Likabehandlingsplan Deromeskolan

advertisement
Likabehandlingsplan Deromeskolan 2012/2013
Målsättning och vision
Ingen form av kränkande behandling skall förekomma i Deromeskolans verksamhet. Alla har
rätt att känna gemenskap och trygghet i skolan. På Deromeskolan skall varje barn, ungdom
och vuxen känna lust att mötas, utvecklas och växa som människa. Skolan verksamhet skall
vara i en anda av tolerans, respekt och förståelse för varandras arbete och acceptans för att
vi människor är olika med lika värde.
Förord
Vilka styrdokument har vi?







Skollagen
Diskrimineringslagen
Läroplan Lgr 11
Arbetsmiljölagen
Allmänna råd för fritidshemmet
FN:s Barnkonvention (artikel 28)
Brottsbalken
Skollagen (1 kap 2 §)
Skollagen slår fast att verksamheten skall utformas i överensstämmelse med grundläggande
demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för
varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som
verkar inom skolan aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbing
och rasistiska beteenden och främja jämställdhet mellan könen.
Skollagen (14 a kap 10 §)
Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha
blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är huvudmannen
skyldig att utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande
fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i
framtiden.
Diskrimineringslagen
Diskrimineringslagen gäller för diskriminering och annan kränkande behandling av barn eller
elever (SFS 2008:567). Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att
garantera alla barns och elevers trygghet i skolan. Det innebär att skolan skall främja barns
och elevers lika rättigheter oavsett kön, etniskt tillhörighet, religion, sexuell läggning och
funktionshinder samt att skolan skall förebygga trakasserier och annan kränkande
behandling. Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot annan
kränkande behandling.
Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.
Läroplanen Lgr 11
Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.
Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla
verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet
eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande
behandling. Sådana tendenser skall aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans
måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.
Arbetsmiljölagen (3 kap 2a §)
Arbetsgivaren skall systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som
leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.
Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om kränkande särbehandling.
Föreskrifterna ställer krav på att arbetsgivaren ska planera och organisera verksamheten så
att kränkande särbehandling förebyggs. Den som utsätts för kränkande särbehandling ska
omedelbart få stöd och hjälp av ansvarig personal.
FN:s Barnkonvention (artikel 28, 29)
Många av världens länder har anslutit sig till FN:s konvention för barnens rättigheter. Enligt
dessa får ingen kränkas. Varje barn har rätt att överleva och utvecklas. Alla barn har också
rätt till utbildning som ska förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga
rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken.
Brottsbalken
Brott enligt Brottsbalken gällande misshandel, olaga tvång, olaga hot, vållande till
kroppsskada, förtal, hets mot folkgrupp och ofredande av barn kan leda till böter eller
fängelse i högst två år.
Definition Diskriminering
Diskriminering enligt skollagen (2008:571) som i denna lag avses med
 Elev: den som utbildas eller söker utbildning enligt skollagen (1985:1 100)
 Barn: den som deltar i eller söker till förskoleverksamhet eller barnomsorg enligt
skollagen,
 Personal: anställda och uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet
Definition enligt diskrimineringslagen (2008:567)
Att man utsätts för diskriminering på bakgrund av:
1. Kön: att man är man eller kvinna
2. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att man känner att man fötts med ett
annat kön än det som registrerats vid födseln.
3. Etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma
nationella eller etniska ursprung, ras eller hudfärg.
4. Funktionshinder: Varaktiga fysiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en
persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid
födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.
5. Sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
6. Ålder
7. Religion eller annan trosuppfattning
Trakasserier
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband
med någon av diskrimineringsgrunderna kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder, könsöverskridande
identitet eller uttryck.
Kränkande behandling enligt skollagen (2008:571)
Kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt
diskrimineringslagen(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet. Skolan
skall utreda händelser som sker och göra en bedömning, men det är den person som
är utsatt för en kränkande behandling som får avgöra om den är kränkt.
Exempel på kränkande behandling:
Psykosociala som utfrysning och ryktesspridning
Fysiska som slag och knuffar
Verbala ex. hot och nedsättande ord
Text- bildburna som klotter, lappar, sociala medier t.ex. sms och mejl
Samverkan och delaktighet
Barn och elever blir delaktiga genom:
 Klassråd
 Elevråd, miljöråd, idrottsråd
 UMIS
 Värdegrundsarbete
 Utvecklingssamtal
Föräldrar blir delaktiga genom:
 Föräldramöte
 Lokal skolstyrelse och föräldrasektion
 Utvecklingssamtal
 Elevhälsomöte
 Kommunikation genom elevens plastficka, veckobrev, mail
Personalen blir delaktiga genom en tydlig organisation i form av
 Elevhälsomöte
 EHT (Elevhälsoteam)
 UMIS
 APT arbetslagsträff
 Samverkansgrupp
Ansvarsfördelning


Rektor har det yttersta ansvaret för att likabehandlingsarbetet utförs.
Skolan har ansvar för att utse två representanter ur arbetslaget som skall ingå i UMIS
och som ansvarar för att genomföra och utvärdera skolans förebyggande arbete.

Tid för arbete med Kompisgrupp/Likabehandlingsplan skall schemaläggas för både personal
och elever.

