Innehållsförteckning

advertisement
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Reviderad aug 2012
0
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Innehållsförteckning
Vision
Gällande lagstiftning
Vad säger läroplanen?
Definitioner
Vad är kränkande behandling?
Vad är mobbning?
Vad är diskriminering?
Vad är trakasserier och annan kränkande behandling?
Förebyggande arbete
Kartläggning av den sociala miljön
Konkreta handlingsplaner
sid 2
sid 2
sid 2
sid 3
sid 3
sid 3
sid 4
sid 4
sid 5
sid 6
sid 7
Handlingsplan när barn/elev kränker barn/elev
sid 7
Handlingsplan när vuxen kränker barn/elev, elev kränker sid 8
vuxen
Handlingsplan när vuxen kränker vuxen
sid 9
Åtgärder 2010/2011
Utvärdering vt 2012
Nuläge/kartläggning
Åtgärder ht 2012–vt 2013
Nu gällande plan
Utvärdering
Hur utvärderar vi?
Lathund för elever
Till elever vårdnadshavare
sid 10
sid 10
sid 10
sid 11–12
sid 13
sid 13
sid 13
sid 14
sid 15
1
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Vision
Alla elever och all personal på Slättgårdsskolan ska uppleva en trygg, glad och säker
arbetsmiljö fri från mobbning, kränkning och diskriminering. Samtalsklimatet ska vara öppet,
tillåtande och respektfyllt.
Vi är varandras arbetsmiljö och därför ska alla på skolan samarbeta och ha kunskap om
varandras verksamhetsområden. Alla vuxna på skolan är föredömen för eleverna. De vuxna
ska både visa omsorg och sätta gränser samt agera snabbt om något händer.
Gällande lagstiftning
Likabehandlingsplanen utgår från Diskrimineringslagen (2008:567) och ska motverka
diskriminering och främja likheter gällande:

Kön:

könsöverskridande identitet eller uttryck

etnisk tillhörighet

religion eller annan trosuppfattning

funktionshinder

sexuell läggning

ålder
Planen utgår också från Skollagen (2010:800) och omfattar all kränkande behandling som inte
beskrivs i Diskrimineringslagen (2008:567).
Vad säger läroplanen?
Lgr 11:
”Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om
enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan
utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning ,könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller
funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser skall aktivt
motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen
diskussion och aktiva insatser”.
2
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Definitioner
Vad är kränkande behandling?
Kränkande behandling innefattar all form av kränkning av annan individ. Bedömning om en
kränkning har ägt rum utgår alltid från den utsatta personens subjektiva känsla. En kränkning
har alltså ägt rum om en person känt sig kränkt. Kränkningar kan ske i alla miljöer och när
som helst. Det kan ske mellan barn/barn, elev/elev, elev/vuxen, vuxen/elev samt mellan
vuxen/vuxen.
En kränkning är inte en objektiv handling, utan något som sker i relation två parter emellan.
Det finns en avsikt att kränka hos den som kränker. En annan del är att beteendet bidrar till att
den andre känner sig kränkt. Den som blir attackerad har också ett ansvar för sin reaktion.
Eftersom två parter är inblandade måste åtgärder riktas mot båda.
Tänk på det normala maktförhållandet. Den part som har mer makt har ett större ansvar för
situationen. Vuxna har normalt mer makt än barn. Därför är det allvarligare när vuxna kränker
barn/elever än det omvända.
När barn/elever kränker (barn, elever eller vuxna) måste vi hålla isär allmän uppfostring och
åtgärd. Allmän uppfostring (d v s markering mot olämpligt beteende) är förebyggande arbete.
Följande omfattas av benämningen kränkande behandling och är hämtat ur Skolverkets Olikas
lika värde U03:028 och rör:



Mobbning
Diskriminering
Annan kränkande behandling
Vad är mobbning?
Mobbning är när någon blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som
blir utsatt kommer i underläge och känner sig kränkt. De negativa handlingarna kan vara:




