Etnisk tillhörighet, religion eller annan

advertisement
Likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling
för
Lillåns södra skola
2011/12
Verksamhetens vision
På Lillåns Södra skola tar vi avstånd från alla former av kränkande
behandling och diskriminering. Med diskriminering menar vi diskriminering
på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
sexuell läggning, kränkande behandling, funktionshinder, könsöverskridande
identitet eller uttryck samt ålder.
Detta gäller elever så väl som personal. Alla på skolan arbetar aktivt för att
förhindra detta.
Örebro Kommuns Barnvision
År 2001 antog kommunfullmäktige i Örebro kommun en barnvision som har
FN:s konvention om barns rättigheter som grund.
”Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under
omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på
barnets ålder och mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.”
Alla barn och ungdomar i Örebro har rätt till en trygg miljö i förskolor och
skolor. Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje
vuxen, liksom för alla barn och ungdomar (Örebros trygghetsvision)
Örebro Kommuns Trygghetsvision
”Alla barn och ungdomar har rätt till en trygg miljö i förskolor och skolor.
Ingen ska bli utsatt, kränkt eller mobbad. Detta är ett ansvar för varje vuxen,
liksom för alla barn och ungdomar.”
Ansvarsfördelning
Ledningsfunktion
Det är ledningsfunktionens ansvar enligt lag att:
Se till att all personal, alla barn/elever och vårdnadshavare känner till att
diskriminering och annan kränkande behandling inte är tillåten i
verksamheten.
Se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers
lika rättigheter samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, kränkanden
behandling, funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck samt
ålder.
Årligen upprätta, utvärdera och revidera en likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling i samarbete med personal och barn/elever (om möjligt
även vårdnadshavare) enligt 3 kap.16 § diskrimineringslagen och enligt 14
kap.8 § skollagen
Se till att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av
trakasserier och annan kränkande behandling.
Om verksamheten får kännedom om att diskriminering eller annan
kränkande behandling förekommer, se till att utredning görs och att åtgärder
vidtas.
Likabehandlingsarbetet regleras i två regelverk; Diskrimineringslagen samt
14 a kap. i Skollagen.
Ledningsfunktionen bör även:
Se till att trygghetsgruppen har kontinuerliga träffar.
Se till att kamratstödjarna ges möjlighet till kontinuerliga träffar och utbildning
och att de synliggörs i verksamheten.
2
Personal
All personal på skolan har ansvar för att se till att åtgärder vidtas vid
diskriminering och kränkande behandling enligt skolans
likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Skolpersonalens ansvar är även att dokumentera och att bevaka utredda
fall.
Barn/Elever
Elevers ansvar är att påtala diskriminering och annan kränkande behandling
som förekommer på skolan.
Barn och elevers delaktighet
Kamratstödjare som består av en pojke och en flicka från årskurs 4, 5 och 6.
Kamratstödjarna går igenom trygghetsplanen tillsammans med
representanter från trygghetsgruppen. Där diskuterade man igenom planen
punkt för punkt så att alla förstår dess innebörd.
Vi anordnar tvärgruppsdagar och samarbetsdagar för att lära känna
varandra. Vi använder oss även av stormöten där möjlighet till olika
framträdanden ges.
3
Barn/Elevers rätt till stöd
Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och
likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas.
Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har
hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar
trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt.
Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkning
genomföras.
Efter detta ska samtal med den/de som utövat kränkning genomföras.
Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en
dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för
att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig.
Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den
kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det
omedelbart måste upphöra.
När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda
föräldrar så snabbt som möjligt.
Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har
diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för
att förändra/förbättra situationen.
Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal
inom två veckor.
Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna.
Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid
upprättandet av åtgärdsprogrammet.
Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter
dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferens.
Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna.
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är
oönskad eller kränkande.
Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för
utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin
version av det inträffade. Därefter hålls samtal med den inblandade
personalen.
4
Allmänna åtgärder
Upprättande och utvärdering av likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling
Mål
Ha en fungerande likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling.
