Solfagra RO Plan mot diskriminering och kränkande behandling

advertisement
Solfagra RO
Plan mot diskriminering och
kränkande behandling 2015
Ansvariga för planen
Rektor Stefan Frohm
Biträdande rektor F-3 Helen Kaaling
Biträdande rektor 4-6 Monica Rudheden
Biträdande rektor F-5 Stensängen
Verksamhetsformer som omfattas av planen
Grundskolan
Grundsärskolan
Förskoleklassen
Skolbarnsomsorgen
Ansvariga för planen
Rektor ansvarar för planen i sin helhet med stöd av SAMS-gruppen och ledningsgruppen, att åtgärder
genomförs och att planen utvärderas under hösten 2014 och att ny plan upprättas nästa kalenderår.
Biträdande rektor för Solfagra F-3 samt grundsärskola och skolbarnsomsorg F-3, ansvarar för den del
av planen som rör ansvarsområdet.
Biträdande rektor för Solfagra 4-6 samt grundsärskola och Eftis, ansvarar för den del av planen som
rör ansvarsområdet.
Biträdande rektor Stensängen F-5 grundskola och skolbarnsomsorg, ansvarar för den del av planen
som rör ansvarsområdet.
*SAMS = Solfagra Anti Mobbing Sällskap
Vår vision
Trygghet är en förutsättning för lärande. När över 600 barn från olika verkligheter samlas i våra
enheter, kommer också lika många viljor att samlas. Någon gång kommer det att hända att en vilja
inskränker någon annans vilja. Detta är en del i att bilda ett samhälle av medborgare, att lära sig att
respektera varandra och visa medmänsklighet och hänsyn. Det innebär att utveckla dialogen som
verktyg för att lösa meningsmotsättningar och konflikter. I det arbetet är det vår önskan och vilja, att
vi möter och tar tillvara varje barns rätt till integritet och att inte kränkas genom främjande och
förebyggande arbete, och i de fall det sker, se till att det åtgärdas snarast möjligt.
Planen gäller från
2015-01-01
Planen gäller till
2015-12-31
Elevernas delaktighet
Trygghetsrådet är elever från åk 5 och 6 som utses av klasslärare tillsammans med representanter
från SAMS. (SAMS= Solfagra Anti Mobbing Sällskap)
Trygghetsrådet deltar i arbetet med planen genom att träffa representanter från SAMS-gruppen.
Eleverna deltar i en SAMS-enkät årligen under hösten som sammanställs och delges eleverna.
Slutsatserna ligger till grund för arbetet enligt denna plan i hela verksamheten.
Trygghetsrådet och personal träffas 3 ggr/läsår och samtalar om situationen i skolorna och
tryggheten ur ett elevperspektiv.
Eleverna deltar i utformandet av planen genom klassråd i början av vårterminen innan den fastställs i
sin utformning. Lärarna går igenom planen i varje klass.
Vårdnadshavarnas delaktighet
Föräldraenkäten är ett underlag till planen.
I början av varje vårtermin tas planen upp på föräldramötet i varje arbetslag/klass. Planen görs
därigenom känd. Fram tills dess att planen börjar gälla görs slutliga ändringar efter de synpunkter
som kommer upp.
Föräldraforum med representanter från varje klass deltar i möte om tryggheten och andra viktiga
frågor. Synpunkter på LPP- planen om diskriminering och kränkande behandling tas upp till
diskussion på vårens föräldraforum efter att samtliga föräldramöten är slutförda.
Personalens delaktighet
Varje arbetsenhet representeras i SAMS av en specialpedagog eller lärare samt en övrig representant
som är med och utarbetar planen. I början av vårterminen presenteras planen och arbetas igenom
och korrigeras.
Varje ansvarsområde under biträdande rektor stämmer av specifika mål och åtgärder.
Förankring av planen
Varje verksamhetsområde under biträdande rektor arbetar med planen under vårterminens
inledning. Personalen går igenom planen under första studiedagen i början av januari. Personalen
presenterar sedan planen på sina föräldramöten.
SAMS-gruppen och ledningsgruppen gör den slutliga sammanställningen innan rektor beslutar om
dess slutliga utformning.
Planen omfattar gemensamma områden och specifika för varje ansvarsområde och verksamhet.
Planen publiceras på respektive skolas hemsida och delges huvudmannen .
