Litteratur - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

advertisement
Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Litteratur
Abidin, Richard (1990) Parenting Stress Index (PSI) Manual. Odessa, FL: Psychological
Assessment Resources, Inc.
Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Familjecentralen. Mervärde för alla föräldrar
genom samlokalisering? Socialmedicinsk tidskrift 2/2011.
Abrahamsson, Agneta & Bing, Vibeke (2011) Föräldraskapande och professionell följsamhet
på familjecentralers öppna förskolor – en programteori. Socialmedicinsk tidskrift 2/2011.
Abrahamsson, Emelie & Lauri, Ingela (2009) Barn i behov av särskilt stöd – en studie om
arbetet i förskolan. Uppsats i pedagogik med didaktisk inriktning. Örebro universitet.
Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
Agerberg, Miki (2004) Kidnappad hjärna. En bok om missbruk och beroende.
Studentlitteratur.
Ahlgren, Maud (2004) Anonyma Alkoholister. En möjlighet att se nyktert på tillvaron.
Magisteruppsats, institutionen för socialt arbete. Ersta Sköndal Högskola. Sköndal.
Ahlström, Gerd (2007) Experiences of loss and chronic sorrow in persons with severe chronic
illness. Journal of Nursing and Healthcare of Chronic Illness, 16, 76-83.
Ahlström, Gerd & Davidsson, Solveig (2000) Tre kärnfulla berättelser – Anhörigas
uppfattning vad assistans innebär för den funktionshindrade och hur de etiska
värdegrunderna i LSS tillämpas. Mementum. Rapportserie från FoU-enheten, Psykiatri och
habilitering, nr 24. Örebro läns landsting.
Ahnve, Karin (1989) Stjärnhimmel. Verbum förlag.
Ahnve, Karin (1991) Mi mam – ännu ett år med Olof. Cordia förlag.
Alanen, Leena (2001) Childhood as a generational condition: Children´s daily lives in a
central Finland town. Ingår i Alanen, Leena & Mayall, Berry (red) Conceptualizing childadult relations. London: Routledge.
Aldridge, Jo & Becker, Saul (2003) Children caring for parents with mental illness:
perspectives of young carers, parents and professionals. The Policy Press.
Aldridge, Jo & Becker Saul (1996) Disability Rights and the denial of Young Carers. The
dangers of zero-sum arguments. Critical Social Policy, vol. 16. No 48, 55-57.
Ali, Lilas, Ahlström Hedman, Britt, Krevers, Barbro, Skärsäter, Ingela (2011) Daily life for
young adults who care for a person with mental illness: a qualitative stydy. Journal of
Psychiatric and Mental Health Nursing.
Alwin, Anne-Marie (2008) Ensam på insida – syskon berättar. Bokförlaget Cura AB.
Stockholm.
Anastopoulus, Artur, Guevremont, David, Shelton, Terri & DuPaul, George (1992) Parenting
stress among families of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of
Abnormal Child Psychology 20:503-520.
Andrae, Karin (2010) Vuxna barngruppen i Gävle. Fokus på anhöriga, nr 18. Socialstyrelsen.
Andrae, Karin (2005) ”Barn og ungdom som pårörende” Hur det är att växa upp med
kroniskt psykiskt sjuk förälder? I tidningen Omsorg 4/2005.
1 Andersen, Tom (1994) Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen. Mareld.
Stockholm.
Andersen, Tom (1990) Reflektoiva työryhmä. Keskustelu ja Meta-keskustelu kliinisessä
työskentelyssä. Perheterapia 1/90.
Andershed, Henrik & Andershed, Anna-Karin (2005) Normbrytande beteende i barndomen.
Vad säger forskningen? Forskningsöversikt, IMS/Socialstyrelsen och Statens
institutionsstyrelse. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
Andersson Andalibi, Lena, Hagekull, Berit & Bremberg, Sven (2003) Föräldrastöd i Sverige
år 2002. Delrapport från Regeringsuppdraget Föräldrastöd. Rapport nr 2003:08. Statens
folkhälsoinstitut.
Andersson, Egil & Lavenius Maria (1997) Döva och gravt hörselskadade ungdomars sociala
identitet och självvärdering. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2, 1997.
Andersson, Fia (2007) Att utmana erfarenheter – kunskapsutveckling i en forskningscirkel.
Stockholm: Stockholms universitet.
Andersson, Gunnel (2009) Vardagsliv och boendestöd – en studie om människor med
psykiska funktionshinder. Rapport i socialt arbete nr 131. Stockholms universitet
Andersson, Gunvor & Rasmusson, Bodil (2006) Fosterbarns perspektiv på socialtjänstens
företrädare. Socialmedicinsk tidskrift 2006, årgång 83 häfte 1.
www.socialmedicinsktidskrift.se
Andersson, Gunvor (2001) Barns vardagsliv i familjehem. I Bäck-Wiklund, M & Lundström,
T. (red) Barns vardag i det senmorderna samhället. Stockholm: Natur och kultur.
Andersson, Gunvor (1999) Children in residential and foster care – a Swedish example.
International Journal of Social Welfare, vol. 5, nr 1, 3-23.
Andersson, Gunvor (1998) Föräldrakontakt och familjetillhörighet ur fosterbarns perspektiv.
Socialvetenskaplig tidskrift, vol. 5, nr 1, 3-23.
Andersson, Gunvor (1995) Barn i samhällsvård. Studentlitteratur. Lund.
Andersson, Gunvor (1992) Stöd och avlastning: om insatsen kontaktperson/- familj.
Socialhögskolan. Lund.
Andersson, Gunvor (1984) Små barn på barnhem. Liber förlag/Gleerup. Malmö.
Andersson, Gunvor & Bangura Arvidsson, Maria (2001) Vad vet vi om insatsen
kontaktperson/familj? Rapport 2001:1, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Andersson, Irene (2011) Min syster fick Alzheimer – om vård och bemötande ur ett
anhörigperspektiv. Gothia.
Anderson, Lotta (2002) Interpersonell kommunikation. En studie av elever med
hörselnedsättning i särskolan. Forskarutbildningen i pedagogik. Lärarutbildningen, Malmö
högskola.
Andersson, Kjell & Bergman, Rebecka (2008) Närstående och sjuka personers erfarenheter
av att leva med kronisk sorg. En systematisk litteraturöversikt. C-uppsats. Institutionen för
hälsovetenskap. Luleå tekniska universitet.
Andersson, Kristina & Östman, Margareta (1997) Att vara anhörig – med speciellt fokus på
föräldrar – till psykiskt långtidssjuka personer. Socialmedicinsk tidskrift nr 4, 170-175.
Andersson, Petra Lilja (2011) Vi som skulle bli gamla tillsammans: när gentekniken låter oss
se in i framtiden. Natur & Kultur.
2 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Föreningen Balans (1999) Balansgång – om depressioner och manier. Manodepressiva och
anhöriga berättar om sjukdomen.
Anderson, Carol, Reiss, Douglas J & Hogarty, Gerard E (1990) Patienter med schizofreni och
deras familjer: om samarbetet mellan terapeuter, patienter och anhöriga enligt
familjeinterventionsmodellen: teori och praktisk handling. Stockholm: Wahlström och
Widstrand. Orig. Anderson C, Reiss D, Hogarty G (1986) Schizophrenia and family. A
parctioner’s guide to psychoeducation and management. New York. Guilford Press
Andreasson, Laine & Litzén, Marie.Louise (2004) Föräldrarummet. Om erfarenheter från
en gruppverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik i familjen. FoU i Väst,
Forskning och utveckling inom välfärdsområdet i Göteborgsregionen.
Annunen, P & Stensson, S (1992) Nätverksarbete efter hjärnskada. Rapport till
socialstyrelsen. Stockholm.
Anspach, Renee (1979) From stigma to identity politics: Political activism among the
physically disabled and former mental patients. Social Science and Medicine 13 A: 765-773.
Antelius, Eleonor (2009) Differens Voices – Different Stories. Communication, identity and
meaning among people with acquired brain damage. Linköping Studies in Arts and Science
No. 482. Dissertations on Health and Society. Linköpings universitet.
Antonovsky, Aaron (1991) Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.
Antonson, Sivert (2002) Stödets betydelse – supported employment – I kampen för arbete
och att bryta sin utsatthet. Örebro: Örebro universitet.
Arman, Rebecka & Lindahl, Lisbeth (2005) Nyttan och värdet av bostadsanpassningar ur
olika perspektiv. Delrapport 1. FoU i Väst. Rapport 2005:3. Göteborgs kommunalförbund.
Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1995) Barn till psykiskt sjuk måste få
ökat stöd. Läkartidningen. Vol. 92 nr 42, 3877-3878.
Axelsson-Östman, Margareta & Johansson, Kristina (1994) Anhörigas situation i ett
femårsperspektiv. Socialmedicinsk tidskrift, nr 10, s 453-460.
Asarnow, Joan Rosenbaum (1988) Children at risk for schizophrenia: Converging lines of
evidence. Schizophrenia Bulletin. 1988, 14 (4) 613-631.
Asklund, Lis (1986) Uppbrott. Stockholm: Norstedts.
Ask Torvik, Fartein & Rognmo, Kamilla (2011) Barn av foreldre med psykiske lidelser eller
alkoholmissbruk: omfang og konsekvenser. Rapport 2011:4. Oslo: Nasjonalt
folkhelseinstitutt.
Arnhof, Ylva (2008) Onödig ohälsa. Hälsoläget för personer med funktionsnedsättning.
Rapport 2008:13. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Attwood, Tony (2004) Om Aspergers syndrom – en vägledning för pedagoger, psykologer
och föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur.
Backenroth-Ohsako, Gunnel (2001) Kulturmöten mellan döva och hörande på arbetslivets
arena. Socialvetenskaplig tidskrift, nr 4, 2001.
Bager, Börje (2003) Barn till mödrar med utvecklingsstörning – en inventering.
Läkartidningen nr 1-2 vol 100.
3 Baker, Bruce, Heller, Tracy, Blacher, Jan & Pfeiffer, Steven (1995) Staff attitudes toward
family involvement I residential treatment centers for children. Psychiatric Services, 46 (1),
60-66.
Baker, David (1994) Parenting stress and ADHD: A comparison of mothers and fathers.
Journal of Emotional and Behavioral Disorders 2:46-50.
Baker, David & McCal, Kevin (1995) Parenting stress in parents of children with attention
deficit hyperacitivity disorder and parents of learning disabilities. Journal of Child and
Family Studies 4:55-68.
Bakk, Ann (2006) Att vara förälder. Ingår i Bakk & Grunewald (red.) Omsorgsboken. En bok
om människor med begåvningsmässiga funktionshinder. Stockholm: Liber.
Bakk, Ann & Grunewald, Karl (2006) Omsorgsboken. Fjärde upplagan. Stockholm: Liber.
Den första upplagan utkom 1986.
Barkley, R. (1997) Defiant Children. A Clinician’s Guide to Assessment and Parenting
Training. New York: Guilford Press.
Barkley, R. (1996) Attention-deficit/hyperactivity disorder. In Child Psychopathology, Mash,
E., Barkeley, R. (eds) New York: Guilford Press.
Barrera, M., Fleming, C. F., Khan, F. S. (2004) The role of emotional social support in the
psychological adjustment of siblings of children with cancer. Child Care Health Dev. 30 (2)
103-111.
Barron, Judy & Barron, Sean (1992) Pojken innanför – mor och son om hans autism.
Stockholm: Bonnier Alba.
Barron, Karin, Michailakis, Dimitris & Söder, Mårten (2000) Funktionshindrade och den
offentliga hjälpapparaten. I Szebehely (red) Välfärd, vård och omsorg. SOU 2000:38 (s 137179). Sockholm: Frizes.
Barron, Karin (1997) Disability and Gender. Autonomy as an Indication of Adulthood.
Avhandling från Uppsala universitet. Acta Universitatis Upsaliensis.
Beale-Pertl, Solveig & Åberg, Lillemor (2008) Från patientfokus till multifokus.
Mångpartiskhet som en väg till ökad kommunikation inom det sociala nätverket. FoUenheten, Psykiatri Södra Stockholm. Stockholms läns sjukvårdsområde.
www.psykiatrinsodra.se/verksamhet/utbildningsverksamheten.html
Becker, Saul, Aldridge, Jo & Dearden, Chris (1998) Young Carers and their families.
Blackwell Science.
Beckman, Monica (1996) Smärtkraft. Natur och Kultur.
Beckman, Vanna (1997) Projektet: Att leva med barn med DAMP, dyslexi och Aspergers
syndrom. Cura.
Bengstsson, Hans (2004) Vägen till personlig assistans. Ingår i Personlig assistans, (red)
Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur.
Bengtsson-Tops, Anita (2004) Vi är många. Övergrepp mot kvinnor som använder
psykiatrin. En omfångsstudie. Hägersten: Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
Bengtsson-Tops, Anita (2001) Severy mentally ill individuals living in the community.
Lund: Lunds universitet.
4 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Bennet, Monica, Johansson, Elaine & Wrenne, Hans (1983) Fosterhem och elevhem för
psykiskt utvecklingsstörda barn och ungdomar. Utveckling av uppväxtmiljöer utanför det
biologiska hemmet. Delrapport 2. Institutionen för pedagogik. Göteborgs universitet.
Beresford, Bryony A (1994) Resources and Strategies: How Parents Cope with the Care of a
Disabled Child. Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol 35 no 1 pp 171-209.
Berg Eklundh, Lotta (2010) Kontaktfamilj. En förebyggande stödinsats eller mellanvård?
Licentiatsavhandling. Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet.
Bergmark, Anders & Oscarsson, Lars (2000) Några behandlingsperspektiv och metoder inom
alkoholvården. Ingår i Behandling av alkoholproblem. En kunskapsöversikt. Utarbetat av en
expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete. Liber.
Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (1998) Metoder i socialt arbete. Socialvetenskaplig
Tidskrift, 4, 291-314.
Berggren, Katarina (2007) Kronisk sorg vid MS. Intervju med Ann-Kristin Isaksson.
Omvårdnadsmagasinet nr 4 2007.
Bergstrand, Bengt Olof (2009) LSS och LASS. Stöd och service till vissa funktionshindrade
2009. Höganäs: Bokförlaget Kommunlitteratur AB.
Bergström, Annelie & Svernhammar, Sandra (2010) Ett aktivt syskonskap. Fyra personers
upplevelse av att växa upp med ett syskon med diagnosen Asperger syndrom. C-uppsats.
Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet.
Bergström, Ingela, Blusi, Madeleine & Höjer, Catharina (2010) Utvärdering av ACTION.
Anhörigstöd i glesbygd. Hjälpmedelsinstitutet.
Bergvall, Barbro (1992) Hjärnskadad i vuxen ålder. Funktionsnedsättningar hos personer
med plötsligt förvärvad, svår traumatisk hjärnskada. Ala-rapport 67/720. Stiftelsen ALA.
Bernehäll Claesson, Inger (2004) Vardagens villkor för familjer med barn med
funktionshinder – Familjestöd. Licentiatuppsats i pedagogik 23. Institutionen för Individ,
omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm.
Bernehäll Claesson, Inger (2003) ”Det är bara att kämpa på”. Barns upplevelser av
habilitering, skola och fritid samt kommentarer från föräldrar. Forskningsrapport 34.
Institutionen för Individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm.
Bilius, Kristina (2011) Vardagstips för synskadade. Synskadades Riksförbund. (Första
upplagan utkom 1998)
Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) (red.) Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist &
Wiksell Förlag AB.
Bille, Bo & Olow, Ingemar (1999) Barnhabiliteringens historia, utveckling och organisation.
Ingår i Barnhabilitering vid rörelsehinder. Almqvist & Wiksell Förlag AB.
Björck-Åkesson, Eva (2009) Specialpedagogik i förskolan. Ingår i Sandström, Anette (red)
Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd, s 17-36. Lund: Studentlitteratur.
Björkman, Tommy (2000) Case management for individuals with severe mental illness.
Doktorsavhandling, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Lund.
Björkman, Tommy (2005) Case Management. I Brunt & Hansson (red), Att leva med
psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. Lund:
Studentlitteratur.
5 Björnberg, Ulla & Bäck-Wiklund, Margareta (1990) Vardagslivets organisering i familj och
närsamhälle. Göteborg: Daidalos.
Blattner, Bruce (1993) Twenty-Eight Years Later. In Making Cange. Family Voices on Living
with Disabilities. Spiegle & van den Pol.)
Blid, Evy & Lindberg, Marianne (2004) Lekotek från idé till verklighet. www.fshl.se
Föreningen för specialpedagoger inom Habilitering och Lekotek (SFHL).
Blideman, Bo & Laurelii, Eva (2008) Sociala företag vidgar arbetsmarknaden. Stockholm:
Kommentus.
Blomberg, Barbro (2006) Inklusion eller illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna
personer med utvecklingsstörning. Studier i Socialt arbete, Umeå universitet.
Blomgren, Frida (2010) Annorlunda syskon. Syskon med funktionshinder. Ica Bokförlag.
Boethius, Gunilla & Rydlund, Christina (1998) Lycklig varannan onsdag – DAMP-mammor
berättar. Cura.
Bohlin, Ulla (2009) Habilitering i fokus. En människobehandlande organisation och dess
utmaningar. Avhandling i socialt arbete. Lunds universitet.
Bolin, Greta (1956) Mitt barn är annorlunda. Stockholm: Rabén & Sjögren.
Booth, Tim & Booth, Wendy (2000) Against the Odds: Growing Up With Parents Who Have
Learning Difficulties. Mental Retardation. Vol 38 (1) 1-14.
Booth, Tim & Booth, Wendy (1998) Growing up with parents who have learning difficulties.
London: Routledge.
Borggren, L (1996) Anhörigstudie. Belastning på föräldrar till barn med schizofreni.
Psykiatrins forsknings- och utvecklingsenhet. Rapport 1, Örebro läns landsting.
Borgström, Eva & Carlberg, AnnCharlotte (2010) Till mångas nytta: om behovet av ett
nationellt kunskapscenter för frågor om flera och omfattande funktionsnedsättningar.
Rapport från Allmänna Arvsfonden och FUB: för barn, unga och vuxna med
utvecklingsstörning. Stockholm: Riksförbundet FUB.
Boström, Gunnel (2008) Hälsa på lika villkor? Hälsa och livsvillkor bland personer med
funktionsnedsättning. Rapport 2008:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Bowlby, John (1961) Process of mourning. International Journal of Psychoanalysis, 42, 317340.
Bowlby, John (1951) Maternal care and mental health, Geneva, WHO. London: HMSO.
Bratt, Berneen (1989) No Time for Jello: One family’s experiences with the Doman-Delacato
Patterin Program. New York: Bookline Books.
Bremberg, Sven (red) (2004) Nya verktyg för föräldrar. Slutrapport från uppdrag om
föräldrastöd, rapport 2004:49. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Brickman, Philip, Rabinowitz, Vita Carulli, Karuza, Jurgis Jr., Coates, Dan, Cohn, Ellen,
Kidder, Louise (1982) Models of Helping and coping. American Psychologist, Vol 37 (4), Apr
1982, 368-384.
Brinker, Richard P., Seifer, Ronald & Sameroff Arnold, J. (1994) Relations among maternal
stress, cognitive development and the early intervention in middle- and low-SES infants with
developmental disabilities. American Journal on Mental Retardation, 98, 463-480.
6 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Brodin, Jane & Fasth, Åsa (1999) Habilitation, support and service for young people with
motor disabilities. A Swedish perspective. International Journal of Rehabilitation Research.
Vol. 24 (4) pp 309-316.
Brodin, Jane, Claesson, Inger & Paulin, Sanja (1998) FamiljeStödsprojektet – en modell för
avlösarservice. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för
specialpedagogik.
Brodin, Jane (1995) Avlösarservice som stöd till familjer med barn med
funktionsnedsättningar. En enkätstudie i 245 kommuner. Familjestödsprojektet.
Lärarhögskolan i Stockholm. Institutionen för specialpedagogik.
Brodin, Jane & Lindberg, Marianne (1988) Avlösarservice – en rättighet eller ett
privilegium. WRP International. Lärarhögskolan i Stockholm.
Brodin, Jane (1991) Att tolka barns signaler: gravt utvecklingsstörda flerhandikappade
barns lek och kommunikation. Stockholms universitet: Pedagogiska institutionen.
Brodin, Marianne & Hylander, Ingrid (2007) Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans
vardag. Stockholm: Liber AB.
Broberg, Anders, Risholm-Mothander, Pia, Granqvist, Pehr, Ivarsson, Thord (2008)
Anknytning i praktiken: tillämpningar av anknytningsteorin. Stockholm: Natur & Kultur.
Broberg, Gunnar & Tydén, Mattias (1991) Oönskade i folkhemmet. Rashygien och
sterilisering i Sverige. Gidlunds bokförlag.
Brockstedt, Håkan (2006) Begåvningshandikappet. Ingår i Omsorgsboken. En bok om
människor med begåvningsmässiga funktionshinder. ( red.) Bakk & Grunewald. Fjärde
upplagan. Stockholm: Liber.
Brofenbrenner, Urie (1979) Contexts of child rearing-problems and prospects. American
Psychologist, 34, 844-850.
Bromark, Kristina, ”Det borde vara kramar på recept” – en utvärdering av den enskildes
inflytande i vård- och stödsituationer inom ramen för Positiv-projektet, Stockholms län.
FoU-rapport 2011/1. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län.
Brulin, Emma (2011) Hinder i folkhälsoarbetet och vägar förbi. Kunskapsunderlag för
Folkhälsopolitisk rapport 2010. R 2011:17. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Brunt, David (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Stockholm: Socialstyrelsen.
Brunt, David (2002) Supported Housing in the community for persons with severe mental
illness. Psychosocial Brusén, Peter (2005) Livet en gång till. En ryggmärgsskadad möter
svensk handikappolitik. Malmö: Égalité
Brusén, Peter & Hydén, Lars-Christer (2000) (red.) Ett liv som andra. Livsvillkor för
personer med funktionshinder. Studentlitteratur.
Bryhagen, Åsa (2005) Det barn vi fick. Verbum förlag. Stockholm.
Buchanan, Don (2000) A new paradigm for parent and patient education. Paediatric Child
Health 5, 6, 329-331.