Alla ska kunna ta del av skolans trygghetsplan.
Utvärdera och skriva om planen en gång per år.
Aktiviteter för att nå målen
Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera planen
och de normer och värderingar skolan företräder.
Vi använder oss av olika trygghetsmaterial
Planen skall finnas tillgänglig på skolans hemsida.
Vi informerar föräldrarna under hösten och eleverna vid terminsstart.
Utifrån samtal med personalen utvärderar rektor och trygghetsgruppen
planen och skriver sedan om den en gång per år.
Uppföljning och utvärdering av planen ska redovisas i den årliga
kvalitetsredovisningen enligt förordning (1997:702) om kvalitetsredovisning
inom skolväsendet, ändring (2006:279).
Tidpunkt
Utvärdering av planen sker en gång per kalenderår.
Ny plan upprättades i mars 2010 för 2010/11.
Ansvar
Rektor och trygghetsgruppen är ytterst ansvarig för att planen upprättas och
revideras årligen.
Rektor och trygghetsgruppen är även ansvarig för att skolpersonal, elever
och vårdnadshavare känner till planen på skolan.
Rektor och trygghetsgruppen ansvarar för att planen tas upp och diskuteras
på arbetsplatsen och i skolråd.
5
Information
Mål
All personal, elever och föräldrar ska känna till likabehandlingsplan/plan mot
kränkande behandling och dess innehåll.
Aktiviteter för att nå målen
Planen ska finnas tillgänglig på skolans hemsida.
Vi informerar föräldrarna under föräldramöten och eleverna vid terminsstart.
Tidpunkt
Så snart som möjligt efter omskrivningen ska planen finnas tillgänglig på
hemsidan.
Ansvar
Rektor och trygghetsgruppen är ytterst ansvarig för att planen upprättas och
skrivs om årligen.
Rektor och trygghetsgruppen är även ansvarig för att skolpersonal, elever
och vårdnadshavare känner till planen på skolan.
Klasslärarna är ansvariga för informationen till klasserna
6
Kartläggning
Mål
Vi ska ha en väl fungerande trygghetsgrupp.
Vi ska uppmärksamma diskriminering och kränkande behandling tidigt.
Vi ska ha en väl fungerande kamratstödjarorganisation.
Vi ska ha kunskap om var på skolan barnen känner sig otrygga respektive
trygga.
Alla elever ska få tillgång till trygghetsmaterial.
Aktiviteter för att nå målen
Trygghetsgruppen ska ses regelbundet varannan vecka
Vi använder oss av kamratstödjare som extra ögon och öron.
Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster
Kamratstödjarna ska träffas regelbundet var tredje vecka och få stöd och
handledning av representanter från trygghetsgruppen.
Vi använder oss av olika trygghetsmaterial, ”Livsviktigt” och ”Kompissamtal”.
Vi gör en kartläggning av skolans fysiska och sociala miljö ur
trygghetssynpunkt
Tidpunkt
Detta arbete pågår under hela läsåret.
Kartläggningen görs under vt 2010 och vt 2011
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
7
Uppsikt/upptäckt
Mål
Upptäcka diskriminering och kränkande behandling så snabbt som möjligt.
All personal ser till att åtgärder vidtas enligt skolans likabehandlingsplan/plan
mot kränkande behandling vid diskriminering och kränkande behandling.
Ha en medvetenhet bland personalen om hur vårt förhållningssätt är
gentemot eleverna och hur vi bemöter eleverna.
Aktiviteter för att nå målen
Vi använder oss av en trygghetsgrupp som består av lärare, fritidspedagog
och rektor. Dess uppgift är att leda arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.
Vi använder oss av kamratstödjare, en grupp som består av en pojke och en
flicka från årskurs 4, 5 och 6.
Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster.
Vi avsätter tid på minst en arbetsplatsträff per läsår till att diskutera
likabehandlingsplanen och de normer och värderingar skolan står för.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår kontinuerligt under hela läsåret
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
8
Specifika åtgärder
Kön
Mål
Att vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter oberoende av kön.
