Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

advertisement
Plan mot diskriminering,
trakasserier och kränkande
behandling
Östra skolan Jokkmokk 2012
På Östra skolan ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli
diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande
behandling.
Östra skolan
[Välj datum]
Innehållsförteckning
Vision ......................................................................................................................................... 2
Kartläggning och nulägesanalys ................................................................................................. 2
Mål ......................................................................................................................................... 2
Att främja, förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling ............................... 2
Främjande arbete .................................................................................................................... 2
Förebyggande arbete .............................................................................................................. 3
Åtgärdande arbete .................................................................................................................. 3
Checklista för enskilt samtal med elev som utsatt annan för kränkande behandling ............. 4
Uppföljning och utvärdering ...................................................................................................... 4
Tillgänglighet ............................................................................................................................. 4
Bilaga 1 Definitioner och begrepp ............................................................................................. 5
1
Östra skolan 2012
Vision
På Östra skolan ska alla känna sig trygga. Ingen ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt
för kränkande behandling.
(Se bilaga för definition av begreppen)
Kartläggning och nulägesanalys
En trivselenkät genomfördes i början av jan 2012. Elevrådet samt kompisstödjarna var
delaktiga i utformandet av enkäten. Den bestod av ett antal frågor med givna svarsalternativ
samt ett antal frågor med möjlighet att skriva fritt. Svarsfrekvensen var 82 procent. 19 procent
av dessa har valt att svara på de öppna frågorna.
De flesta eleverna, 92% av de som svarat, trivs bra eller mycket bra i skolan. De tycker själva
att de behandlar andra med respekt, både kamrater och vuxna. I nästan lika hög utsträckning
upplever de att de blir respekterade av sina kamrater.
Av de elever som någon gång under höstterminen 2011 känt sig kränkt eller utsatt är det tre
procent enligt diskrimineringsgrunderna och tolv procent av annan anledning.
I enkäten ingick också några frågor med fria svarsalternativ. Det är ca en femtedel av eleverna
som svarat på dem. Av de svaren framgår att eleverna vill känna sig lyssnade på, trodda och
tagna på allvar samt att de vill att vuxna ingriper i högre utsträckning och är mer
uppmärksamma på vad som händer. Utifrån detta har formulerats följande mål:
Mål


Att eleverna ska känna sig lyssnade på och tagna på allvar
Att eleverna ska känna att de vuxna är uppmärksamma och ingriper om så behövs
Att främja, förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande
behandling
Främjande arbete
 English Camp
 Fritidsledare som arbetar med rastverksamhet
 Tjej- och killsnack i år 8
 Traditioner såsom frivalsveckan, shower mm
 Kompisdag med årskursöverskridande aktiviteter, ht -12
2


Medlingsutbildning i år 7, vt -12
Kamratstödjarverksamhet
Förebyggande arbete
 Värdegrundsarbete
Ansvar: Rektor, alla undervisande lärare
 Vuxna har tillsyn i gemensamma utrymmen även utanför lektionstid, s k rastvärd
Ansvar: rektor, rastvärdarna
 Mentorstid, schemalagd
Ansvar: Rektor, mentorer
 Hälsa på varandra, helst med namn, vid ALLA möjliga tillfällen
Ansvar: alla vuxna på skolan
Åtgärdande arbete
Att upptäcka:
 Alla som arbetar på skolan har ansvar för att uppmärksamma kränkande behandling
 Vuxna har tillsyn i gemensamma utrymmen även utanför lektionstid
 Under utvecklingssamtalen ska som obligatoriskt inslag ingå samtal om
kamratrelationer
 Mentorstiden nyttjas även för samtal om trivsel och stämning i elevgrupperna
 Kamratstödjare från olika årskurser träffas regelbundet med personal för samtal om
trivsel och trygghet på skolan
Att utreda och åtgärda:
 Den som upptäckt att någon blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling
ansvarar för att fakta om vad som hänt samlas in så fort som möjligt
 Berörda mentorer/arbetslag informeras, som sedan avgör vem som arbetar med
ärendet
 Bedömning görs om förälder ska kontaktas före samtal med elev så att förälder i
förekommande fall kan delta
 Enskilt samtal sker med den utsatte, som får tillfälle att berätta om hur han/hon
upplever situationen. I samråd med den utsatte med hänsyn taget till ålder och mognad
bestämmer man vad som ska göras i ärendet.
 Enskilda samtal hålls med förövaren/förövarna. En särskild arbetsgång följs under
samtalet (se nedan)
 Kontakt tas med alla de inblandades föräldrar samma dag som samtalen sker
 Uppföljande samtal ska alltid genomföras
 All handläggning ska dokumenteras
 Kurator informeras och deltar vid behov
 Rektor informeras och deltar vid behov
 Skolmedling kan tillämpas i vissa fall
3
Checklista för enskilt samtal med elev som utsatt annan för kränkande behandling
1. Tala om att vi vet vad som hänt och ge eleven möjlighet att ge sin version av händelsen
2. Förklara att skolan inte accepterar någon form av kränkande behandling och att skolan
kommer att stoppa den
3. Berätta att de vuxna i skolan kommer att bli informerade
4. Låt eleven ge egna förslag på hur kränkningarna ska upphöra. Ge positiv respons till goda
förslag.
5. Gör klart för eleven att uppföljande samtal kommer att ske för att säkerställa att kränkningarna
upphör
6. Bestäm tid för uppföljning
7. Berätta att skolan kommer att kontakta föräldrarna
8. Dokumentera och gå igenom förda anteckningar innan samtalet avslutas
Uppföljning och utvärdering
Lärarnas ökade närvaro på rasterna följs upp och diskuteras på personalkonferenser där all
personal deltar och utvärderas vid terminsslut.
Hur var och en gör för att uppmärksamma och hälsa på eleverna följs upp och diskuteras på
”rundan” under arbetslagsmöten en gång i månaden och utvärderas vid terminsslut. På
arbetslagsmöten tas också upp om hur mentorstiden nyttjas.
I början av varje termin gås planen igenom med all personal och arbetet med beslutade
åtgärder fortsätter.
Ny kartläggning och analys görs senast i november 2012 som ligger till grund för
upprättandet av ny plan som ska gälla för år 2013.
Tillgänglighet
Planen finns tillgänglig på Östra skolans hemsida. Den presenteras på föräldramöten och på
skolrådsmöten. Den skall också presenteras för eleverna under mentorstid.
4
Bilaga 1
Definitioner och begrepp
Diskriminering
Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av
individer eller grupper av individer utifrån olika grunder. De fem diskrimineringsgrunderna,
enligt lagen är kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning
eller funktionshinder. Det är med andra ord när skolan på osakliga grunder behandlar en elev
sämre än andra elever. Diskriminering kan vara antingen direkt eller indirekt.
Direkt diskriminering
Med direkt diskriminering menas att en elev missgynnas genom särbehandling på grund av
någon av de fem diskrimineringsgrunderna.
Indirekt diskriminering
Med indirekt diskriminering menas att en elev missgynnas genom att skolan använder en
bestämmelse på ett sätt som verkar neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar en elev
med visst kön, viss etnisk tillhörighet, viss religion eller annan trosuppfattning, viss sexuell
läggning eller visst funktionshinder. Det kan vara att man behandlar alla lika t.ex. genom att
alla serveras samma mat, då diskrimineras elever som på grund av religiösa skäl behöver
annan mat.
Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med
någon av de fem diskrimineringsgrunderna.
Kränkande behandling
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara trakasserier kränker en elevs
värdighet. Detta kan vara t.ex. mobbning eller annan fysisk eller verbal kränkning.
5
Download