbrukning av dessa läkemedel
dokumenteras i förbrukningsjournal
• Förvaring
KONTROLLERA ALLTID, att de
läkemedel du iordningställer till
patienten överensstämmer med
ordinationen.
• Läkemedelsnamn
• Beredning
• Styrka
• Dos
• Administreringssätt
• Patientidentitet
• Gör dessa kontroller:
– 1 När du gör uttag ur läkemedelsförrådet och
iordningställer dosen till patienten.
– 2 När du iordningställt dosen.
– 3 När du överlämnar/administrerar läkemedlet till
patienten.
10
2015-05-21
Läkemedelsgenomgångar
• Enkel läkemedelsgenomgång
• Fördjupad läkemedelsgenomgång
• Läkemedelsberättelse
• Överföring av information vid utskrivning
• Uppföljning
• Information till närstående
Enkel läkemedelsgenomgång
• Ska erbjudas patienter >75 år som har minst fem olika
läkemedel i smb med läkarbesök el inskrivning sluten
vård, hemsjukvård el särskilt boende
• Läkare ansvarar för läkemedelsgenomgång
• Bedömning om läkemedelsbehandlingen är säker och
relevant.
• Patienten ska ges en individuellt anpassad information
Fördjupad läkemedelsgenomgång
• Ska erbjudas patienter som har kvarstående
läkemedelsrelaterade problem
• Varje läkemedel bedöms avseende indikation, effekt,
påverkan på patientens fysiologiska funktioner,
biverkningar, nyttan med läkemedlet i förhållande till
övriga läkemedel
• Bedömning om läkemedelsbehandlingen är säker och
relevant
• Patienten ska ges en individuellt anpassad information
11
2015-05-21
Läkemedelsberättelse, information vid
utskrivning samt uppföljning
• Vid utskrivning
• Dokumenteras i patientjournalen
• Uppgifter om förändrade ordinationer, övriga åtgärder
gällande läkemedelsbehandling samt orsaker till
åtgärderna
• Mål med läkemedelsbehandling när uppföljning ska ske
och vem ska ansvara för uppföljningen
• Patienten ska vid utskrivningen få läkemedelsberättelse
och uppdaterad läkemedelslista samt övrig info.
• Om ej hinder gällande sekretess ska info lämnas till
närstående om information ej kan ges till patienten av
olika skäl.
• Bedömning om läkemedelsbehandlingen är säker och
relevant.
• Patienten ska ges en individuellt anpassad information
Författningar - Delegering
• SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
• SOSFS 1997:14 Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom
hälso- och sjukvård samt tandvård
12
2015-05-21
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag
6 kap 3 §
”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen får
delegera en arbetsuppgift till någon annan endast när det
är förenligt med kravet på en god och säker vård.
Den som delegerar en arbetsuppgift till någon
annan, ansvarar för att denne har förutsättningar att
fullgöra uppgiften.”
SOSFS 1997:14
• Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om
delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård
samt tandvård
”Med delegering avses i denna författning att
någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen
och som är formellt kompetent för en medicinsk
arbetsuppgift överlåter denna till en person som
saknar formell kompetens……….
……Uppgiftsmottagaren skall vara reellt kompetent för den
aktuella uppgiften.”
13
2015-05-21
Förutsättningar för delegering
• Arbetsuppgiften ska vara klart definierad
• Beslut om delegering är personligt
• Formell och reell kompetens (den som delegerar)
• Reell kompetens (mottagaren)
Delegeringsbeslutet ska dokumenteras
• Vilken arbetsuppgift som delegeras
• Vem som delegerat
• Till vem har uppgiften delegerats
• Tiden för delegeringsbeslutets giltighet
• Datum då beslutet fattades
• Undertecknas av den som delegerar och mottagaren
Delegeringsbeslut
• Giltighet max ett år
• Omprövning
• Uppföljning
• Upphörande av delegeringsbeslut
• Ansvar
14
2015-05-21
Avslutning
TACK FÖR MIG!
Karin Ängeby
[email protected]
15
Download