Buck, W. Frances & Hohmann W. George (1983) Parental Disability and Children´s
Adjustment. I Annual Review of Rehabilitation. Vol 3, 203-241.
Buck, S. Pearl (1950) Barnet som inte växte. Stockholm: Albert Bonniers förlag.
7 Buhrmester, D. & Furman, W. (1990) Perceptions of siblings relationships during middle
childhood and adolescense. Child Development, 61, 1387-1398.
Bun, Gunilla & Olsson, Camilla (2009) Att leva med kronisk sjukdom, en litteraturstudie.
Examensarbete på kandidatnivå i vårdvetenskap. Högskolan i Borås.
Burguete, Carina (2004) Barns rätt till personlig assistans & assistansersättning – en
kartläggning och analys av utvecklingen 1996-2002. Riksförsäkringsverket analyserar
2004:9. Stockholm: Riksförsäkringsverket.
Burke, Mary I., Hainsworth, Margaret A., Eakes, Georgene G. & Lindgren, C.I. (1992) Current
knowledge and research on chronic sorrow. A foundation for inquiry. Death Studies. 16, 231245.
Bülow, Pia (2004) Efter mentalsjukhuset. En studie i spåren av avinstitutionaliseringen av
den psykiatriska vården. Akademisk avhandling. Lindköpings universitet.
Bågedal-Strindlund, Margaretha (1987) Postpartum mentally ill mothers and their children.
Karolinska institutet, psykiatriska institutionen.
Bäck-Wiklund, Margareta & Lundström, Tommy (2006) Barns vardag i det senmoderna
samhället. Lund: Natur och Kultur.
Bäck-Wiklund, Margareta & Bergsten, Birgitta (1997) Det moderna föräldraskapet – en
studie av familj och kön i förändring. Stockholm: Natur och Kultur.
Bäckström, Britt (2010) En tillvaro av utanförskap. En longitudinell studie om att vara i
medelåldern och närstående till en person som insjuknat i stroke. Doktorsavhandling 77.
Institutionen för hälsovetenskap. Sundsvall: Mittuniversitetet.
Cahill, Suzanne (2000) Elderly husbands caring at home for wives diagnosed with
Alzheimer’s disease: are male caregivers really different? Australian Journal of Social Issues,
35 (1) 53-72.
Campel, Jane & Oliver, Mike (1996) Disability Politics. Understanding our past, changing our
future. Routledge.
Castaneda, Donna & Sommer, Robert (1989) Mental health professionels’ attitudes toward
the families’ role in care of the mentally ill. Hospital and Community Psychiatry. 40, 11951197.
Cederborg, Ann-Christin & Karlsson, Yvonne (2001) Omhändertagande med barnets
perspektiv. Socialvetenskaplig tidskrift. 2001, nr 3, s 163-179.
Cederström, Anita (2011) Barn som anhöriga. Ingår i Ljunqvist, Ingemar & Jenner, Håkan
(red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för evidensbaserad praktik. Stockholm:
Gothia Förlag.
Carlhed, Carina (1998) ”Alla behöver ju bra habilitering …” småbarnsföräldrars
uppfattningar av stöd från habiliteringen. Research & Reports. Västerås: Mälardalens
högskola.
Carolusson, Susanna (2002) Det finns någon därinne: om vård, värde och värderingar vid
förvärvad hjärnskada. Lund: Studentlitteratur.
Chamberlain, Diane, J. (2006) The Experience of surviving traumatic brain injury. Journal
of Advanced Nursing, 54 (4) 407-417.
Claezon, Ingrid (1996) Mot alla odds. Barn till narkotikamissbrukare berättar om sin
uppväxt. Stockholm: Bokförlaget Mareld.
8 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Clausén, Kristina & Lindström, Ingrid (2003) Att vara syskon. Samhällets stöd för syskon
som växer upp med en syster eller bror med funktionshinder. Programmet för social
omsorg. Luleå tekniska universitet.
Cohen, Shirley (1998) Fokus på autism. Vad vi vet, vad vi inte vet och vad kan vi göra för
att hjälpa barn med autism. Stockholm: Cura Bokförlag.
Corbin, Juliet & Strauss, Anselm (1988) Unending work and care: Managing chronic illness
at home. San Fransisco: Jossey-Bass.
Costello, Jane & Angold, Adrian (1999) Bad behavior: An historical perspective on disorders
of conduct. In Conduct Disorders in Childhood and Adolescence, Hill, J & Maugham, B (eds).
Cambridge University Press.
Crisanti, A. S. (2000) Experiences with voluntary hospitalization: a qualitative study of
mothers of adult children with schizophrenia. Schizophrenia Research, 45, 79-81.
Cullberg, Johan (2001) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur.
Cullberg, Johan (2000) Psykoser – ett humanistiskt och biologiskt perspektiv. Stockholm:
Natur och Kultur.
Dag, Munir (2006) Unga människor med rörelsehinder – förankring, marginalisering och
social exkludering. Avhandling i socialt arbete. Örebro Studies in Social Work 6. Örebro.
Dahlqvist Jönsson, P., Skärsäter, I., Wijk, H., Danielsson, E., (2011) Experience of living with
a family member with bipolar disorder. Internationel Journal of mental Health Nursing, 20,
29-37.
Daremo, Åsa (2010) Partipation in occupational therapy in psychiatric care. Avhandling.
Linköping.
DeJong, Gerben (1979) Independent Living: From Social movement to analytic paradigm.
Arch. Phys. Med. Rehabil. 1979, 60, 435-446.
Dehlin, Ann-Marie (1997) Personlig assistent: en rättighet, ett yrke. Lund: Studentlitteratur.
Dellve, Lotta (2009a) Syskon till barn med funktionsnedsättning – en kunskapsöversikt. I
Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm: Stiftelsen Allmänna
Barnhuset.
Dellve, Lotta (2009b) Upplevd stress och coping bland syskon till barn med
beteendeavvikelser. I Jag finns också! Tredje omarbetade upplagan 2009:2. Stockholm:
Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Dellve, Lotta (2007) Syskon till barn med autism, Aspergers syndrom och andra
autismliknande tillstånd. Stockholms läns sjukvårdsområde. Autismforum 1/9 2007.
Dellve, Lotta, Samuelsson, Lena, Tallborn, Andreas, Fasth, Anders & Hallberg, Lillemor
(2006) Stress and well-being among parents of children with rare diseases: a prospective
interventions study. Journal of Advanced Nursing 53 (4) 392-402.
Dellve, Lotta (2000) Coping with childhood disability-parents’ and female siblings’
experiences. Doktorsavhandling. Nordic School of Public Health. Göteborg.
Dellve, Lotta, Cernerud, Lars & Hallberg, Lillemor (2000) Harmonizing dilemmas. Sieblings
of children with DAMP and Asperger syndrome´s experiences of coping with their life
situations. Scandinavian Journal of Caring Science, 14, 172-178.
9 Dellve, Lotta (1999) Harmonizing dilemmas. Siblings of children with DAMP and Asperger
syndrome´s experiences of coping with their life-situation. Göteborg: Nordic School of
Public Health.
Dembo, Tamara (1970) The utilization of psychological knowledge in rehabilitation. Welfare
Review, 1970, 8(4), 1-7.
Dembo, Tamara (1964) Sensitivity of one person to another. Rehabil. Litterature, 1964, 25,
231-235.
Denhov, Anne (2007) Hjälpande relationer i psykiatrisk vård. En litteraturöversikt. FoUenheten, Psykiatrin Södra. Stockholm: Stockholms läns sjukvårdsområde.
Denhov, Anne (2002) Finns kvar och ställer upp: Hur anhöriga kan bidra till återhämtning
från allvarlig psykisk störning, ur den återhämtades och de anhörigas perspektiv.
Stockholm: Socialstyrelsen.
Doman, Glenn (1986) What To Do About Your Brain-Injured Child. Square One Publishers.
Derlega, Valerian, Barbee, Anita & Winstead, Barbara (1994) Friendship, Gender and Social
Support. Laboratory Studies of Supportive Interacktions. In Brant Burleson, Terrance
Albrecht & Irwin Sarason (eds) Communication of social support. Messages, Interacktions,
Relationships and Community. Thousand Oaks: Sage.
Drakos, Georg & Hydén, Lars-Christer, red. (2011) Diagnos & identitet. Stockholm: Gothia
Förlag.
Drotar, Dennis, Baskiewicz, Ann, Irvin, Nancy, Kennel, John, Klaus, Marshall, (1975) The
adaption of parents to the birth of an infant with a congenital malformation: A hypothetical
model, Pediatrics, 56, 710-716.
Dufåker, Mona (1993) Discharge procedures for mentally ill people. Avhandling för
doktorsexamen. Umeå universitet.
Dunn, Judy (2007) Siblings and socialization. Ingår i Gruzec, Johan, E. & Hastings, Paul, D.
(red) Handbook of socialization – Theory and research. New York: Guilford Press.
Eakes, Georgene, Burke, Mary, Hainsworth, Margaret (1998) Middle-Range Theory of
Chronic Sorrow. Journal of Nursing Scholarship, 30 (2) 179-184.
Edhborg, Maigun (2000) The impact of maternal postnatal depressive mood on the parentchild relationship. Stockholm: Karolinska institutet.
Edholm, Karin & Trygg, Anita (1987) Drabbad av hjärnskada i vuxen ålder. En deskriptiv
studie av de anhörigas situation och upplevelser. PEG-uppsats. Umeå: Psykologiska
institutionen, Umeå universitet.
Edkvist, I (2001) Mellan anhörigskap och släktskap. Anhöriga till personer med psykiska
funktionshinder berättar. Anhörig 300. Socialstyrelsen. Stockholm.
Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik: begrepp, principer och felkällor.
Stockholm: Liber.
Egard, Hanna (2011) Personlig assistans i praktiken. Beredskap, initiativ och vänskaplighet.
Avhandling i socialt arbete, Lunds universitet.
Eggenberger, K. Sandra & Nelms, P. Tommie (2007) Being family: The family experience
when an adult member is hospitalized. Journal of Clinical Nursing, 16, 1618-1628.
10 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Ekensteen, Vilhelm (1993) Att förstå assistansreformen. I Personlig assistans, av Gerd
Andén, Inger Claesson Wästberg och Vilhelm Ekensteen. Larsons Förlag.
Ekensteen, Vilhelm (1968) På folkhemmets bakgård. Bokförlag Prisma.
Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. I och utanför litteraturen. Del 1.
Lund: BTJ förlag.
Eliasson Roos, Elisabeth (2010) Att möta annanheten. Kommenterade boktips om att leva
med funktionsnedsättning. Del 2. Lund: BTJ förlag.
Elonsdotter, Ylwa (2002) När personer med utvecklingsstörning blir föräldrar – en
vägledning. Östersund: Vård och omsorgsförvaltning.
Emde, Robert N. & Brown, Craig (1978) Adaption to the birth of a Down´s syndrome infant.
American Academy of Child Psychiatry, 17, 229-323.
Enby, Gunnel (1972) Vi måste få älska, en bok om handikappade. Stockholm: Prisma i
samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning.
Engström, Susanna (2004) Avlösarservice ur föräldraperspektiv. C-uppsats. Avdelning för
Socialt arbete. Institutionen för arbetsvetenskap, Luleå tekniska universitet.
Engvall, Kristina (2004) Sinnesslöa kvinnor och sexualitet i ett historiskt perspektiv, Ingår i
Genus och funktionshinder (red) Karin Barron. Lund: Studentlitteratur.
Erdner, Anette (2006) Berättelser om ensamhetens vardag hos människor med psykiska
funktionshinder. Avhandling. Institutionen för klinisk neurovetenskap. Stockholm:
Karolinska Institutet.
Erdner, Anette, Nyström, Maria, Severinsson, Elisabeth, Lutzen, Kim (2002) Psychosocial
disadvantages in the lives of persons with long term mental illness in a Swedish community.
Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 9, 547-463.
Ericsson, Kent (2002) From institutional life to community participation: ideas and
realities concerning support to persons with intellectual disability. Avhandling från
pedagogiska institutionen, Uppsala universitet.
Ericsson, Kent (1992) Den goda gruppbostaden. Skinfaxe. Institut för omsorg, utveckling,
kvalitet. Samarbete med föreståndare vid gruppbostäder i Malmö. Uppsala.
Eriksson, Gunilla, Eriksson, I., Ottander, A., Bexel-Brantefors, K., Lindgren, F. & Moren, L.
(2000a) Situationen för personer med förvärvad hjärnskada. Rapport 2. Centrum för
funktionshinder. Uppsala: Landstinget i Uppsala län.
Eriksson, Britt-Marie, Lundgren, Marie (2005) Kartläggning av aktivitets- och
funktionsförmåga samt livskvalitet hos personer med stroke 5-6 år efter insjuknandet.
Forskning och folkhälsa. Capto, Rapport 2/2005. Landstinget i Värmland.
Eriksson, Monica & Svedlund, Marianne (2006) ”The intruder” spouses’ narratives about life
with chronically ill partner. Journal of Clinical Nursing, 15 (3) 324-333.
Ekers, Mats & Nyberg, Eva (2001) (red.) Familjerådslag i Norden. Erfarenheter från fält och
forskning. FoU-Södertörn. Skriftserie nr 15/01.
Ekström, Pija (2004) Makten att definiera – en studie av hur beslutsfattare formulerar
villkor för specialpedagogisk verksamhet. Göteborg Studies in Educational Sciences, 209.
Göteborgs universitet.
Essén, Charlotte (2003) Samtal i självhjälpsgrupp – få kraft och stöd av andra i samma
situation. Wahlström & Widstrand.
11 Everett, Craig & Everett, Sandra Volgy (1999) Family Therapy for ADHD. Treating Children,
Adolescents and Adults New York: Guildford Press.
Ewertzon, Mats (2012) Familjemedlem till person med psykossjukdom. Bemötande och
utanförskap i psykiatrisk vård. Örebro Studies in Care Sciences 35. Örebro: Örebro
universitet.
Ewertzon, Mats, Lützén, Kim, Svensson, Elisabeth & Andershed, Birgitta (2010) Family
members’ involvement in psychiatric care: experiences of the healthcare professionals’
approach and feeling of alienation. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 17,
422-432.
Ewertzon, Mats & Forsell, Helena (1995) Ros och ris: Några föräldrars erfarenhet av
kontakten med psykiatrisk vård – deras behov, upplevelser och önskemål. Empati, 2, 10-12.
Fagerström, Åsa (2011) Förebygg för barnens skull. Om SBU:s utvärdering av program mot
psykisk ohälsa hos barn. Skriften bygger på rapporten ”Program för att förebygga psykiatrisk
ohälsa hos barn – en systematisk litteraturöversikt, utgiven 2010 av SBU. www.sbu.se.
Falk, Matilda (2011) Patientutbildning enligt Akermetoden – en fenomenologiskt influerad
studie av deltagares upplevelser. Uppsats, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik.
Institutionen för medicin och hälsa. Hälsouniversitetet, Linköpings universitet.
Falloon, I., Fadden, G., Borell, P., Kärräng, L., Ivarsson, B. & Malm, U. (1997) Integrerad
psykiatri. Värnamo: Psykologia.
Falloon, Ian, Boyd, Jeffrey & McGill, Christine (1984) Family Care of schizophrenia. A
problem solving approach to the treatment of mental illness. New York. Guilford Press.
Faureholm, Jytte (2007) ”Man må jo kaempe”, Borns opvekst i familier, hvor mor er
udviklingshaemmet, Avhandling vid Danmarks Paedagogiske Universitet.
Faureholm, Jytte (1994) Du´r utviklingshemmede som foreldre? Köpenhamn: Dansk
Sosialministerie.
Featherstone, Helen (1983) Inte som andra. Att leva med ett handikappat barn. Stockholm:
Liber Förlag.
Finch, Janet & Mason, Jennifer (2004, 1993) Negotiating family responsibilities. London:
Routledge.
Finn, Bengt (2011) ”Förenkla vardagen.” En utvärdering av projektet Förenkla vardagen.
Ett projekt i Östhammars kommun för att höja medvetenheten och kunskapsnivån om
kognitiva hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. FoU-rapport
2/2011. Regionförbundet i Uppsala län. Uppsala.
Finn, Bengt & Bromark, Kristina (2011) På väg mot hela vägen. En utvärdering av ”Hela
vägens psykiatri” i Gävleborg. FoU-rapport 3/2011. Regionförbundet i Uppsala län.
Uppsala.
Finndahl, Kerstin (2001) Våga se. En studie om förekomsten av våld mot kvinnor med
funktionshinder. Stockholm: Forum – kvinnor och handikapp.
Fjellborg, Ida (2009) Hur en människa finner styrka att leva vidare i ett liv som inte blev
som det var tänkt – en litteraturstudie att leva med cancer. C-uppsats i psykologi.
Institutionen för arbetsvetenskap. Luleå tekniska universitet.
Fleck, Stephen, (1985) The Family and psychiatry. In Kaplan H, Sadock B (reds)
Comprehensive textbook of psychiatry/IV (4th edn.) Williams and Wilkins, Baltimore s 273294.
12 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Flyckt, L, Lötman, A, Jörgensen, L. Rylander, Koernig T (2011) Burden of informal care
giving to patients with psychoses: A descriptive and methodological study. International
Journal of Social Psychiatry, published online 17 november 2011.
Flynn, Robert, Marquis, Robyn, Paquet, Marie-Pierre & Peeke, Lisa (2011) Effects of
Tutoring by Foster Parents on Foster Children’s Academic skills in Reading and Math: A
Randomized Effectiveness Trial. Final Report of the RESPs for Kids in Care Project.
www.skolfam.se
Foldemo, Annica (2004) Living with Schizophrenia from the perspective of outpatients and
their parents. Akademisk avhandling. Linköpings universitet.
Foldemo, Annica, Gullberg, Mats, Ek, Anna-Christina & Bogren, Lennart (2005) Quality of
Life and burden in parents of outpatients with schizophrenia. Social Psychiatry Psychiatric
Epidemiology, 40, 133-138.
Folkesson, Per (2011) Ett verksamhetsår vid Familjehuset. En utvärdering av en kommunal
familjebenadlingsenhet. FoU-rapport 2011:5. FoU Välfärd Värmland, Fakulteten för
samhälls- och livsvetenskaper, Karlstads universitet.
Forinder, Ulla & Hagborg, Elisabeth (red.) (2008) Stödgrupper för barn och ungdomar.
Lund: Studentlitteratur.
Forkby, Torbjörn (2006) Öppenvårdens former. En nationell kartläggning av öppna
insatser i socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Stockholm: Socialstyrelsen.
Forkby, Torbjörn (2005) Ungdomsvård på hemmaplan. Idéerna, framväxten, praktiken.
Avhandling. Göteborgs universitet.
Forkby, Torbjörn & Bejer, Eva (2005) Resultat av pilotundersökning för kartläggning av
hemmaplanslösningar inom göteborgsregionen. Göteborg: FoU i Väst.
Forsberg, Karl Anton (2009) Att främja förändrad livsstil bland personer med psykiskt
funktionshinder. Studier av metabola och psykologiska effekter, upplevd mening och hälsa.
Umeå University Medical Dissertations. New Series No 1277. Umeå universitet.
Forsberg-Wärleby, Gunilla (2009) Olika former av stöd till anhöriga. Tematiska rum.
Vårdalinstitutet. www.vardalinstitutet.net.
Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om socialtjänsten för dig som har en
funktionsnedsättning. Stockholms läns landsting: Handikapp Habilitering.
Forum Funktionshinder (odaterad) Värt att veta, kortfattad information om bidrag och
stöd för vuxna med funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp
Habilitering.
Forum Funktionshinder (odaterad) Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med
funktionsnedsättning. Stockholm läns landsting: Handikapp Habilitering.
Fredriksson, Carin (2001) Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur
parperspektiv – om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder.
Doktorsavhandling. Institutet för handikappvetenskap. Linköpings universitet.
Freeman, E. A. (1997) Community-based rehabilitation of the person with a severe brain
injury. Brain Injury 11 (2) 143-143.
Frey, Karin, Greenberg, Mark & Fewell, Rebecca (1989) Stress and coping among parents of
handicapped children: A multidimensional approach. American Journal on Mental
Retardation. 3, 240-249.
13 Fridenberger, Ann-Charlotte & Johansson, Gun (1999) Anhöriga till psykiskt störda och
deras uppfattningar om psykopedagogisk undervisning. Mementum sammanfattning nr 18,
1999. www.orebroll.se.
Friedrich, Rose Marie., Hollingsworth, Brenda, Hradek, Elisabeth, Friedrich, Bruce & Culp,
Kennith (1999) Family and Client Perspectives on Alternative Residential Settings for
Persons With Severe Mental Illness. Psychiatric Services 50 (4) 509-514.
Fristorp, Lotta & Kollarik, Peter (1999) Överlevnadshandbok för dig som har en psykiskt
sjuk förälder. Rädda Barnen.
Furenhed, Ragnar (1997) En gåtfull verklighet: att förstå hur gravt utvecklingsstörda
upplever sin värld. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Furman, B. (1985) Familjecentrerad eftervård av unga psykospatienter. Nordisk psykiatrisk
tidskrift, 39, 36-371.
Fyhr, Gurli (2002) Den ”förbjudna” sorgen – om förväntningar och sorg kring det
funktionshindrade barnet. Sfpf:s monografiserie nr 17. Stockholm: Svenska förningen för
psykisk hälsa.
Fyhr, Gurli (1999) Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och Kultur.
Färm, Kerstin (1999) “Socialt problem” eller “Som andra och I gemenskap med andra” –
föreställningar om människor med utvecklingsstörning. Tema kommunikation, Linköpings
universitet.
Ganz, Jennifer, Simpson, Richard & Corbin-Newsome, Jawanda (2008) The Impact of the
Picture Exhange Communication System on Requesting and Speech Development in
Preschoolers with Autism Spectrum Disorders and Similar Characteristics. Research in
Autism Spectrum Disorders, 2 (1) 157—169.
Garmezy, Norman (1987) Stress, competence and development: Continuities in the Study of
Schizophrenic Adults, Children Vulnerable to Psychopathology and the search for StressResistant Children. American Journal of Orthopsychiatry, Mental Health & Social Justice,
vol. 57 (2) 159-174.
Garbardino, James, Dubrow, Nancy, Kostelny, Kathleen & Pardo, Carole (1992) Children in
Danger. Coping with the Consequences of Community Violence. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers.