Verbala i form av elaka ord, hot, spridande av rykten eller filmer via nätet eller annan
media, obehagliga mail och sms.
Fysiska i form av knuffar, slag, förstörda kläder och saker.
Psykosociala i form av utfrysning (någon får inte vara med), miner, suckar, fniss och
skratt.
Text- och bildburna t ex klotter, lappar, sms, mms och via nätet.
3
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Vad är diskriminering?
Direkt diskriminering är när:

en person missgynnas genom särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller ålder.
Indirekt diskriminering är när:

en person missgynnas genom att till synes neutrala ordningsregler mm, tillämpas så att
de får en i praktiken diskriminerande effekt.
Det är en rättighet för barn, elever och vuxna att inte bli diskriminerade eller kränkta på annat
sätt.
Vad är trakasserier och annan kränkande behandling?
Definition enligt Skolverket på trakasserier är följande:
Ett uppträdande som kränker en persons värdighet och som
1
har samband med:
 kön : Man eller kvinna
 Könsöverskridande identitet eller uttryck : att någon inte identifierar sig som man eller
kvinna eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat
kön.
 etnisk tillhörighet : nationellt eller etniskt ursprung,hudfärg eller annar liknande
förhållande.
 religion eller annan trosuppfattning : begreppet trosuppfattning innehåller uppfattningar
som har sin grund i, eller har samband med en religiös åskådning,t.ex buddism eller
ateism. Det ska ha ett naturligt samband med (eller vara jämförbar med) religion.
 sexuell läggning : homosexuell,bisexuell eller hetrosexuellläggning.
 Funktionshinder : varaktiga fysiska,psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av
en persons förmåga som till följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln,
har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
 Ålder: uppnådd levnadslängd.
2
är av sexuell natur (sexuella trakasserier).
Annan kränkande behandling är:
4

Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Ett uppträdande som annars kränker en persons värdighet t ex kommentarer om en
persons utseende eller kläder.
Främjande och förebyggande åtgärder
Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för
likabehandling i verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i
verksamheten. Det förebyggande arbetet tar sikte på att minimera risken för
kränkningar och utgår från identifierade riskfaktorer.
På Slättgårdsskolan arbetar vi med att:











uppmuntra och uppmärksamma positiva beteenden
aktivt påverka attityder och förmåga att sätta sig in i hur andra känner
ha ämnet Livskunskap på schemat år F-9, vilket ska genomsyra all undervisning
schemabrytande dagar med olika aktiviteter i blandade elevgrupper, ibland över
klassgränser. Elever är på olika sätt med i planering av dessa dagar.
fast placering i matsal år F-6. Alla elever ska känna trygghet i att veta var de ska sitta
samt känna matro.
utbildar personal i SET, DISA, Ledarskap i klassrummet och ABC-föräldrastöd.
ge information till barn/elever, föräldrar och personal om Planen för att främja
likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling
i samband med läsårsstart
har aktiva kompisstödjare vars främsta uppgift är att vara goda förebilder och att
anordna gemensamma aktiviteter som stärker vi- känslan på skolan.
vuxna finns bland barnen/eleverna när det är lek/rast enligt rastvaktsschema.
lekbod- elever ur år 5 ansvarar för att låna ut leksaker från boden på fm-rasten och
lunchrasten.
gemensamma trivselregler som utarbetas i dialog med eleverna.
Några exempel på Slättgårdsskolans förebyggande arbete är:






gruppstärkande samarbetsövningar, t ex med Livsviktigt eller liknande material
trygghetsgruppen ansvarar för en årlig Kamratsskapsdag där det är åldersblandade
grupper.
kompisstödjarna ordnar tipsrundor,olika aktiviteter på t.ex. FN-dagen, Alla Hjärtans
dag osv.
medinflytande för eleverna genom deltagande i olika arbetsgrupper t.ex. elevråd,
matråd och miljöråd.
trivselenkäter till elever.
samtal med elevgrupper om innebörd av begreppen kränkning, mobbning och
diskriminering.
5


Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
avslappning och massage
konfliktrapportering.
Kartläggning av den sociala miljön







trivselenkätundersökning genomförs i skola och på fritids/fritidsklubb för att ta reda på
hur stämningen och arbetsmiljön upplevs (barn/elever) (mars)
regelbundna träffar med kompisstödjarna där vi bland annat talar om stämningen på
skolan bland eleverna samt eventuella gruppstärkande aktiviteter. (1gång/mån)
vi samlar också information via utvecklingssamtal/medarbetarsamtal.
psykosocial skyddsrond och uppföljning genomförs med alla arbetslag kontinuerligt
(vuxna).
medarbetarenkäten genomförs kontinuerligt inom staden.
regelbundna möten i form av elevråd och klassråd (inom skolan och elevgruppen).
hälsosamtal i år 5 och 8 av skolhälsovården.
6
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Konkreta handlingsplaner
Vi arbetar stegvis för att alla ska veta att vi inte bara konstaterar att kränkande behandling
sker, utan arbetar vidare tills vi kommit till rätta med problemet. Alla åtgärder i alla steg
dokumenteras av ansvarig personal.
Nedan följer den ordning vi går efter i normala fall, men vi är också medvetna om att olika
incidenter kräver olika åtgärder. Därför kan det hända att vi följer punkterna i en annan
ordning eller hoppar över någon eller några punkter om situationen så kräver.
Handlingsplan när barn/elev kränker barn/elev
Alla vuxna ansvarar för att direkt stoppa kränkningar och trakasserier. De vuxnas handlingar
är ytterst betydelsefulla och vi måste tydligt markera att vi inte accepterar negativa handlingar
elever emellan. All personal måste vara uppmärksam och lyhörd och ta varningssignaler på
allvar. Enstaka negativa handlingar kan vara pusselbitar som ger just den förståelsen av en
kränkning som vi måste genast ta tag i.
1
All personal som ser eller hör en kränkning markerar för den elev/elever som utsätter
att beteendet inte är acceptabelt. Mentor informeras alltid.
Ansvarig: Personal som har sett och hört.
2
Upprepas kränkningar mot andra eller samma elev för den som upptäckte
kränkningen ett samtal med mentor och berörda elever sedan informeras
vårdnadshavare. Berörda informeras om åtgärdstrappan.
Ansvarig: Personal som haft mest med ärendet att göra och elevens mentor beslutar
vem som tar kontakt med hemmet. Mentor dokumenterar.
3
Trygghetsgruppens kopplas in och tar över ärendet. Dokumenterar.
Ansvarig: Mentor är sammankallande.
4
Trygghetsgruppen har samtal med alla berörda. Informerar vårdnadshavare.
Uppföljning sker 2gånger med en veckas mellan.
Ansvarig: Trygghetsgruppen.
5
Trygghetsgruppen har möte med vårdnadshavare och samtliga inblandade.
Ansvarig: Trygghetsgruppen och mentor.
.
7
8
Skolledning och elevhälsan kontaktas för ev anmälan till socialtjänsten och polisen.
Ansvarig: Rektor.
Anmälan görs till sociala myndigheterna och polis.
7
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Ansvarig: Rektor.
Alla åtgärder i alla steg dokumenteras av ansvarig personal (händelse, datum och inblandade
barn/elever/vuxna). Trygghetsgruppen ser till att dokumentationen diarieförs. Kopior läggs i
elevakterna för inblandade elever. Mentor går igenom åtgärder med vårdnadshavare
fortlöpande när insatser görs och för minnesanteckningar över telefonsamtal samt diarieför
och arkiverar mailkontakt.
Handlingsplan när vuxen kränker barn/elev när elev kränker vuxen
Upplevelser att reagera på kan vara:
 att bli kallad dumma saker
 skämt som sårar
 sarkasmer och ord som man inte förstår, men känner olust inför
 nedvärderande kommentarer
 jämförelser med kamrats prestationer
 fysiskt våld
1
Samtal med berörd vuxen genomförs när kollega, barn/elev eller förälder anser att
kränkning har ägt rum.
Ansvarig: Rektor
2
Uppföljning med barn/elev/ föräldrar, vuxen och kollega sker inom en vecka.
Ansvarig: Rektor
3
Ytterligare uppföljning med barn/elev/ föräldrar och vuxen och om kränkningen bedöms
som grov görs därefter en anmälan till polis.
Ansvarig: Rektor
