Programutvärdering avgångstudenter våren 2016

advertisement
Programutvärdering avgångstudenter våren 2016
Tjugosju av trettioen studenter deltog i denna programutvärdering. De enkätfrågor som
studenterna besvarade baseras till största del på Sveriges Arbetsterapeuters
kompetensbeskrivning för legitimerade arbetsterapeuter. Studenterna fick även svara på
några generella frågor om utbildningen i sin helhet. Svaren har graderats på en skala
1”instämmer inte alls” till 5 ”instämmer helt och hållet” och redovisas som medelvärde i
anslutning till respektive fråga. Över lag är studenterna mycket nöjda med sin utbildning och
känner sig väl rustade för att gå ut i arbetslivet.
Utreda behov och förutsättningar för aktivitet och delaktighet
Jag kan inhämta aktivitetsanamnes
Genom observation och intervju med valida, reliabla och/eller välbeprövade undersöknings- och
mätmetoder kan jag utreda personers aktivitetsförmåga avseende personlig vård,
boendeaktiviteter arbete/studier/skola samt lek/fritid
Jag kan bedöma personers fysiska, psykiska och sociala färdigheter med hänsyn till deras
inverkan på aktivitetsutförande
Jag kan bedöma den fysiska, sociala, kulturella och institutionella miljöns inverkan på personers
eller gruppers aktivitet och delaktighet
Jag kan analysera personers resurser och problem samt identifiera behoven av förebyggande,
förbättrande och/eller kompenserande arbetsterapeutiska åtgärder. Om det behövs, konsultera
annan arbetsterapeut eller annan profession.
Välja arbetsterapeutiska årgärder
Jag kan informera personer och deras närstående om möjliga arbetsterapeutiska åtgärder
Jag kan i samråd med patienten/klienten och/eller närstående fastställa mål och en plan för
arbetsterapeutiska åtgärder
Vidta arbetsterapeutiska åtgärder
Jag kan förbättra eller vidmakthålla förmåga till aktivitet och delaktighet
Jag kan kompensera nedsatt förmåga till aktivitet och delaktighet
Jag kan initiera och föreslå åtgärder för ökad tillgänglighet i den omgivande miljön
Jag kan motivera och stödja personer att uppnå aktivitetsbalans genom strategier för att
medvetandegöra och anpassa aktivitetsmönster, vanor rutiner och roller som påverkar deras
aktivitetsutförande
Jag kan följa förskrivningsprocessen vid förskrivning av hjälpmedel eller konsumentprodukter
Jag kan välja och prova ut för personen lämpliga hjälpmedel ur tillgängligt sortiment
Jag kan informera och instruera personer och deras närstående/vårdpersonal i hur hjälpmedel
skall hanteras
Jag kan vid behov samverka med kollegor, andra yrkesgrupper och andra instanser för att på
bästa sätt möjliggöra personers aktivitet och delaktighet
Jag kan initiera och medverka i hälsofrämjande arbete
Jag kan utfärda intyg/utlåtande om behov av åtgärd, genomförande av åtgärder samt dess
resultat
Utvärdera arbetsterapeutiska åtgärder
Jag kan utvärdera insatta åtgärder
Jag kan avbryta en åtgärd som inte är till nytta för personers möjlighet till aktivitet och delaktighet
Säker arbetsterapi
Jag kan dokumentera i enlighet med gällande lagar, förordningar, föreskrifter och lokala rutiner
Jag kan delta i systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete
Jag kan bidra till och/eller delta i forsknings- och utvecklingsarbete inom yrkesutövandes
kompetensområde
Jag kan ansvara för att alla förslag till åtgärder är säkra för personer och i förekommande fall
påtala eventuella risker
Jag kan ansvara för att den utrustning och miljö som används vid arbetsterapeutiska åtgärder är
säker för personer, deras närstående och andra
Jag kan upptäcka och rapportera risker och tillbud i vård- och omsorgsmiljön och vidta åtgärder
för att tillförsäkra personer säkerhet och trygghet
Ledarskap och organisation
Jag kan planera och prioritera det egna arbetet
Jag kan vara handledare och/eller konsult till arbetsterapeuter och andra yrkesgrupper
Jag kan handleda studenter under arbetsterapeututbildningen
4,7
4,4
4,3
4,4
4,4
4,5
4,4
4,4
4,6
4,5
4,6
4,1
4,2
4,3
4,6
4,5
4,1
4,5
4,3
4,1
3,9
3,9
4,3
4,5
4,6
4,6
4,0
4,1
Generella frågor om utbildningen
Vilket är ditt allmänna omdöme om utbildningen som helhet?