Gavois, Helena, Paulsson, Gun, & Fridlund, Bengt (2006) Mental health professional support
in families with a member suffering from severe mental illness: a grounded theory model.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 20 (1) 102-109.
Georgsson, A (2008) Yngre personer med demenssjukdom och deras närstående – en
kartläggning i Halland 2008. SocialCentrum. Region Halland.
Gerland, Gunilla (1996) En riktig människa. Bokförlaget Cura.
Giallo, Rebecca & Gavida-Payne, Susana (2008) Evaluation of a family-based intervention for
siblings of children with a disability of chronic illness. The Australian e-Journal for the
Advancement of Mental Health, 7, 2008.
Gibbons, J., Horn, S., Powell, J., Gibbons, J., (1984) Schizophrenic patients and their
families: A survey in a psychiatric service based on a DGH unit. British Journal of
Psychiatry, 144, 70-77.
Giertz, Lottie (2008) Ideal och vardag. Inflytande och självbestämmande med personlig
assistans. Växjö universitet.
14 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Glant, Heléne (2000) Så här kan man förebygga och behandla ätstörningar – handbok för
behandlare, skolpersonal, föräldrar och vänner. Stockholm: Natur och Kultur.
Goode, David (2001/1994) I en verden uden ord. Förstehåndsviden som forudsaettning for
kommunikation; Etnometodologi som metode. Denmark: Systime. Original A World Without
Words. The social construction of Children born deaf and blind. Philadelphia: Temple
University Press.
Goodman, S. & Brumely, H. (1990) Schizofrenic and depressed mothers: Relational deficits
in parenting. Developmental Psychology 1990, 26, 31-39.
Goossens, P.J.J., Van Wijngaarden, B., Knoppert-Van der Klein, E.A.M. Van Achterberg, T
(2008) Family caregiving in bipolar disorder: Caregiver consequenses, caregiver coping
styles and caregiver distress. Internationel Journal of Social Psychiatry, 54:303.
Gough, Ritva, Renblad, Karin, Wikström, Eva & Söderberg, Eva (2011) Anhörigstöd – ett helt
annat sätt att tänka. Fokus-Rapport 2011:1. Kalmar.
Gough, Ritva (2007) I utredningens namn – två analyser. En kollegial granskning och en
analys av innehållet i beslutsunderlag när beslut handlar om stöd till psykiskt
funktionshindrade personer. Fokus-Rapport 2007:4. Kalmar.
Gough, Ritva & Andersson, Laila (2004) Bostäder med särskild service. En kartläggning av
boende för människor med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2004:2. Kalmar.
Gough, Ritva (2002) Intervjuer om boendeskapande. En fallstudie av en gruppbostad för
personer med begåvningshandikapp. Fokus-Rapport 2002:3. Kalmar.
Gough, Ritva & Bennsäter, Lillemo (2002) Boendestöd – och vad det kan bli. Fokus-Rapport
2001:7. Kalmar.
Gough, Ritva & Modig, Maria (1996) Leva med personlig assistans. Centrum för utvärdering
av socialt arbete. Stockholm: Liber utbildning.
Gough, Ritva (1994) Personlig assistans – en social bemästringsstrategi. Avhandling,
universitetet i Tromsö. Göteborg: GIL-förlaget.
Gough, Ritva (1987) Hemhjälp till gamla. Forskningsrapport 54. Stockholm:
Arbetslivscentrum.
Grad, Jacqueline & Sainsbury, Peter (1968) The effects that patients have on their families in
a community care and a control psychiatric services – A two-year follow up. British Journal
of Psychiatry 114, 265-278.
Granath, Kristina (1997) Det var så mycket jag inte förstod. En intervjuundersökning med
vuxna barn till psykiskt sjuka föräldrar. Stockholm: Sköndalsinstitutets rapportserie nr 1.
Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2008) Ökad kunskap och förändrade
relationer. Utbildning för syskon och barn med olika funktionshinder. Slutrapport från
projektet ”Att ge syskon utrymme”. Rapport från barn och ungdomshabiliteringen.
Rapportserien 49. Landstinget i Uppsala län.
Granat, Tina, Nordgren, Ingrid & Rein, George (2006) Att ge syskon utrymme. Rapport från
barn och ungdomshabiliteringen. Rapportserien 39. Landstinget i Uppsala län.
Granerud, Arild & Severinsson, Elisabeth (2003) Preserving integrity: Experiences of people
with mental health problems living in their own home in a new neighbourhood. Nursing
Ethics, 10 (6) 602-613.
Granlund, Mats & Björck-Åkesson, Eva (1994) Fortbildning av förskolekonsulenter i
familjeorienterad habilitering: process och utfall. Stockholm: Stiftelsen ALA.
15 Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1998) Familjen och habiliteringen. Stockholm: FUB:s
forskningsstiftelse ALA.
Granlund, Mats & Olsson, Cecilia (1994) En god start i livet. Barnet med flera
funktionsnedsättningar, familjen och den service som erhålls. Stockholm: Stiftelsen ALA.
Granlund, Mats, Roll-Pettersson, Lise, Stéenson, Anna-Lena & Sundin, Margareta (1992) Att
leva och arbeta med små handikappade barn. Ala-rapport 63/692. Stockholm: Stiftelsen
ALA.
Granlund, Mats, Stéenson Anna-Lena, Roll-Pettersson Lise, Björck-Åkesson Eva, Sundin
Margaretha & Kylén, Ann (1999) Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan –
utbildningens effekter och effektivitet. Stockholm: Stiftelsen ALA.
Green, Sara (2003) “What do you mean ‘what’ is wrong with her?”: stigma and the lives of
families of children with disabilities. Social Science & Medicine, 57, pp 1361-1374.
Green, Sara (2001) Grandma’s hands: parental perceptions of the importance of
grandparents as secondary caregivers in families of children with disabilities. International
Journal of Aging Human Development 1, 11-33.
Grue, Lars (2002) Vanlige barn – uvanlige foreldre – om fysisk funksjonshemmedeforeldres
problemer og mestringsstrategier. NFI-rapport for prosjekter
Grue, Lars (2001) Motstand og mestring. Om funktsjonshemning og livsvillkor. Oslo.
Grue, Lars (1993) Vanlige familier, ovanlige barn. Oslo.
Grundén, Ingrid (2005) Att återerövra kroppen. En studie av livet efter en
ryggmärgsskada. Avhandling. Göteborg Studies in Educational Science.
Grönvik, Lars (2005) Funktionshinder – ett mångtydigt begrepp. I Forskning om
funktionshinder. Problem- utmaningar – möjligheter. Studentlitteratur.
Grönvik, Lars & Söder, Mårten (2008) Bara funktionshindrad? Funktionshinder och
intersektionalitet. Gleerups Utbildning AB. Malmö.
Grünewald, Karl (2008) Från idiot till medborgare. De utvecklingsstördas historia. Gothia.
Grünewald, Karl (2001) Avveckling av anstaltsvården för utvecklingsstörda nu fullbordad.
Läkartidningen nr 44 vol 58 s 4869-4875.
Grünewald, Karl (1997) Effect of social and educational policies on the number of persons
with mild mental retardation in Sweden. Mental Retardation, 35, 218-220.
Grünewald, Karl (1979) Sluta vårda barn på institutioner! Det finns bättre alternativ.
Läkartidningen, vol 76 s 369-370.
Gullachsen, Ann-Christine (2005) När smärtan blir en del av livet. Vårdalsinstitutets
Tematiska rum: Att leva med smärta.
Gullacksen, Ann-Christine (2003) Hörselskadade i arbetslivet. Ett stress/kontrollperspektiv. Lic.avhandling, Socialhögskolan. Lunds universitet.
Gustavsson, Anders (2001) Inifrån utanförskapet. Om att vara annorlunda och delaktig.
Lund: Studentlitteratur.
Gustavsson, Anders (1989) Samhällsideal och föräldraansvar. Om föräldrar till
förståndshandikappade barn. Stockholm: Norstedts förlag/Almqvist & Wiksell.
16 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Gustavsson, Anders (1988) Hjälp att finna sin egen väg – familjesamtal och
föräldragrupper med föräldrar till förståndshandikappade barn. Rapport nr 43,
Pedagogiska institutionen. Stockholms universitet.
Gustavsson Holmström, Marie (2002) Föräldrar med funktionshinder – om barn,
föräldraskap och familjeliv. Linköping/Örebro: Faculty of Arts and Sciences, The Tema
Institute, Linköpings universitet. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
Gustafsson Wallengren, Catarina (2009) De kan, de vill och de orkar, men …: studier av
närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från
svenska strokeenheter. Akademisk avhandling. Högskolan i Borås; nr 17.
Gynnerstedt, Kerstin (2004) Personlig assistans – en medborgerlig rättighet. Ingår i
Personlig assistans, (red.) Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur.
Göransson, Kerstin (2004) Barn som blir elever – om olikheter, undervisning och
inkludering. Stockholm: Stiftelsen ALA.
Haafstad Svanøe, Hilde & Björnstad, Berit (2001) Håndbok for pårörende til mennesker
med shizofreni/psykoseproblemer. Norske Kvinners Sanitetsforening.
Habilitering och Hjälpmedel (2011) Habiliteringsprogram för anhöriga. Habilitering för
barn och vuxna. Landstinget i Uppsala län.
Hagberg, Maria (1982) (red) Som vi ser det! Sex rörelsehindrade ungdomars funderingar.
Uppsala: Folke Bernadotte Stiftelsen.
Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Grand mother´s experiences with a small
grandchild is critically ill. Journal of Pediatric Nursing, 1, 61-69.
Hall, Elisabeth (2004) A double concern: Danish grandfathers experiences when a small
grandchild is critically ill. Intensive and critical care Nursing, 1, 14-21.
Hallberg, Lillemor (1996) Occupational hearing loss, coping and family life. Scandinavian
Audiology, 2, vol 25, suppl 43, 25-33.
Halldén, Gunilla (2003) Barnperspektiv som ideologiskt eller metodologiskt begrepp. I
Pedagogisk Forskning i Sverige, årgång 8, nr 1-2, s 12-23.
Hallström, Jönsson, Nerbrand, Norrving, Lindgren (2008) Stroke incidence and survival in
the beginning of the 21st century in southern Sweden: comparisons with the late 20th century
and projection into the future. Stroke, 39 (1), 10-15.
Handikapp & Habilitering (2003) Verksamhetsberättelse för Kris- och Samtalsteamet, År
2003. Länscentret. Södra Stockholms produktionsområde. Landstinget I Stockholms län.
Handikappförbunden, Barnombudsmannen och Allmänna arvsfonden (2006) Fritid för barn
och unga med funktionshinder. En inventering av kultur och fritidssatsningar inom
kommuner. Text av Tove Rinnan, Handikappförbundens samarbetsorgan. www.hso.se.
Handisam (2007) Tillgängligheten i det politiska livet i kommuner och landsting.
Myndigheten för handikapppolitisk samordning. Handisam Serie 2007:1.
Hansi, Mari & Nilsson-Kivimäki, Jonna (2000) “Hur personer som insjuknat i stroke erfar
sitt aktivitetsutförande utanför hemmet”. Fördjupningskurs i arbetsterapi. Institutionen för
hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet.
Haegermark, Marie-Louise (1996) ”Mår hon bra så mår jag bra”. Likheter och skillnader i
mäns och kvinnors upplevelser av att få och leva med ett funktionshindrat barn samt hur
17 detta kan påverka parrelationen. Rapport nr 99-07, Omsorgsnämnden. Stockholms läns
landsting.
Hanson, Elizabeth, Magnusson, Lennart & Ärnström, Ulf (2009) Teknik för anhöriga som
hjälper och vårdar, on a bicycle made for two. Behovsstudie. Hjälpmedelsinstitutet.
Hansson, Helena (2007) Interventions in adult children and spouses of alcoholics.
Randomized controlled trials of mental health and drinking patterns. Doktorsavhandling.
Medicinska Fakultetet, Lunds universitet.
Hansson L., Sjöstedt, M., Nylander, B., Bliding, G. (1992) Education of relatives of
schizophrenics. A study of the effects on the living conditions of the relatives. Nordic Journal
of Psychiatry, 46; 269-275.
Hansson, L., Middleboe, T., Sorgaard, K W,. Bengtsson-Tops, A., Bjarnason, O., Merinder, L.,
Nilsson, L., Sandlund, M., Korkeila, J., Vinding, H.R., (2002) Living situation, subjective
quality of life and social network among individuals with schizophrenia living in a
community settings. Acta Psychiatrica Scandinavica 106 (5) 343-350.
Hansson, K., Wirtberg, I. & Axberg, U. (2005) Preventiva insatser vid antisocialt beteende
hos barn med hjälp av Marte meo. Socionomen 1:2005, Del 2, Forskningssupplement nr 17.
Harnett, Tove (2010) The Trivial Matters: Everyday power in Swedish elder care.
Hälsohögskolan. Institutionen för gerontologi. Högskolan i Jönköping.
Harris, Vicki & McHale, Susan M. (1989) Family life problems, daily caregiving activities and
the psychological well-being of mothers of disabled children. American Journal on Mental
Retardation, vol. 94, 3, 231-240.
Hastings, Richard, P. (2007) Longitudinal Relationships between Sibling Behavioral
Adjustment and Behavior Problems of Children with Developmental Disabilities. Journal of
Autism Development Disorders, 37, 1485-1492.
Hastings, Richard, Thomas, Hannah & Delwiche, Nicole (2002) Grandparent Support for
families of children with Down´s Syndrome. Journal of Applied Research in Intellectual
Disabilities, 15, 97-104.
Hasselström, Charlotte (2011) Slutrapport från projektet utbildning i familjestöd för
anhöriga till bordelinepatienter – Family Connections vid Psykiatriska Mottagningen
Kronan. Sundbyberg 2006.
Hassoun, Fadia (2009) Den bortglömda gruppen – kulturella attityder om språkstörning
som potentiella hinder I logopedisk intervention. C-D uppsats på socionomprogrammet vid
Malmö högskola.
Hautaniemi, Bozena (2004) Känslornas betydelse I funktionshindrade barns livsvärld.
Avhandling. Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet.
Hedberg, Elisabeth, Mattson, E. Christina, Westin, Curt, Adolfsson, Kim, Schantz, Maria,
Björk, Marie-Louise, Horwath, Eva & Wickman, Jenny (2011) Habiliteringsprogram för
anhörigstöd. Habilitering för barn och vuxna. 2011-02-10. Landstinget i Uppsala län.
Hedberg-Kristenson, Elizabeth & Iwarsson, Susanne (2009) Fokus på anhörigvårdare vid
äldres användning av förflyttningshjälpmedel. Litteraturöversikt. Institutionen för Hälsa,
Vård och Samhälle, Lunds universitet/ Hjälpmedelsinstitutet.
Hedenbro, M. & Wirtberg, I. (2000) Samspelets kraft, Marte meo: möjlighet till utveckling.
Stockholm: Liber.
18 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Hedenbro, Monica & Lidén, Anette (2001) CPICS Child and Parents’ Interaction Coding
system. Stockholm: Karolinska institutet.
Hedlund, E, Kåreholt, I, Trygged, S. (2010) Social konsekvenser av sjukdom. I Social
rapport 2010 av Socialstyrelsen. Stockholm.
Hedlund, Malin & Lovén, Celina (2008) Kritisk granskning av BBIC:s teori och av
barnavårdsutredningar med respective utan BBIC – Same but different?
Psykologprogrammet avancerad nivå, Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete.
Örebro universitet.
Hedman Ahlström, Britt (2009) Major depression and family life – The family’s way of
living with a long term illness. Akademisk avhandling. Sahlgrenska akademin, Göteborgs
universitet.
Hedov, Gerth (2002) Swedish parents of children with Down syndrome: a study on the
initial information and support, and the subsequent daily life. Uppsala: Acta Universitatis
Upsaliensis.
Heimdal Mattsson, Eva (1998) The School Situation of Students with Motor Disabilities.
Interaction of Individual Prerequisites and Environmental Demands. Avhandling.
Stockholm: HLS Förlag.
Heino, Tarja (2000) Familjerådslag. Den nya metoden inom socialt arbete. Stakes,
Handböcker 42. Helsingfors.
Helmersson Bergmark, Karin (1999) AA og 12-trinnsbehandling. Rus & avhengighet, nr 1,
1999. Universitetsforlaget. Norge.
Helmersson Bergmark, Karin (1995), Anonyma Alkoholister i Sverige. Akademisk
avhandling, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet.
Helsingborg (2012) Tutoring – gör det någon skillnad? Rapport gällande utvärdering av
tutoring i matematik 2011. Projektet Preventivt arbete tillsammans. www.skolfam.se.
Helsingborgs stad (2009) Skolprojekt inom Familjehemsvården. Resultatrapport och
projektbeskrivning. Ett forskarstött samverkansarbete mellan Skol- och fritidsnämnden och
Socialnämnden i Helsingborgs stad 2005-2008. Helsingborgs stad.
Hemmingsson, Helena (2002) Student-Environment Fit for Students with Physical
Disabilities. Avhandling. Stockholm: Karolinska University Press.
Hermansson, Sandra & Lundström, Ulrika (2005) Barns upplevelse av att leva med syskon
med funktionshinder. Examensarbete. Hälsovetenskapliga utbildningar,
Sjuksköterskeprogrammet. 2005:75. Luleå tekniska universitet.
Hertzberg, Annika, Ekman, Sirkka-Liisa & Axelsson, Karin (2003) Relatives are a resource,
but … registered nurses views and experiences of relatives of residents in nursing homes.
Journal of Clinical Nursing, 12, 431-441.
Hettrel, Camilla & Lindqvist, Agneta (2006) Marte Meo – en hållbar intervention? En
beskrivning av det observerbara och icke observerbara i en utvärdering av
behandlingsmodellen Marte Meo inom socialtjänsten. Rapport 2006:2. FoU Nordväst.
www.fou-nordvast.com/rapporter
Hetzler, Antoinette (1994) Socialpolitik i verkligheten. De handikappade och
försäkringskassan. Bokbox Förlag. Lund.
Hill, H (1999) Traumatic brain injury: a view from inside. Brain Injury, 13, (11) 839-844.
19 Hilmersson, Pia & Johansson, Maria (2009) Kontaktperson sökes. En kvalitativ studie om
vänskap i kommunal regi. C-uppsats vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs
universitet.
Hollander, Anna (1998) Verkställighet av länsrätternas domar och beslut. I Bengtsson H
(red.) Politik, lag och praktik. Implementeringen av 1994 års handikappreform.
Studentlitteratur. Lund.
Holmqvist, Rolf, Hill, Teci & Lang, Annica (2005) Ger ART bättre behandlingseffekt?
Utvärdering av metoder på tre ungdomshem. Rapport 2005:3. Stockholm: Statens
institutionsstyrelse.
Honneth, Axel (2004) Recognition and justice: outline of a plural theory of justice. Acta
Sociologica, 47 (4) 351-364.
Honneth, Axel (1995) The Struggle for recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts.
Cambridge: Polity Press.
Houtzager, B. A. & Grootenhuis, B. F. & Last, B. F.(2001) Supportive groups for siblings of
pediatric oncology patients: impact on anxiety. Journal of the Psychological, Social and
Behavioral Dimensions on Cancer. Psycho-Oncology, vol. 10 (4) 315-324.
Hugemark, Agneta (2004) Med rätt att bestämma själv? – ”exit”, ”voice” och personlig
assistans. Ingår i Personlig assistans. (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur.
Hugemark, Agneta & Wahlström, Karin (2002) Personlig assistans i olika former av: mål,
resurser och organisatoriska gränser. Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU-rapport
2002:4. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen.
Hult, Ann-Sofie (2006) Mamma, pappa, barn och personlig assistent. En undersökning om
fyra föräldrars upplevelser att leva med personlig assistans till sina barn. C-uppsats,
Socialhögskolan, Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet.
Hvinden, Kari (2011) Etablering av laerings- og mestringssentra – historie,
grunnlagstenkning, innhold og organisering. Ingår i Lerdal, Anners & Fagermoen, May
Solveig (red) Laering og mestring – et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning, (s
48-68). Oslo: Gyldendal Akademisk.
Hwang, Philip & Wickberg, Birgitta (2001) Föräldrastöd och barns psykiska hälsa. Rapport
2001:37. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Hydén, Lars-Christer (red) (2005) Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund:
Studentlitteratur
Hydén, Lars-Christer (1995) Psykiatri Samhälle Patient. Psykisk sjukdom i socialt och
kulturellt perspektiv. Natur och Kultur.
Högberg, Anette (2009) ”Småbarnstiden tar ju aldrig slut.” Hur parrelationen påverkas av
att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning inom autismspektrat. FoU-rapport
2009-03. Handikapp & Habilitering i Stockholms läns landsting.
Högberg, Britta (2007) Planering som social process. Om delaktighet och barnets bästa.
Handikappforskning NU. Lund: Studentlitteratur.
Högberg, Britta (2003) Habilitering för barnets bästa. Policydokument. Handikapp &
Habilitering. Stockholms läns landsting.
Högberg, Britta (1996) Det handikappade barnet i vuxenvärlden. Om möjligheterna att
mötas. Avhandling. Stockholms universitet.
20 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Högfeldt Larsson, Lizette (2011) Vi har också barn! Riktad föräldrautbildning för föräldrar
med psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning i Halland. Del I –
kartläggning av behov och möjligheter. Region Halland, Psykiatrin Halland/ Hallandsrådet
för psykiatribrukare.
Högfeldt, Per (2010) Claes Hultling: Pappa till 200 barn. Artikel i KI Bladet nr 6. Karolinska
Institutet.
Ingemarsson, Maria, Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (2006) Att planera för
boendestöd. Om planer, trepartssamtal och klientmedverkan i socialpsykiatrin. Rapport
2006:3. Centrum för kunskapsutveckling i praktiken i Stockholm (CKP), FoU Nordväst.
www.fou-nordvast.com/rapporter
Ingmanson, Anna (2003) Rättigheter & möjligheter – en guide till samhällsstöd för barn
och ungdomar med funktionshinder och deras familjer. RBU, Riksförbundet för
rörelsehindrade barn och ungdomar.
Ingstad, Benedicte & Sommerschild, Hilchen (1983) Familien med det funksjonshemmede
barnet. Forløp-reaksjoner-mestring. Oslo universitet: Institutt for socialmedicin.
