RING-studien SLE – Neuropsykiatrisk SLE SLE – BLISS

advertisement
RING-studien
I denna kliniska läkemedelsstudie undersöks om tilläggsbehandling med ett läkemedel
(Mabthera) som påverkar en viss typ av vita blodkroppar (så kallade B-celler) kan ge bättre
sjukdomskontroll hos patienter med systemisk lupus erythematosus (SLE) med påverkan på
njurarna. Studien pågår i flera länder i Europa och studiedeltagande pågår i upp till 2 år.
För att kunna delta i studien krävs bland annat:
• Diagnos SLE med påverkan på njurarna visat med vävnadsprov (så kallad biopsi)
• Betydande läckage av äggvita i urinen trots given standardbehandling
• Fortsatt standardbehandling med Imurel eller Cellcept
Studiestart: Oktober 2014
Rekryteringsperiod: 2014-2015
Studien beräknas pågå: 2017
SLE – Neuropsykiatrisk SLE
Syftet med denna forskarinitierade observationsstudie är att undersöka förekomsten av
kognitiv nedsättning och depression hos patienter med SLE, både med och utan diagnosen
neuropsykiatrisk SLE (NPSLE). Även uppkomst och utveckling av depressionssymtom vid SLE
kommer att studeras. Deltagande i studien består av 1 besök.
Krav för att delta i studien:
• 18 år eller äldre
• Diagnosen SLE
Studiestart: 2011
Studien beräknas pågå: cirka 3 år
SLE – BLISS
BLISS är en företagssponsrad klinisk läkemedelsstudie som syftar till att utvärdera effekten
av läkemedlet Benlysta, som ges som spruta, hos patienter med diagnosen systemisk lupus
erythematosus (SLE). Studien pågår i 23 länder och totalt kommer 816 patienter att ingå i
studien. Behandlingen pågår under 1 år.
Krav för att delta i studien:
• 18 år eller äldre
• Diagnosen SLE och aktiv sjukdom
• ANA-positiv eller anti-dsDNA positiv
Studiestart: 2012
Studien beräknas pågå: 2015. Rekrytering av patienter är avslutad.
Download