Utvärdering
Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats
Elevenkät
Samtal/möten med trygghetsrådet
Klassens kvalitetsredovisning läsårsvis
Arbetslag, arbetslagsutvärdering
SAMS-möte
Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan
Föräldrar genom de synpunkter som framförts genom personal, i ärenden som behandlats under
året samt genom representanter i Föräldraforum.
Föräldraenkät har inte genomförts inom förvaltningen.
Elever och personal som beskrivs ovan.
Resultat av utvärderingen av fjolårets plan
Elevenkäten visade att de flesta elever är nöjda med vår skola. Det är ca 1-2 elever/ klass som inte är
det.
Trygghetsrådethar under hösten diskuterat maktlekar som ”var min slav” och ”ringen”. Dessa lekar
förekommer mest på lågstadiet. Rastvärdar har utökats under året. Alla måste använda gula jackor
eller västar och sprida sig på skolgården. Skolgården, Elevens val, skolmaten och mer samarbete
mellan våra skolor är ämnen som också diskuterats.
SAMS-enkäten: Positiva resultat Solfagra RO: Nästan alla känner att de har en bra kompis, alla vill
träffa sina kompisar efter helgen. Omklädningsrummen upplevs inte som otrygga. De flesta känner
att de har någon vuxen som de kan lita på. Det finns platser på skolgården som upplevs som otrygga
oh där behövs mer personal. På Stensängen diskuterades rastvärdarnas plats, uppdrag och
förutsättningar. Lägga rastvärdstid när det är planeringstid. Diskutera tro, likabehandling, kärlek,
kläder. Diskutera språket.
SMS, nätet (trygg på nätet)
Incidenter som omfattar enskilda händelser utreds och åtgärdas effektivt utifrån de mallar som alla
skolor i kommunen ska följa. All pedagogisk personal skriver incidentrapporter. Mallarna är dock
svåra att hitta på Insidan.
Alla incidenter har utretts ordentligt och alla elever och föräldrar har varit nöjda med vårt arbete.
Föräldrar uttrycker att de är nöjda över hur vi arbetar med incidenter av det slaget. Incidenter som
omfattar elever med olika grader av samspelssvårigheter är de som upprepas. I dessa behöver
föräldrar involveras tidigt så att inte konflikter uppstår. Möten som skapar begriplighet och bemöter
föreställningar om onda avsikter har visat sig effektiva förutsatt att vi kan nå enighet. Arbetet med
uppmärksammande och åtgärder fungerar bra, dokumentationen behöver förenklas och bli mer
stringent, och få tydligare och tidigare avslut. Incidentrapporter som skall utredas vidare skall skickas
till huvudman inom en vecka, det är dock svårt ibland då samtalen går i varandra. Rutiner för
diarieföring och information till huvudman behöver förbättras. Detta hänger samman med tydliga
och tidigare avslut. Språkbruket- all personal behöver uppmärksamma dåligt språkbruk kontinuerligt.
SAMS-gruppen arbetar vidare med nya TEMA-förslag angående språkbruk. Lika-Olika- årskurslådorna
följs av de flesta klasser, viktigt att alla gör en terminsplanering i början av läsåret, så att alla klasser
arbetar med diskrimineringsgrunderna under hela läsåret. Filmer och böcker har utökats genom att
personal har gjort en utvärdering av innehållet i lådorna och kommit med förslag. Samsgruppen
köper in nytt material och håller lådorna aktuella. Friends (organisation mot mobbbing) kontaktades
för att alla skulle få mer kunskap om nätmobbing . Föreläsningar för elever, personal och föräldrar
anordnades under två dagar på vårterminen. Eleverna har haft bra diskussioner i klassrummet kring
filmer, böcker och föreläsningar . En föreläsare från Autism- och Aspergerförbundet har besökt åk 5.
Hon berättade om hur det är att ha Asperger och hur det har varit under uppväxten. Det var ett
mycket uppskattat inslag av alla. Eleverna har blivit mer empatiska och fått en ökad förståelse för
andras olikheter. Större respekt för varandra. Alla är inte lika men alla är lika mycket värda.