Isaksson, Ann-Kristin (2007) Chronic sorrow and quality of life in patients with multiple
sclerosis. Örebro Studies in Caring Sciences 12. Örebro university: Department of Health
Sciences.
Jamison Redfield, Kay (1998) En orolig själ. Stockholm: Natur och Kultur.
Jansson, Mårten, Larsson, Anne-Marie. & Modig, Cecilia (2011) Mod och mandat. Ny
lagstiftning stärker barn som anhöriga. Har vi modet att möta dem? Stockholm: Stiftelsen
Allmänna Barnhuset & Socialstyrelsen.
Jansson, Lennart (2009) Möjligheternas Hus. Om att bygga upp och skapa samverkan
kring en sysselsättnings- och rehabiliteringscenter för personer som är dömda till
rättspsykiatrisk vård. FoU i Väst.
Jansson, U (1995) Familjen som resurs för barn med funktionshinder. Socialmedicinsk
tidskrift, 8, 325-331.
Jarkman, Kristina (1996) Ett liv att leva. Om familjer, funktionshinder och vardagens
villkor. Stockholm: Carlssons.
Jegermalm, Magnus & Jeppsson Grassman, Eva (2011) Links between informal caregiving
and volunteering in Sweden: a 17-year perspective. European Journal of Social Work, (1-15)
2011.
Jeppsson-Grassman, Eva (red) (2003) Anhörigskapets uttrycksformer. Studentlitteratur.
Jeppsson-Grassman, Eva (2001) Tid, tillhörighet och anpassning. Socialvetenskaplig
tidskrift, nr 4, 2001.
Jeppsson-Grassman, Eva, Whittaker Anna, & Taghizadeh Larsson, A. (2009) Family as
failure. The role of informal helpgivers to disabled people in Sweden. Scandinavian Journal
of Disability Research. 11 (1) 35-49.
Jonsson, Elgard (1986) Tokfursten. Dualis.
Johannessen, Eva (1997) Barn med socio-emotionella problem. Lund: Studentlitteratur.
Johansen, Ruthann Knechel (2002) Listening in the silence, seeing in the dark:
reconstructing life after brain injury. Berkeley: University of California Press.
21 Johansson, Anna-Carin (2008) Att utgå från människan i livet istället för människan i
vården. En utvärdering av patient- och närståendeutbildningar enligt Akermodellen och
samtalscirklar genomförda i projektet ”Det goda livet”. Utvecklingsstaben, Folkhälsa och
samhällsmedicin. Karlstad: Landstinget i Värmland.
Johansson, B. & Holmberg, T. (2002) Rörlig omvårdnadsteam: en utvärdering av
psykiatrisk hemsjukvård. FoU 2002:4. Linköping: Landstinget i Östergötland.
Johansson, Elaine (1995) Vi fick välja bostad, varandra och andra. Tre exempel på
boendekooperativ för personer med utvecklingsstörning. Riksförbundet FUB och
Studieförbundet Vuxenskolan.
Johansson, Frida & Gough, Ritva (2009) Anställda och brukare utforskar och värderar – 60
kommun- och landstingsverksamheter för psykiskt funktionshindrade personer. FokusRapport 2009:1. Kalmar.
Johansson, G., Eliason, A., Löbu, S., Holmberg, T. (2007) Närståendes delaktighet i den
psykiatriska vården – en enkätundersökning i Östergötland 2006. Rapport FoUrnalen
2007:2. Landstinget i Östergörland.
Johansson, J. & Murray, K., (2007) Samtal med anhöriga till psykiskt sjuka. Erfarenheter
från upplysningen. FoU i Väst. Göteborg.
Johansson, Ulla (2004) Long-term outcome after brain injury: with focus on return to
work, life satisfaction and participation. Dissertation. Umeå universitet.
Johnson, Kelley, et.al. (2001) The Possibility of Choise: Women with Intellectual Disabilities
Talk about Having Children. I Mark Priestly (ed) Disability and the Life Course. Global
Perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Johnson, S. (2003) The importance of a comprehensive brain injury program. The Case
Manager, 14 (2) 58-63.
Jonsson, Ingrid & Gustafsson, Birgit (2008) Anhöriga/närstående till personer med hörselsyn eller talskador. Behov av eget samtalsstöd. Självskattning av hälsa och påfrestningar.
Habilitering och hjälpmedel, rapport 46. Landstinget i Uppsala län.
Josefsson (2007) Kartläggning av spädbarnsverksamheter i Göteborg och södra Bohuslän.
Jumisko, Eija (2007) Striving to become familiar with life with traumatic brain
injury:experiences of people with traumatic brain injury and their close relatives. Doctoral
thesis 2007:39. Luleå university of technology.
Jumisko, Eija (2005) Being forced to live a different everyday life: the experiences of people
with traumatic brain injury and those of their close relatives. Licentiate Thesis. Luleå
University of Technology, department of Health Science.
Jungbauer, Johannes, Stelling, Kirsten, Dietrich, Sandra & Angermeyer C. Matthias (2003)
Subjective burden over 12 months in parents of patients with schizophrenia. Archives of
Psychiatric Nursing, XVII, 126-134.
Järkestig Berggren, Ulrika (2010) Personligt ombud och förändringsprocesser på det
socialpsykiatriska fältet. Avhandling i socialt arbete vid institutionen för socialt arbete vid
Linnéuniversitetet 2010.
Järkestig-Berggen, Ulrika (2008) Barnperspektiv och föräldraskap – professionellas
erfarenheter av möten med psykiskt funktionshindrade föräldrar. Skriftserie 2008:1,
Kalmar: Fokus Kalmar län.
22 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Järkestig-Berggren, Ulrika (2006) Personligt ombud. Social praktik i medicinsk diskurs.
Rapportserie i socialt arbete 2:2006. Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete.
Växjö universitet.
Jönsson, Ann-Cathrin (2007) Life after stroke. Outcome and views of patients and carers.
Avhandling. Department of Clinical Sciences, Neurology, Faculty of Medicine. Lund.
Jönson, Håkan & Taghizadeh, Annika (2006) Ideologibaserade livsloppskonstruktioner inom
handikapp- och äldrepolitik. Socionomens forskningssupplement, nr 19, s 18-31.
Jöreskog, Karin (2009) Checklistor, tålamod och gemenskap – stöd till föräldrar med
intellektuella begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet 2005-2008. FoU-rapport
10/2009. Uppsala: Regionförbundet Uppsala län.
Kadesjö, Björn (2002) ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt. Socialstyrelsen.
Stockholm.
Kadesjö, Björn (2001) Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber.
Kaminsky, Laura & Dewey, Deborah (2001) Siblings Relationships of Children with Autism.
Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 399-410.
Kaplan, Louise J. (1997) Inga röster tystnar helt, när ett barn har mist en förälder, när en
förälder har förlorat ett barn. Stockholm: Natur och Kultur.
Karlsson, Britt-Marie (2008) Patientutbildning utifrån ”Den norska modellen” –
uppfattningar av bemästring i vardagen efter patientutbildning. Avdelningen för
rehabilitering. Jönköping: Jönköpings Hälsohögskola.
Karlsson, Kristina (2007) Funktionshinder, samtal och självbestämmande. En studie av
brukarcentrerade möten. Doktorsavhandling. Institutionen för Tema Kommunikation.
Linköpings universitet.
Karlsson, Magnus (2002) Själv men inte ensam – om självhjälpsgrupper i Sverige. Rapport
nr 104. Akademisk avhandling. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet.
Karlsson, Malene (2004) Kunskap om familjedaghem. Myndigheten för skolutveckling.
Forskning i fokus, nr 20. Stockholm.
Karlsson, Veronika, Forsberg, Anna & Bergbom, Ingegerd (2010) Relative’s experiences of
visiting a conscious, mechanically ventilated patient – A hermeneutic study. Intensive &
Critical care nursing: the official journal of the British Association of Critical Care Nurses.
26 (2) s 91-100.
Kaufman, Barry Neil (1977) Vår son – berättelse om ett autistiskt barn. Stockholm: Raben &
Sjögren.
Kazak, Anne (1986) Families with Physically Handicapped Children: Social ecology and
family service systems. Family Process. 25, 265-282.
Kazdin, Alan (1997) Parent management training: Evidence, outcomes, and issues. Journal
of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry 36:1349-1356.
Keith, Lois & Morris, Jenny (1995) Easy Targets: A Disability Rights Perspective on the
‘Children as Carers’ Debate. Critical Social Policy, 15, 44-45, 36-45.
Kempe, Henry & Helfer, Ray (eds) The Battered Child. 1st edition 1968, 2nd edition, Chicago
University Press 1974. 3rd edition, 1980. 5th edition by Helfer M E, Kempe R & Krugman R
1977.
23 Kendall, Judy (1999) Sibling Accounts of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd).
Family process, 38, 117-136.
Kesthely, Martha (2006) Jag vill ni hämtar min mamma … Villkor för familjearbete för
ungdomar inom institutionsvården. Avhandling vid pedagogiska institutionen. Stockholms
universitet.
Killén, Kari (2009) Barndomen varar i generationer. Om förebyggande arbete med utsatta
familjer. Andra upplagan. Lund: Studentlitteratur.
Killén, Kari (1999) Svikna barn. Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta
barnen. Stockholm: Wahlström & Widstand.
Kirk, Susan (2001) Negotiating lay and professional roles in the care of children with
complex health care needs. Journal of Advanced Nursing, vol 34 (5) 593-602.
Kirk, Susan & Glendinning, Caroline (2002) Supporting ‘expert’ parents – professional
support and families caring with complex health care needs in the community. International
Journal of Nursing Studies, vol. 39 (6) 625-635.
Kjellberg, Jenny & Öberg, Fanny (2010) Syskon till barn med cancerdiagnos. Upplevelser,
hanterbarhet och hur sjuksköterskan kan stödja dem. Sahlgrenska akademin. Uppsats.
Göteborgs universitet.
Kjellin, Lars & Östman, Margareta (2005) Relatives of psychiatric inpatients – do physical
violence and suicide attempts of patients influence family burden and participation in care?
Nordic Journal of Psychiatry, vol 59, no 1, 7-11.
Klamas, Maria (2010) Av egen kraft tillsammans med andra. Personer med psykiska
funktionshinder, socialt stöd och återhämtning. Avhandling. Institutionen för socialt arbete.
Göteborgs universitet.
Klamas, Maria (2011) Allt är inte bra stöd. Forskning om funktionshinder pågår, nr 1/2011.
Uppsala universitet. Uppsala.
Klang Söderkvist, Birgitta (red) (2008) Patientundervisning. Lund: Studentlitteratur.
Klauber, Olga, Bergwaahl, Ann, Karlsson, May-Louise, Zickerman, Helli (2004)
Samtalsmottagning för anhöriga. Utveckling av en arbetsmodell i syfte att erbjuda anhöriga
till vuxna med funktionshinder psykologiskt stöd för egen del. Habilitering och Hjälpmedel,
rapport 27, Landstinget i Uppsala län.
Klauber, Olga (2002) Samtalsstöd till anhöriga. En kvalitativ studie av hur anhöriga till
vuxna funktionshindrade upplever sin livssituation när de söker samtalshjälp. St. Lukas
utbildningsinstitut. Stockholm.
Knutsson-Medin, L., Edlund, B. & Ramklint, M. (2007) Experiences in a group of grown up
children of mentally ill patients. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 14, 744752.
Kollberg, Evy (red.) (1997) Barn med Downs syndrom i familjeperspektiv. Stockholm: natur
och Kultur.
Kollberg, Evy (1989) Omstridda mödrar. En studie av mödrar som förtecknats som
förståndshandikappade. H
NHV-rapport 1989:6. Nordiska Hälsovårdshögskolan. Stockholm: Gotab.
Krispinsson, Mona & Johansson, Frida (2010) Kommunens framtida
hjälpmedelsförsörjning. Fokus Skriftserie 2010. Kalmar.
24 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Käcker, Pia (2007) Nycklar till kommunikation: Kommunikation mellan vuxna med grav
förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal. Avhandling.
Linköpings universitet. Institutionen för beteendevetenskap och lärande.
Könkkölä, Kalle & Saraste, Heini (1996) Huoneekseni tuli maailma. Helsingfors: Werner
Söderström AB.
Lagerheim, Berit (1988) Att utvecklas med handikapp. Möjligheter och begränsningar hos
barnet, familjen och omgivningen. Stockholm: Liber Utbildning AB.
Lagerberg, Dagmar & Sundelin, Claes (2000) Risk och prognos i socialt arbete med barn:
Forskningsmetoder och resultat. Centrum för utvärdering av socialt arbete. Stockholm:
Förlagshuset Gothia.
Lagerberg, Dagmar (1998) Barn som far illa – ett dilemma för barnhälsovården?
Redovisning av en empirisk studie med en inledande kunskapsöversikt. Barnhälsovården,
Akademiska barnsjukhuset. Uppsala.
Lamb, Michael & Laumann-Billings, Lisa A (1997) Fathers of Children of Special Needs.
Ingår i Lamb M (ed) The role of the Father in Child Development. New York: John Wiley &
Sons, Inc.
Landstinget i Uppsala län (2008) Omvårdnad och rehabilitering av patienter med stroke i
C-län. Ett vårdprogram utarbetat av specialister vid akut- och rehabdivisionen och
neurodivisionen vid Akademiska sjukhuset och vid medicinskt centrum, Lasarettet i
Enköping. Gäller från den 1 januari 2008. Revideras senast i december 2010. Landstinget i
Uppsala län.
Landstinget i Uppsala län (2002) Stroke i C-län. Vårdprogram utarbetat i samarbete mellan
Akademiska sjukhuset, primärvården och Uppsala kommun. Gäller från den 1 januari 2003
till och med 31 december 2005. Reviderad september 2002. Landstinget i Uppsala län.
Landstinget i Östergötland & Norrköpings kommun (2011) Barn till föräldrar i behov av
särskilt stöd – en kunskapsöversikt. Framtagen av processledare Åsa Nilsson och
medarbetare i kommunen och landstinget. Psykisk hälsa, barn och unga. Landstinget i
Östergötland.
Lang, Lena (2004) … Och den ljusnande framtid är vår. – Några ungdomars bild av sin tid
vid riksgymnasium. Avhandling no. 9. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences.
Larsson, Anita & Nilsson, Karin (1998) Att bli vårdare till sin livskamrat. Om hur svår
hjärnskada påverkar en parrelation och närstående. Västerås: ICA bokförlag.
Larsson, Inger, Rahle Hasselbalch, Lena, Palm, Lars (2008) Patientkommunikation i
praktiken – information dialog och delaktighet. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.
Larsson, Lena (2007) ”Man blir så glad när det går framåt.” Om familjens situation och
behov när barnet har ett funktionshinder och om samhällets insatser ur föräldrarnas
perspektiv. FoU i Väst. Göteborgs kommunalförbund.
Larsson Lund, Maria (2004) Living with physical disability. Experiences of the
rehabilitation process, occupations and participation in everyday life. Dissertation from the
Department of Community Medicine and Rehabilitation, Occupational Therapy. Umeå
University.
Larsson, Magnus (2001) Organisation av stöd och service till barn med funktionshinder.
Om projektnät, språkliga förpackningar och institutionella paradoxer. Avhandling vid
institutionen för psykologi. Lunds universitet.
25 Larsson, Monica (2008) Att förverkliga rättigheter genom personlig assistans.
Doktorsavhandling 32. Socialhögskolan. Lunds universitet.
Larsson, Monica (2004) Personlig assistent – kompis, startmotor eller någons armar och
ben? Ingår i Personlig assistans (red) Kerstin Gynnerstedt. Lund: Studentlitteratur.
Larsson, Monica & Larsson, Stig (2004) Att vara ett mänskligt hjälpmedel. En studie om att
arbeta som personlig assistent. Lund: Sociologiska institutionen.
Larsson, Anita & Nilsson, Karin (1998) Att bli vårdare till sin livskamrat. Om hur svår
hjärnskada påverkar en parrelation och närstående. Västerås: ICA bokförlag.
Larsson, Per-Olof (2006) Arbetsplatskultur, socialt stöd och arbetets mening. Anställning
med lönebidrag och daglig verksamhet för personer med intellektuella handikapp.
Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.
Lawenius, Maria (1995) Sjukvårdspersonalens upplevelser av ett funktionshindrat barns
födelse. Ingår i Människa, Handikapp, Livsvillkor. Rapport 26, Habiliteringsförvaltningen,
Örebro läns landsting, s 315-318.
Leff, Julian & Vaughn, Christine (1985) Expressed emotions in families. New York: Guilford
Press.
Leufstadius, Cristel (2008) Spending my time: Time use and meaningfulness in daily
occupations as perceived by people with persistent mental illness. Akademisk avhandling.
Lunds universitet.
Lewitt, Sophie (2003) Treatment of Cerebral Palsy and Motor Delay. Wiley Blackwell.
Lewin, Barbro (1998) Funktionshinder och medborgarskap: tillkomst och innebörd av de
två rättighetslagarna omsorgslagen och LSS som komplement till socialtjänstlagen och
hälso- och sjukvårdslagen. Institutionen för folkhälsovetenskap, Uppsala universitet.
Lie, Harald (1993) Disability and Coping. A cross-sectional study of Nordic children with
myelomeningocele. (Diss). University of Lund: Department of Pediatrics.
Lindahl, Lisbeth (2005) Att dela värld en stund – ett sätt bryta social isolering? En
utvärdering av Mellanrummet i Göteborgs Stads Centrum. FoU i Väst. Göteborgs
kommunalförbund.
Lindblad, Britt-Marie (2006) Att vara förälder till barn med funktionsnedsättning,
erfarenheter av stöd och av att vara professionella stödjare. Doktorsavhandling i
omvårdnad vid Umeå universitet.
Lindell, Lisbeth (2003) Mellan frisk och sjuk. En studie av psykiatrisk öppenvård.
Akademisk avhandling. Lunds universitet.
Lindén, Staffan (2005) En handikappas familj? En studie om den psykosociala situationen
för föräldrar med funktionshindrade barn. Magisteruppsats. Hälsovetenskapliga
programmet. Institutionen för Hälsa och Samhälle. Malmö Högskola.
Lindgren, K. (2009) Stöd till anhöriga till personer under 65 år. Fokus på anhöriga, nr 15,
Socialstyrelsen. Stockholm: Socialstyrelsen.
Lindstein, Thomas (2008) Stödgruppsverksamhet för utsatta barn, ett nytt inslag i
förebyggande socialt arbete. Ingår i Forinder & Hagborg (red) Stödgrupper för barn och
ungdomar. Lund: Studentlitteratur.
Lindstein, Thomas (2001) Vändpunkten – ur barnens och ungdomarnas perspektiv.
Stockholm: Förlagshuset Gothia.
26 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Lindstein, Thomas (1997) Unga vid Vändpunkten. Att arbeta med ungdomar vars föräldrar
missbrukar. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
Lindstein, Thomas (1995) Vändpunkten. Att arbeta med barn till alkoholister. Stockholm:
Förlagshuset Gothia.
Lindstrand, Peter & Sköld, Bertil (2006) Heminstruktör – och liknande tjänster för syn- och
hörselskadade personer i Sverige. Rapportserie 2006:3. Synskadades Riksförbund.
Lindqvist, Lennart (2004) Ensam på krokig väg – 10 undersökningar om vuxna och äldre
med MBD/DAMP/ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom. Barn och
ungdomsförvaltningen, Kalmar kommun. Kalmar.
Lindqvist, Rafael (2009) Funktionshindrade i välfärdssamhället. Andra upplagan. Malmö:
Gleerups Utbildning AB.
Ljunqvist, Ingemar & Jenner, Håkan (red.) (2011) Psykiatri för baspersonal. Kunskap för
evidensbaserad praktik. Stockholm: Gothia Förlag.
Ljuslinder, Karin (2007) På nära håll är ingen normal. Handikappdiskurser i Sveriges
television 1956-2000. Avhandling. Umeå universitet.
Llewellyn, Gwynnyth & McConnel, David (2002) Mothers with learning difficulties and their
support networks. Journal of Intellectual Disability Research, 46, s 17-34.
Lloyd, Eva (1999) Parenting Matters: What works in parenting education. Barnardo´s:
Essex.
Lobato, Debra, J. & Kao, Barbara, T. (2005) Brief Report: Family-Based Group Intervention
for Yong Siblings of Children with Chronic Illness and Developmental Disability. Journal of
Pediatric Psychology 30 (8) 678-682.
Lobato, Debra & Kao, Barbara (2002) Integrated sibling-parent group intervention to
improve sibling knowledge and adjustment to chronic illness and disability. Journal of
Pediatric Psychology, 27, 711-716.
Lundén, Karin (2010) Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Rapport 2010:5.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Lundh, Lars-Gunnar & Wångby, Margit (2005) Programmet Familjeband som anhörigstöd
inom psykiatrin. En svensk utvärdering. Institutionen för psykologi, Lunds universitet.
Lundin, Tom (1982) Sorg och sorgereaktioner. En studie av vuxnas reaktioner efter
plötsliga och oväntade dödsfall. Uppsala universitet.
Lundin, Tom (1979) Plötslig och oväntad död – anhörigas sjuklighet och psykiska
reaktioner. Utredningen rörande vissa frågor beträffande sjukvård i livets slutskede.
Lundström, Elisabeth (2007) Ett barn är oss fött. Att bli förälder när barnet har en
funktionsnedsättning – ett beskrivande och tolkande perspektiv. Avhandling. Institutionen
för individ, omvärld och lärande. Lärarhögskolan i Stockholm. HLS Förlag.
Lundström, Tommy (2000) Om sociala barnavård. I Välfärd, vård och omsorg. red.
Szebehely. Antologi/Kommittén Välfärdsbokslut, SOU 2000:38.
Lundström, Tommy & Wijkström, Filip (1997) The nonprofit sector in Sweden. Manchester
University Press. Manchester.
Lutz, Kristian (2009) Kategorisering av barn i förskoleåldern – styrning och
administrativa processer. Malmö: Malmö Studies in Educational Sciences, 44.
27 Mackenzie, Ann, Perry, Lin, Lockhart, Elizabeth, Cottee, Mark, Cloud, Geoffrey & Mann,
Helen (2007) Family Carers of stroke survivors: needs, knowledge, satisfaction and
competence in caring. Disability & Rehabilitation. 29 (2) 111-121.