Aktiviteter för att nå målen
Vi arbetar med olika trygghetsmaterial som ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill”
grupper och ”Kompissamtal”
Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och könsdiskriminerande ord.
Vi arbetar aktivt med könsblandade grupper.
I stärkande syfte arbetar vi med tjej och killgrupper
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
9
Etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Mål
Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte utsättas för
diskriminering eller kränkande behandling oavsett etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning.
Aktiviteter för att nå målen
Vi arbetar med olika trygghetsmaterial som ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill”
grupper och ”Kompissamtal”.
Vi arbetar med grundskolans läroplan och i enlighet med den undervisar vi i
de olika världsreligionerna.
Vi har regelbundna klassråd och elevråd där beslut tas i demokratisk anda.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
10
Funktionshinder
Mål
Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte behöva utsättas för
diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av
funktionshinder
Aktiviteter för att nå målen
Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill” grupper och ”Kompissamtal”.
Vi har hiss inne på skolan för att alla ska kunna ta sig till alla utrymmen på
skolan och vi har ramp fram till ytterdörren på skolan för att alla oavsett
förmåga ska kunna ta sig in.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
11
Sexuell läggning
Mål
Vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter oberoende av sexuell läggning.
Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling på
grund av sin sexuella läggning.
Aktiviteter för att nå målen
Vi arbetar aktivt med könsblandade grupper
Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och könsdiskriminerande ord.
Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill” grupper och ”Kompissamtal”.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
12
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Mål
Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte utsättas för
diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av
könsöverskridande identitet eller uttryck.
Vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter oberoende av könsöverskridande identitet eller
utryck
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och könsdiskriminerande ord.
Vi arbetar aktivt med könsblandade grupper.
Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill” grupper och ”Kompissamtal”.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
13
Ålder
Mål
Alla ska ha samma rättigheter och skyldigheter och inte utsättas för
diskriminering eller annan kränkande behandling på grund av ålder.
Vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter oberoende av ålder
Aktiviteter för att nå målen
Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och åldersdiskriminerande ord.
Vi arbetar aktivt med åldersblandade grupper.
Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill” grupper och ”Kompissamtal”.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela läsåret.
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
14
Annan kränkande behandling
Mål
Vi ska ha en jämställd verksamhet där alla ska ha samma möjligheter,
rättigheter och skyldigheter.
Ingen ska utsättas för diskriminering eller annan kränkande behandling.
Aktiviteter för att nå målen
Vi jobbar med ”Livsviktigt”, ”tjej” och ”kill” grupper och ”Kompissamtal”.
Vi har nolltolerans mot nedsättande språk och diskriminerande ord.
Vi har regelbundna klassråd och elevråd där beslut tas i demokratisk anda.
Vi använder oss av en trygghetsgrupp som består av lärare, fritidspedagog
och rektor. Dess uppgift är att leda arbetet mot diskriminering och kränkande
behandling.
Vi använder oss av kamratstödjare, en grupp som består av en pojke och en
flicka från årskurs 4, 5 och 6.
Vi har rastvärdar på skolgården på alla gemensamma raster.
Tidpunkt
Aktiviteterna pågår under hela året
Ansvar
Ansvarig är rektor tillsammans med all övrig personal på skolan.
15
Rutiner för utredning och dokumentation
Åtgärder dokumenteras i en handlingsplan/åtgärdsplan.
Dokumentationen görs av ansvarig pedagog, rektor eller expertis i
elevhälsoteam.
Utredning
Vårdnadshavare till elever som är inblandade (både den kränkte och de som
kränkt) ska informeras skyndsamt.
Utredningen ska alltid ske med största möjliga hänsyn till den utsatte och
övriga inblandade.
Om personal misstänks för kränkning av en elev ska rektor ansvara för
utredningen.
Vid varje enskilt fall bör en bedömning göras av hur allvarlig kränkningen
är om anmälan till socialtjänsten eller polis ska göras och om skolan behöver
ta hjälp av andra instanser (elevhälsoteam).