Klassläraren ansvarar för att informera föräldrarna om likabehandlingsplanen vid
första föräldramötet på hösten.
All personal har ansvar att följa likabehandlingsplanen och att agera när det uppstår
situationer som faller under likabehandlingsplanen.
UMIS har i uppgift att arbeta aktivt med likabehandlingsplanen.
Det är elevernas och personalens gemensamma ansvar att påtala diskriminering,
trakasserier och kränkande behandling som förekommer på skolan.



Främjande, förebyggande och förhindrande arbete







Regelbundet arbete med värdegrund ingår i det dagliga arbetet
Fadderverksamhet
Äventyrspedagogik
Vi arbetar för att skapa inkluderande miljöer på skolan
Det finns alltid rastvärdar med väl synliga gula västar
UMIS-grupp
All personal skall agera utifrån handlingsplanen för att aktivt stoppa en pågående
kränkning. Dessutom skall all personal markera direkt när vi uppmärksammar att
någon gör något kränkande i ord eller handling. Markering ska ske med respekt för
alla inblandade.
Kartläggning och nulägesanalys
Kartläggning under läsåret
 Diskussioner i klasser, klassråd och elevråd.
 Kartläggning om trivsel i skolan görs med enkäter höst och vår
 Analys görs av den grupp som arbetar med UMIS-gruppen i slutet av läsåret och
arbetar fram ett nytt förslag för ny likabehandlingsplan.
Mål för läsåret
 Fortsätta arbetet med UMIS
 Större kunskap om likabehandlingsplanen
 Skapa samhörighet mellan elever
Planering inför läsåret







Vid terminsstart tas likabehandlingsplanen upp i arbetslaget, klasser, elevråd och
Skolstyrelsen för synpunkter och delaktighet
UMIS-gruppen arbetar med att utveckla trivsel och gemenskap på skolan
UMIS träffas en gång per månad
Elevrepresentanterna i UMIS-gruppen får med sig uppdrag att genomföra i sin klass
efter varje möte
Kompisdag för hela skolan skall genomföras en gång per läsår
Vid utvecklingssamtalen diskuteras elevens trivsel på skolan
I medarbetarsamtalen skall finnas frågor som täcker upp hur personalen upplever sin
arbetsmiljö
Handlingsplan vid upptäckt av kränkande behandling vid Deromeskolan
Steg 1
 Den lärare som uppmärksammar händelsen/kränkningen pratar direkt med de
berörda eleverna samt informerar kontaktläraren
 Kontaktläraren/arbetslaget skall dokumentera händelsen på särskild blankett
 Hemmet skall informeras om händelsen
 Uppföljning görs av kontaktläraren/arbetslaget med berörda och dokumenteras
Steg 2
När steg 1 med berörda elever inte leder till förändring.
 EHT informeras skriftligt om läget på särskild blankett, ev. åtgärder sätt in
 Kontaktlärare/arbetslag kallar föräldrar till möte. Dokumentation sker på särskild
blankett.
 Uppföljning görs av kontaktlärare/arbetslag med berörd elev och föräldrar och
dokumenteras.
Steg 3
När uppföljning i steg 1 och steg 2 med berörda elever inte leder till förändring
 Rektor kallar till Elevhälsomöte
 Anmälan till socialtjänst
Vid akuta situationer se beredskapsplan.
Att förankra likabehandlingsplanen





Likabehandlingsplanen skall förankras vid terminsstart så att all personal är väl insatt
i den .
Likabehandlingsplanen tas upp och diskuteras i varje klass vid terminsstart.
Likabehandlingsplanen presenteras vid de första föräldramötena i respektive klass
En speciell grupp, UMIS, arbetar med de övergripande frågorna
Rektor skall informeras och vara delaktig i Likabehandlingsplanens arbete så att
beslut och diskussioner förankras på alla nivåer i organisationen.
Utvärdering

En utvärdering av Likabehandlingsplan för 2012/2013 skall genomföras under slutet
av läsåret 2013.
Årlig plan

Deromeskolans Likabehandlingsplan skall upprättas i juni 2013.
Överklagande
Om jag som elev – och/eller förälder upplever att skolan inte har uppfyllt skolans krav på att
utreda åtgärder för att förhindra fortsatt diskriminering, trakasseri eller kränkning kan jag
vända mig till diskrimineringsombudsmannen eller barnombudsmannen som utövar tillsyn
över att lagen följs. Om skolan inte gör tillräckligt för att förhindra att en elev fortsätter att
kränka en annan elev, kan skolan bli skadeståndsskyldig gentemot den utsatta eleven. När
skolpersonal diskriminerar, trakasserar eller kränker en elev bryter skolan mor förbudet att
utsätta eleverna för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Skolans
huvudman kan därför bli skyldig att betala skadestånd.
Sidor som kan ge information är ex www.do.se eller www.skolinspektionen.se
RÖDA TRÅDEN I LIKABEHANDLINGSPLANEN







Förord och definition – Lagens innehåll och begrepp. Vad betyder det för oss?
Samverkan och delaktighet – Med barn/elever (förordningen) på vilket sätt? Ålder,
mognad
Resurser och ansvar – Koppla åtgärder till budget. Vem ansvarar för vad
Främja, förebygga och förhindra – Hur ser det ut hos oss? Hur gör vi en nulägesanalys
och kartläggning?
Mål och konkreta åtgärder - Vad vill vi uppnå detta läsår? Hur når vi dit?
Förankring – Hur gör vi detta?
Kvalitetssäkring – Uppföljning och utvärdering, har åtgärderna haft effekt? Hur mäter
vi resultaten?
Download
Random flashcards
Create flashcards