Madsen, Svend Aage, Lind, Dennis & Munck, Hanne (2007) Men’s abilities to reflect their
infants’ states of mind: interviews with 41 fathers on experiences of parenthood. Nordic
Psychology. Vol 59 (2) 149-163.
Madsen, Svend Aage, Lind, Dennis & Munck, Hanne (2002) Faedres tilknytning til
spaedborn. Köpenhamn: Hans Reitzels Förlag.
Magne-Ingvar, Ulla & Öjehagen, Agneta (1999) Significant others of suicide attempter’s –
their view at the time of the acute psychiatric consultation. Social Psychiatry and Psychiatric
Epidemiology 34, 73-79.
Magne-Ingvar, Ulla Öjehagen, Agneta (1999) One year follow-up of significant others of
patients who have attempted suicide. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 34,
470-476.
Mahler, Margaret S. Pine, F. & Bergman, A. (1984) Barnets psykiska födelse. Symbios och
individuation. Stockholm: Natur och Kultur.
Mahonney, G., Kaiser, A., Girolametto, L., MacDonald, J., Robinson, C., Safford, P., Spiker,
D. (1999) Parent Education in Early Intervention, a Call for Renewed Focus. Topics in Early
Childhood Special Education, 19 (3) 147-149.
Mallander, Ove (2011) Nära vänskap? En analys av kontaktperson enligt LSS. Egalité
Förlag.
Malm, Ulf (2002) Case management – evidensbaserad integrerad psykiatri.
Lund:Studentlitteratur.
Mannerfeldt, Charlotte (2003) Sju år efter reformen. Andra uppföljningen av medicinskt
färdigbehandlade inom sluten psykiatrisk vård. Artikelnr 2003-103-7. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Markström, Anne-Marie (2005) Förskolan som normaliserings praktik. En etnografisk
studie. Linköping Studies in Pedagogic Practices no 1. Linköpings universitet.
Marshank, Laura E., Seligman, Milton & Prezant, Fran (1999) Disability and the Family Life
Cycle. New York.
Martensen-Larsen, Oluf & Sørrig, Kirsten (2004) Storasyster, lillebror och andra platser i
syskonskaran. Stockholm: Natur och Kultur.
McDonnell, G. Michael, Short, A. Robert, Berry, M. Christopher & Dyck, G. Dennis (2003)
Burden in Schizophrenia Caregivers: Impact on Family Psychoeducation and Awerness of
Patient Suicidality. Family Process. 42, 91-102.
McElwee, Lena (2000) Barn med funktionshinder och deras familjer. Ingår i Brusén &
Hydén (red) Ett liv som andra. Livsvillkor för personer med funktionshinder (s 116-132).
Lund: Studentlitteratur.
McHugh, Mary (2003) Special siblings – Growing up with someone with a disability.
Baltimore: Paul H Books.
Meeuwisse, Anne (2005) Intresseorganisering och självhjälp. I Från psykiskt sjuk till
psykiskt funktionshindrad. Red. Hydén. Lund: Studentlitteratur.
28 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Meadow-Orlans, Katheryn P. (1995) Parenting With a Sensory or Physical Disability. I Marc
Bornstein (ed) Handbook of Parenting. Vol 4. Applied and Practical Parenting. Mahwah.
N.J.
Mesterton, Madeleine (2004) En närståendes handbok. Riksföreningen Anorexi/Bulimikontakt.
Milliken, P.Jane & Northcott, Herbert C. (2003) Redefining parental identity: Caregiving and
schizophrenia. Qualitative Health Research, 13, 100-113.
Mineur, Therése, Bergh, Susanne, Tideman, Magnus (2009) Livssituationen för unga vuxna
med lindrig utvecklingsstörning. En kunskapsöversikt baserad på skandinavisk forskning
1998-2009. Handikapp & Habilitering. Stockholm: Stockholms läns landsting.
Mittler, Peter & McConachie, Helen (eds) (1983) Parents, Professionals and Mentally
Handicapped People: Approaches to Partnership. Beckenham: Croon Helm/Camebridge,
MA: Brookline Books.
Mulroy, S Robertson L Aiberti K Leonard H & Bower C (2008) The impact of having sibling
with a intellectual disability: parental perspectives in two disorders. Journal of Intellectual
Disability Research, 52, 216-229.
Murphy, M. A. (1982) The family with handicapped child: A review of the literature.
Developmental and Behavioral Pediatrics, 3, 73-82.
Murphy, Robert F. (1987) The Body Silent. New York: Henry Holt and Company.
Moberg, Åsa (2005) Vara anhörig. Bok för anhöriga till psykiskt sjuka. Stockholm:
Bokförlaget DN.
Moberg, Åsa & Inczédy-Gombos, Adam (1999) Adams bok. Natur och Kultur.
Morin-Hedström, Linda & Pettersson, Kent (2008) Upplevelser av att vårda en nära
anhörig med diagnosen schizofreni. C-Uppsats i omvårdnad, Mittuniversitetet, Campus
Sundsvall.
Morris, Jenny & Keith, Lois (1995) i Critical Social Policy 1995, Issue 44/45. Jo Aldridge &
Saul Becker (1996) Disability Rights and the denial of Young Carers. The dangers of zerosum arguments. Critical Social Policy, vol. 16. No 48, 55-57.
Mossler & Kadesjö (2004) Kort om ADHD hos barn och vuxna. En sammanfattning av
Socialstyrelsens kunskapsöversikt. Socialstyrelsen. Stockholm.
Mullback, Lars (1997) Anklagelser. En stridsskift. Hägglunds förlag.
Möller, Anders & Nyman, Erling (2003) Barn, familj och funktionshinder – utveckling och
habilitering. Stockholm: Liber.
Nationell Psykiatrisamordning (2006) Vad är psykiskt funktionshinder? Nationell
psykiatrisamordning ger sin definition av begreppet psykiskt funktionshinder. Rapport
2006:5, Statens offentliga utredningar.
Neander, Kerstin (2011) Mötets magi – om samspelsbehandling och vardagens välgörande
möten. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Neander, Kerstin (2010) Hur blir det för barnet? Det späda barnet som anhörig. I
seminarierapporten, Det späda barnet som anhörig. – Hur kan vi forma hållbara
strukturer för att uppmärksamma det späda barnets behov när en förälder har en psykisk
sjukdom? Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
29 Neander, Kerstin (2009) Indispensable Interaction. Parents’ perspectives on parent-child
interaction interventions and beneficial meetings. Örebro universitet. Örebro.
Neander, Kerstin (1996) Möten i Gryningen: erfarenheter från psykosocialt
behandlingsarbete med späd- och småbarnsfamiljer. Stockholm: Natur och Kultur.
Neugeboren, Jay (2001) Galenskap och återhämtning – vägar till ett nytt liv för psykiskt
sjuka människor. Natur och Kultur.
Neugeboren, Jay (1997) Imagining Robert. Rutgers University Press.
Nikku, Nina (2005) Personlig assistans. En inventering av forskningsläget. Artikelnummer
2005-123-27. Stockholm: Socialstyrelsen.
Nilsson, Camilla (2009) Föräldrastödsprogram i Umeå kommun. En sammanställning av
Active Parenting’s utvärderingsformulär. Utvecklings- och fältforskningsenheten, Uffe, Umeå
socialtjänst.
Nilson, Inger (2011) ”Inte ens de synliga barnen nås” i Alkohol och Narkotika nr 1, 2011.
Nilsson, Ingrid (2010) Stöd till anhöriga – en god investering. Kartläggning av anhörigstöd
i kommuner och landsting i Gävleborgs län. Arbetsrapport 2010:7. FoU Välfärd, Region
Gävleborg.
Nilsson, Lotta & Westlund, Olle (2007) Våld mot personer med funktionshinder. BRÅ
2007:26.
Nilsson, Ulrika & Svensson, Therese (2010) Pedagogers bemötande av barn i behov av
särskilt stöd i förskolan. Uppsats, Lärarutbildningen. Malmö Högskola.
Nirje, Bengt (2003) Normaliseringsprincipen. Studentlitteratur.
Nochi, Masahiro (2000) Reconstructing self-narratives in coping with traumatic brain injury.
Social Science & Medicine, 51 (12) 1795-1804.
Nochi, Masahiro (1998) ”Loss of self” in the narratives of people with traumatic brain
injuries: a qualitative analysis. Social Science & Medicine, 46 (7) 869-878.
Noh, Samuel & Turner, R. Jay (1987) Living with psychiatric patients: implications for the
mental health of family members. Social Science of Medicine, 25, 263-271.
Nolbris, Margaretha, Abrahamsson, Jonas, Hellström, Anna-Lena, Olofsson, Lisa & Enskär,
Karin (2010) The experience of Therapeutic Support Groups by Siblings of Children with
Cancer. CNE Continuing Nursing Education. Pediatric Nursing vol. 36, no 6, 298-304.
Nolbris Margaretha (2009) Att vara syskon till ett barn eller ungdom med cancersjukdom.
Tankar, behov, problem och stöd. Akademisk avhandling. Göteborgs universitet.
Nolbris, Margaretha, Enskär, Karin, Hellström, Anna-Lena (2008) Thoughts related to the
experience of being the sibling of a child with cancer. Inskickad för publication.
Nolbris Margaretha & Hellström Anna-Lena (2005) Siblings’ needs and issues when a
brother or sister dies of cancer. Journal of Pediatric Oncology Nursing, 22, 4, 227-233.
Norén, Kristina & Sommarström, Inga (2006) Att vara syskon. Ingår i Bakk & Grunewald
(red.) Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder.
Stockholm: Liber.
Norén, Kristina & Sommarström, Inga (1991) Syskonskap och handikapp. Stockholm:
Allmänna Barnhuset.
30 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Nordenfelt, Lennart (1995) On Chronic Illness and Quality of Life: A Conceptual Framework.
Health Care Analysis, 3, 290-298.
Nordenfelt, Kerstin (2005) Mobilt omvårdnadsteam. De anhörigas upplevelser av
psykiatrisk hemsjukvård. FoU 2005:1. Forsknings- och utvecklingsenheten för
Närsjukvården i Östergötland. Linköping: Landstinget i Östergötland.
Nordenfors, Monica (2006) Ett reflexivt syskonskap. En studie om att växa upp
tillsammans med fostersyskon. Avhandling för doktorsexamen. Göteborgs universitet.
Nordenhof, Ingelise (2012) Pårørendesamtaler med barn og unge. Bergen: Fagbokforlaget.
Nordgren, Ingrid, Granat, Tina, Andersson, Kerstin, Persson, Berit & Persson, Eva (2007) Att
ge syskon utrymme. Manual till syskonprogrammet från Barn- och ungdomshabiliteringen i
Uppsala län. Uppsala läns landsting.
Nordqvist, Ola (2004) Ersta Vändpunktens vuxenprogram – en studie av deltagarnas
värderingar och upplevelser. Arbetsrapportserie nr 29, Ersta Sköndal högskola. Sköndal:
Sköndalsinstitutet.
Nordström, Annika (2004) Violent offenders with schizophrenia: quantitative and
qualitative studies focusing on the family of origin. Avhandlling. Institutionen för klinisk
vetenskap. Umeå universitet.
Nordström, M., Skärsäter, I, Björkman, T., Wijk, H., The Life cirkumstances of persons with
a psychiatric disability: A survey in a region in southern Sweden. Journal of Psychiatric and
mental Health Nursing, 16, 738-748.
Norlander, Monica & Spånberg, Gunilla (2004) Att få neuropsykiatrisk diagnos som vuxen
– vad händer sen? En uppföljning av patienter utredda på Neuropsykiatriska enheten,
Lindesberg. Mementum sammanfattning, nr 35, 2004. www.orebroll.se
Norman, Christina (2007) … konsten att lyssna utan motstånd … Brukarorienterad
utvärdering av verksamhet inom Göteborgs stad – Brukarrevision. En utvärdering av ett
pilotprojekt. FoU i Väst. Göteborg.
Norström, Carl & Thunved, Anders (1999) Nya sociallagarna med kommentarer, lagar och
författningar som de lyder den 1 januari 1999. Tolfte upplagan. Stockholm: Norstedts
Juridik AB.
Nyström, Maria (2003) Ett liv på egna villkor. Vård och omsorg vid psykiska
funktionshinder. Natur och Kultur.
Nyström, Maria (1999) Allvarligt psykiskt störda människors vardagliga tillvaro.
Avhandling. Göteborg Studies in Educational Science.
Nyström, Maria & Svensson, Henrik (2004) Lived experiences of being a father of an adult
child with schizophrenia. Issues in Mental Health Nursing, vol 25, no 4, 363-380.
Näsman, Elisabeth (2004) Barn, barndom och barnsrätt. Ingår i Olsen, Lena (red.) Barns
makt. Uppsala: Lustus Förlag.
Oe, Kenzaburo ( 1969) Mardrömmen. Stockholm: Nordstedts förlag.
O’Brien, Irene, Duffy, Anita & Nicholl, Honor (2009) Impact of childhood chronic illnesses
on siblings: a literature review. British Journal of Nursing, 18, 1358-1365.
Olausson Amanda & Persson Gina (2011) Vändpunkten Kristianstad – en
stödgruppsverksamhet. Examensarbete våren 2011, socionomprogrammet. Kristianstad:
Högskolan Kristianstad.
31 Olshansky, Simon (1962) Chronic sorrow: a response to having a mentally defective child.
Social Casework ,43, april 190-193.
Ohrlander, Gunnar (1986) Åsas journal. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker..
Olin, Elisabeth (2003) Uppbrott och förändring. När ungdomar med utvecklingsstörning
flyttar hemifrån. Avhandling, Institutionen för socialt arbete, Skriftserien 2003:3, Göteborgs
universitet.
Oliver, Mike (1996) Understanding Disability. From Theory to Practice. London:
MacMillan.
Olofsson, Britta (2000) Use of coercion in psychiatric care as narrated by patient, nurses
and physicians. Avhandling för doktorsexamen. Umeå universitet.
Olsen, Richard (1996) Young Carers: Challenging the Facts and Politics of Research into
Children and Caring. Disability & Society, 11 (1) 41-54.
Olson, Lena & Springer, Lydia (2005) Stöd och samverkan kring föräldrar med
intellektuella begränsningar – föräldrars och yrkesverksammas perspektiv.
Magisteruppsats. Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet.
Olson, Lena & Springer, Lydia (2003) Samverkan kring föräldrar med utvecklingsstörning
eller andra intellektuella begränsningar. Kartläggning av stödbehov som grund för
metodutveckling och uppbyggnad av kunskapscentrum. Habilitering och Hjälpmedel.
Rapportserien 24. Landstinget i Uppsala län.
Olsson, Britt Marie (2004) Parents of Children with Intellectual Disabilities. Göteborg:
Department of Psychology. Göteborg Unversity.
Olsson, Ingrid & Roll-Pettersson, Lise (2012) ”No no, you cannot say that!” Perceptions and
experiences of parents of preschool children with intellectual disabilities in Sweden.
European Journal of Special Needs Education. Vol 27, No 1 February 2012, 69-80.
Olsson, Martin (2006) Unga vuxna med en historia av uppförandestörning. – En
långtidsuppföljning med ett salutogent och ekologiskt perspektiv. Avhandling.
Socialhögskolan. Lunds universitet.
Orhagen, T. & d’Elia, G. (1992) Multifamily educational intervention in schizophrenia. I.
Does it have any effect? Nordic Journal of Psychiatry, 46, 3-12.
Orhagen, T. & d’Elia, G. (1992) Multifamily educational intervention in schizophrenia. II.
Illness-related knowledge and mutual support in relation to outcome. Nordic Journal of
Psychiatry, 46, 13-18.
Osborne, James & Coyle, Adrian (2002) Can parental responses to adult children with
schizophrenia be conceptualized in terms of loss and grief? A case study analysis. Counselling
Psychology Qarterly, 15, 307-323.
Padrone, J. Frank (1994) Psychotherapeutic Issues with Family Members of Persons with
Physical Disabilities. American Journal of Psychotherapy, 48 (2), 195-207.
Palm Berglund, Theresa (2009) Att utvecklas i grupp. Stockholm: Schizofreniförbundet.
Palmblad, Eva (1992) Psykiatrin mot närsamhället. Omgivningens med det psykiskt
avvikande. Studentlitteratur.
Parahoo, Kader, Campbell Audrey, & Scoltock, Carol (2002) An evaluation of domiciliary
respite service for younger people with dementia. Journal of evaluation in Clinical Practice.
Vol. 8, issue 4, 377-385.
32 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Parker, Roy, Ward, Harriet, Jackson, Sonia, Aldgate, Jane & Wedge, Peter (1991) Looking
after children: assessing outcomes in Child care. London: HMSO.
Paulsson, Karin & Fasth, Åsa (1999) Livsvillkorsprojektet – en studie av livsvillkoren för
familjer med barn med rörelsehinder. RBU. Stockholm: Riksförbundet för rörelsehindrade
barn och ungdomar.
Paulsson, Karin (1995) ”Dom säger att jag ser mer normal ut med benproteser”: Om
samhällskrav kontra barns behov. Avhandling. Pedagogiska institutionen. Stockholms
universitet.
Pharoach, F., Rathbone, J., Mari, J. & Streiner, D. (2003) Familyintervention for
schizophrenia (Cochrane Review). The Cochrane Library Issue 4, Chichester UK: John
Wieley & Sons, LTD.
Philipson, Elisabeth & Granlund, Mats (1993) Habiliteringsteamens kunskap om
funktionsnedsättningar hos små barn. Ala-rapport 63/758. Kompendium. Stiftelsen ala.
Pettersson, Ulla (1999) Samverkan i barnavårdsarbetet: En utvärdering av Centrum för
samverkan i Flemingsberg. Stockholms universitet.
Pickens, Judith M. (1999) Living With Serious Mental Illness: The Desire for Normalcy.
Nursing Science Quarterly 12 (3) 233-239.
Pihkala, Heljä (2011) Beardslees preventiva familjeintervention för barn till föräldrar med
psykisk sjukdom. Svenska familjers erfarenheter. Umeå University Medical Dissertations,
New Series No 1403. Institutionen för klinisk vetenskap. Enheten för psykiatri. Umeå
universitet.
Pipping, Lisbeth (2004) Kärlek och stålull. Stockholm: Förlagshuset Gothia.
Pisterman S., Firestone P., McGrath P., Goodman J., Webster I., Mallory R. & Goffin, B.
(1992) The role of parent training in treatment of pre-schoolers with ADHD. American
Journal of Orthopsychiatry 62: 397-408.
Pistol, Sven-Erik (2009a) FIB-projektet Uppsala län. Föräldrar med intellektuella
begränsningar. Slutrapport 2005-2008. FoU-rapport 2009:4. Uppsala: Regionförbundet
Uppsala län.
Pistol, Sven-Erik (2009b) FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella
begränsningar. Kartläggning av målgruppen 2005-2008. FoU-rapport 2009:5. Uppsala:
Regionförbundet i Uppsala län.
Philipsson, Elisabeth & Granlund, Mats (1993) Habiliteringsteamens kunskap om
funktionsnedsättningar hos små barn. ALA-rapport 63/758. Stiftelsen ALA.
Printz, Anders (2004) Psykiskt funktionshindrades rättigheter. En handbok. Norstedts
Juridik.
Quarfot, Susann (1997) Barn till psykiskt sjuka och barn till missbrukande föräldrar.
Psykologiska institutionen. Stockholms universitet
Qvarsell, Birgitta (2001) Det problematiska och nödvändiga barnperspektivet. I
Montgomery, H. & Qvarsell, B. (red) Perspektiv och förståelse. Att kunna se från olika håll.
Stockholm: Carlssons.
Rasmusson, Bodil, Hyvönen, Ulf & Mellberg, Lina (2004) Utvärderingsmöten i BBIC. En
studie om barns delaktighet och medbestämmande. Stockholm: Socialstyrelsen.
33 Rasmusson, Bodil (1994) Barnperspektiv. Reflektioner kring ett mångtydigt och
föränderligt begrepp. Stockholm: Barnombudsmannen.
Raundalen, Magne & & Schultz, Jon-Hakon (2010) Kan vi prata med barn om allt?: de
svåra samtalen. Lund: Studentlitteratur.
Ravn Olesen, Birgitta & Jansböl, Kirsten (2005) Att få en diagnos. ”Uppriktigt sagt så
förstod jag ingenting.” Erfarenheter från människor med dövblindhet – ett nordiskt projekt.
VidensCentret for DövBlindBlevne. www.dbcent.dk
Reine, Ieva (2011) Statlig personlig assistans – resultat från undersökning av gruppen
assistansberättigade. Socialförsäkringsrapport 2011:18. Stockholm: Försäkringskassan.
Renberg, Helena (2007) Nationell kartläggning – stöd till barn vars föräldrar har kontakt
med psykiatrin. Norrlands universitetssjukhus, Psykiatriska kliniken. Skellefteå och Umeå.
Rehnman, Jenny & Andrée Löfholm, Cecilia (2009) Insatser till barn och unga som lever i
familjer med missbruks- eller beroendeproblem: en kunskapsöversikt. Utgiven av
Socialstyrelsen.
Rehnman, Jenny, Wiberg ,Camilla & Andrée Löfholm, Cecilia (2009) Föräldraträning för
föräldrar med missbruks- eller beroendeproblem: en systematisk kunskapsöversikt.
Artikelnr 2009-12-28. Utgiven av Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete &
Socialstyrelsen.
Regnér, Margareta (2006) Familjebilder – om klientfamiljer, kontaktfamiljer och
idealfamiljer. Göteborgs universitet.
Resjö, Ulla & Thorslund, Gudrun (2002) Utvärdering av Mobila teamets BUP resurs vid
Lasarettet i Motala. Forsknings- och utvecklingsenheten för Primärvård och Psykiatri i
Östergötland. Linköping: Landstinget i Östergötland. www.lio/Fou.
Resjö, Ulla (2001) Barn till föräldrar med psykisk ohälsa. – En intervjuundersökning av hur
familjer upplever Mobila teamets BUP-resurs vid Lasarettet i Motala. FoU 2001:3.
Linköping: Landstinget i Östergötland.
Riddersporre, Bim (2003) Att möta det oväntade. Tidigt föräldraskap till barn med Downs
syndrom. Avhandling. Institutionen för psykologi. Lunds universitet.