Alla åtgärder i alla steg dokumenteras av ansvarig personal (händelse, datum och inblandade
barn/elever/vuxna).
8
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Handlingsplan när vuxen kränker vuxen
Åtgärderna är olika beroende på vilka personer som är berörda.
Om den kränkande behandlingen skett kollegor emellan eller mellan förälder/lärare kontaktas
rektor och skyddsombud på skolan.
Om kränkningen förekommit mellan chef och anställd kontaktas skyddsombud och
förvaltningsledning.
I båda ovanstående fall behövs hjälp av utomstående kompetens t ex personalavdelningen,
företagshälsovården och/eller psykolog.
Alla åtgärder i alla steg dokumenteras av ansvarig personal (händelse, datum och inblandade
barn/elever/vuxna).
9
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Åtgärder 2010/2011
Rastvaktsscheman ses över främst i arbetslag 6–9.
Revidering av handlingsplan vid konflikter elever emellan. Trygghetsgruppen ansvarar.
Konfliktrapportshanteringen omarbetas. Ny blankett (se bilaga).
Trygghetsgruppen arbetar för att en föreläsning av en genuspedagog ska hållas på skolan i
syfte att inspirera undervisningen.
Arbetet med att handleda i SET fortsätter.
Utvärdering vt 2012
Rastvaktsschemat har setts över och kan finslipas lite ytterligare.
Revidering av handlingsplanen har genomförts.
Konfliktrapportshanteringen har omarbetats.
Alla nyanställda får utbildning i SET.
Har haft en stor föreläsning om främlingsfientlighet av Emerich Roth där även föräldrar
deltog.
Frågan om ökad genuspedagogisk kompetens kvarstår.
Nuläge/kartläggning
Enkätsvar av eleverna från vårterminen 2012 gällande trivseln visade att väldigt många elever
äter dåligt och är väldigt kritisk till mat och matsal.
Elever klagar på arbetsro i klassrummen.
Efter utvärdering i arbetslagen framkom att översyn behövs gällande trivselreglerna i skolan.
Problem med ökade trakasserier via nätet.
Önskemål om ökad genuspedagogisk kompetens.
10
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Åtgärder 2012–2013
Uppstart på hösten med värdegrundstema. Teatergruppen Ung utan Pung.
När: september
Ansvar: trygghetsgruppen
Uppföljning: efterarbete i klasserna med material som ingår.
Revidera trivselreglerna på skolan och skapa ett gott klimat på skolan.
Ansvarig: pedagoger, elever, föräldrar och ledning.
När: vt 2013
Uppföljning: ht 2013
Alla personal får en utbildning i Ledarskap i klassrummet.
När: ht 2012–vt 2013
Ansvarig: rektor
Uppföljning: ht 2013
Värdegrundsarbete i klasserna med hjälp av vardegrunden.se.
Ansvarar: trygghetsgruppen
Uppföljning: på arbetslagsmöten
Bilda en utvecklingsgrupp gällande mat och matsal med husmor, elever och representant från
trygghetsgruppen.
När: under ht 2012–vt 2013
Ansvarig: trygghetsgruppen
Uppföljning: APT, på förvaltningsråd med föräldrar.
Öka kompetensen kring nätmobbning
Ansvarig: rektor
När: föreläsning oktober för personal och vårdnadshavare.
Uppföljning: i klasserna under ht 2012
Ta din kopp och gå ut .Alla är ute och rastvaktar under en vecka.
När : sept/april
Ansvarig: alla tillsammans
Slättgårdsskolans dag
När: september
Ansvar: föräldrar och skolan
Uppföljning: arbetslagen utvärderar efter dagen.
11
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
FN-dagen. tipsrunda,tillverkning av fredsduvor
När: oktober
Ansvarig: kompisstödjarna
Uppföljning: arbetslagen och kompisstödjarna
Erbjuder alla föräldrar F–6 föräldrastödet ABC (Alla Barn i Centrum)
När: ht 2012
Ansvarig: stadsdelsförvaltning och utbildade handledare på skolan.
Uppföjning: november
Pepparkakshustävling.
När: december
Ansvarig: trygghetsgruppen
Uppföljning: utställning i matsalen.
Alla Hjärtansdag
När: februari
Ansvarig: kompisstödjare +trygghetsgruppen
Uppföljning: någon form av utställning
Kamratskapsdag
När: mars/april
Ansvarig: trygghetsgruppen
Uppföljning: utvärdering i klasserna.
Få igång ett genusarbete i skolan med ev. föreläsning
När: vt 2013
Ansvarig: rektor och trygghetsgruppen
Uppföljning: ht 2013
12
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Nu gällande plan