Vid allvarliga kränkningar bör utredningen resultera i ett individuellt
åtgärdsprogram som beskriver nuvarande situation och vilka
åtgärder som behöver vidtas.
16
På vår skola utreds kränkningar enligt nedan:
Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och
likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas.
Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har
hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar
trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt.
Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkning
genomföras.
Efter detta ska samtal med den/de som utövat kränkning genomföras.
Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en
dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för
att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig.
Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den
kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det
omedelbart måste upphöra.
När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda
föräldrar så snabbt som möjligt.
Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har
diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för
att förändra/förbättra situationen.
Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal
inom två veckor.
Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna.
Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid
upprättandet av åtgärdsprogrammet.
Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter
dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferens.
Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna.
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är
oönskad eller kränkande.
Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för
utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin
version av det inträffade. Därefter hålls samtal med den inblandade
personalen.
17
Åtgärder
På vår skola vidtar vi nedanstående åtgärder när kränkningar inträffat:
Så snart skolan får kännedom om att diskriminering eller annan kränkande
behandling har eller kan ha inträffat kontaktas trygghetsgruppen och
likabehandlingsplanens rutiner och ansvarsfördelning tillämpas.
Trygghetsgruppen ansvarar för att utreda och dokumentera vad som har
hänt/pågår. Innan samtalet med de inblandade eleverna samlar
trygghetsgruppen in så mycket information som möjligt.
Därefter ska samtal med den/de som har blivit utsatt för kränkning
genomföras.
Efter detta ska samtal med den/de som utövat kränkning genomföras.
Vid samtalen medverkar alltid två personer ur trygghetsgruppen varav en
dokumenterar. Samtalet hålls med en åt gången och direkt efter varandra för
att undvika att de ges möjlighet att prata ihop sig.
Vid samtalet upplyses den/de som utfört diskrimineringen eller den
kränkande behandlingen om att vi vet vad som inträffat och att det
omedelbart måste upphöra.
När samtalen med de inblandade är avklarade tas kontakt med berörda
föräldrar så snabbt som möjligt.
Vid samtalen är det viktigt att både den kränkte och den/de som kan ha/har
diskriminerat eller kränkt inser sin roll i situationen och vad man kan göra för
att förändra/förbättra situationen.
Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal
inom två veckor.
Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de inblandade eleverna.
Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att medverka vid
upprättandet av åtgärdsprogrammet.
Om diskrimineringen eller den kränkande behandlingen inte upphör efter
dessa åtgärder kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferens.
Då upprättas åtgärdsprogram för de inblandade eleverna.
Det är den utsatte eleven som avgör om beteendet eller handlingen är
oönskad eller kränkande.
Om personal misstänks för kränkning av en elev ansvarar rektor för
utredningen. Först hålls samtal med den utsatte eleven där denne får ge sin
version av det inträffade. Därefter hålls samtal med den inblandade
personalen.
18
Uppföljning och utvärdering
På vår skola följer vi upp och utvärderar varje enskilt fall enligt nedan:
Vi informerar alla inblandade om att vi kommer att ha uppföljande samtal
inom två veckor. Om behov finns skall åtgärdsprogram upprättas för de
inblandade eleverna. Eleven och dess vårdnadshavare skall ges tillfälle att
medverka vid upprättandet av åtgärdsprogrammet.
Om diskriminering eller kränkande behandling inte upphör efter åtgärder
kallar rektor vårdnadshavare till en elevvårdskonferens. Då upprättas
åtgärdsprogram för de inblandade eleverna.
Dokumentation
.
På vår skola dokumenterar vi utredning, åtgärder och uppföljning
enligt nedan:
Ansvarig pedagog dokumenterar genom tjänsteanteckningar.
En särskild blankett fylls i för anmälan av ärende till trygghetsgruppen.
Dokumentationen förs kontinuerligt.
Dokumentationen förs in i en elevakt.
19
Download