Riebschleger, Joanne (2001) What do mental health professionals really think of family
members of mental health patients? American Journal of Orthopsychiatry, 71, 466-472.
Riksförsäkringsverket (2004) Barns rätt till personlig assistansersättning – en
kartläggning och analys av utvecklingen 1996-2002. RFV analyserar 2004:9. Stockholm:
Riksförsäkringsverket.
Riksförsäkringsverket (2002) För barnets bästa – en studie över hur föräldrar till barn med
funktionshinder upplever det offentliga stödsystemet. RFV analyserar 2002:13. Stockholm:
Riksförsäkringsverket. www.rfv.se.
Ringborg, M. & Gustafsson, P. A. (1995) Pedagogiskt familjestöd vid schizofreni, i Hansson,
K. & Sundelin, J. (red.) Familjeterapi: Tillämpningar ur ett svenskt perspektiv. Lund:
Studentlitteratur.
Ringbäck-Weitoft, G, Hjern, A, Haglund, B & Rosén, M (2003) Mortality, severe morbidity
an injury in children living with single parents in Sweden: a population-based study. The
Lancet. Vol. 361, issue 9354, 25 jan 2003, pp 289-295.
34 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Ringsby-Jansson, Bibbi (2002) Vardagslivets arenor. Om människor med
utvecklingsstörning, deras vardag och sociala liv. Avhandling, Institutionen för socialt
arbete, Skriftserien nr 2002:3, Göteborgs universitet.
Roach, Mary A. Orsmond, Gael I. & Barrat Marguerite S. (1999) Mothers and fathers with
Down syndrome: Parental stress and involvement in Childcare. American Journal on Mental
Retardation, 104, (5) 422-436.
Roll-Pettersson, Lise (2001) Parents talk about how it feels to have a child with a cognitive
disability. European Journal of Special Needs Education, 16, (1) 1-14. Ingår i avhandlingen
“Between open systems and closed doors” av Roll-Pettersson.
Roll-Pettersson, Lise (2001) Between open systems and closed doors. The needs and
perceptions of parents of children with cognitive disabilities in educational settings.
Sockholm Institute of Education. Doctoral Dissertations 2001. HLS Förlag.
Roll-Pettersson, Lise (1992) Barnets funktionsnedsättning – familjens behov. Stockholm:
FUB:s forskningsstiftelse ALA.
Ronai, Carol Rambo (1997) On loving and hating my mentally retarded mother. Mental
Retardation, 35, 6, 417-432.
Rose, Linda, Mallinson, Kevin & Walton-Moss, Benita (2004) Barriers to Family Care in
Psychiatric Settings. Journal of Nursing Scholarship 36 (1) 39-47.
Royers, H. & Mycke, K. (1995) Siblings of a child with autism, with mental retardation and
with a normal development. Child Care Health Development, 21, 305-319.
RSMH (1999) Din sjukdom urholkar mig långsamt. (Den anonyma författaren är hustrun
och mamman i familjen).
Rudolfsson, A. (1991) Stöd till anhöriga till hjärnskadade personer. Ett samverkansprojekt i
Västerbottens län. Delrapport Umeå. Kommunförbundet i Västerbotten.
Runeson, B., Samuelsson, M., Åsberg, M. (2003) Vård av självmordsnära patienter – en
kunskapsöversikt. Socialstyrelsen. Stockholm.
Runquist, Weddig (1998) Små och vuxna barn till alkoholister: deras livssituation och
vägen till ett nytt liv. Stockholm: Alfagruppen.
Runquist, Weddig (1997) Det började med en annons. Ersta Vändpunktens arbete med
anhöriga till alkoholister. Stockholm: Ersta Diakonisällskap.
Russo, Ethan (1993) ”To Know Them as People …” In Making Changes. Family Voices on
Living with Disabilities. Spiegle & van den Pol.
Rutter, Michael (1990) Psychosocial resilience and protective mechanisms. Risk and
Protective Factors in the development of Psychopathlogy. Edit. Rolf, J, Masten A, Ciccietti
D, Neuderlein K & Weintraud. Cambridge University Press.
Rutter, Michael (1990) Commentary: Some focus and process considerations regarding
effects of parental depression in children. Developmental Psychology, 26, 60-67.
Rutter, Michael (1985) Resilience in the Face of Adversity: Protective Factors and Resistance
to Psychiatric Disorder. British Journal of Psychiatry, 147, 598-611.
Ryan, Ann & Scullion, Hugh (2000) Family and staff perceptions of the role of families in
nursing homes. Journal of Advanced Nursing, 32 (3) 626-632.
Rydelius, Per-Anders (1981) Barn till alkoholiserade fäder: social anpassning och
hälsotillstånd under 20 år. Stockholm: Liber förlag.
35 Rönnmark, Lars (1999) Fallna löv. Om coping vid förlust av små barn. Avhandling för
doktorsexamen. Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet.
Sachs, Lisbet (2004) Tillit som bot. Placebo i tid och rum. Studentlitteratur.
Saetersdal, Barbro & Bakk, Ann (2006) Samarbete med föräldrar. Ingår i Bakk & Grunewald
(red) Omsorgsboken. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder.
Fjärde upplagan. Stockholm: Liber.
Saetersdal, Barbro (2004, 1997) Forbidden suffering: The Pollyanna Syndrome of the
Disabled and Their Families. Family Process, 36, 4, 431-435.
Saetersdal, Barbro (1996) I skönlitteraturens spegel. Utvecklingsstörda i skönlitteratur och
föräldrabiografier. Intra 2, s 4-9.
Sahler, O.J.Z. & Carpenter, P.J. (1989) Evaluation of camp program for sibling of children
with cancer. American Journal of Disabled Children, 143, 690-696.
Sahlin, Ingrid (2000) Klara eget boende. Ingår i Vardagsbegrepp i socialt arbete. Ideologi
teori och praktik. Red. Denvall, Verner & Jacobson, Tord s 207-222. Norstedts Juridik.
Samuelsson, Lena (2005) Kontinuerligt arbete med syskon på habilitering. – Det skall
kännas roligt och tryggt i syskongruppen. I Jag finns också! Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Sand, Ann-Britt (2002) Anhörigvård – arbete, ansvar, kärlek, försörjning.
Studentlitteratur.
Sand, Ann-Britt (2010) Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg.
Kunskapsöversikt 2010:1. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.
Sandberg, A-K. (2011) Anhöriga i stort behov av eget stöd. Fokus på anhöriga, nr. 20.
Socialstyrelsen, Stockholms.
Sandberg, Anette, Lillvist, Anne, Eriksson, Lilly, Björck-Åkesson, Eva & Granlund, Mats
(2010) ”Special Support” in Preschools in Sweden: Preschool staff’s definition of the
construct. International Journal of Disability. Development and Education. Vol. 57, No 1,
March 2010, 43-57.
Sandberg, Anette & Ottosson, Lisbeth (2010) Pre-school teachers’, other professionals’, and
parental concerns on cooperation in pre-school – all around children in need of special
support: the Swedish perspective. International Journal of Inclusive Education. Vol. 14, No
8, 741-754.
Sandberg, Anette & Norling, Martina (2009) Pedagogiskt stöd och pedagogiska metoder.
Ingår i Anette Sandström (red) Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. S 37-54.
Lund: Studentlitteratur.
Sandberg, Kerstin & Parker, Marti (1995) Småbarnsföräldrar med rörelsehinder. Vällingby:
Handikappinstitutet.
Sandin, Bengt & Halldén, Gunilla (2003) Barnets bästa: En antologi om barndomens
innebörder och välfärdens organisering. Lund: Symposion.
Sandlund, Mikael (2005) Vad är psykiskt funktionshinder? I Att leva med psykiska
funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och stödinsatser. (red) Brunt & Hansson.
Studentlitteratur.
Sandlund, Mikael (2000) Psykiska funktionshinder och handikapp. I Psykiska handikapp.
Möjligheter och rättigheter. (red) Grunewald. Andra upplagan. Liber.
36 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Sandvin, Tveit Johans (2008) Ålder och funktionshinder. I Bara funktionshinder?
Funktionshinder och intersektionalitet. (Red.) Grönvik & Söder. Gleerups Utbildning AB,
Malmö.
Saunders, Jana & Byrne, Michelle (2002) A thematic analysis of families living with
schizophrenia. Archives of Psychiatric Nursing, 16 (5) 217-223.
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2013) Autismspektrumtillstånd.
Diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet. En systematisk
litteraturöversikt. April 2013. www.sbu.se.
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2004) Behandling av
depressionssjukdomar. En systematisk litteraturöversikt. Sammanfattning av SBU:s rapport:
Behandling av depressionssjukdomar. Februari 2004.www.sbu.se
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering (2001) Behandling av alkohol- och
narkotikaproblem. En evidensbaserad kunskapssammanställning. Volym 1. Augusti 2001.
www.rbu.se
Scheff, Thomas (1970) Schizophrenia as ideology. Schizophrenia Bulletin 1. 15-20.
Scheff, Thomas (1998) Being Mentally Ill. A Sociological Theory. Chicago: Aldine Publishing
Company.
Schene, Aart H, Tessler, Richard, C, Gamage, Gail M (1996) Caregiving in severe mental
illness: conceptualisation and measurement. I Norman Sartorius, Helle Charlotte Knudsen &
Graham Thornicroft (red) Mental health service evaluation. P 296-316. Cambridge:
Cambridge University Press.
Schröder, Agneta, Wilde-Larsson, Bodil & Ahlström, Gerd (2007) Next of kin’s conceptions of
the quality of care in psychiatric setting: A phenomenographic study. International Journal
of Mental Health Nursing, 16, 307-317.
Schwartz, Chaya & Gidron, Ronit (2002) Parents of mentally ill adult children living at home.
Health & Social Work, 27, 145-154.
Schön, Ulla-Karin (2009) Kvinnors och mäns återhämtning från psykisk ohälsa. Rapport i
Socialt arbete 130. Doktorsavhandling. Institutionen för socialt arbete. Stockholms
universitet.
Scorgie, Kate & Sobsey, Dick (2000) Transformational Outcomes Associated With parenting
Children Who Have Disabilities. Mental Retardation. Vol 38 pp 195-206.
Seikkula, Jaakko (1996) Öppna samtal: från monolog till levande dialog i sociala nätverk.
Stockholm: Mareld.
Seligman, Milton & Darling, Rosalyn Benjamin (2007) Ordinary families, special children.
New York: Guilford Press.
Sennemark, Eva (2010) Blandade lärande nätverk. Contextio Etnographic.
Hälpmedelsinstitutet. www.hi.se.
Shibre, T., Negash, A., Kullgren, G., Kebede, D., Alem, A., Fekadu, A., Fekadu, D., Medhin,
G., Jacobsson, L. (2001) Perception of stigma among family members of individuals with
schizophrenia and major affective disorders in rural Ethiopia. Social Psychiatry and
Psychiatric Epidemiology 36:299-303.
Sigling, Anna-Lisa (2002) Att möta barn till psykiskt sjuka föräldrar: en vägledning för
vuxna i deras närhet. Stockholm: Schizofreniförbundet. www.schizofreniforbundet.se
37 Simeonsson, Rune, Bailey, Donald B. (1990) Family dimensions in early intervention. Ingår i
Meisels S & Shonkoff J (eds) Handbook of Early Childhood Intervention. Cambridge
University Press.
Simeonsson, Rune J, Bailey, Donald B, Huntington, Gail S, Brandon, Lori l (1991) Scaling
and attainment of goals in family-focused intervention. Community Mental Health Journal,
vol 27, 1, 77-83.
Sjödén, Stellan (1998) Som en bro … att möta och förstå traumatisk hjärnskada. Västerås:
Författarhuset.
Sjöberg, Malena (2010) Bana väg. Välfärdspolitik och funktionshinder. Gidlunds Förlag.
Sjöberg, Malena (2008) Expertseminarium. Hälsa hos personer med funktionsnedsättning.
Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Sjöberg, Malena (1997) I första hand kvinna. Stockholm: Socialdepartementet/
Välfärdsprojektet.
Sjöberg, Ulf (2010) Handläggning av LSS-frågor. Fjärde upplagan. Stockholm: Norstedts
Juridik.
Sjöblom, Yvonne (1999) Familjerådslag i Botkyrka: “inte som vi tänkt, men bra ändå”. FoUenheten, Botkyrka: Socialförvaltningen.
Sjöblom, Lena-Marie, Wiberg, L., Pejlert, Anita & Asplund, Kenneth (2008) How family
members of a person suffering from mental illness experience psychiatric care. International
Journal of Psychiatric Nursing Research, 13 (3) 1-13.
Skerfving, Annemi (2009) Utvärdering av barngruppverksamhet – ett
metodutvecklingsprojekt. FoU-rapport 2009/1. Regionförbundet Uppsala län.
Skerfving, Annemi (2007) Patienternas barn, om prevalens, insatser och samverkan inom
allmänpsykiatri, barn och ungdomspsykiatri och socialtjänst – två registerstudier vid
vuxenpsykiatrin i Södra Stockholm, SLSO. Stockholm: Psykiatrin Södra.
Skerfving, Annemi (2005) Att synliggöra de osynliga barnen – om barn till psykiskt sjuka
föräldrar. Gothia.
Skerfving, Annemi (1998) Föräldrar och barn inom den psykiatriska öppenvården – en
kartläggning. Rapport 3, 1998. FoU-enheten/psykiatri, Västra Stockholms sjukvårdsområde.
Skerfving, Annemi (1996) Sårbara barn, risker och skyddande faktorer. Barn till psykiskt
sjuka/psykiskt störda föräldrar. En kunskapssammanställning. Stockholm: FoUenheten/psykiatri. Västra Stockholms sjukvårdsområde.
Skerfving, Annemi & Elofsson, Stig (2007) Föräldrar med en psykiatrisk problematik.
Prevalens, insatser och samverkan inom allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och
Socialtjänst. En register- och aktstudie. Stockholms läns sjukvårdsområde. Psykiatrin Södra,
FoU-enheten.
Skolverkets (2012) Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen –
för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Allmänna råd. Stockholm:
Skolverket.
Skolverkets Allmänna råd (2012) Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella
utvecklingsplanen – för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2012) Pedagogisk omsorg. En nationell kartläggning av verksamhetsformens
struktur och styrning i kommunerna. Rapport 370. Stockholm: Skolverket.
38 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Skolverket (2010) Utmaningar för skolan. Den nya skollagen och de nya reformerna.
Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2009) Skolverkets sektorsansvar för handikappolitiken. – rapport med
anledning av regeringsuppdrag (S2008/8697/ST). Rapport 2009-03-16. www.skolverket.se
Skolverket (2009) Diskriminerad, trakasserad och kränkt. Stockholm: Skolverket.
Skolverkets (2008) Skolverkets Allmänna råd. SKOLFS 2008:25.
Skolverket (2008) Nationell utvärdering av förskolan: Tio år efter förskolereformen.
Rapport 318. Stockholm: Skolverket.
Skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2007) Kvalitet i fritidshem. Stockholm:
Skolverket.
Skolverket (2007) Barns omsorg 2005. Omsorgsformer för barn 1-12 år. Resultat från
Skolverkets föräldraenkät. Rapport 307. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2006) Kommunernas särskola. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2005) Handikapp i skolan – skolans möte med funktionshinder från folkskolan
till nutid. Kunskapsöversikt. Rapport 270. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2004) Förskola i brytningstid. Rapport 239. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2001) Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska
särskolan. Stockholm: Skolverket.
Skovdal, Kirsti, Palo-Bengtsson, Liisa, Anttila, Sten, Höjgård, Ulla, Fredriksson, Maja,
Jonsson, Ann-Kristin, Glad, Johan (2007) Yngre personer med demenssjukdom och
närstående till dessa personer. En kunskapssammanställning. Institutet för utveckling av
metoder i socialt arbete. Artikelnr 2007-112-1. Stockholm: Socialstyrelsen/IMS
Skär, Lisa (2002) Barn och ungdomar med rörelsehinder – deras uppfattningar om roller,
relationer och aktiviteter. Doktorsavhandling. Institutionen för Arbetsvetenskap. Luleå
tekniska universitet.
Skärsäter, Ingela (2002) The importance of social support for men and women suffering
from major depression. A descriptive and explorative study. Doctoral dissertation from
Sahlgrenska Academy at Göteborg University.
Smith, Timothy B., Innocenti, Mark S., Boyce, Glenna C. & Smith, Cindy S. (1993) Depressive
symptomatologi and interaction behaviors of mothers having a child with disabilities.
Psychological Reports 73, 1184-1186.
Solantaus, Tytti, Paavonen, Julia, Toikka, Sini, Punamäki, Raija-Leena (2010) Preventive
interventions in families with parental depression: children’s psychosocial symptoms and
prosocial behaviour. Eur Child Adolesc Psychiatry, 19 (12) 883-882.
Solantaus, Tytti & Ringbom, Antonia (2007) Hur hjälper jag mitt barn: Handbok för
föräldrar med psykiska problem. Malmö: Alma.
Solantaus, Tytti (2006) Föra barnen på tal – när en förälder har psykisk ohälsa.
Helsingfors: Stakes.
Solantaus, Tytti & Toikka, Sini (2006) The Effective Family Programme. International
Journal of Mental Health Promotion. 2006; 8, 35-42.
Solberg, Anne (1994) Negotiating Childhood. Nordplan. Rapport 12. Stockholm: Nordiska
institutet för samhällsplanering.
39 Solders, Lena (2008) Föräldralärande inom barnhabilitering. Teori och praktik. FoUrapport 2008:01. Handikapp & Habilitering. Stockholm: Stockholms läns landsting.
Solders, Lena (2006) Föräldralärande – Vad är det? Om föräldrautbildning och
föräldraprogram för familjer som har barn med diagnoser inom autismspektrumet. FoUrapport 2006:02. Handikapp & Habilitering. Stockholm: Stockholms läns landsting.
Solnit, Albert J. & Stark, Mary H. (1962) Mourning and the birth of a defective child.
Psychoanalytic Study of the Child. 16, 523-537.
Solvang, Per (2000) Funksjonshemningen og det normale – om nödvändigheten av å
balansere. Ingår i Funksjonshemning, politikk og samfunn. (red) Jan Froestad, Per Solvang
och Mårten Söder.
Solvarm, Rosemary (2008) Specialpedagogiska metoder som främjar utvecklingen hos barn
med autism samt hur dessa påverkar barn och föräldra- och vårdarrelationen. En
litteraturstudie. Lärarprogrammet, Pedagogiska institutionen. Karlstads universitet.
Specialpedagogiska institutet (2007) Man vill ju vara som alla andra. Stockholm:
Specialpedagogiska institutet.
Spiegle, Jan A & van den PoL, Richard (1993) Making Changes. Family Voices on Living
with Disabilities. Cambridge, Massachusetts: Brookline Books.
Statens folkhälsoinstitut (2012) Hälsa och välfärd hos barn och unga med
funktionsnedsättning. Av Maria Corell, Lilly Augustine och Petra Löfstedt. Studien hälsa och
välfärd bland barn och ungdom i de nordiska länderna vid Nordiska högskolan för
folkhälsovetenskap. Rapport A 2012:02, Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2012) Kartläggning av kommunernas arbete med
föräldrastödjande insatser 2011. 2012-04-20. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2011) Narkotika. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport
2010. Målområde 11. Av Löfgren, Helena & von Rosen Marit. R 2011:25. Östersund: Statens
folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2011) Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning. Den
nationella kartläggningen av barns och ungas psykiska hälsa år 2009. Rapport A 2011:08.
Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2011) Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i
risksituationer 2011 - återredovisning av ett regeringsuppdrag. A 2011-13. Östersund:
Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2011) Kartläggning av psykisk hälsa bland barn och unga.
Resultat från den nationella totalundersökningen i årskurs 6 och 9 hösten 2009. Rapport
2011:09. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2010) Narkotikabruket i Sverige, R 2010:13. Östersund; Statens
folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2008) Inventering av insatser för barn och unga i missbruksmiljö.
Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2008) Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem:
Omfattning och analys. Rapport R 2008:28. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2009) Alkohol, graviditet och barns utveckling. Östersund: Statens
folkhälsoinstitut.
40 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Statens folkhälsoinstitut (2004) Nya verktyg för föräldrar – förslag till nya former av
föräldrastöd. Red. Sven Bremberg. Östersund: Statens folkhälsoinstitut.
Statens folkhälsoinstitut (2003) Föräldrastöd i Sverige 2002. Rapport nr 2003:08.
Stockholm: Statens folkhälsoinstitut.
Statistiska centralbyrån, SCB (2003) Funktionshindrade 1988-1999.
Starke, Mikaela (2007) Barn som har föräldrar med utvecklingstörning. Artikelnr 2007-1318. Stockholm: Socialstyrelsen.
Starke, Mikaela (2003) A different parenthood? Doktorsavhandling vid Göteborgs
universitet, institutionen för social arbete, skriftserien nr 2003:2.
Steinholz Ekekrantz, Lena (2005) Brukarinflytandets förändringspotentialer. I Hydén (red)
Från psykiskt sjuk till psykiskt funktionshindrad. Lund: Studentlitteratur.
Steinholtz Ekekrantz, Lena (1995) Patienternas psykiatri. Stockholm: Carlsson.
Stenhammar, Ann- Marie & Palm, Olle (2005) Ta ansvar för samverkan: helhetsperspektiv
på samhällsstödet till barn och unga med funktionshinder. En idéskrift. Artikelnr 2005-13140. Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet. Stockholm: Socialstyrelsen.
Stenhammar, Ann-Marie & Flyckt, Karin (2007) Gemensam planering – på den enskildes
villkor. Stockholm: Socialstyrelsen.
Stenhammar, Ann-Marie & Ulfhielm, Karin (2000) Perspektivmöten. Fortbildande dialoger
mellan föräldrar och habiliterare. SoS-rapport 2000:09. Stockholm: Socialstyrelsen.
Stenhammar, Ann-Marie & Ulfhielm, Karin (1998) Hur får vi det vi behöver? Föräldrar och
habiliterare berättar om möten, strukturer och förutsättningar inom Barn- och
ungdomshabiliteringen. SoS-rapport 1998:2. Stockholm: Socialstyrelsen.
Stensland Junker, Karin (1961) De ensamma. Stockholm: Natur och Kultur.