Vår likabehandlingsplan är upprättad under den senaste tolvmånadersperioden och
gäller för ett år framåt.

Vid upprättandet av planen tog vi hänsyn till utvärderingen av föregående plan.

Eleverna har varit med om att ta fram, se över och revidera planen.
Utvärdering





Utvärdering/revidering av Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Slättgårdsskolan görs av:
Trygghetsgruppen
Ledningsgruppen
Kompisstödjarna
Elevrådet
Hur utvärderar vi?





genom nya enkäter
diskussioner i arbetslagen
uppföljningar av konfliktrapporter
analys av ärenden som går vidare till elevhälsoteamet
diskussioner med elevråd och kompisstödjare.
13
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
En lathund för elever
Vad är en Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering, trakasserier och kränkande
behandling på Slättgårdsskolan?
Det är en plan som utgår från två lagar. Den ena lagen är Diskrimineringslagen som
handlar om att vi alla ska motverka diskriminering och främja likheter gällande:







kön
könsöverskridande identitet eller uttryck
etnisk tillhörighet
religion eller annan trosuppfattning
funktionshinder
sexuell läggning
ålder
Den andra lagen är Skollagen (kap14 a) och omfattar all kränkande behandling som inte
beskrivs i Diskrimineringslagen.
Det betyder att ingen i skolan får kränka, diskriminera eller mobba
någon!
Vad gör jag om det händer?
Om du själv eller någon i din omgivning blir utsatt för kränkande behandling eller mobbning
ska du ta kontakt med någon vuxen på skolan! Det kan vara din mentor eller någon annan
som du har förtroende för och litar på. Vi på skolan kommer sedan att arbeta med problemet
så att situationen löser sig.
Personer som man kan vända sig till:
 Anna Bergman Östberg kurator
 Anna Stööp trygghetsgruppen
 Harri Varonen trygghetsgruppen
 Ebon Lundberg rektor
Berätta alltid för en vuxen på skolan!
14
Plan för att främja likabehandling och förebygga
diskriminering och kränkande behandling
Slättgårdsskolan 2012/2013
Till elever och vårdnadshavare
Slättgårdsskolans plan för att främja likabehandling och
förebygga diskriminering och kränkande
behandling är ett viktigt dokument!
Den ska läsas tillsammans med ert barn och
sparas för att kunna läsas igen vid behov.
Fyll i nedanstående talong och lämna till ansvarig lärare i skolan.

…………………………………………………………………………………………..
Vi har tagit emot och läst dokumentet om
Slättgårdsskolans plan för att främja likabehandling och
förebygga diskriminering och kränkande behandling.
…………………….
Datum
………………………………………i elevgrupp ……………..
Namn
…………………………………………………………………………….
Elevens underskrift
…………………………………………………………………………….
Vårdnadshavares underskrift
15
Download
Random flashcards
Create flashcards