Att studera utifrån ett problembaserat arbetssätt har varit bra
Jag kan söka och använda relevant kunskap som dokumenterats från
utvecklingsarbete och forskning
Jag känner mig säker när jag informerar patienten/klienten och närstående om arbetsterapeutiska
åtgärder
Jag känner mig förberedd för yrket
Jag kan rekommendera denna utbildning till andra
3,8
3,7
4,3
4,3
4,0
4,3
Sammanställning synpunkter som framkommit genom fria kommentarer i anslutning
till enkätfrågorna samt i diskussioner tillsammans med studenterna vid den muntliga
programutvärderingen.
Studenterna känner sig i allmänhet säkra på att bedöma och utreda behov och
förutsättningar för aktivitet och delaktighet. Studenterna anser att de har kunskap om många
olika bedömningsinstrument men att det hade varit värdefullt att få träna mer på att använda
instrumenten. Ett förslag är att studenterna jobbar mer praktiskt och bedömer varandra och
att därefter finns möjlighet att diskutera erfarenheter vid ett uppföljande seminarium. Den
verksamhetsförlagd utbildning har varit värdefull men studenterna saknar även där träning i
att använda bedömningsinstrument eftersom sådana inte används inom alla verksamheter.
Undervisning i ergonomi, förflyttningsteknik och handledning är något som studenterna hade
önskat sig mer av. Undervisningen skulle med fördel ligga redan innan första VFU:n och
sedan komma tillbaka under flera tillfällen och fördjupas under utbildningen. Den
undervisning som getts kring hjälpmedel har varit bra men eftersom det är svårt att hålla
hjälpmedel a jour hade studenterna gärna sett att mer av undervisnigen var förlagd ute på
hjälpmedelscentraler. Hjälpmedelsundervisnigen ansågs också behöva förstärkas inom
området kognitiva hjälpmedel.
Generellt anser studenterna att arbetsterapeututbildningen har varit väldigt bra och de är
nöjda. Det har varit en bra kombination av föreläsningar, färdighetsträningar, laborationer,
seminarium, basgruppsarbeten och VFU som gett en bra kunskapsgrund för det kommande
yrket och den fortsatta kompentensutvecklingen. Något som behöver förbättras är
information och kommunikation till studenter och mellan lärare. Otydligheter i information har
skapat onödig frustration och dålig kommunikation mellan lärare skapar ibland stor
arbetsbelastning då moment kan ligga för tätt eller krocka med varandra.
På frågan ”Om du var ansvarig för utbildningen, ange någon viktig förändring som du
skulle göra” kom följande synpunkter upp:
Jag hade sett över planeringen av olika kurser eftersom det under vissa perioder har varit
väldigt stressigt medan det under andra perioder har varit väldigt lugnt. Kvaliteten på
kursinformationen har varierat mellan kurserna vilket har skapat onödig stress. Därför är det
viktigt att studenterna i god tid får den information de behöver. Feedback från lärare hade
kunnat ges i större utsträckning eftersom den är så viktig för vårt lärande.
Stort tack till er alla för synpunkter och förslag till förbättringar av programmet. Många av de
synpunkter ni har lämnat har kommit upp även i tidigare programutvärderingar och därmed
har tagits hänsyn till i arbetet med det nya utbildningsprogrammet. Vår förhoppning är att
förbättringarna är tydliga och att de kommer medföra att avgångstudenterna från och med
hösten 2016 skall uppleva att det har mer kunskap och känner sig säkrare i sin yrkesroll när
det tar sin examen.
Utvärderingen är sammanställd tillsammans med två representanter från kursen.
Marianne Kylberg
Programdirektör
Download