Stephansson, Karin & Schelin, Robert (2008) ”Hon är inte adhd, hon är min syster!” En
kvalitativ studie om upplevelser av att växa upp med ett syskon med adhd. C-uppsats.
Institutionen för socialt arbete. Göteborgs universitet.
Stephens, Dafydd, France, Liz & Lormore, Kelly (1995) Effects of hearing impairment on the
patient’s family and friends. Acta Otolaryngol, 115 (2) 165-167.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2012) Skolprojekt inom Familjevården – projektrapport
SkolFam 2 i Norrköping. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2010) Det späda barnet som anhörig. Stockholm: Stiftelsen
Allmänna Barnhuset.
Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2005, 2009) Jag finns också! Om att vara syskon till en
bror eller syster med svår sjukdom eller funktionshinder. Stockholm: Stiftelsen Allmänna
Barnhuset.
Stjernswärd, Sigrid & Östman, Margareta (2008) Whos life am I living? Relatives Living in
the Shadow of Depression. International Journal of Social Psychiatry, 54 (4) 358-369.
Storm Mowatt Haugland, Bente, Ytterhus, Borgunn & Dyregrov, Kari (red) (2012) Barn som
pårørende. Norge: Abstrakt forlag.
Stoneman, Zolinda (2005) Sieblings of Children With Disabilities: Research Themes. Mental
Retardation. Vol. 43 (5) 339-350.
41 Stoneman, Zolinda (2001) Supporting positive sibling relationships during childhood.
Mental Retardation and Developental Disabilities Research Reviews, 7 (1) 134-142.
Strandberg, Ann-Louise & Tomason, Marie (2010) Stödgrupper för barn till missbrukare:
Professionellas syn på gruppverksamhet. Uppsats. Institutionen för Socialt Arbete.
Östersund: Mittuniversitetet.
Strandberg, Thomas (2006) Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada –
omställningsprocesser och konsekvenser i vardagslivet. En studie av femton personers
upplevelser och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada. Studies from
The Swedish Institute for Disability Research 20. Department of Health Sciences. Örebro
University.
Strandberg, Gunilla, Åström, Gunilla & Norberg, Astrid (2002) Struggling to be/show oneself
valuable and worthy to get care. One aspect of the meaning of being dependent on care – a
study of one patient, his wife and two of his professional nurses. Scandinavian Journal of
Caring Sciences, 1, 43-51.
Strinnlund, Ann C (2003) Samverkan i familjearbete. Om en samverkansmodell för
helhetssyn i arbetet med familjer. FoU Västernorrland. Rapport 2003:5. Kommunförbundet
Västernorrland.
Struening, Elmer, Perlick, Deborah, Link, Bruce, Hellman, Fredric, Herman, Daniel & Sirey,
Jo Anne (2001) The Extent to Which Caregivers Believe Most People Devalue Consumers and
Their Families. Psychiatric Services 52 (12):1633-1638.
Strøm, Anita (2010) Samarbeid i Laerings- og mestringssenteret – brukermedvirkning og
makt. Avhandling. Avdelning for sykepleievitenskap og helsefag. Institutt for helse og
samfund. Universitetet i Oslo.
Strömqvist, Lina (2008) Glöm ej dom som glömmer: Studie av stöd och insatser för unga
personer med demenssjukdom och deras anhöriga i en kommun i Mellansverige.
Kandidatuppsats i socialt arbete. Mittuniversitetet.
Stålberg, Gabriella, Ekerwald, Hedvig, Hultman, Christina (2004) Siblings of patients with
schizophrenia: sibling bond, coping patterns, and fear of possible schizophrenia heredity.
Schizophrenia Bulletin, 30 (2) 445-458.
Sundell, Knut, Egelund, Tine, Löfholm, Cecilia Andrée & Kaunitz, Catrine (2007)
Barnavårdsutredningar: en kunskapsöversikt. Gothia.
Sundell, Knut & Haeggman, Ullalena (1999) Familjerådslag i Sverige. En utvärdering av
Svenska Kommunförbundets försöksverksamhet. FoU-enheten Socialtjänsten Stockholms
stad.
Sundet, Marit (1997) Jag vet jeg er annerledes – men ikke bestandig. En antropologisk
studie av hverdagslivet til fem personer med psykisk utviklingshemning. Akademisk
avhandling. En skiftserie från institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Uppsala
universitet.
Sundström, Gerdt & Malmberg, Bo (2006) Omsorg människor emellan. En översikt av
omsorgsgivande i den svenska befolkningen. Artikelnummer 2006-123-23. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Swain, John, Finkelstein, Vic, French, Sally & Oliver, Mike, (eds.) (1993) Disabeling Barriers
– Enabeling Environments. London: Sage and Open University Press.
Svedberg, Gunnel (2002) Omvårdnadstraditioner inom svensk psykiatrisk vård under
1900-talets första hälft. Akademisk avhandling. Stockholm: Karolinska institutet.
42 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Svedberg, Lars & von Essen, Johan & Jegermalm, Magnus (2010) Svenskarnas engagemang
är större än någonsin – insatser i och utanför föreningslivet. Artikel i rapportserie, nr 68.
Stockholm: Ersta Sköndal högskola.
Svedin, Carl Göran & Gustafsson, Per A (1994) Barnmisshandel och sexuella övergrepp.
Journalanalys utvärderar handläggningsrutinerna. Läkartidningen nr 4, 227-323.
Svensson, Tommy (2005) Psykiatri eller inte? Radikal psykiatrikritik under 1960- och 1970talen. Ingår i Hydén (red) Från psykiskt sjukt till psykiskt funktionshindrad. Lund:
Studentlitteratur.
Sveriges Kommuner och Landsting (2011) Ersättning till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2011. Cirkulär nr 10:72. Cirkulärdatabasen. www.skl.se
Sveriges Kommuner och Landsting (odaterad) Familjehemsvård ur ett barnperspektiv – för
lärande och inspiration i ett utvecklingsarbete. Informationsavdelningen. Stockholm:
Sveriges Kommuner och Landsting. www.skl.se.
Syrén, S (2010) Det outsagda och ohörsammade lidandet. Tillvaron för personer med
långvarig psykossjukdom och deras närstående. Akad. Avhandling nr 6/2010. Institutionen
för hälso- och vårdvetenskap. Linneuniversitetet. Kalmar.
Söder, Mårten (2003) Normalisering handikappolitik och forskning. I
Normaliseringsprincipen, av Bengt Nirje. Lund: Studentlitteratur.
Söder, Mårten (1992) Omsorgsideologier i et samfunn i endring. I Sandvin, J. T. (red) Mot
normalt. Omsorgsideologier i forandring. Oslo: Kommuneforlaget.
Söder, Mårten (1982) Handikappbegreppet – an analys utifrån WHO:s terminologi och
svensk debatt. Utredningsgruppen för handikappåret 1981. Stockholm: Socialdepartementet.
Söder, Mårten (1981) Vårdorganisation, vårdideologi och integrering. Sociologiska
perspektiv på omsorgen om utvecklingsstörda. Uppsala: Uppsala universitet.
Söderblom, Bitte (2005) Barnet och förälderns depression – behovet av förståelse, vikten av
kommunikation. Barnet i en stödgruppsintervention med sin depressiva förälder.
Magisteruppsats. Helsingfors universitet, ER-paino.
Söderblom, Bitte & Inkinen, Matti (2009) Skapa förståelse tillsammans. – Stödgrupper för
barn och föräldrar med psykisk ohälsa. Marelds förlag.
Szebehely, Marta (red.) (2000) Välfärd, vård och omsorg. Antologi: Kommittén
Välfärdsbokslut. SOU 2000:38. Stockholm.
Szebehely, Marta (1998) Hjälp i hemmet i nedskärningstid – hemtjänstens och anhörigas
insatser för gamla kvinnor och män. Ingår i Sandquist, Anne-Marie (red.) Åt var och en efter
behov. Stockholm.
Szebehely, Marta (1995) Vardagens organisering. Om vårdbiträden och gamla i
hemtjänsten. Avhandling. Lunds universitet.
Szebehely, Marta & Trydegård, Gun-Britt (2007) Omsorgstjänster för äldre och
funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift, nr 2-3 (14) s
196-219.
Szebehely, Marta m.fl (2001) Funktionshinder och välfärd. Kommittén välfärdsboksluts
betänkande SOU 2001:56.
43 Tamm, Maret & Lindqvist, Rafael (2004) Hemmet som arenan för äldres och
funktionshindrades rehabilitering. Ingår i Rehabilitering och välfärdspolitik. Red. Rafael
Lindqvist och Antionette Hetzler. Lund: Studentlitteratur.
Tavormina, J.B., Boll T.J. Dunn, N.J. Luscomb, R.L. & Taylor, J.R. (1981) Psychosocial
effects on parents of raising a physically handicapped child. Journal of Abnormal Child
Psychology, 9 (1) 121-131.
Taylor Bolte, Jill (2009) Min stroke. Malmö: Bra Böcker.
Terkelsen, Kenneth (1990) A historical perspective on family-provider relationships. Lefley
H, Johnson D, (red.) Families as allies in treatment of the mentally ill: New directions for
mental health professional. Washington, DC: American Psychiatric Press, s 3-21.
Thoits, Peggy A. (1985) Self-Labelling Processes in Mental Illness: The Role of Emotional
Deviance. American Journal of Sociology 91(2)221-249.
Thorsson, G. (1990) Krisstöd till anhöriga. Erfarenheter av psykologsamtal med anhöriga
till neurologiskt sjuka patienter på en rehabiliteringsavdelning. Psykoterapiutbildningen.
Psykoterapiinstitutet. Stockholms läns landsting.
Tideman, Magnus (1998) Ökad normalisering eller bara ny adress? – om kommunalisering
och levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning. I Sonnander, Söder & Ericsson
(red.) Forskare om utvecklingsstörning. Perspektiv Kunskaper Utmaningar. Uppsala
universitets förlag. Uppsala.
Tideman, Magnus (1997) Lever som andra? Om kommunaliseringen och
levnadsförhållanden för personer med utvecklingsstörning. Wigforsinstitutet, Högskolan i
Halmstad.
Tielman, Sanna (2003) Handikappning & normalisering. Om integration och
marginalisering av anställda med funktionshinder. Centrum för handikappforskning vid
Uppsala universitet.
Tikkanen, Märta (1982) Sofias egen bok. Trevi.
Tikkanen, Märta (1998) Sofia vuxen med sitt MBD. Trevi/Forum.
Tiller, Per-Olav (1991) Barneperspektivet – om å se og bli sett. Vårt perspektiv på barn eller
omvendt? I Barn – Nytt fra forskning om barn i Norge, 1991:1. Trondheim: Norsk Center for
barneforskning.
Toikka, Sini & Solantaus, Tytti (2006) The effective Family Program II: Clinicians’
Experiences of training in Promotive and Preventative Child Mental Health Methods.
International Journal of Mental Health Promotion, 8 (3) 27-33.
Topor, Alain (2004) Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem.
Stockholm: Natur och Kultur.
Topor, Alain (2001) Återhämtning från svåra psykiska störningar. Stockholm: Natur och
Kultur.
Traustadottir, Rannveig & Sigurjonsdottir, Björg Hanna (2005) Adult children of mothers
with intellectual disabilities:three life stories. Ingår i Resistance, Reflection and Change.
Nordic Disability Research. Eds. Gustavsson, Sandvin, Traustadottir, Tössebro. Lund:
Studentlitteratur.
Traustadóttir, Rannveig & Sigurjónsdóttir Björg Hanna (2004) Tre generationer
utvecklingsstörda mödrar och deras familjenätverk. I Genus och funktionshinder. Lund:
Studentlitteratur.
44 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Traustadottir, Rannveig & Sigurjonsdottir, Björg Hanna (2000). Motherhood, Family and
Community Life. Ingår i Traustadottir & Johnson eds. Women with Intellectual Disabilities:
Finding a place in the World. London.
Traustadottir, Rannveig (1997) Obstacles to Equality: The Double Discrimination of Women
with Disabilities. Women with Disabilities: Issues Resources, Connections Revised. Syracuse.
Trivette, Carol, Dunst, Carl, Boyd, Kimberly & Hamby, Deborah (1995) Family-oriented
program models, helpgiving practices, and parental control appraisals. Exeptional Children,
Vol 62, 1995.
Trute, Barry (2003) Grandparent of children with developmental disabilities:
Intergenerational support and family well being. Families in Society, 1, 119-127.
Tucker, Belinda M. & Johnson, Orna (1989) Competence promoting versus competence
inhibiting social support for mentally retarded mothers. Human Organization, 48 (2) 95107.
Turnbull A. P. (1988) The Challenge of Providing comprehensive support to families.
Education and Training in Mental Retardation. Dec. 261-272.
Umb-Carlsson, Öie (2008) Studier om hälsa för personer med utvecklingsstörning. Rapport
nr 2008:18. Statens folkhälsoinstitut.
Ungerson, Clare (1987) Policy is Personal. Sex, gender and informal care. London and New
York: Tavistock Publications.
Utredningsinstitutet Handu AB (2007) Mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning.
Rapportserie 2007:1. Synskadades Riksförbund.
Wadefjord, Anna, Gustavsson, Marita, Stenmarck, Mats & Kjellin, Lars (2009) Anhörigas
delaktighet i psykiatrin – resultat från EUNOMIA-projektet. Mementum. Rapportserie från
Psykiatriskt forskningscentrum. Nr 43, 2009. www.orebroll.se
Wagner, Judit (2010) Livsberättelser. Fokus-Rapport 2010:3. Kalmar.
Wahl, Otto F. & Harman, Charles R. (1989) Family views of stigma. Schizofrenia Bulletin 15
(1):131-139.
Wahlgren, Ingela (1996) Vem tröstar Ruth? En studie av alternativa driftsformer i
hemtjänsten. Företagsekonomiska institutionen. Stockholms universitet.
Waisbren, S. E. (1980) Parents´reactions after the birth of a developmentally disabled child.
American Journal of Mental Deficiency, 84, 345-351.
Wallengren Gustafsson, Catarina (2009) De kan, de vill och de orkar, men …: studier av
närstående till personer drabbade av stroke samt granskning av informationsmaterial från
svenska strokeenheter. Akademisk avhandling. Högskolan i Borås; nr 17.
Wallskär, Helene & Lundström, Kerstin (2001) När mamma eller pappa blir demenssjuk.
Unga anhöriga berättar. Socialstyrelsen. Anhörig 300. Artikelnr 2001-124-9.
Wallsten, Tuula, Östman, Margareta, Sjöberg, Rickard L. &Kjellin, Lars (2008) Patients’ and
next-of-kins’ attitudes towards compulsory psychiatric care. Nodic Journal of Psychiatry, vol
62, no 6, 444-449.
Walton-Moss, B., Gerson, L., Rose, L. (2005) Effects of Mental illness on family quality of
life. Issues of mental illness on family quality of life, 26, 627-642.
45 Vangelisti, L. Anita (2009) Challenges in conceptualizing social support. Journal of Social
and Personal Relationships, 26 (1) 39-51.
Wanker, Maria (2006) Det andra barnet. Föräldrars tankar kring sitt andra barn då deras
första har ett funktionshinder. Habilitering och Hjälpmedel. Rapportserie nr 41. Landstinget
i Uppsala län.
Ward, Harriet (1995) Looking after children: research into practice: the second report to the
Department of Health on assessing outcomes in child care. London: HMSO.
Ward, Harriet (2002) Approaches to needs assessment in children’s services. London:
Jessica Kingsley.
Warren, Lee & Wrigley, J. Michael (1996) Factors associated with life satisfaction among
sample of persons with neurotrauma. Journal of Rehabilitation Research & Development. 33
(4) 404-409.
Wasow, Mona (1985) Chronic schizophrenia and Alzheimer’s disease. The losses for parents,
spouses and children compared. Journal of Chronical Diseases, 38, 711-716.
Wasserman, Danuta (2000) Depression – en vanlig sjukdom, orsaker och
behandlingsmöjligheter. Stockholm: Natur och Kultur.
Wates, Michele (1997) Disabled Parent Dispelling the Myths. Cambridge.
Weaver, M. A. (1991) Children with visible congenital defects: An exploratory study of
parents´experiences. Doctoral thesis. University of Toronto, Canada: Department of
educational theory.
Vehkakoski, Tanja (2007) Newborns with impairment: Discourses of Hospital Staff.
Qualitative Health Research 2007, 17, 288-299.
Werner, Emmy E. (1989) Vulnerability and Resiliency: A Longitudinal Perspective. I:
Brambring, M., Lösel, F. & Skowronek, H. Children at Risk: Assessement, Longitudinal
Research and Intervention. Berlin. New York: Walter de Gruyter.
Werner, Emmy E. (1982) Vulnerable but invincible: a longitudinal study of resilient children
and youth. New York: McGraw-Hill.
Westin, Curt (2008) ”Det är lätt att glömma bort sig själv – det mesta kretsar runt barnet”.
Utvärdering av samtalsmottagningen för anhöriga vid Barn- och vuxenhabiliteringen.
Habilitering och hjälpmedel, rapport 47. Landstinget i Uppsala län.
Westgren, Ninni (1999) Women with traumatic spinal cord injury: sexuality, pregnancy,
motherhood, quality of life. Avhandling. Stockholm: Karolinska institutet.
Westlund, Peter (2009) Kort-tids-boende. En kameleont i äldreomsorgen. Fokus-Rapport
2009:2. Kalmar.
Westlund, Peter (1999) Boken om stroke. Kvalitet i alla led. SoS-rapport 1999:9. Stockholm.
Westrin, C. G., Kjellin, L., Axelsson-Östman, M., Candefjord, I. L., Ekbom, B., Eriksson, K.
(1994) Större respekt för anhöriga, studie bland patienter och anhöriga i psykiatrisk vård.
Läkartidningen, vol, 91, 129-132.
Whittaker, Anna (2008) Ett liv aldrig mer som andras – föräldraskap, funktionshinder och
åldrande. I Jeppson-Grassman (red) Att åldras med funktionshinder. Lund:
Studentlitteratur.
46 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
WHO (2001) International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF).
World Health Orgnization. Geneva. Svensk version utgiven av Socialstyrelsen 2003,
Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
WHO (1987) International Classification of Impairments, Activities and Participation
(ICIDH-2). World Health Organization. Geneva.
Wiberg, Maria (2006) Att släppa taget om den andre och att greppa tag om sig själv.
Utvärdering av Upplands Väsby kommuns anhörigprogram. Uppsats. Institutionen för
socialt arbete Stockholms universitet/ FoU.
Wickberg, Birgitta (2010) Perinatal psykisk ohälsa/sjukdom. Tidig intervention, behandling
och tvärfackligt samarbete – en forskningsöversikt. I seminarierapporten Det späda barnet
som anhörig. – Hur vi kan forma hållbara strukturer för att uppmärksamma det späda
barnets behov när en förälder har en psykisk sjukdom? Stockholm: Stiftelsen Barnhuset.
Wickberg, Birgitta & Hwang, Philip (2003) Post partum depression – nedstämdhet och
depression i samband med barnafödande. Rapport 2003:59. Statens folkhälsoinstitut.
Vifladt Egon, Hopen, Liv, Landtblom, Anne-Marie (2010) Hälsopedagogik för vårdare och
brukare i samarbete. En introduktion till bemästrande. Bilda förlag.
Wiklund, Lena (2002) Lidandets kamp och drama. Akademisk avhandling. Institutionen för
vårdvetenskap. Åbo Akademi.
Wikström, Eva (2005) Inflytandets paradoxer. Möjligheter och hinder för
självbestämmande och inflytande i hemtjänsten. Samhällsvetenskapliga institutionen. Växjö
universitet.
Vinnerljung, Bo, Brännström, Lars & Hjern, Anders (2011) Kontaktfamilj/- person för barn.
Uppföljning och utvärdering med registerdata. Rapport till Stockholms stad. Institutionen
för Socialt arbete. Stockholms universitet.
Vinnerljung, Bo (1996) Svensk forskning om fosterbarnsvård: en översikt. Centrum för
utvärdering av socialt arbete, CUS. Liber utbildning.
Vinnerljung, Bo (1993) Släktingplaceringar i fosterbarnsvården. Socionomens
forskningssupplement, 3, 3-10.
Vinnerljung, Bo, Brännström, Lars & Hjern, Anders (2011) Kontaktfamilj/- person för barn:
Uppföljning och utvärdering av med registerdata. Institutionen för socialt arbete.
Stockholms universitet.
Vinnerljung, Bo, Sallnäs, Marie & Oscarsson, Lars (1999) Dygnsvård för barn och ungdom
1983-1995: Förändringar i vårdlandskapet sedan socialtjänstens tillkomst. Socionomens
forskningssupplement, 11, 1-20.
Winnicott, Donald W. (1995) Lek och verklighet. Stockholm: Natur och Kultur.
Winnicott, Donald W. (1994) Ord till föräldrar. Stockholm: Natur och Kultur.
Winqvist, Marianne (2011) Samtalets betydelse som anhörigstöd. Kunskapsöversikt 2011:1.
Kalmar: Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga.
Winqvist, Marianne (2010) Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd.
Kunskapsöversikt 2010:2. Kalmar: Nationellt kompetenscentrum Anhöriga.
Winqvist, Marianne, Hanson, Elizabeth & Magnusson, Lennart (2012) Vikten av att utveckla
stöd till anhöriga till personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. PM 2012-02-26.
Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Kalmar.
47 Winton, Chester A (2003) Children as caregivers: parental and parentified children.
London: Allyn and Bacon.
Wirandi, Helene & Lindgren, Karin (2010) På tröskeln. Daglig verksamhet med inriktning
på arbete. Artikelnr 2010-4-1. Stockholm: Socialstyrelsen.
Woodhouse, A (1997) Parents with learning disabilities: does everyone have the right to have
children? Journal of Learning Disabilities for Nursing, Health, Social Care, 1141-1146.
Wright, Beatrice (1983) Physical Disability – A Psychosocial Approach. Second Edition. New
York: Harper Collins Publishers.
Wästerfors, David (1998) Med hopp och acceptans. Bilder av anhöriga i hjärnskadevården.
Research program in Medical Sociology. Rapport 1998:2. Lunds universitet: Sociologiska
institutionen.
Wånell, Sven-Erik (2002) Korttidsboende, värdefull insats söker sin struktur.
