EGOL - KFUM`s utbildning Effektivare Grupper Och Ledare –EGOL

advertisement
EGOL - KFUM’s utbildning
Effektivare Grupper Och Ledare –EGOL
Vad är EGOL?
Det finns idag mycket forskning om vad som krävs för att fungera väl som ledare
och gruppmedlem.
EGOL behandlar det som visat sig vara viktigt för att samverka med andra och
positivt bidra till en grupps utveckling:









ett självförtroende som grundas i självinsikt, d v s medvetenhet om mina
personliga förutsättningar, erfarenheter och värderingar samt hur detta påverkar
mig och mitt beteende,
en förmåga att skaffa och bibehålla kontakt med andra samt att få andras tillit,
en förståelse för andras beteende,
en förmåga att hantera konfliktsituationer, speciellt om man själv är inblandad,
en förmåga att leda och påverka andra,
en förmåga att arbeta tillsammans i grupp,
en förmåga att identifiera och finna lösningar på problem
en förmåga att öppet reflektera över utfallet av valda lösningar, samt
en förmåga att planera och genomföra förändringar i större och mindre system
Vad vill EGOL ge?
EGOL är till för dig som vill bli säkrare och effektivare i din ledarroll eller i din
samverkan med andra. EGOL syftar till att ge dig förståelse och verktyg för hur du
kan påverka och låta dig påverkas av andra i grupp samt för hur grupper utvecklas.
Vem har nytta av EGOL?
Alla som i sitt dagliga arbete vill öka sin förmåga och kraft att leda och arbeta i
grupper.
Hur omfattande är utbildningen?
EGOL pågår under sex dagar på internat. Den sjätte dagen genomförs cirka fyra
månader efter de fem första. Utbildningen leds av två erfarna
organisationskonsulter.
Arbetet är i huvudsak upplevelsebaserat, det vill säga att erfarenheter dras utifrån
gruppens och deltagarnas egna erfarenheter under veckan. Detta varvas med
teoriinslag om ledarskap, samarbete, kommunikation, konflikthantering, grupp- och
organisationsutveckling.
Under veckan finns hela tiden möjligheter att träna ledarskap, kommunikation,
samarbete och problemlösning samt att utveckla öppenhet och tillit.
Handledarna anpassar aktiviteter och övningar efter deltagarnas behov.
I perioden mellan kursveckan och sjätte dygnet genomför deltagarna en
förändringsuppgift på hemmaplan som bestäms under kursveckan.
Varje deltagare har ansvar för sin egen inlärning och utveckling. Deltagandet i
kursen bygger på frivillighet. Kursen kräver närvaro under alla sex dagar där även
kvällarna kommer att utnyttjas. Antalet deltagare är tolv personer.
Download