Plan mot diskriminering och kränkande behandling Rytmus Örebro

advertisement
 Rytmus plan under läsåret 2013/2014 för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Planerna är uppdaterade tillsammans med eleverna på skolan under mars 2014 Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) ska det finnas en likabehandlingsplan på varje skola. Lagen säger att ingen ska kunna bli diskriminerade eller trakasserade för •
•
•
•
•
•
Kön Folkgrupp Religion eller annan trosuppfattning Sexuell läggning Funktionshinder Ålder Lagen ska också förhindra all kränkande behandling som t.ex. mobbning, trakasserier och diskriminering. Kränkande behandling kan vara: •
•
•
•
Fysisk t.ex. slag och knuffar. Verbala hot -­‐ bli kallad hora, bög, tjockis etc. Psykosocial – utfrysning, ryktesspridning och bichblickar. Text och bild -­‐ facebook, twitter, Ask, e-­‐post, sms, mms, facerape, klotter, brev och lappar mm. Lagen ställer tydliga krav på att verksamheten i skolan ska bygga på demokratiska värderingar. All personal och alla elever ska visa aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö. •
•
•
Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering eller kränkande behandling. Skolan ska arbeta för att upptäcka diskriminering eller kränkande behandling. Skolan har skyldighet att göra en utredning, åtgärda och följa upp om du som elev blivit utsatt för diskriminering eller kränkande behandling. Lagen säger att det är förbjudet att straffa eller behandla elever illa för att de anmält eller berättat vad som hänt vid diskriminering eller kränkande behandling. All personal på skolan som får kännedom om diskriminering eller kränkande särbehandling på skolan är skyldig att agera. Handlingsplan vid kränkning •
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Om du som elev blir utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling vill vi att du tar kontakt med din mentor, rektor, skolsköterska eller annan personal. Alla anställda vid skolan är skyldiga att följa upp problemet. Har du som elev sett eller hört någon annan elev bli kränkt? Prata med din mentor, rektor, skolsköterska eller annan personal. Personal som misstänker eller får information om att diskriminering eller annan kränkande behandling förekommer tar omgående kontakt med mentor och/eller rektor. Mentor dokumenterar och använder sig av mallen ”Dokumentation vid kränkande behandling”. sekretess? Kontakt tas med elev som blivit kränkt, arbetslaget utser vem som är mest lämpad att ta kontakten. Tillsammans med eleven beslutas vilka personer som ska vara med vid samtalen och hur stödet från skolan ska utformas. Vid allvarligare eller upprepad diskriminering eller annan kränkande behandling informeras vårdnadshavarna. Rektor bedömer vilka åtgärder som ska vidtas och vilka som fortsätter utredningen. Resurspersoner är mentor, skolsköterska, kurator och elevvårdsteam. Om det är personal som misstänks för diskriminering eller annan kränkande behandling av en elev ansvarar rektor för utredningen. Kontakt tas och enskilda samtal hålls med den som misstänks ha utsatt elev för diskriminering eller annan kränkande behandling. Arbetslaget utser vem som är mest lämpad att ta kontakten. Samtalen kan hållas av mentor, rektor, skolsköterska. Rektor informeras alltid. Vid allvarligare eller upprepad diskriminering eller annan kränkande behandling informeras vårdnadshavare. Om det är personal som misstänks för diskriminering eller annan kränkande behandling av en elev håller rektor samtalen. Om det är rektor som misstänks för diskriminering eller annan kränkande behandling av en elev kontaktas verksamhetschef. Om elev/elever inte följer överenskommelse som träffats kan åtgärder som skriftlig varning ges och vid upprepande kränkningar kan avstängning bli aktuellt. Rektor bedömer tillsammans med elev, vårdnadshavare och berörd personal om anmälan behöver göras till polis, socialtjänst eller arbetsmiljöverket. Rektor ansvarar för att uppföljning sker. Förebyggande arbete Alla elever och all personal ska vara delaktiga i det förebyggande arbetet mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling och hjälpas åt att skapa en miljö på skolan där alla känner tillit till varandra, blir sedda och respekterar varandra. •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Arbete med innehåll i likabehandlingsplanen sker i all undervisning samt på mentorstid. Eleverna ges möjlighet att gruppvis diskutera hur vi på skolan kan förebygga diskriminering. Det kan vara samarbetsövningar för att jobba fram en bättre skolmiljö. All undervisning ska utgå från principen om människors lika värde och undervisningen ska bedrivas i demokratiska former. Undervisningen ska vara objektiv. Ingen ska lämnas utanför, alla elever ska känna att de får den hjälp de behöver av lärarna. Mentor arbetar med enskilda elevers totala studiesituation. Vid introduktion av nya elever, nyanställd personal och vid föräldramöten ansvarar rektor för information om ordningsregler och likabehandlingsplan. Personal och elever jobbar aktivt tillsammans för att skapa en ”vikänsla” så kallad ”Rytmuskänsla” på skolan. Det ska kännas naturligt och inte påtvingat. Olikheterna hos elever och personal ska uppmuntras, komplettera varandra. Elever och personal använder musiken för att stärka gemenskapen på skolan. Elever och personal planerar gemensamt aktiviteter som stärker gemenskapen på skolan. Alla elever och personal på skolan tar ansvar för att skapa en stämning på skolan där ingen känner sig retad eller sårad. Alla elever, vårdnadshavare och personal fyller en gång om året i en anonym enkät där bl.a. elevernas och personalens upplevda trivsel mäts. Skyddsombud och elevskyddsombud går igenom den fysiska och psykiska arbetsmiljön en gång per termin. Metoder för att upptäcka kränkande behandling •
•
•
•
Skolsköterskan har hälsosamtal med alla elever i åk 1 som önskar det. All personal strävar efter att ha bra kontakt med eleverna. Mentor har fortlöpande kontakt med sina mentorselever formellt på mentorstid och utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtal finns vårdnadshavare för elever under 18 år. Arbetslaget har elevvård som stående punkt på arbetslagsmötena. Skolsköterska, mentor eller rektor kallar till elevvårdskonferens vid behov. Kontaktuppgifter till elevhälsovården Kurator: Malin Gunnarsson är på skolan torsdagar. Hon har ”öppen dörr” kl. 10.00-­‐12.00. Vill du boka tid eller komma i kontakt med henne gör du det på mail [email protected] Skolsköterska: Britt-­‐Marie Edstam Karlsson är på skolan onsdagar. Vill du boka tid eller komma i kontakt med henne knackar du på hennes dörr och får en tid. Revidering av Likabehandlingsplanen Mentorerna diskuterar likabehandlingsplanen en gång om året med klasserna i början av läsåret. Till grund för detta ligger utvärderingsarbete som görs i slutet av läsåret. Klassens synpunkter tas med till arbetsplatsträffen där likabehandlingsplanen uppdateras tillsammans med rektor. Rektor ansvarar för att likabehandlingsplanen finns på skolans hemsida. 
Download