Äldrecentrumrapport 2002:8. Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum.
Yoshida, Karen (1993) ”Reshaping of Self: A Pendulum Reconstruction of Self and Identity
Among Adults with Traumatic Spinal Cord Injury.” Sociology of Health and Illness, vol. 15.
Nr 2, 217-245.
Åkerström, Malin (2004) Föräldraskap och expertis. Motsättningar kring handikappade
barn. Stockholm: Liber.
Åkerström, Malin (1999) Tillhörighet och avståndstagande. Segregationsideologi och
föräldraintegrering. Ingår i Tideman (red.) Handikapp synsätt principer perspektiv.
Johansson & Skyttmo Förlag. Landskrona.
Åstedt-Kurki, Päivi, Paavilainen, Eija, Tammentie, Tarja, Paunonen-Ilmonen, Marita (2001)
Interaction between adult patients’ family members and nursing staff on a hospital ward.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 15 (2) 142-50.
Åström Brewitz Anne, Bergmark, Åke & Lundström, Tommy (2007) Return – utvärdering
av en öppenvårdsverksamhet för missbrukare i Sundbyberg. Rapport 2007:1. FoU
Nordväst. www.fou-nordvast.com/rapporter
Åström, Karsten (1998) Funktionshindrade mellan SoL och LSS. Ingår i Bengtsson H (red.)
Politik, lag och praktik. Studentlitteratur. Lund.
Öberg, Sune (1981) Stilla liv. Stockholm: Bokförlaget Atlantis.
Öjehagen, Agneta (2000) Kvinnor och alkoholmissbruk. Ingår i Behandling av
alkoholproblem. En kunskapsöversikt. Utarbetat av en expertgrupp inom CUS, Centrum för
utvärdering av socialt arbete. Liber.
Örjasaeter, Tordis (1976) Boken om Dag Tore. En mors berättelse om sitt annorlunda barn.
Stockholm: Bonniers/Aldus.
Östman, Margareta (2005a) Familjens situation. I Brunt & Hansson (red.) Att leva med
psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård och stödinsatser. Lund:
Studentlitteratur.
Östman, Margareta (2005b) Behandlingsmodeller där familjen integreras s andra. I Brunt &
Hansson (red.) Att leva med psykiska funktionshinder – livssituation och effektiva vård och
stödinsatser. Lund: Studentlitteratur.
48 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Östman, Margareta (2000) Family burden and participation in care: A study of relatives to
patients admitted to voluntary and compulsory psychiatric care. Lund: Lunds universitet.
Östman, Margareta (1999) Parenting stress. Conceptual and methodological issues.
Avhandling. Uppsala universitet.
Östman, Margareta & Afzelius, Maria (2008) Barnombud i psykiatrin – i vems intresse?
FoU-Rapport 2008:2. Malmö Högskola.
Östman, Margareta & Eidevall, Lena (2005) Illuminating patients with children up to 18
years of age – a one day – inventory study in a psychiatric service. Nordic Journal of
Psychiatry 59 (5) 2005: 388-392.
Östman, Margareta & Hansson, Lars (2002) Children in families with a severy mentally ill
member, prevalence and needs for support. Social Psychiatric Epidemiology 37:243-248.
Östman, Margareta, Hansson, Lars & Andersson, K. (2000) Family burden, participation in
care and mental health – an 11 year comparison of the situation of relatives to compulsorily
and voluntarily admitted patients. International Journal of Social Psychiatry, 46 (3) 191200.
Östman, Margareta & Hansson, Lars (1999) Need for Support and participation in treatment
differencies among subgroups of relatives to compulsory and voluntarily admitted mentally
ill individuals. Eur Psychiatr 1999. 14, 379-385.
Östman, Margareta & Kjellin, Lars (2002) Stigma by association. British Journal of
Psychiatry 181:494-498.
Östman, Margareta, Wallsten, Tuula & Kjellin, Lars (2005) Family Burden and Relatives´
Participation in Psychiatric Care: Are the Patient’s Diagnosis and the Relation to the Patient
of Importance? International Journal of Social Psychiatry, 51 (4) 291-301.
Øvreeide, H (2001) Samtal med barn. Metodiska samtal med barn i svåra livssituationer.
Lund: Studentlitteratur.
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (2012) Insatser år 2011 för vuxna personer med missbruks- och
beroendeproblem och för övriga vuxna. Artikelnummer 2012-5-8. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2012) Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk
funktionsnedsättning 2009-2011. Personer med psykisk funktionsnedsättning – får de stöd
och omsorg utifrån sina behov? Slutrapport 2012. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2012) Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning och
konsekvenser. Artikelnummer 2012-8-15. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2012) Tabellbilaga. Anhöriga som ger omsorg till närstående – omfattning
och konsekvenser. Augusti 2012. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2012) Personer med funktionsnedsättning – vård och omsorg den 1 april
2011. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen.
Artikelnummer 2012-1-23. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform m.m. och
vissa insatser år 2010. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen. Artikelnummer 20113-27. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Personer med funktionsnedsättning – insatser enligt LSS år 2010.
Artikelnummer 2011-4-18. Stockholm: Socialstyrelsen.
49 Socialstyrelsen (2011) Tillsynsrapport 2011. Hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Artikelnummer 2011-5-4. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Barn och unga – insatser år 2010. Vissa insatser enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
Artikelnummer 2011-6-18. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Ledsagning enligt LSS och SoL. Kartläggning av kommunernas
insatser 2010.
Socialstyrelsen (2011) Förutsättningar för ett kunskapsstöd inom området
flerfunktionshinder. Utredning av förutsättningar för utveckling av ett nationellt
kunskapsstöd för yrkesverksamma och närstående till personer med
flerfunktionsnedsättning.
Socialstyrelsen (2011) Insatser för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Kommunernas användning av stimulansbidragen 2007-2010. Artikelnummer 2011-6-29.
Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Bedömning av behov av personlig assistans. Instruktioner.
Socialstyrelsen & Försäkringskassan.
Socialstyrelsen (2011) Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående.
Lägesbeskrivning 2011. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd 2011 – stöd för styrning och ledning. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller
schizofreniliknande tillstånd. Vetenskapligt underlag för nationella riktlinjer 2011.
Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2011) Våld. Handbok om socialnämndens ansvar för våldutsatta kvinnor
och barn som bevittnat våld. Artikelnr 2011-6-9. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen/Statens folkhälsoinstitut (2011) Stöd i familjer med missbruk m.m.
Genomförandeplan för nationellt utvecklingsarbete 2011-2014. Regeringsuppdrag utifrån
ANDT-strategin.
Socialstyrelsen (2011) Insatser år 2010 för vuxna personer med missbruks- och
beroendeproblem och för övriga vuxna. Artikelnummer 2011-9-10.
Socialstyrelsen (2010a) Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform m.m. och
vissa insatser år 2009. Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen. Artikelnummer 20103-26. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Inkomster och utgifter för vissa personer 20-64 år med
funktionsnedsättningar. Artikelnummer 2010-1-12. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Alltjämt ojämlikt! Levnadsförhållanden för vissa personer med
funktionsnedsättning. Artikelnummer 2010-6-21. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Det är mitt hem. Vägledning om boende och boendestöd för personer
med psykisk funktionsnedsättning. Artikelnummer 2010-12-26. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) På tröskeln. Daglig verksamhet med inriktning på arbete.
Artikelnummer 2010-4-1. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Barn och ungdomar med psykisk ohälsa – vem tar hand om dem?
Artikelnummer 2010-12-13. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående.
Lägesbeskrivning 2010.
Socialstyrelsen (2010) Hälso- och sjukvårdens ansvar för information, råd och stöd till
vissa barn under 18 år. Meddelandeblad. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2010) Meddelandeblad. Stöd till anhöriga i form av service eller
behovsprövad insats – handläggning och dokumentation. April 2010.
50 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
Socialstyrelsen (2010) Öppna jämförelser i Socialtjänsten: Handlingsplan för socialtjänst
och hemsjukvård 2010-2014. Artikelnummer 2010-6-12. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009a) Insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning. Individ
och familjeomsorg. Vård och omsorg om äldre. Lägesrapporter 2008. Artikelnummer 2009126-43. Stockholm. Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009) Vuxna personer med missbruksproblem och övriga vuxna – insatser
2008. Artikelnummer 2009-125-13.
Socialstyrelsen (2009) Skolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en
nationell inventering i grundskolor och gymnasieskolor. Artikelnummer 2009-126-174.
Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009) Förskolans metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos barn – en
nationell inventering. Artikelnr 2009-126-158. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009) Stöd till anhöriga till personer under 65 år. Fokus på anhöriga. Nr 15
december 2009.
Socialstyrelsen (2009) Våldutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld – Alla kommuners
ansvar. Slutrapport från en nationell tillsyn.
Socialstyrelsen (2009) Nationella riktlinjer för strokesjukvård 2009. Stöd för styrning och
ledning,
Socialstyrelsen (2009) Nytt yrke tar form- Personligt ombud, PO. Sammanställt av Tommy
Engman. Artikelnummer 2009-126-41. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009) Barn- och ungdomsrehabiliteringens metoder för att förebygga
psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen (2009) Barn och unga i familjer med missbruk. Vägledning för
socialtjänsten och andra aktörer. Artikelnr 2009-12-15. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2009) Barnperspektiv i LSS-handläggningen. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2008a) Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning. Artikelnummer
2008-131-22. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2008) Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Socialstyrelsen/ims (2008) Familjecentraler. Kartläggning och kunskapsöversikt.
Artikelnummer 2008-131-16.
Socialstyrelsen (2008) Social barnavård i förändring, slutrapport från BBIC-projektet.
Stockholm: Socialstyrelsen
Socialstyrelsen (2007) Gravida kvinnor med missbruk och barn som lever i familjer med
missbruksproblem. Avrapportering av regeringsuppdrag 2007.
Socialstyrelsen (2007) Personlig assistans som yrke. Artikelnr 2007-123-24. Stockholm:
Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2006) Grundbok barns behov i centrum (BBIC). Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2006) Lyssnar psykiatrin på brukare och närstående? En
enkätundersökning om samverkan inom psykiatri, rättspsykiatri och barn- och
ungdomspsykiatri i norra sjukvårdsregionen.
Socialstyrelsen (2005) Föräldrar med utvecklingsstörning och deras barn – vad finns det
för kunskap? – kunskapsöversikt av M Starke.
Socialstyrelsen (2005) När mamma blir slagen. Att hjälpa barn som levt med våld i
familjen.
Socialstyrelsen (2005) Våld mot kvinnor med psykiska funktionshinder. Lägesbeskrivning.
Artikelnr 2005-131-23. Stockholm: Socialstyrelsen.
51 Socialstyrelsen (2004) Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av
strokedrabbade och deras närstående.
Socialstyrelsen (2003) Vård av självmordsnära patienter – en kunskapsöversikt.
Socialstyrelsen (2003) Vård och stöd av patienter med schizofreni – kunskapsöversikt.
Socialstyrelsen (2003) Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder –
Tillsyn av verksamhetsplanering och utbud av insatser. (Tillsynsåterföring)
Socialstyrelsen (2003) Socialtjänsten i Sverige – en översikt 2003. Artikelnummer 2003111-1.
Socialstyrelsen (2003) Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Svensk version av International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)
utg. av World Health Organization (WHO) 2001.
Socialstyrelsen (2003) Mål och metoder – att arbeta som personligt ombud.
Kunskapsöversikt författad av Ingvar Nilsson.
Socialstyrelsen (2002) Finns kvar och ställer upp. Hur anhöriga kan bidra till
återhämtning från allvarlig psykisk störning, ur de anhörigas och återhämtades
perspektiv. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2002) ADHD hos barn och vuxna. Kunskapsöversikt maj 2002, utarbetad av
Björn Kadesjö. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (2000) Dartingtonprojektet – en försöksverksamhet för att stärka och
utveckla familjevården. 2000:2. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (1999) Barn till psykiskt sjuka föräldrar. SoS-rapport 1999:11.
Artikelnummer 1999-03-11. Stockholm.
Socialstyrelsen (1999) Insatser för barn och unga. Statistik Socialtjänst 1999:7.
Socialstyrelsen (1998) Anmälan, utredning, insats. Individ- och familjeomsorgens arbete
med barn.
Socialstyrelsen (1998) Individ- och familjeomsorgens arbete med ungdomar.
Socialstyrelsen (1998) Insatser för barn och unga. Statistik Socialtjänst 1998:10.
Socialstyrelsen (1997) Handikappreformen. Slutrapport 1997. Socialstyrelsen följer upp och
utvärderar 1997:4.
Socialstyrelsen (1997) Personlig assistent yrke med speciella förutsättningar.
Handikappreformen. Artikelnr 1997-49-5. Stockholm: Socialstyrelsen.
Socialstyrelsen (1997) Vad kostade handikappreformen? Socialstyrelsen följer upp och
utvärderar 1997:1
Socialstyrelsen (1995) Familjevård i utveckling. Stockholm.
Socialstyrelsen (1994) Allmänna råd från Socialstyrelsen 1994:1, LSS – lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade.
Socialstyrelsen (1994) Handikappreformen. Årsrapport 1994. Socialstyrelsen följer upp och
utvärderar 1994:11
Svensk författningssamling
SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag (PSL).
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk.
SFS 2010:800 Skollagen.
SFS 2009:400 Offentlighets- och sekretesslag.
SFS 2008:962 Lag om valfrihetssystem (LOV).
SFS 2008:568 Lag om förbud mot diskriminering (DFL)
52 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
SFS 2007:1091 Lag om offentlig upphandling (LOU).
SFS 2001:453 Socialtjänstlagen (SoL).
SFS 1997:736 Lag om färdtjänst.
SFS 1997:735 Lag om riksfärdtjänst.
SFS 1993:389 Lag om assistansersättning (LASS).
SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
SFS 1992:1547 Lag om bostadsanpassningsbidrag m.m.
SFS 1990:52 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
SFS 1988:870 Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk.
SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
SFS 1949:381 Föräldrabalk.
Statens offentliga utredningar
SOU 2012: 6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning. Betänkande av
Utredningen om assistansersättningens kostnader. Socialdepartementet. Stockholm:
Fritzes.
SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende. Socialdepartementet. Stockholm:
Fritzes.
SOU 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser. Socialdepartementet. Stockholm:
Fritzes.
SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU). Barnskyddsutredningen.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2009:36 Främja, Skydda, Övervaka – FN:s konvention om rättigheter för personer
med funktionsnedsättning. Delbetänkande från Delegationen för mänskliga rättigheter i
Sverige. Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2008:131 Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. Nationell
strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap.
Föräldrastödsutredningen. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service för vissa personer
med funktionsnedsättning. Slutbetänkande. LSS-kommittén. Socialdepartementet.
Stockholm: Fritzes.
SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning,
användning och återbetalning av assistansersättning. LSS-kommittén. Stockholm:
Socialdepartementet.
SOU 2006:100. Ambition och ansvar. Nationell strategi för utveckling av samhällets
insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder. Slutbetänkande av
Nationell psykiatrisamordning. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2006: 22 En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.
Arbetsmarknadsdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans –
ändamålsenlig användning av assistansersättning. Socialdepartementet. Stockholm:
Fritzes.
53 SOU 2004:118, Beviljats men inte fått. Betänkande av utredning om verkställighet av vissa
gynnade kommunala beslut. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2004:103 LSS – Särskilt personligt stöd. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2004: 98 För oss tillsammans. Om utbildning och utvecklingsstörning. Slutbetänkande
av Carlbeck-kommittén. Utbildningsdepartementet. Socialdepartementet. Stockholm:
Fritzes.
SOU 2004:83 Hjälpmedel. Betänkande av LSS- och hjälpmedelsutredningen.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2003:35 För den jag är – om utbildning och utvecklingsstörning.
Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2002:103, Utjämning av LSS-kostnader. Finansdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet. Slutbetänkande från kommittén
Välfärdsbokslut. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2001:72 Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande från
Kommittén mot barnmisshandel. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzez.
SOU 2001:56 Funktionshinder och välfärd. Kommittén välfärdsboksluts betänkande.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1999:89 Statsbidrag till Handikapporganisationer. Socialdepartementet. Stockholm:
Fakta Info Direkt.
SOU 1999:21 Lindqvists nia – nio vägar att utveckla bemötandet av personer med
funktionshinder. Slutbetänkande av Utredningen om bemötande av personer med
funktionshinder. Socialdepartementet. Stockholm: Fakta Info Direkt.
SOU 1998:66 FUNKIS – funktionshindrade elever i skolan. Funkiskommittén.
Utbildningsdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1998:48 Kontrollerad och ifrågasatt? – intervjuer med personer med funktionshinder.
Betänkande av Utredning om bemötande av personer funktionshinder.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1998:39 En särskild utsatthet. Om personer med funktionshinder från andra länder.
Miljödepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1998:31 Det gäller livet. Stöd och vård av barn och ungdomar med psykiska problem.
Slutbetänkande av Barnpsykiatrikommittén. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i
Sverige. Stockholm: Fritzes.
SOU 1995:126, Kostnader för den statliga assistansersättningen. Betänkande av
Assistansutredningen. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1993:35 Reaktion mot ungdomsbrott. Betänkande av ungdomsbrottskommittén.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1992:73 Välfärd och valfrihet – service, stöd och vård för psykiskt störda.
Slutbetänkande av Psykiatriutredningen. Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
54 Kunskapsöversikter 2013:1–10 Anhöriga till personer med funktionshinder
SOU 1992:52 Ett samhälle för alla. Handikapputredningens slutbetänkande.
Socialdepartementet. Stockholm: Fritzes.
SOU 1991:78 Krav på förändring – synpunkter från psykiskt störda och anhöriga.
Delbetänkande av Psykiatriutredningen. Socialdepartementet. Stockholm
SOU 1991:46 Handikapp, välfärd, rättvisa. Betänkande av 1989 års handikapputredning.
Socialdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget.
SOU 1981:26 Omsorger om vissa handikappade. Betänkande från Omsorgskommittén.
Socialdepartementet. Stockholm: Liber förlag/Allmänna förlaget.
SOU 1980:34 Handikappad, Integrerad, Normaliserad, Utvärderad. Delbetänkande från
integrationsutredningen. Utbildningsdepartementet. Stockholm: Liber förlag/Allmänna
förlaget.
SOU 1976:20 Kultur åt alla. Betänkande av Handikapputredningen. Socialdepartementet.
Stockholm: Liber förlag/Allmänna förlaget.
Regeringen 2011 En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016.
Regeringen 2008/09 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. Regeringens
proposition 2008/09:82. Stockholm.
Proposition 2009/10:176 Personlig assistans och andra insatser – åtgärder för ökad
kvalitet och trygghet.
Proposition 2008/09:200 Socialförsäkringsbalk. Den 28 maj 2009.
Proposition 2008/09:28 Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Proposition 1999/2000:79. Från patient till medborgare. En nationell handlingsplan för
handikappolitiken.
Proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets
rättigheter i Sverige.
Proposition 1992/93:159, Stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialdepartementet.
Proposition 1989/90:107 Godkännande av FN-konventionen om barnets rättigheter.
Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. Regeringskansliet.
Socialdepartementet.
Ds 2008:23 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Socialdepartement.
Ds 2008:78 De funktionsnedsattas ekonomiska förhållanden. Socialdepartementet
Ds 1997:6 Stöd i föräldraskapet. Kartläggning av föräldrautbildningen.
Socialdepartementet.
Socialutskottet 2009/10:SoU20. Uppföljning av den nationella handlingsplanen för
handikappolitiken.
Socialutskottet 1996/97: SoU18. Ändring i socialtjänstlagen.
Webb-adresser
AA, Anonyma Alkoholister
ACOA, Föreningen för vuxna barn till alkoholister
och från andra dysfunktionella familjer
www.aa.se
www.acoa-sverige.org
55 Al-Anon, AA-grupp för anhöriga till alkoholister
www.al-anon.se
Anonyma Narkomaner (NA)
www.nasverige.org
Autism- och Aspergerförbundet
www.autism.se
Barnombudsmannen (BO)
www.barnombudsmannen.se
Barnomsorgsguiden
www.barnomsorgsguiden.se
Diskrimineringsombudsmannen (DO)
www.do.se
Engelskspråkig sida om och för syskon
www.siblingsupport.org
Faktabank från NHR, Neurologiskt
handikappades riksförbund
www.neuroguiden.se
FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna
med utvecklingsstörning/Riksförbundet FUB
www.fub.se
Föreningen Psykisk Hälsa
www.psykiskhalsa.se
Information, blogg och chatt
www.sjalvmordsupplysningen.se
Föreningen Svenska Cope
www.svenskacope.se
Handikappolitisk samordning
www.handisam.se
Hjälpmedelsinstitutet
www.hi.se
Hjärt- och Lungfonden
www.hjart-lungfonden.se
Informationstjänst kring
handikappfrågor
www.handikappupplysningen.se
Information om kontaktfamilj
www.kontaktfamilj.se
Intresseförening för familjehem, jourhem och
kontaktfamiljer/kontaktpersoner
www.faco.nu
IOGT-NTO (Independent Order of Good
Templars och Nationalgodtemplarorden)
www.iogt.se
Livlinan – Suicidprevention Väst & Göteborgs
Universitet
www.livlinan.org
Molnhopp, Internetbaserat stöd
www.molnhopp.psyoungsupport.se
till unga med psykisk ohälsa och närstående
Maskrosbarn, intresseförening
www.maskrosbarn.org
Regler och rättigheter för anhöriga
www.1177.se/Kalmar-lan/Regler-och-rattigheter/Anhorigstod
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare
www.rfs.se
RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade
Barn och Ungdomar
www.rbu.se
RSMH, Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa
www.rsmh.se
Råd om vård dygnet runt
www.1177.se
Schizofreniförbundet
www.schizofreniforbundet.se
Specialpedagogiska skolmyndigheten
www.spsm.se
www.funkaportalen.se
Stiftelsen Funka1
Vårdguiden Stockholms läns landsting
www.vardguiden.se/sa-funkar-det/sod/Familj-och-relation/Anhorigstod
Pion, kvalitetsgranskad patientinformation
www.pion.se
Stiftelsen är näringsdrivande och finansieras genom försäljning av tjänster. Stiftelsen syfte är att
stärka funktionshindrades inflytande över sitt eget liv.
1
56 
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards