bildspel likabeh. Kråk 15:16

advertisement
Plan mot diskriminering
och kränkande behandling 2015/2016
Att främja likabehandling och
motverka diskriminering, trakasserier
och kränkande behandling
Likabehandling
Alla människor ska behandlas så att de har lika
rättigheter och möjligheter oavsett om de
omfattas av någon diskrimineringsgrund. Det
innebär dock inte alltid att alla ska behandlas
lika.
t
k
a
m
r
ö
f
k
c
y
r
t
t
u
t
t
e
r
ä
g
n
i
a
l
n
l
k
a
n
r
ä
ö
r
f
k
t
m
En
a
s
n
e
t
m
t
e
a
g
r
,
ä
k
g
c
n
y
i
r
l
t
r
d
ö
n
f
a
h
h
e
b
oc
e
d
n
a
k
n
ä
r
k
v
a
s
k
n
ä
r
k
former
e
d
r
ä
v
a
k
i
l
s
r
o
k
s
i
männ
Diskriminering
Trakasserier
Kränkande behandling
Diskriminering innebär att någon missgynnas (dir
eller indirekt) av skäl som har samband med någo
av de sju diskrimineringsgrunderna.
ring
e
n
i
m
Diskri
Religion eller annan
trosuppfattning religionsfrihet
Kön kille
eller tjej
7
Ålder
diskrimineringsFunktionshinder - varaktiga grunder
fysiska, psykiska eller
begåvnings-mässiga
begränsningar
Sexuell läggning - homosexuell,
bisexuell eller heterosexuell
läggning
Etnisk tillhörighet - nationellt
eller etniskt ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande
Könsöverskridande identitet eller uttryck - identifierar
sig inte med sin biologiska könstillhörighet.
ier
Trakasserier är en kränkande behandling som har
samband med någon av diskrimineringsgrunderna.
sser
Traka
๏ Etnisk tillhörighet
๏ Religion eller annan trosuppfattning
๏ Funktionshinder
๏ Sexuell läggning
๏ Könsöverskridande identitet och uttryck
๏ Ålder
๏ Kön
ling
d
n
a
h
e be
d
n
a
k
Krän
Kränkande behandling är handlingar som kränker
någons värdighet men som inte har samband med
någon diskrimineringsgrund.
Exempel på kränkande behandling:
๏ nedsättande tilltal
Kränkande behandling kan ske direkt eller
t.ex. via mobiltelefon och Internet
๏ förlöjligande
๏ ryktesspridning
๏ utfrysning
Kränkande behandling kan utföras av
en eller flera, äga rum vid enstaka
๏ fysiskt våld
tillfällen eller vara systematiskt
återkommande.
§
Skolans arbete med att främja likabehandling och
motverka diskriminering, trakasserier och
kränkande behandling styrs av två lagar:
Diskrimineringslagen (2008:567)
Kap. 6 Skollagen (2010:800)
Främjande arbete
På Kråkbergsskolan har vi:
Gemensamma aktiviteter; hela skolan, gruppvis
Vuxennärvaro; matsalen, Torget, korridorer
Elevinflytande; arbetssätt, skolmiljön
Goda relationer
Elevkår; skol-IF, ESO, fest/fika
Kunskap; elever, personal, vårdnadshavare
Netikett
Förebyggande arbete 2015/2016
Under året ska vi bl.a. arbeta med:
•
•
•
•
Arbetslagsarbete
Gruppstärkande arbete klassvis
Betygsskillnader
Revidering och implementering av
planen
• Skärmtid och rörelse
Upptäcka / Utreda
På Kråkbergsskolan arbetar vi med:
Information; elever, personal, vårdnadshavare
Vuxennärvaro; matsalen, Torget, korridorer
Mentorsamtal
Snabbt agerande
Allsidig dokumentation; den utsatte, utövaren
Bedömning; enstaka eller återkommande
händelse, ev. åtgärder, vidare anmälan
Åtgärdande arbete
På Kråkbergsskolan arbetar vi med:
Handlingsplaner
Uppföljning och utvärdering
Dokumentation
Långsiktiga lösningar
Download