Månadsenkäterna/uppföljningen har under året fokuserat mer på ett ”önskvärt tillstånd” tydligare i
varje grupp det berör i begrepp som ”Ta av dig mössan! Förklara ”Time on task”.
Månadsenkäterna/uppföljningen behöver utifrån det önskvärda tillståndet fokusera mer på det som
fungerar och som stärker trygghet och arbetsro.
Månadsenkäterna/uppföljningen behöver tas upp oftare beträffande genomförande och
förhållningssätt med personalen som genomför den. Direkta skillnader mellan enheterna kan inte ses
utan samma mönster som beskrivs gäller i de olika verksamheterna. SAMS-gruppen arbetar med att
ta fram en samtalsmodell som är lätt att följa vid intervjuer. En årscykel över händelser som sker för
olika årskurser behöver utarbetas. Vid varje läsårsstart presenterar SAMS-gruppen hur all pedagogisk
personal ska arbeta med incidentrapporter, lika och olika lådorna , enkäter etc. Vad gäller vårens
enkät ligger vår skola på delad tredje plats i kommunen
Årets plan ska utvärderas senast
2015-12-31
Beskriv hur årets plan ska utvärderas
Elever
Elever diskuterar planen på klassråd och för fram synpunkter till elevrådet.
Elevrådet diskuterar synpunkter som kommer från klasserna och för fram dessa till skolledningen.
Elevenkät våren
Samsenkät hösten-2015.
Regelbundna möten med trygghetsrådet 3ggr/läsår.
Föräldrar
Genom föräldrarepresentanter (FORUM) från arbetsenheterna. Önskvärt är att alla klasser har
representanter.
Utvärdering på höstterminens föräldraforum.
Föräldraenkät
Personal
Enligt plan för systematiskt kvalitetsarbete i slutet av perioden för vilken planen gäller. APT i
november.
Ansvarig för att årets plan utvärderas
Rektor och biträdande rektorer med stöd av SAMS
Främjande insatser
Namn
Kränkande behandling
Områden som berörs av insatsen
Kränkande behandling, Kön, Könsidentitet eller könsuttryck, Etnisk tillhörighet, Religion eller
annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell läggning och Ålder
(Fetstil= obligatoriskt innehåll)
Mål och uppföljning
Att skapa grund för att i alla klasser diskutera socialt samspel i klasserna/grupperna och som
process löpande uppmärksamma utvecklingen med regelbundenhet varje månad.
Insats
Kränkande behandling
Månadsutvärdering i klasser/grupper enligt utarbetad enkätmall.
Handledning för månadsutvärdering har utformats till stöd för lärarens arbete.
Föreläsning Friends mot nätmobbing för elever åk 4-6, föräldrar och personal
Fortbildning om maktlekar för SAMS-personal för att spridas vidare till övrig personal.
Maktlekar skall arbetas med kontinuerligt i alla klasser
Trygghetsrådet åk 5-6 träffas tre gånger/läsår.
Ansvarig
Bitr rektor med stöd av SAMS
Datum när det ska vara klart
Enkäten/samtal genomförs senast i slutet av månaden som dokumenteras senast
kommande månad.
Bitr rektor sammanställer varje månadsrapport till ledningsgruppen.
Utvärdering i slutet av perioden i samband med kvalitetsredovisningen som rektor
ansvarar för.
Diskrimineringsgrunder
Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning, Funktionsnedsättning, Sexuell
läggning, Ålder
Mål diskrimineringsgrunder
Att fortsätta genomföra och uppgradera " Lika och Olika" lådorna över alla verksamheter och
årskurser, som utvecklas och genomförs årligen.
Insats
Lådorna "Lika och Olika" skall användas av alla verksamheter under hela året.
Föreläsare från Autism-och Aspergerförbundet besöker skolan i åk 5
Alla besöker särskolan och personal berättar om verksamheten i åk 4
Kyrkobesök Huddinge,
Bibeläventyret skolbesök åk 4
Stora Moskén och Judiska Synagogan besöks i åk 6.
Att leva med Downs syndrom besök i åk 4
Värderingsövningar
Ansvarig
Biträdande rektor med stöd av SAMS
Datum när det ska vara klart
”Lika och Olika” skall följa läsårsplaneringen i samtliga ämnen och utvärderas i slutet av läsåret.
Mål och uppföljning
Arbetet utvärderas efter genomförande. Metod för att utvärdera ingår i planeringen.
Kartläggning
Kartläggningsmetoder

SAMS-enkät

Klassens kvalitetsredovisning

Möten med Trygghetsrådet

Granskning av ärenden under föregående år

Elevenkät

SAMS-möten

Månadsenkäter

Föräldraenkät
Områden som berörs i kartläggningen
Kränkande behandling, Kön, Etnisk tillhörighet, Religion eller annan trosuppfattning,
Funktionsnedsättning och Sexuell läggning
Hur eleverna har involverats i kartläggningen
Eleverna genom klassråd och trygghetsrådet
elevenkät, SAMS-enkät och månadsenkät
Hur personalen har involverats i kartläggningen
Personalen genom SAMS, studiedag , arbetslagsuppdrag/utvärdering
Resultat och analys
Solfagra RO består av Solfagraskolan med två arbetsenheter och Stensängsskolan med en
arbetsenhet.
Enligt elevenkäten kan vi se att skolområdet uppfattas som tryggt mestadels på relativt hög nivå för
kommunen. Som tidigaredelsskola kommer styrtalet för trygghet högt men har sjunkit något under
det senaste året. En förklaring till detta är att alla elever uppmärksammats och involverats i arbetet
genom månatliga uppföljningar i varje klass. SAMS-gruppen bedömer att vi har kommit närmare ett
önskvärt tillstånd som tydligare definieras.
Genomgående visas att de flesta elever känner sig trygga i skolan men att det kan variera mellan
arbetslag/enheter och klasser, beroende av hur situationen såg ut vid tiden för enkätens
genomförande. Högprioriterat är att alla klasser formas till trygga grupper. Om oro uppstår i en klass
prioriteras arbetet med åtgärder, nödvändiga resurser mobiliseras i en kraftsamling i syfte att ge
snabba resultat. När incidentrapporter upprättas deltar ibland personal i i enskilda samtal,
gruppsamtal med elever, men också med vårdnadshavare. Uppföljningar görs till ärendet är utrett.
Planen är känd för alla efter de genomgångar som gjorts. Vad som också märks är att vi behöver
påminna och informera regelbundet om planens existens även under pågående period, för att
bibehålla den känd. En stående punkt på dagordningen till APT.
Personalen är engagerad i arbetet och reagerar snabbt när situationer kommer upp. Vi är en
förhållandevis lugn skola. Samma förhållande gör också att vi inte är så vana vid hot och våld vilket
gör att vi inte är så rutinerade eftersom vi var och en sällan råkar ut för dessa situationer. Det är
ganska få tillbud/incidenter under ett läsår. Vi reagerar tidigt på kränkningar på en relativt sett lägre
nivå vilket också förväntas av elever och föräldrar i en så pass mjuk miljö.
Akuta insatser har förbättrats när det gäller att följa strukturstödet. Vi behöver dock förbättra avslut
på så vis att vi tidigare och tydligare gör avslut i ärenden.
En granskning av ärenden under året visar dels på incidenter med tillfälliga konflikter mellan elever
vid ett tillfälle. Upprepade konflikter mellan elever handlar nästan uteslutande om bristande förmåga
i samspel hos en eller flera av de inblandade eleverna. Brister i förmåga tolkas som elaka avsikter, i
brist på förståelse för funktionsnedsättningar eller annan problematik som inte är rent viljemässig.
Detta sker dels på elevnivå och fortsätter sedan på föräldranivå vilket gör att problemen kan
accelerera. Vi har då prövat att skapa möten mellan föräldrar till inblandade barn, vilket främjat
ömsesidig förståelse och bidragit till minskad friktion i möten, genom begriplighet och sammanhang,
och förståelse för vad som sker viljemässigt och överlagt. Det är svåra dialoger som behöver
utvecklas vidare, men som hittills visat på goda resultat. SAMS-gruppen söker efter en bra
samtalsmodell som fungerar vid intervjuer.
Kränkningar genom mobiler och internet förekommer, men i ganska liten utsträckning. Mobilfri
vecka prövades under ht 2014 i årskurserna 4-6. Många elever kände sig mindre stressade av att inte
ha tillgång till mobilerna och började fundera på vad man kunde leka istället.
Personalen behöver påminna om innebörden av detta. Det kan här finnas ett mörkertal, men antalet
ärenden är få. Svårigheter finns att föräldrar inte är medvetna om åldersgränser för att skapa konto
på vissa hemsidor och att man tar detta på olika allvar. Gränsdragning i vad som faller inom skolans
ansvar är heller inte enkel. Det finns också svårigheter i att komma genom nätets ”anonymitet”.
Mer oro i vissa klasser beroende på klassens situation. Behovstyngd, grad av tydliga och tillgängliga
strukturer, lärarens erfarenhet och relation till eleverna t ex vikarier, elevernas ålder, enskilda elever,
m.m. påverkar.
Studieresultat för pojkar och flickor skiljer sig i genomsnitt så att flickor presterar högre resultat i
diagnoser av olika slag. Det gemensamma draget är att fler pojkar är i behov av stöd.
Förslag från elever genom klassernas kvalitetsredovisning varierar mycket från klass till klass.
Genomgående är önskan om fler rastvärdar och att de är tillgängliga direkt vid behov. Framförs också
att uppmärksamheten behöver skärpas och vara riktad till vissa platser. Genom vår SAMS-enkät som
vi genomför på hösten har vi kontroll över vilka platser som känns otrygga. Vi har under året utökat
med fler rastvärdar, fritidspersonal är ute varje rast och aktiverar eleverna genom turneringar av
olika slag. Dessutom är de få konflikter som sker oftast utredda innan eleverna går in i klassrummet.
Gemensamt över skolområdet

Tydligare information till föräldrarna och stöd att hantera relationer till andra tidigt innan
konflikter uppstår.

Åtgärder för Idrott omklädning.

Fortsatta analyser av studieresultat för svagpresterande elever där pojkar utgör en större
andel

En utökning av rastvärdarna har skett. Rastvärdsrutinen behöver följas bättre. En spridning
av värdarna måste ske

Förbättra proaktivt arbete med plan för klasser, trygga klasser ger bättre grund för den
enskilde

Alla lärare påmindes vid skolstart om att följa ”Plan för att sätta klasser”.

Strukturen kring månatliga uppföljningar och skapa ett mer positivt fokus har skett. Vad vill
vi skapa? inte fastna i vad som inte skall ske. ( LPP-checklista)
Förebyggande åtgärder
Månatliga möten/enkäter/samtal i arbetslag
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling
Mål och uppföljning
Att löpande förebygga och förhindra grund för kränkningar i alla arbetslag.
Åtgärd
Möten med trygghetsrådet
Handledning till stöd för ansvarig lärare har utarbetats av SAMS/ledning.
”Lika-Olika” lådorna
Månadsenkät
Sams-enkät
Motivera åtgärd utifrån kartläggning
Genom att löpande månadsvis stämma av situationen i varje klass får läraren och arbetslaget en bild
av den aktuella situationen månaden efter. Åtgärd efter resultat. Situationen varierar ofta inom en
klass och över tid beroende på vilka elever som berörs av händelser. Behov av åtgärder kan därmed
variera från grupp till grupp såväl som än mindre grupper av individer.
Arbetet i skolområdet sker generellt efter detta dokument (planen) och andra dokument i den lokala
pedagogiska planeringen, LPP. Hit hör Plan för att sätta klasser som skall stödja gruppens utveckling
inom lärarens ledarskap. Det är en första grund för den trygghet som alla är beroende av för
skolarbetet och tiden i övrigt i skolan. Avvikelser från önskat beteende hanteras utifrån
Åtgärdstrappa, som beskriver skolans disciplinära åtgärder. Som sägs i det dokumentet kan även
enskilda elevers beteende, som av andra skäl än viljemässiga har svårt att hålla sig inom ramen för
skolans normer, hanteras inom ramen för åtgärdsprogram.
Inspektionen har under hösten 2011 riktat kritik mot skolans plan mot kränkande behandling, på
grundval av att den behöver konkretiseras och anpassas till varje verksamhet. Genom
månadsuppföljningarna förs in i denna plan, vad som är aktuella behov för skolan stort såväl som
varje avdelning/grupp. Ledningsgruppen och SAMS-gruppen kan då ta ställning till att utöka
förebyggande arbete med generella åtgärder för hela skolområdet och riktat till en enskild grupp. Det
har då visat sig under hösten att vi behövde stärka månadsuppföljningarna med en handledning till
läraren som ansvarar för dessa liksom tydligare former för sammanställning av SAMSgruppen genom
bitr rektor. Detta har nu genomförts.
Avsikten är inte att enbart reagera på enskilda händelser i åtgärdande syfte. Avsikten är att genom
denna överblick se om främjande arbete enligt ”Plan för att sätta klasser” fungerar som det är tänkt,
om ”Åtgärdstrappan” följs rutinmässigt, om ytterligare främjande insatser behöver kompletteras
dessa planer eller på annat sätt, för att långsiktigt förbättra den psykosociala arbetsmiljön i skolan.
Ansvarig
Arbetslagen ansvarar för att genomföra detta varje månad
Bitr rektor ansvarar för att detta sker och att det sammanställs av SAMSgruppen inom enheten och
att rapport går vidare till ledningsgrupp.
Bitr rektor kontrollerar på arbetslagsmöten att arbetet genomförs .
Rektor ansvarar för att de uppföljningar som görs vidare bearbetas och tas in i planen som helhet.
Datum när det ska vara klart
Genomförs varje månad och dokumenteras till bitr rektor, senast månaden därefter. Bitr rektor
rapporterar vidare till ledningsgruppen.
Nätkränkningar, trakasserier och diskriminering
Områden som berörs av åtgärden
Kränkande behandling, diskriminering och trakasserier inom alla områden
Mål och uppföljning
Att utbilda personal, elever och föräldrar inom området
Åtgärd
Utbildningsdagar under perioden riktade till varje grupp
Planering av vidare arbete på den bas utbildningen ger
Motivera åtgärd utifrån kartläggning
Vi har enstaka förekomster av denna typ av företeelser. Det kan antas att det finns ett mörkertal. Vi
erfar att föräldrar har olika syn på hur barnen får tillgång till nätet och var gränserna går. Vi uppfattar
också svårigheter att utreda genom att man uppträder anonymt så att det inte kan kopplas till
enskilda individer.
Ansvarig
SAMS-gruppen planerade och genomförde utbildningen genom att ta in externa resurser genom
Friends. Efter genomgången utbildning faller det på SAMS att planera fortsatt arbete.
Datum när det ska vara klart
Vårterminen 2014
Språkbruk etnicitet och funktionshinder
Områden som berörs av åtgärden
Funktionshinder och etnicitet
Mål och uppföljning
Material skapas under året av SAMSgruppen för att arbeta med språkbruk.
Särskolan bjuder in åk 4 för att förklara olika funktionshinder och berätta om verksamheten
”Lika och Olika” lådorna utökas inom dessa områden.
Åtgärd
Inom ramen för månadsmöten inom varje arbetslag ta med språkbruk som ett fokusområde
avseende uttryck som riktar sig mot etnicitet och funktionshinder.
Motivera åtgärd utifrån kartläggning
Att genom nolltolerans för vissa arter av språkbruk som förekommer inom verksamheten påverka
grundläggande attityder m.m. som innebär att dessa spontana oönskade uttalanden
minskar/försvinner. Vi menar då yttranden som exempelvis ”särbarn” och ”svartskalle”.
Ansvarig
SAMS med stöd av ledning och berörda arbetslag
Datum när det ska vara klart
Varje månad genomförs mötet/enkät och dokumenteras/avrapporteras senast månaden därefter.
Rutiner för akuta situationer
Policy
Strukturstöd för Huddinge kommun används. (obligatoriskt)
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
Se blanketter bilaga med anvisningar.
Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling
All personal ansvarar för att ingripa i situationer där man kan misstänka att situationen så
kräver. Ansvaret ligger hos den som först noterar en situation som faller inom dessa rutiner.
Incidentrapport enligt strukturstöd skall användas som anmälan som lämnas till bitr
rektor/rektor.
Mentor informeras omgående.
SAMS-samtal kan påbörjas vid behov.
Personal som elever och föräldrar kan vända sig till
1. lärare, ämneslärare, fritidspersonal eller mentor, närmast den som ansvarat för
aktuell situation. Mentor eller fritidsansvarig i varje annat fall.
2. biträdande rektor
3. rektor
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av andra elever
All personal ansvarar för att ingripa i situationer där man kan misstänka att situationen så
kräver. Ansvaret ligger hos den som först noterar en situation som faller inom dessa rutiner.
Incidentrapport enligt strukturstöd skall användas som anmälan som lämnas till bitr
rektor/rektor.
Mentor informeras omgående.
SAMS-samtal kan påbörjas vid behov.
Rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av personal
Om det kommer till någons kännedom att elev ger uttryck för att han/hon blivit kränkt av
personal, meddelas biträdande rektor eller rektor omgående om vad som kommit fram.
Biträdande rektor/rektor tar därefter över ansvaret för fortsatt handläggning.
Rutiner för uppföljning
Alla ärenden avslutas om det bedöms vara en enskild händelse som är uppklarad i och med
vidtagna åtgärder. Om det genom flera händelser med samma barn inblandade eller på
annat sätt bedöms att det finns risk för fortsättning sätts en lämplig tidsperiod ut för
avstämning och ny bedömning om fortsatt risk finns. Åk 4 och 6
Rutiner för dokumentation
Strukturstödet, se anvisningar
Ansvarsförhållande
Rektor ansvarar för rutinernas funktion och genomförande.
Biträdande rektor ansvarar för ansvarsområdet.
Personal ansvarar för att känna till och arbeta efter anvisade rutiner.
SAMS biträder rektor och biträdande rektor
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards